Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta

174 views

Published on

Perjantai-meeting 27.4.2018
Timo Leino, ylilääkäri ja tuotepäällikkö, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta

 1. 1. Työterveystoiminnan ja –yhteistyön laadusta Timo Leino, ylilääkäri ja vt. tuotepäällikkö Puh. 043 825 1894 timo.leino@ttl.fi, www.laatuportaali.fi
 2. 2. Mitä työterveyshuollolta odotetaan? • Asiakkaat odottavat laadukasta ja vaikuttavaa palvelua • Työterveyshuollon tulee osoittaa hyvä laatu (Vna 708/2013, Työterveyshuoltolaki 1383/2001) • Hyvään laatuun liittyy hyvän työterveyshuoltotoiminnan mukainen Kirjallinen laatujärjestelmä Vuosittainen toiminnan arviointi Laatumittarit 26.2.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 2
 3. 3. Mitä työterveyshuollolta odotetaan? 26.2.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 3 Palmgren ym. Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuolto Suomessa 2013-14 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129600/Yrittajien%20ja%20pienten% 20yritysten%20tyoterveyshuolto%20Suomessa%202013-2014.pdf?sequence=1 • Terveydestä ja työkyvystä huolehtimista • Nopeaa pääsyä hoitoon • Yhteydenpitoa ja läsnäoloa • Sähköisiä, helppokäyttöisiä palveluja • Palvelujen hyvää laatua • Palveluiden edullista hintaa
 4. 4. Työterveystoiminnalta odotetaan vaikuttavuutta ja laatua TYÖTERVEYS- TOIMINTA -tavoitteet VAIKUTUKSET yhteinen seuranta Työterveys- yhteistyö -toimintamallit Työterveyshuollon panokset ja toiminta Työpaikan panokset ja toiminta Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos 5.3.2018 Työterveystoiminta sisältää kaikki työterveyshuollon ja työpaikan yhdessä ja erikseen tekemät toimet, jotka tähtäävät työpaikan henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseen, työkyvyttömyyden ehkäisemiseen, menetetyn työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen. Työterveyshuoltolaki 1383/2001 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 4
 5. 5. Käytännössä lainsäädäntö edellyttää, että • tavoitteet on asetettu asiakaskeskeisesti • työterveyshuollon omat toimintakäytännöt on kuvattu • työterveysyhteistyön toimintakäytännöt on kuvattu • asiakasorganisaatioiden kanssa • yhteistyökumppanien kanssa • laadun ja vaikuttavuuden mittarit on sovittu • seuranta- ja arviointitavat on sovittu • yhteistoimintamenettelyssä asiakasorganisaatioissa • Kela voi pyytää dokumentit ja TS-toimikunnan tai työsuojeluvaltuutetun lausunnon nähtäväksi • työterveystoiminnan laatua ja vaikuttavuutta parannetaan jatkuvasti • johdon sitoutuminen, prosessit, esimiestoiminta, koulutus • vuosikellon mukaisesti 1.12.2016 5 T. Leino
 6. 6. Yhteistyön edellytyksiä • Konkreettiset, yhteiset tavoitteet • Luottamus ja yhteinen ymmärrys • Säännöllinen yhteydenpito • Selkeät roolit ja vastuut • Yhdessä oppiminen • Ammattitaito ja osaaminen • Yhteinen tietopohja 5.3.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 6
 7. 7. Miksi TTH:n toimintajärjestelmän hyvä laatu on tärkeää? • Pystytään seuraamaan ja arvioimaan toimintaprosesseja ja työterveysyksiköiden toimintaa • oma toiminta kehittyy ja laatu paranee • Palvelut ovat yhtenäisempiä ja vastaavat säädösten ja HTTHK:n vaatimuksia • Kyetään vastaamaan asiakastarpeisiin ja yritysten ja työntekijöiden ongelmiin • saadaan aikaan syvempää työterveysyhteistyötä • voidaan parantaa laatua pitkäjänteisesti • Asiakkaat voivat seurata ja arvioida työterveyshuoltopalveluiden laatua • saavutetaanko tavoitteet • sujuvatko palvelut • saadaanko panoksille vastetta eli onko toiminta tehokasta ja vaikuttavaa 16.2.2016 T. Leino 7
 8. 8. Vuonna 2015 työterveysyksiköissä käytössä olleet arviointimenetelmät 16.2.2017 TTH Suomessa kysely, TTL2015 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi Vuonna2015 käytössäolevatsisäisetarviointimenetelmät: palautelaatikot,nettipalautteet 221 75 % asiakastyytyväisyyskyselythenkilöasiakkaille 190 64 % asiakaskyselyttyönantaja-asiakkaille 160 54 % sisäisetauditoinnit 130 44 % auditointimatriisi 64 22 % jokinmuuitsearviointimenetelmä, 59 20 % tasapainotettutuloskortti (balancedscorecard) tai vastaava 55 19 % työterveyshuollonlaatuavain 44 15 % ITE-arviointi 26 9 % ei mitäänsisäistäarviointimenetelmää(uusi) 20 7 % 8
 9. 9. Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Kelan korvauskäytännön mukaisesti 1.12.2016 9 T. Leino Kela
 10. 10. Arviointia ja kehittämistä varten tarvitaan seurattavat tarve-, tavoite-, toiminta-, tulos- ja vaikuttavuus- mittarit 1.12.2016 T. Leino 10
 11. 11. Työkykyindikaattorit (TTH:n vaikuttavuushanke, 2017) 5.3.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 11 1. Yhteisen ymmärryksen luominen • henkilöstön työkyvyn ja siihen vaikuttavien tekijöiden analyysi • toiminta-analyysi 2. Työkyvyn tuen toiminnalle asetetut tavoitteet: henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen, osatyökykyiset, varhainen tuki • määrälliset tavoitteet • laadulliset tavoitteet 3. Yhteiset toimintatavat ja osallisuus • roolit • vastuut • tehtävät • valtuudet 4.1. Työkykyprosessin hallintasuunnitelma • työhyvinvoinnin edistäminen • työolojen turvallisuus • työkyvyn hallinta osaaminen 4.2. Yksilön työkyvyn tuki • varhainen tuki • osatyökykyisen tuki Lainmukaisuus Strateginen yhteistyö Arviointi ja seuranta
 12. 12. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 12 Työterveyshuollon Laatuverkosto
 13. 13. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 13 N=277
 14. 14. Laatuverkoston kehittämistiimi Timo Leino Susanna Syynimaa Eija Mäenpää-Moilanen Sari Nissinen Sirpa LaaksoOwe Österbacka Maria Hirvonen Kaisa Harjunpää
 15. 15. Laatuverkoston yhteistyömalli • Perustuu jäsenyyteen ja haluun kehittää työterveyshuoltotoiminnan laatua • Jäsenmaksu oikeuttaa Laatuverkoston jäsensivujen käyttöön 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 15 Koulutukset Työterveyshuollon Laatuverkosto 11/2016-> Itse- arviointi koulutus Bench- marking Verkostot = sisältyy vuosihintaa = jäsenhintaan
 16. 16. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 16
 17. 17. Avainkysely-tuoteperhe 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 17 • Laatuavain-itsearviointityökalu: oman organisaation sisäisten prosessien ja toiminnan arviointiin • Asiakasavain: työkalu henkilöasiakkaiden tyytyväisyyden kartoittamiseen • Yritysavain: työkalu organisaatioasiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseen • Kaikki Avaintuoteperheen kyselyt samalla sähköisellä Surveypal-alustalla • Reaaliaikainen raportti ja valtakunnallinen viiteaineisto hyödynnettävissä • Kyselyjä voi näppärästi käyttää myös tabletilla ja älypuhelimella
 18. 18. Laatuavain 1.12.2016 Opas sisältää • miten hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toimintajärjestelmä voidaan laatia • mitkä ovat palveluprosessien hyvän käytännön ja laadun piirteet • työterveysyksikön toiminnan laatukriteeristön T. Leino 18
 19. 19. Laatukriteeristö 11 arvioitavaa kohtaa • työterveysyksikön toiminnan suunnittelu ja johtaminen • osaaminen • työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma • työkyvyn tuki • verkostoyhteistyö muun terveydenhuollon, kuntoutuksen ja sosiaalivakuutus- järjestelmän kanssa • työpaikkaselvitykset • terveystarkastukset • työyhteisön tuki • tietojen anto, neuvonta ja ohjaus • ensiapu • työterveyspainotteinen sairaanhoito 16.2.2016 T. Leino 19
 20. 20. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 20 Laadukkaan työterveyspalvelun edellytysten arviointi
 21. 21. Tasoluokituksen osa-alueet TASOLUOKITUS ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS LAATU- JÄRJESTELMÄ PÄTEVÄT RESURSSIT TYÖTERVEYS- YHTEISTYÖ PALVELU- PROSESSIT KUSTAN- NUKSET 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 21
 22. 22. Tasoluokituksen asteikko Laadukkaan työterveyspalvelun toteuttamisen edellytykset jäävät alle perustason Perusedellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua Hyvät edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua Erinomaiset edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua © Työterveyslaitos | laatuportaali.fi | www.ttl.fi26.4.2018 22
 23. 23. Laatukyselyn alustavia tuloksia koskien vuotta 2017 (158 yksikköä) 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 23
 24. 24. Onko yksikössä johdon katselmoima kirjallinen laatujärjestelmä? 25.4.2018 24
 25. 25. Pätevät resurssit 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 25 0 20 40 60 80 100 120 Y5 Y52 Y94 Y136 Y34 Y156 Y77 Y133 Y82 Y134 Y81 Y76 Y19 Y141 Y4 Y30 Y150 Y111 Y16 Y117 Y23 Y86 Y84 Y137 Y15 Y51 Pätevien lääkärien osuus kaikista lääkäreistä Mediaani 0 20 40 60 80 100 120 Y136 Y68 Y41 Y59 Y95 Y16 Y91 Y107 Y154 Y5 Y52 Y103 Y123 Y146 Y118 Y79 Y74 Y39 Y141 Y30 Y78 Y113 Y90 Y61 Y137 Y17 Pätevien terveydenhoitajien osuus Mediaani 0 20 40 60 80 100 120 Y47 Y41 Y144 Y151 Y42 Y63 Y123 Y68 Y156 Y95 Y51 Y107 Y44 Y103 Y34 Y133 Y143 Y98 Y106 Y30 Y113 Y90 Y29 Y17 Pätevien psykologien osuus Mediaani 0 20 40 60 80 100 120 Y115 Y139 Y59 Y8 Y12 Y80 Y70 Y72 Y135 Y107 Y33 Y44 Y94 Y122 Y146 Y118 Y79 Y74 Y85 Y4 Y32 Y65 Y23 Y61 Y108 Y64 Pätevien fysioterapeuttien osuus Mediaani
 26. 26. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 26 Erinomainen Hyvä Perus
 27. 27. Työterveysyhteistyön suunnittelu, seuranta ja arviointi 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 27 Perus Hyvä Erinomainen
 28. 28. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 28 0,7 1,3 19,0 52,3 26,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Ei koskaan harvoin silloin tällöin melko usein aina % Seurataanko ja arvioidaanko työpaikkaselvitysraporttiin kirjattuja toimenpide-ehdotuksia?
 29. 29. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 29 1,3 6,0 44,0 48,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 ei, mutta tehdään suullisesti harvoin tehdään kirjallisesti melko usein tehdään kirjallisesti aina tehdään kirjallisesti % Tehdäänkö terveystarkastuksissa kirjallinen, asiakkaan tavoitteet sisältävä terveyssuunnitelma?
 30. 30. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 30
 31. 31. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 31 Erinomainen Perus Hyvä
 32. 32. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 32 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Y4 Y52 Y65 Y71 Y89 Y108 Y128 Y156 Y141 Y148 Y13 Y95 Y126 Y0 Y25 Y80 Y100 Y155 Y59 Y84 Y45 Y150 Y7 Y125 Y137 Y51 Y127 Y143 Y140 Y21 Y12 Y40 Y153 Y104 Y35 Y130 Y6 Y149 Y73 Y98 Y9 Y23 Y61 Y46 Y101 Y55 Y29 Y54 Y43 % Yksikkö Kuinka monta prosenttia Kela I kustannukset ovat kaikista Kelakustannuksista? (Kela I + Kela II) Keskiarvo
 33. 33. Laatuarviointitoimintaa suunnitellaan aloitettavaksi vuonna 2019 • Vastuuhenkilö Eija Mäenpää-Moilanen • Perustuu työterveyshuoltojen laatukyselyyn ja sen pohjalta tehtävään tasoluokitukseen • TTL:stä HTTHK:n mukaisen työterveystoiminnan arviointilaitos 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 33
 34. 34. Vuoden 2017 laatupalkinnon sai Jaana Ojala 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 34
 35. 35. Laatupalkintokilpailu aukeaa! • Kilpailuun voi osallistua Laatuverkostoon kuuluvat työterveysyksiköt • Pyydämme kertomaan, miksi juuri teidän yksikkönne toiminta on laadukasta ja mitä olette tehneet työterveysyhteistyön parantamiseksi • Voittajan valinnassa huomioidaan, miten monipuolisesti laatutasoluokituksen osa-alueet ovat nousseet laadun kehittämistyössä esiin • Kilpailuun voi osallistua 24.8.2018 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: susanna.syynimaa@ttl.fi • Palkinnon voittaja julkaistaan Työterveyspäivillä Tampereella 11-12.9. 2018. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 35
 36. 36. 11.4.2018 © Työterveyslaitos | Timo Leino | www.ttl.fi 36 Ilmoittautuminen ja lisätietoja www.ttl.fi/koulutuskalenteri Suora linkki tästä
 37. 37. 25.4.2018 37
 38. 38. tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tee laatu näkyväksi! Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×