Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa

234 views

Published on

Perjantai-meeting 10.8.2018
Pauli Forma, johtaja, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa

 1. 1. Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa Pauli Forma, johtaja, VTT., dos.
 2. 2. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Esittely • Pauli Forma, VTT, dosentti • Työkyky ja työurat-salkun johtaja Työterveyslaitoksella • Aikaisemmin toiminut Kevan työelämäpalvelujen johtajana ja sosiaalipolitiikan professorina Turun yliopistossa • Tutkimusalueita muun muassa mielipiteet sosiaaliturvasta ja hyvinvointivaltiosta, työhyvinvointi, työkyky, työurien pidentäminen, julkisen sektorin muutos. • Tällä hetkellä vastaa työelämätiedon koontialustan kehittämisestä Työterveyslaitoksella. • Työkokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta, muutosprosesseista, strategiatyöstä, toimintaympäristön seurannasta, tiedolla johtamisen kehittämisestä. • Tehnyt yhteistyötä tutkimusverkostoissa, työmarkkinaosapuolten kanssa sekä työkykyjohtamiseen liittyvissä verkostoissa. • pauli.forma@ttl.fi | twitter: @paufor | blogi: Rantaradan varrelta
 3. 3. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työelämän murros – työn tulevaisuus?
 4. 4. 10.8.2018© Työterveyslaitos |
 5. 5. 10.8.2018© Työterveyslaitos | WORK HEALTH Changes in the environment of occupational health Wellbeing, work ability, occupational health Competitiveness, productivity, cost management, lengthening of the work careers Health care Drug development Personalised health care Genomics Customer in focus Health care reforms Demography Ageing of the population Migration Work life Disruption of jobs New skills and competences needed Changing organizations Changing leadership Value creation Platform economy Data driven business Climate change Globalization Technology Digitalization, sensors, AI, robotics, IoT
 6. 6. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Neljäs teollinen vallankumous 1700 1800 1950-1970 2006
 7. 7. 10.8.2018© Työterveyslaitos |
 8. 8. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työkykyyn liittyvät haasteet ja painotukset muuttuvat, kun työ muuttuu Kehityslinja 1940-1950 1960-1990 1990-2010 Muutos työssä Maa- ja metsätaloustyö Tehdastyö ja palvelualojen kasvu Palvelu- ja tietotyö Työntekoympäristöt Agraari työpaikka Moderni työpaikka Jälkimoderni työpaikka Sukupuolisuus ja työ Maskuliininen ruumiillinen työ Femininisoituvat taitovaateet Tiivistyvät ja laajentuvat taitovaateet Tuottavuuden luonne Fyysinen Teknis-älyllinen Sosiaalinen, emotionaalinen ja psykologinen Vauraus ja hyvinvointi Taloudellinen niukkuus Vaurastuminen Subjektiivinen hyvinvointi Työn organisointi Patriarkaalinen Rationaalinen suunnittelu Neuvottelu ja sisäinen ohjaus Sukupolvi Maalla eläneet Murroksen sukupolvi Informaatioyhteiskuntaan syntyneet Terveysvaarat Fysiologiset uhkatekijät Kemikaalit ja myrkyt Psykologiset ja sosiaaliset riskit Väsymyksen luonne Fyysinen uupumus Psykosomaattisuuden kasvu Mielenterveysproblematiikka Lähde: Väänänen ja Turtiainen 1945-2013. ?
 9. 9. 10.8.2018© Työterveyslaitos | HS 24.1.
 10. 10. 10.8.2018© Työterveyslaitos |
 11. 11. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työelämän kannalta merkityksellisiä uusia teknologioita ja suuntauksia • Työvälineiden digitalisoituminen, Ympäristöön liittyvät älyjärjestelmät • Tekoäly, virtuaalitodellisuus • Laajennettu todellisuus • Itse organisoituvat tuotantojärjestelmät • Tilaan ja aikaan liittyvä lisääntyvä joustavuus • Etäkontrolli, virtuaalinen yhteistyö Lähde: New Forms of Work, New Forms of Prevention. Work 4.0. DGUV 2016. • Vaarallista, raskasta, yksitoikkoista työtä voidaan siirtää koneellisesti tehtäväksi • Työprosessit eivät ole aikaisemmalla tavalla aikaan ja paikkaan sidottuja • Virtuaalinen yhteistyö edesauttaa vuorovaikutusta • Pääsy informaatioon helpottaa työtä, mutta voi myös lisätä kuormitusta (tehokkuusvaatimukset, informaatioähky) Johtaminen • Epäsuora johtaminen, etäjohtaminen • Työntekijöillä itsenäisempi rooli • Kontrolli ja kannustimet perustuvat tulokseen • Johtajasta tulee valmentaja • Kulttuuri ja arvot korostuvat, johtamisessa tärkeässä roolissa ovat arvostaminen, luottamus, innostaminen ja yhteinen oppiminen Työelämätaidot • Vuorovaikutus ja viestintä • Itsensä johtaminen, priorisointi ja keskittyminen • Kokeilevuus, nopea oppiminen ja oppimistavoitteen määrittely • Yrittäjähenkisyys asenteena ja taitona pyrkiä uuteen • Luovuus, vaihtoehtojen etsiminen Vaikutukset johtamiseen ja työelämätaitoihin Vaikutuksia ihmisille
 12. 12. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työn murros: perusasteen koulutustason työpaikat vähenevät, sosiaaliset taidot korostuvat Pekka Myrskylä:
 13. 13. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Kriittiset taidot tulevaisuuden työelämässä Tony Wagner The Global Achievement Gap-kirjassa: 1. Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 2. Yhteistyö verkostoissa ja vaikuttaminen 3. Ketteryys ja sopeutumiskyky 4. Aloitteellisuus ja yrittäjyys 5. Kommunikaatiotaidot 6. Tiedon hankinta ja analysointi 7. Uteliaisuus ja mielikuvitus World Economic Forum Future of Jobs raportissa: 1. Ongelmanratkaisu monimutkaisessa ympäristössä 2. Kriittinen ajattelu 3. Luovuus 4. Ihmisten johtaminen 5. Koordinointi muiden kanssa 6. Tunneäly 7. Arviointi ja päätöksenteko 8. Palveluhalukkuus 9. Neuvottelu 10. Kognitiivinen joustavuus
 14. 14. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Kompleksisessa toimintaympäristössä nopea päätöksenteko ja toimeenpano korostuvat: • Hierarkian madaltaminen • Vallan antaminen asiantuntijoille • Tiedonkulun edistäminen
 15. 15. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Miksi itseohjautuvuus lisääntyy? 1. Maailma on monimutkaisempi, tarvitaan nopeampaa päätöksentekoa 2. Kun rutiinit siirtyvät koneiden tekemäksi, luova työ jää ihmisille • Rutiinityötä voi tehdä huonolla työhyvinvoinnilla ollen silti aika tehokas. Luovuutta ja ongelmanratkaisua ei voida johtaa käskyttämällä ja kontrolloimalla. Kukaan ei ole luova huonossa työvireessä! 3. Laajojenkin organisaatioiden ja joukkojen kommunikointi ja koordinointi on mahdollista uudella teknologialla. • Aikaisemmin esimiehet olivat informaationkulun solmukohtia Lähde: Frank Martela ja Karoliina Jarenko 2017.
 16. 16. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työkyvyn terveyteen liittyvä perusta Pidemmällä aikavälillä kansanterveys on parantunut huomattavasti • Ikääntyneet yhä terveempiä • Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus pienentynyt • Riskeinä painottuvat nyt esimerkiksi ylipaino, liikkumattomuus ja uniongelmat, palautuminen. • Tulevaisuudessa teknologian kehitys tarjoaa dramaattisiakin muutoksia: • Elinten ja ruumiinosien korvaaminen • Lääkkeiden kehitys • Geeniteknologia • Yksilöllinen terveydenhuolto
 17. 17. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työn murroksen mahdollisia vaikutuksia työterveydelle ja työhyvinvoinnille Työn epävarmuudesta johtuva stressi, jolla terveysvaikutuksia Työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen Vaikeudet kontrolloida työaikaa Eriarvoisuuden kasvulla voi olla terveysvaikutuksia Työn yksilöllistyminen (johtajuus ja tiimityö ovat suojaavia tekijöitä) Työterveyspalvelujen puute Työn murros 1 2 3 4 5 6
 18. 18. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työn murroksen vuoksi työkykyasioihin kohdistuu paljon muutoksia Terveydentila ja toimintakyky paranevat keskimäärin, uudet riskit, sosioekonomiset erot edelleen relevantteja Osaaminen vanhenee nopeammin, kyky oppia uutta korostuu voimakkaasti, muutoskyvykkyys tärkeää Työn luonne muuttuu, esimerkiksi fyysinen työ vähenee ja työskennellään aikaisempaa enemmän koneen kanssaSyntyy uudenlaisia organisaatioita, itseohjautuvuus lisääntyy, johtaminen muuttuu, arvot ja kulttuuri korostuvat johtamisessa Nuorten suhtautuminen työhön saattaa olla hieman erilaista, työn yhteiskunnallinen merkitys saattaa muuttua Eri toimijoiden rooli ja vaikutusvalta saattaa muuttua Työn ja muun elämän raja haurastuu aikaisempaa enemmän Juhani Ilmarinen
 19. 19. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus Nukkuu Matkustaa työpaikalle, ellei jää etätöihin, vie lapsen/lapset hoitoon On töissä Matkustaa kotiin, hakee lapsen/lapset hoidosta Harrastaa, on perheen kanssa Nukkuu Lähde: Pauli Forma, TTL Työpaikka Työntekijän jaksaminen ja hyvinvointi syntyy tästä kokonaisuudesta
 20. 20. 10.8.2018© Työterveyslaitos | “Just another day at the office” KOKOUS JUNA Herätys klo 5, työskentelyä kotona. Työskentelyä junassa KOKOUS LOUNAS KOKOUS KOKOUS KOKOUS JUNA Työskentelyä junassa PYÖRÄILY PÄIVÄLLINEN Ilta-askareita
 21. 21. 10.8.2018© Työterveyslaitos |
 22. 22. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Kriittiset asiat Luottamus Tietosuoja ja tietoturva • On esitetty huolia siitä, että uusi teknologia tuo työelämään uusia tarkkailun ja kontrollin välineitä (Digital Taylorism, New Taylorism). • Uuden teknologian hyödyntämisestä täytyy sopia työmarkkinaosapuolen kesken. • Yksilön oikeudet (GDPR, MyData). • Sääntelyn tulisi kuitenkin mahdollistaa uuden teknologian hyödyntäminen.
 23. 23. 10.8.2018© Työterveyslaitos | 10.8.2018© Työterveyslaitos | Työterveyslaitoksen suunnitelma työterveysalan kehittämisestä: työterveysalusta
 24. 24. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Tarvitaan työterveysalan ekosysteemin kehittämistä Työterveysalan kehittäminen on aina perustunut tietoon ja sen analysointiin Menetelmien pohjana on ollut tieteellinen näyttö Riskien arviointi, toimenpiteiden kehittäminen, vaikuttavuuden tarkastelu Alalla on meneillään nopea kehitysvaihe, jossa hyödynnetään dataa ja uusia teknologioita Tarvitaan teknologisen ja työterveysalan osaamisen yhdistämistä Tarvitaan työterveysalan kehittämistä uudella tavalla, työterveyden ekosysteemiä kehittämällä
 25. 25. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Uuden teknologian mahdollisuudet ja kysymysmerkit työterveysalalla • Reaaliaikaisempi data • Pystytään mittaamaan ja analysoimaan uusia asioita • Pystytään hyödyntämään laajoja aineistoja • Pystytään automatisoimaan prosesseja • Yksilökeskeisyys painottuu? • Unohtuuko työ terveyden rinnalla? • Kapeneeko näkökulma? • Vaikuttavuus ja luotettavuus? • Läpinäkyvyys? • Eriarvoisuus? • Regulaatio? ?+
 26. 26. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Järjestelmätoimittajat Tapaturmavakuuttajat Sensoriteknologia Työterveyshuolto Työterveysalan toimijoita Eläkevakuuttajat IT-talot Alaa yhteen nivova kansallinen alusta puuttuu Konsultointiyritykset Aineistotahot
 27. 27. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Ministeriö Rahoittaja Tutkimus- organisaatio IT-yritys Työterveys- huolto HR-toimittaja Eläke- vakuuttaja Sensorit- toimittaja Hyvinvointi palvelujen toimittajat Aineisto- kumppani Työterveyden ekosysteemin kehittäminen TYÖTERVEYS- ALUSTAN KERROKSET YHTEISKEHIT- TÄMINEN PALVELUT ANALYTIIKKA DATAINFRA DATAProjekti Projekti Projekti Projekti Työterveysalusta Työnantajat Työn- tekijän hyvin- vointi Yhteis- kunta
 28. 28. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Mahdollista toimintaa alustalla • kokeilut ja niiden arviointi • menetelmien ja palvelujen validointi • analysointi, ennustemallit, tekoälyn hyödyntäminen • työkykyprosesseihin liittyvien aineistojen hallinta • standardointi, alan yhteisten mittareiden luominen • uusien palvelujen kehittäminen • vertailutiedot • tutkimustoiminta
 29. 29. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Alustan tarjoamia palveluja eri toimijoille Hyvinvointiteknologian toimittaja Yritys tai julkisen sektorin organisaatio Työterveyshuollon palvelutuottaja Eläkevakuuttaja Työkykyjohtamisen ketjun tai sen osan tarkasteleminen. Laitteen validointi, integrointi työkykyjohtamiseen. Työkykyjohtamisen tietopohja, analyysit. Palvelujen ja palvelukonseptien arviointi, analyysit, ennusteet. Palvelujen ja palvelukonseptien arviointi, analyysit, ennusteet. Eri toimijoiden muodostamat ryhmät
 30. 30. 10.8.2018© Työterveyslaitos | Big news from the health care sector
 31. 31. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos Kommentteja, kysymyksiä, keskustelua?

×