Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työikäisten lääkinnällinen kuntoutus, Kelan kuntoutusmahdollisuudet

283 views

Published on

Perjantai-meeting 8.2.2019
Maarit Lindström, asiantuntijalääkäri, KELA

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työikäisten lääkinnällinen kuntoutus, Kelan kuntoutusmahdollisuudet

 1. 1. Työikäisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan kuntoutusmahdollisuudet Maarit Lindström, Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys, Kela, Eteläinen asiantuntijalääkärikeskus
 2. 2. Mitä (tulevaisuuden) työelämä edellyttää tekijältään? • Hyvää terveyttä erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sekä psyykkisen tasapainon ja kognition osalta, riittävää omanarvon- ja itsetuntoa sekä kunnioitusta omaa vapaa-aikaa ja läheisiä kohtaan. • Hyviä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä verkostoitua. • Vanhat faktat pätevät edelleen; normaalipainossa pysyminen vähentää monien somaattisten sairauksien, kuten syövän ja diabeteksen riskiä. • Säännöllinen liikunta/(kulttuuri)harrastus estää tule- sairauksia ja masennusta ja edistää sosiaalisia vuorovaikutus- ja muita ihmissuhdetaitoja. • Etätyö ja epätyypilliset työsuhteet saattavat lisätä yhteisöllisyyden kokemuksen tarvetta ja se toteutuu esim. perheen, harrastusten, luottamustehtävien tai vapaaehtoistoiminnan muodossa. • Toisaalta yksin asuvien määrä lisääntyy koko ajan! 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko2
 3. 3. Kelan lääkinnällinen kuntoutus • Harkinnanvaraista eli myönnetään eduskunnan vuosittain myöntämän rahamäärän puitteissa. • Kuntoutuksen tulee perustua lääkärinlausuntoon, jossa on suositeltu asiakkaalle tarpeellinen kuntoutus. • Kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja yksilöllisesti suunniteltua, ja se voi toteutua laitos- tai avomuotoisesti. • Keskittyy määrällisesti suurimpien työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairausryhmien kuntoutukseen, tule-sairaudet ja masennus (ja muut mielenterveydenhäiriöt). • Sopeutumisvalmennuskurssit vastaavat sopeutumis- ja kuntoutustarpeeseen myös harvinaisempien sairauksien osalta. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko4
 4. 4. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen toimenpiteitä • moniammatillinen yksilökuntoutus • kuntoutuskurssit eri sairausryhmille • sopeutumisvalmennuskurssit • OPI-kurssit (ammattiopintoja suorittaville nuorille Kelan ja koulun väliseen sopimukseen perustuen) • neuropsykologinen kuntoutus (kehityksellisiin häiriöihin tai oppimisvaikeuksiin liittyen tai esim. aivovaurioiden jälkeen). 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko5
 5. 5. Moniammatillinen yksilökuntoutus • aistivammojen linja • neurologinen linja • tules- ja reumalinja • yleislinja • kuntoutujalla on laaja-alainen, moniongelmainen oireisto ja hänen tilanteensa vaatii kurssimuotoista kuntoutusta yksilöllisempää kuntoutusohjelman suunnittelua ja toteutusta. • tavoitteena on tukea kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän tilanteissa itsenäisesti. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko6
 6. 6. Tules- kuntoutuskurssit • Esim. Tules-avokurssi • Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, polvi-, lonkka-, nilkka- tai niveloireita. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. • Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. • Kursseille valitaan kuntoutujia, – joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule- sairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka) – joilla tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta – joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset – jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko7
 7. 7. jatkoa • – joiden toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän toimissa. – jotka ovat motivoituneet toimintakyvyn säilyttämiseen sekä elämäntapamuutokseen. Kursseille ei valita henkilöitä, joilla on – akuutti tai vakava sairaus, joka estää kuntoutukseen osallistumisen – sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40), joka estää kuntoutukseen osallistumisen – joilla kuntoutustarve liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseen välittömään jatkohoitoon ja kotiutumisvaiheen kuntoutukseen – vaikea muistihäiriö (esimerkiksi MMSE-testin tulos alle 24 pistettä). 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko8
 8. 8. Mielenterveyskurssit • Oras-, Silmu-, Nuppu-, Itu-kurssit • Masennus, ahdistuneisuus, kaksisuuntainen mielialahäiriö lievänä tai keskivaikeana, kohderyhmä nuoret –aikuiset • Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille • Verso-kurssit on tarkoitettu vaikeammin sairaille ja pitkään sairastaneille • Osa kursseista voidaan toteuttaa perhekursseina 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko9
 9. 9. Mielenterveyskurssit kuntoutujille, joilla: • on asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus ja/tai ahdistuneisuushäiriö; sairauden oireita voi olla laukaisemassa myös työuupumus • hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti ja hoidolla on saavutettu sellainen vaste, että kuntoutuksen voidaan arvioida olevan oikea- aikaista mm. keskittymiskyky ja jaksaminen huomioiden • joiden hoitosuhde julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon, opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon jatkuu myös kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen • jotka pystyvät osallistumaan, hyötymään ja muutoin soveltuvat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko10
 10. 10. Mt-kurssille ei valita henkilöitä, joilla: • tavoitteena ei ole työhön tai opintoihin palaaminen tai niissä jatkaminen • on vaikea-asteinen tai huonossa hoitotasapainossa oleva psyykkinen häiriö, kuten esimerkiksi vaikea-asteinen masennus • on vakavia psyykkisiä oireita, kuten esimerkiksi itsetuhopyrkimyksiä, osallistumista rajoittavaa ahdistuneisuusoireilua tai tunne-elämän epävakautta • on selvää toimintakyvyn huonontumista päivittäisissä perustoiminnoissa ja/tai sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa • eivät kykene osallistumaan, hyötymään tai muutoin sovellu ryhmätoimintaan – joilla jokin muu sairaus estää kuntoutukseen osallistumisen – joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma – jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko11
 11. 11. Tavoite • kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. • Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita: – parempi itsetuntemus ja omien tarpeiden kuuntelu – itseluottamuksen ja pystyvyyden tunteen lisääntyminen – ammatillisen itsetunnon ylläpitäminen ja parantaminen – työn vaatimusten ja omien voimavarojen yhteensovittaminen – sosiaalisen osallisuuden ja tukiverkostojen vahvistuminen – kuntoutumista edistävien tekijöiden löytäminen ja vahvistaminen – liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko12
 12. 12. Lausunto kuntoutusta varten • kuntoutustarpeeseen vaikuttavat sairaudet tai vammat tärkeysjärjestyksessä ICD -luokituksen mukaisesti • muut kuntoutustarpeeseen vaikuttavat tekijät • työ- ja/tai toimintakyvyn kuvaus ja niiden mittauksessa käytetyt arviointimenetelmät • psykososiaalinen tilanne, elämäntilanne • toteutuneet ja/tai suositellut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet • aiempi kuntoutus ja sen tulokset • suositeltava kuntoutus • tavoitteet ja perustelut suositeltavalle kuntoutukselle 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko13
 13. 13. Kelan kuntoutuspsykoterapia • Osa työikäisistä tarvitsee pitkää psykoterapiaa opiskellakseen, pysyäkseen työelämässä/päästäkseen sinne takaisin ja saadakseen työelämä- ja ihmissuhdetaitoja. • Lakisääteisenä Kelassa 2011 lähtien, jonka jälkeen saajien määrä x2. • työ- tai toimintakyky on pitkäaikaisesti heikentynyt mielenterveyshäiriön vuoksi. • 3 vuoden terapiajakso on todennäköisesti riittävä kuntoutustavoitteen saavuttamiseksi. • henkilö on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon on sisältynyt tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. • Kuntoutuspsykoterapian aikana hoito jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko14
 14. 14. Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus • Vaikeimmin sairaille ja vammaisille alle 65-vuotiaille • vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voidaan myöntää erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita, mm. fysio-, toiminta- ja psykoterapiaa, erityistilanteissa, jos henkilöllä on vamman tai sairauden vuoksi huomattava toimintakyvyn alentuma, kuten vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin. • Ei tarvita työelämätavoitetta. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko15
 15. 15. Kelan lääkinnällinen kuntoutus • On tällä hetkellä alikäytetty resurssi, määrärahoja on viime vuosina jäänyt käyttämättä. • Suuri osa motivoituneista kuntoutujista hyötyy esim. tule-kuntoutuksesta ja pystyy puhumaan sen jälkeen hoitotahon kanssa ”samaa kieltä”, ymmärtää hyvän lihaskunnon ja liikunnan merkityksen sekä rentoutumisen ja muun elpymisen ja liikunnan välisen tasapainon merkityksen. • Auttaa kuntoutujaa tulemaan toimeen sairautensa kanssa. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko16
 16. 16. Kelan ammatillinen kuntoutus lyhyesti • Kohderyhmä: sairaat ja vammaiset nuoret, työelämään kiinnittymättömät tai jos yhteys työelämään on katkennut, vaikean kokonaistilanteen perusteella tai jos työeläkeyhtiö hylkää ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täyttyvät • Työ- ja opiskelukyky tai ansiomahdollisuudet olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman takia tai vaikean, haastavan kokonaistilanteen nojalla (kun tarvitaan yhteiskunnan tukea ammatilliseen kuntoutumiseen siihen motivoituneella) • TEAK, ammatillinen kuntoutusselvitys, työkokeilu, työhönvalmennus, opintoja tai yritystoimintaa voidaan tukea ammatillisena kuntoutuksena • Kiila- kuntoutus työssäkäyville, kuntoutukseen valittavien kohdalla kriteereiden tulee täyttyä 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko17
 17. 17. 15.2.2019 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko18
 18. 18. Lisätietoa kursseista Kurssien sisällöstä ja toteutuksesta • www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut Sivun tärkeitä linkkejä • Palvelukuvaukset > Hyväksytyt palvelukuvaukset > 2017 • Kuntoutuskurssihaku > esim. hakusanoilla Oras, Silmu • Palveluntuottajahaku Kuntoutusrahasta • www.kela.fi/kuntoutusraha Viranomaislinja (esim. hoitavalle lääkärille) 020 692 235 Palvelunumero kuntoutusasioissa 020 692 205 19
 19. 19. Kiitos mielenkiinnosta! Maarit Lindström, Kela, Eteläinen asiantuntijalääkärikeskus

×