Successfully reported this slideshow.

Työhygieeninen selvitys

0

Share

1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Työhygieeninen selvitys

 1. 1. Hyvinvointia työstä
 2. 2. 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 2 Työhygieeninen selvitys, osa I - kemialliset tekijät, pölyt ja biologiset tekijät, ihoaltistuminen
 3. 3. Mitä työhygienia on? Työhygienian missio on toteuttaa ehkäisevää työterveyshuoltoa. Jotta ihmisillä olisi hyvä olla. Työhygienia, Työterveyslaitos 2008 Työhygienialla pyritään saattamaan työpaikan ympäristöolot sellaisiksi, etteivät fysikaaliset, kemialliset tai biologiset tekijät vaaranna työntekijän terveyttä tai aiheuta epämukavuutta. Työhygienia, työolot ja niiden parantaminen, Työterveyslaitos 1992 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3
 4. 4. Työhygienia 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4 - fysikaalinen työhygienia - melu - tärinä - ilmastointi - valaistus - säteily - lämpöolot kemiallinen työhygienia - höyryt - kaasut - pölyt (aerosolit) - nesteet - kiinteät aineet biologinen työhygienia - virukset - bakteerit - sienet - levät - alkueläimet - punkit
 5. 5. Työhygieeninen palvelu Työterveyslaitoksella • Oulu • Kuopio • Lappeenranta • Helsinki (Pitäjänmäki, Arinatie 3) • Turku • Tampere • kemian ja pölyjen työhygieenikkoja • fysiikan työhygieenikkoja (melu, tärinä, sähkömagneettiset kentät…) • taustatukena toksikologeja, mikrobiologeja, suojainasiantuntijoita, työterveyslääkäreitä, iv-asiantuntijoita, tutkijoita 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 5
 6. 6. Työhygieeninen selvitys Etenee vaiheittain: • esiselvitys (puhelin, s-posti, teams), mahdollinen esikäynti • selvityksen tarkoitus, mitä työtä, mitkä altisteet (KTT:t), kuinka monta työntekijää, tuotantotilat • työsuunnitelman laatiminen → tarjous asiakkaalle • selvitys ja mittaukset työpaikalla • näytteiden ja mittausdatan analysointi • lausunnon laatiminen • mahdollinen palautetilaisuus https://www.ttl.fi/palvelu/ kemikaalit-kaasut-polyt- tyopaikalla/
 7. 7. Käyttöturvallisuustiedote 1/2 • Ensisijainen kemikaalitiedon lähde • Esim. SPK-OHENNE 800 (painokoneen telojen pesuliuotin)
 8. 8. Käyttöturvallisuustiedote 2/2 Esim. SPK-ohenteen koostumus CAS nro=Chemical Abstracts Service on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä EY-numero=EY-numero, eli EINECS-, aineen virallinen numero Euroopan unionissa.
 9. 9. Altistuminen 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 9 • altistuminen ≠ mitattu pitoisuus • pitoisuus mitataan ja altistuminen arvioidaan • altisteen pitoisuus tiettynä ajanjaksona = aikakeskiarvo • 8 h, 15 min, kattoarvo, sitovat raja-arvot: HTP-arvot 2020 aika pitoisuus aika pitoisuus 1 10 100
 10. 10. HTP-arvot • Pääsääntöisesti terveysperusteisia • HTP-arvon alittuessa ei oleteta esiintyvän merkittäviä terveysriskejä sen tiedon perusteella, joka oli käytettävissä arvoa asetettaessa (huomaa asettamisvuosi!) • HTP-arvot eivät ota huomioon herkissä (atoopikot, sairauksia potevat yms.) työntekijöissä mahdollisia vaikutuksia • ”Huomioitava työn terveysriskien arvioinnissa” (Vna 715/2001) • Biologisten altistumisindikaattoreiden ohjeraja- arvoilla sama status © Työterveyslaitos
 11. 11. Työhygieenisen näytteenoton ja analytiikan laatu Työhygieeninen ilmanäytteenotto on akkreditoitu. Aerosolinäytteenoton (hiukkasten ja ilman seokset sekä nestepisaroiden ja ilman seokset) pohjana ovat standardit SFS- EN 689:2918 liitteet A-D , F ja G, SFS-EN 481:1994:en ja SFS-EN 482:2015. Höyrynäytteenoton pohjana ovat standardit SFS-EN 689:2018 liitteet A-D, F ja G, SFS- EN 482:2015 ja soveltaen SFS 3861 Melualtistuksen mittaus ja määritys ovat akkreditoituja palveluja. Asbestin, hengittyvän ja alveolijakeisen pölyn, kvartsin, metallien, endotoksiinien, ammoniakin, aldehydien, happojen, VOC-yhdisteiden ja liuotinaineiden analyysit ovat akkreditoituja 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 11
 12. 12. Työpäivien erilaisuudesta aiheutuva epävarmuus Näytteenotosta, analytiikasta ja työpäivien erilaisuudesta aiheutuva epävarmuus altistumisen arvioinnissa huomioidaan siten, että tarkan pitoisuusarvon sijaan työntekijän altistumista arvioidaan neljän pitoisuustason perusteella. Rajatilanteessa työntekijän altistumista arvioidaan työhygienian yleisen varmuusperiaatteen mukaisesti altistavamman skenaarion mukaan. Näytteenkeräyksen epävarmuus on vain yksi osa epävarmuuden arvioinnissa, olosuhteiden vaihtelulla on paljon suurempi merkitys. 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12
 13. 13. Olosuhteet • Altistumista arvioidaan mittaustulosten, taustatietojen, haastattelujen ja havaintojen perusteella: • tehtävänimike, altistavien työvaiheiden kesto ja tiheys, millä alueilla työskenteli mittausten aikana • olosuhteiden mahdollinen poikkeuksellisuus ja mahdolliset mittauksen/näytteenoton aikana esiintyneet häiriötekijät • käytössä olevat riskien hallintakeinot, mm. ilmanvaihto, kohdepoistot, henkilönsuojainten käyttö selvityskohteissa • huomioidaan myös kunnossapitotyöt ja siivoustyöt 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 13
 14. 14. Riskinarvio toimenpiteitä varten altistumistaso riskiluokka/ altistuminen toimenpiteet alle 10 % HTP-arvosta vähäinen työolosuhteiden seuranta 10–50 % HTP-arvosta kohtalainen helposti toteutettavat toimenpiteet suositeltavia* seurantamittaukset tarpeellisia 50–100 % HTP-arvosta merkittävä toimenpiteet tarpeellisia* seurantamittaukset tarpeellisia yli HTP-arvon liiallinen toimenpiteet välttämättömiä seurantamittaukset toimenpiteiden toteutuksen jälkeen 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 14
 15. 15. Altistumisen selvittäminen, SFS-EN 689:2018 • samankaltaisesti altistuvien työntekijöiden ryhmä (SEG) • vähintään kuusi mittaustulosta/SEG • mittaustulosten tilastollinen tarkastelu 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 15
 16. 16. Akuutisti myrkylliset ja syövyttävät aineet • H300, H301, H310, H311, H330, H331 • H314, H318, (H304) Kemikaaleihin liittyvät tapaturmariskit • Helposti syttyvät aineet • Räjähtävät aineet • Reaktiiviset aineet • Kaasut, jäähdytetyt ja paineenalaiset • kaikki kaasut happea lukuun ottamatta tukahduttavia • esim. CO erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen, sikiölle vaarallinen… • kaasun tiheys ilman suhteen • hapen riittävyys? Mitä voi tapahtua?
 17. 17. • Mittausmenetelmät • mittausmenetelmiä on mutta ohjearvoja ei • BM ottaa huomioon myös ihoaltistumisen • suzane.abenet@ttl.fi • HTP-luettelossa IHO-maininta. • Työnteon havainnointi • roiskeet, tahraavat aineet, työtavat • valokuvaus, videointi, haastattelu (työntekijät, työnjohto, työsuojeluhenkilöstö) • käsineiden kunto ja vaihtomahdollisuus. Ihoaltistumisen arviointi © Työterveyslaitos
 18. 18. Ihoaltistuminen – esim. kasvinsuojeluaineet • käsien kautta altistuminen usein merkittävintä + käsistä suuhun altistuminen huonon työhygienian takia
 19. 19. Ihoaltistumisen arviointiin liittyvät vaikeudet • aineen käsittelymäärä ei kuvaa altistumista • lyhytkin kosketus tahmaiseen aineeseen voi aiheuttaa pitkän altistumisen • toisin kuin hengitystiealtistuminen ihoaltistuminen voi jatkua työvuoron jälkeen
 20. 20. Biologinen työhygienia, endotoksiinit 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 20
 21. 21. Biologinen työhygienia, mikrobit 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 21
 22. 22. Biologinen työhygienia, mikrobit 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 22
 23. 23. Toimenpidesuositukset • Toimenpidesuositukset tulee esittää mahdollisimman konkreettisella tasolla ja niiden tulee olla järkevässä suhteessa havaittuun ongelmaan. • haitan syntymisen estäminen • haitan poistaminen • haitan korvaaminen pienemmällä haitalla • haitan vähentäminen esimerkiksi työjärjestelyillä • tekniset hallintakeinot, esim. koteloinnit, osastoinnit, kohdepoistot • henkilönsuojaimet 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 23
 24. 24. Altistumisen seuranta, SFS-EN 689:2018 • Standardin 689:2018 mukaisesti uusintamittaukset: • 36 kk kun tulos < 0,1 OELV • 24 kk kun 0,1 OELV < tulos < 0,25 OELV • 18 kk kun 0,25 OELV < tulos < 0,5 OELV • 12 kk kun tulos > 0,5 OELV 19.1.2022 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 24
 25. 25. Tiedonlähteitä • KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET • KANSAINVÄLISET KEMIKAALIKORTIT: helposti ymmärrettävää tietoa kemikaaleista http://www.ilo.org/icsc-fi • OVA-ohjeet: kemikaaliturvallisuustietoa, suunnattu erityisesti pelastuslaitoksille ja viranomaisille onnettomuustilanteisiin http://www.ttl.fi/ova/ • HTP-arvojen perustelumuistiot, www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/raja- arvot/perustelumuistiot
 26. 26. Tiedonlähteitä • TYÖTERVEYSLAITOKSEN TAVOITETASOT: Mm. muovihuuruille, hitsaushuuruille, metallintyöstönesteille, dieselpakokaasuille, nanohiukkasille ym. https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/tavoitetasot/ • KAMAT-tietokortit: pohjatietoa kemiallisista altisteista eri metalli- ja autoalan työtehtävissä https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/kam at-kortit/ • GESTIS kemikaalitietokanta (Substance Database) www.dguv.de/ifa/gestis-database • Biomonitoroinnin toimenpiderajojen perustelumuistiot, www.ttl.fi/biomonitorointi 19.1.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 26
 27. 27. tyoterveyslaitos @tyoterveys @fioh Kiitos! Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi

×