Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäisyyn työpaikalla

520 views

Published on

Työterveyslaitoksen Perjantai-meeting:
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäisyyn työpaikalla
Salla Toppinen-Tanner, johtaja, PsT, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäisyyn työpaikalla

 1. 1. Hyvinvointia työstä
 2. 2. Salla Toppinen-Tanner, PsT Työura TS03, Työterveyslaitos © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäisyyn työpaikalla 14.3.2017 2
 3. 3. Sisältö 1. TUURA (Työuran uurtaja®) –menetelmän kehittämisen tausta 2. Vaikuttavuustutkimus (RCT) vuosina 2006-2010 3. Tuloksia 4. TUURA työpaikkojen ja Työterveyslaitoksen toiminnassa 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3
 4. 4. Tausta: yhteiskunnallinen haaste • Työkyvyttömyyseläkkeet mielenterveyssyistä olivat huipussaan 2000-luvun loppupuolella. Mielenterveyssyistä yleisin on masennus, joka vei korkeimmillaan vuonna 2007 eläkkeelle yli 4 300 henkilöä vuodessa. Sen jälkeen trendi on ollut tasaisen laskeva: vuonna 2015 masennusperustein eläkkeelle siirtyi noin 2 900 henkilöä – kolmannes vähemmän, mutta silti kahdeksan henkilöä päivässä. ETK 2016. 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 4
 5. 5. Miksi työpaikat lähtivät mukaan tutkimukseen ja menetelmän kehittämiseen? 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 5 • Työurien pidentämisen tarve konkretisoitui työpaikoilla tarpeena kehittää menetelmiä ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamiseksi ja jaksamiseksi. • Keinoihin oli kova tarve myös työterveyshuollossa ennaltaehkäisevänä toimintana. • Haluttiin hyödyntää henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon asiantuntemusta kehittämällä yhteinen menetelmä • Tutkimuksessa (Työterveyslaitoksen kunta-alan seurantatutkimus) oli todettu, että panostukset työkykyyn kannattaa aloittaa jo keski-iässä ja työntekijöiden oma käsitys eläkkeelle jäämisestä vaikuttaa todelliseen eläköitymisikään • -> RATKAISU: varhainen puuttuminen jo 40+ ikäisillä työntekijöillä ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksiin ja työssä jaksamiseen, ammatillisen kuntoutuksen tarpeen ennaltaehkäisy työpaikoilla
 6. 6. Menetelmän tausta • Tutkimusprofessori Jukka Vuori oli tuonut JOBS menetelmän (”Työhön”) Suomeen Michiganin yliopiston preventiotutkimuskeskuksesta -90-luvun laman aiheuttaman työttömyyden torjuntaan. Menetelmä levisi laajasti työvoimahallinnon työnvälitystoimintaan • Työhön –menetelmän pohjalta kehitettiin Koulutuksesta työhön –menetelmä erityisesti ammatillisesta koulutuksesta työelämään siirtyville sekä Kohti työelämää perusopetukseen. • Työuran uurtaja eli TUURA kehitettiin monitieteisessä asiantuntijaryhmässä Työterveyslaitoksella • Menetelmässä hyödynnettiin vaikutusteorioita ja ryhmätoimintaa, jotka aiemmin oli todettu toimiviksi ja vaikuttaviksi 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 6
 7. 7. Menetelmään kuuluvat ohjaajan käsikirja ja osallistujan työkirja 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 7
 8. 8. Tuuran toteutus • Työpaikoilla toteutettava intensiivivalmennus, joka toteutetaan n. 10-20 hlön ryhmissä • Kesto yhteensä 16 tuntia (yleensä toteutus 4x4 tuntia) • 2 ohjaajaa (työterveyshuolto ja HR), jotka koulutetaan Työterveyslaitoksella • Perustuu: aktiivinen oppiminen, ratkaisujen tunnistaminen ja harjoittelu, vertaistuki, ohjaajien myönteinen palaute • Käsiteltävät aihepiirit työhön, omaan hyvinvointiin, sosiaalisiin verkostoihin, muutosten ja työroolin hallintaan, elinikäiseen oppimiseen, ja omiin tavoitteisiin liittyviä 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 8
 9. 9. Vaikutusteoria 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 9 Toppinen-Tanner & Vuori/ Työterveyslaitos /26.11.2010 9 Tiedot ja taidot Uskoo pystyvänsä ja haluaa ratkaista työuran haasteet ja vastoinkäymiset Urahallinta muutoksessa Motivaatio Tunnistaa oman työuran haasteet ja ratkaisut x •Työmotivaatio •Työhyvinvointi (työkyky) •Eläkeaikomukset •Työn imu ja työuupumus •Masennusoireet •Sairauspoissaolot TUURA -ryhmämenetelmä •Työterveyshuollon ja henkilöstö- hallinnon yhteistyö •Henkilöstön tarpeiden ennakointi muutoksissa Henkilöstön valmistautuneisuus Organisaation valmius
 10. 10. TUURAn tavoitteet • Tavoitteena edistää työntekijöiden hyvinvointia ja uranhallintaa muuttuvassa työelämässä vahvistamalla valmistautuneisuutta työuran hallintaan. • Tarkoitettu alun perin organisaatioiden sisäiseksi työkaluksi, joka vahvistaa työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä. • Menetelmässä yhdistyvät ennaltaehkäisyn, työkyvyn edistämisen ja henkilöstökoulutuksen tavoitteet. 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 10
 11. 11. 11.9.2010/ Työterveyslaitos/ TL 11 Työuran uurtaja -vaikutustutkimus 2006 – 2010: RCT-asetelma alkukartoitus 2006-2008 Osallistujia N=718 Satunnais- taminen N=302 N=324 N=258 N=292 2. kysely Välittömät vaiktukset 3. kysely 7-KK seuranta 4. kysely 1.5 –vuoden seuranta 2009-102007-82006-08 Rekisteri 2005-2009 Koeryhmä Kontrolliryhmä 17 organisaatiota N=369 N=349 -9 kaupunkia -3 yksityisen sektorin yritystä -5 julkisen sektorin organsiaatiota 34 ryhmää -88% naisia -ka 50,0 (SD 6,4) vuotta -osallistujien ikä vaihteli 31-64 vuoden välillä N=305 N=274
 12. 12. Tuloksia • Välittömät vaikutukset • valmistautuneisuus työuran hallintaan (pystyvyys ja vastoinkäymisiin varautuminen) vahvistui • työhön liittyvien tavoitteiden määrä ja sisäinen motivaatio parani (Salmela-Aro, Mutanen & Vuori, 2012) • 7 kk seuranta (Vuori, Toppinen –Tanner & Mutanen, 2012; Ahola, Vuori, Toppinen-Tanner, Mutanen, & Honkonen, 2012) - masennusoireet ja eläkeajatukset vähenivät - psyykkiset voimavarat kasvoivat (työkyky-indeksin osaskaala • masennusoireet vähenivät erityisesti niillä, joilla alussa kohonnut oireilu (depressioriski) • Interventio vähensi riskiä masennukseen, ja lisäksi jos työtilanne oli kuormittava (job strain) • 2 vuoden seuranta • Interventio vähensi pitkiä (yli 2 viikon) sairauspoissaoloja, mutta ei vaikuttanut sairauspoissaolopäivien määrään (Toppinen-Tanner, Böckerman, Mutanen, Martimo & Vuori 2016) 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 12
 13. 13. Salla Toppinen-Tanner / 17.2.2011 Onko interventiolla preventiivinen vaikutus masennukseen? • Yli 9 pistettä lyhyellä Beck –skaalalla masennusriskin rajana • Tutkittiin intervention vaikutusten kohdentumista kaikille tarkoitettuna (universal), riskiryhmille tarkoitettuna (selected) ja oireileville (indicated) • Masennus aiheuttaa merkittävää yksilöllistä kärsimystä ja haittaa työpaikoille • Myös työhön liittyvä stressi ja työuupumus ovat masennukselle altistavia tekijöitä • Masennuksen ehkäisyyn on menetelmiä, mutta vain harvoja työpaikalle tarkoitettuja menetelmiä
 14. 14. Salla Toppinen-Tanner / 17.2.2011 Tulokset: Tuura masennuksen ehkäisemisessä 8 7 10 1 19 12 10 23 2 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 All No job strain Job strain No depressive symptoms Depressive symptoms Invervention group Comparison group % * * Universal prevention Selective prevention Indicated prevention * Ahola, Vuori, Toppinen-Tanner, Mutanen, & Honkonen, 2012
 15. 15. Tulokset: Pitkien sairauspoissaolojen lukumäärä väheni (raakatulos, ei vakiointeja) 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 15
 16. 16. TUURAn käyttö • TUURA-ohjaajia on koulutettu n. 160. Osa heistä hankkeissa. Esim. TEM koulutti (osti) n. 60 ohjaajaa oman organisaatiomuutoksen tueksi henkilöstölle. • TUURAa käytetään tällä hetkellä työpaikoilla mm. ikäohjelmien, työhyvinvointimallien osana sekä sairauslomalta palaaville tai osatyökykyisille suunnattuina ryhminä. Myös tunnistetuille riskiryhmille (esim. kotihoito kunnassa) kohdistettuna. Työterveyshuolto on yleensä mukana toteutuksissa. • Ohjaajakoulutus on ollut välillä TTL avoimessa koulutuksessa, mutta markkinointi on kaikkiaan ollut passiivista. • Työterveyslaitoksen toteutus on ollut ”Train the trainer” – muotoista. Tuoteidea on ohjaajaverkosto. • Menetelmälle on kysyntää kansainvälisesti (esim. SESI, Tsekit) ja menetelmä on käännetty englannin lisäksi muillekin kielille.14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 16
 17. 17. Menetelmän käyttö • TUURAn pohjalta on tehty uusia menetelmiä. • Perhevapaalta työelämään –menetelmä (2012), joka kehitettiin perhevapaalta paluun tukemiseksi neuvoloiden ja päiväkotien kanssa. Käytetty myös työpaikoilla työn ja muun elämän yhteensovittamisen erityistilanteisiin. Vaikutustutkimus (RCT, N=233) osoitti menetelmän välittömät myönteiset vaikutukset. • Työn imua uran seniorivaiheeseen –menetelmä, joka kehitettiin 17 työpaikan kanssa eläkesiirtymän hallitsemiseksi ja seniorien työmotivaation vahvistamiseksi. Vaikutustutkimuksen (RCT, N=699) myönteiset tulokset julkaistaan pian. Menetelmä julkaistu (2017). • Taidot työhön –menetelmä, jota testataan parhaillaan 40+ ikäisten työntekijöiden muutoksien hallintaan ja työllistymiskyvyn parantamiseen osaamisen kehittämisen kautta. Kenttäkoevaihe käynnissä (RCT, n. 1000 osallistujaa). 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 17
 18. 18. Tuuran vaikutustutkimus lähteet • Toppinen-Tanner, S., Böckerman, P., Mutanen, P., Martimo, K.-P. & Vuori, J. (2016). Preventing sickness absence with career management intervention: A randomized controlled field study. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 58(12), 1202-1206. • Ahola, K., Vuori, J., Toppinen-Tanner, S., Mutanen, P. & Honkonen, T. (2012) Resource-building group intervention against depression at workplace - who benefits? A randomized controlled study with a seven-month follow- up. Occupational and Environmental Medicine 69, 870-876. • Salmela-Aro, K., Mutanen, P. & Vuori, J. (2012). Promoting career preparedness and intrinsic work-goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior, 80, 67-75. • Vuori, J., Toppinen-Tanner, S. & Mutanen, P. (2012). Effects of Resource- Building Group Intervention on Career Management and Mental Health in Work Organizations: Randomized Controlled Field Trial. Journal of Applied Psychology, 97, 273-286. 14.3.2017 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 18
 19. 19. Kiitos! tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×