Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuberkuloosi yleistyy nuorilla ja työikäisillä – työterveyshuollon terveystarkastukset

156 views

Published on

Perjantai-meeting 26.4.2019
Irmeli Lindström, ylilääkäri, LT, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuberkuloosi yleistyy nuorilla ja työikäisillä – työterveyshuollon terveystarkastukset

 1. 1. Tuberkuloosi yleistyy nuorilla ja työikäisillä – työterveyshuollon terveystarkastukset Irmeli Lindström, LT, Ylilääkäri,
 2. 2. Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden ajalta • Työsuhteessa: Työterveyslaitos • Ammatinharjoittajana: Terveystalo, • Hengityssairauksien tutkimussäätiön hallituksen jäsen • Luentopalkkiot: Mundipharma, Astra-Zeneca, Orion, Chiesi-Pharma, Bohringer-Ingelheim
 3. 3. 26.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 3 THL: Tartuntatautirekisteri
 4. 4. TB Suomessa v.2018 • Yhteensä 226 tapausta • 56% suomalaisia • Keski-ikä 57 vuotta (ulkomaalaistaustaisilla 36 vuotta): • 22% 15-29 vuotiaita • 12% 30-44-vuotiaita • 11% 45-59-vuotiaita • 67%:lla keuhkoTB • 24 lääkeresitenttiä: 4 MDR (multidrug resistence) 1XDR (extensive drug resistence) THL, Hanna Soini
 5. 5. Korkea ilmaantuvuus=yli 50/100 000 Erittäin korkean ilmaantuvuus = yli 150/100 000 http://www.thl.fi/attachments/Infektiotaudit/Maaluettelo.pdf
 6. 6. TB:n tarttuminen Tartuttava henkilö: - Yskösvärjäys positiivinen - Keuhkoissa ontelo - TB-eritteiden aerosolisoitumin en Altistu- minen 30%:lle tartunta eli latentti TB –infektio IGRA testi positiivinen 70%:lle ei tartuntaa 5%:ia sairastuu <2 vuodessa 5%:ia sairastuu >2 vuodessa
 7. 7. Muista TB:n mahdollisuus oireisilla potilailla! • >3vkoa kestänyt yskä • Yskökset • Veriyskä • Hengenahdistus • Kylki- tai rintakipu • Kuumeilu • Yöhikoilu • Laihtuminen • Ruokahaluttomuus
 8. 8. Tutkimukset ja jatkotoimet • Thorax-rtg • Ysköksen Tb värjäys ja viljely x3 • CRP, La, PVK, ALAT • Kliininen status • Vatsan ja imusolmukealueiden palpointi • Yskösvärjäys posit. TAI keuhkokuva sopii TB:n Soitto keuhko- tai infektiopäivystäjälle • Keuhkojen ulkopuolinen TB 8-30vrk kiireellisyysluokan lähete Huom! 3:na peräkkäisenä aamuna
 9. 9. TB terveystarkastuksissa 1. Kun TB:tä sairastava työntekijä on erityinen riski työympäristössään 2. Työssään TB:lle altistuvilla 3. Korkean ilmaantuvuuden maihin menevillä ja tulevilla Työhönsijoitus- tarkastus Alkutarkastus Määräaikaistarkastus 1-3 vuoden välein Lähtötarkastus Paluutarkastus Tartuntatautilaki§55 Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1484- 5/2001 Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1484- 5/2001
 10. 10. Neuvonta kaikissa terveystarkastuksissa • TB:n tarttuminen • TB:n oireet: >3 vko kestänyt yskä, yskökset, veriyskä, kuumeilu, laihtuminen, ruokahaluttomuus, poikkeava yöhikoilu, rinta/kylkikipu, kyhmyruusu, imusolmukesuurentumat, paiseet, , yleiskunnon lasku • Varhainen tutkimuksiin hakeutuminen! www.tuberkuloosi.fi
 11. 11. TT-lain 55§ - Terveydentilan selvitys hengityselinten tuberkuloosista työtehtävää varten Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä työntekijän sairastavan hengityselinten tuberkuloosia ja työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joissa hengityselinten tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Työnantajan on vaadittava tällaiselta henkilöltä selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että tämä sairastaa hengityselinten tuberkuloosia. Perusteltu syy on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Ennen kuin työntekijä on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun hengityselinten tuberkuloosia koskevan selvityksen, hän ei saa toimia: 1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä; 2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Työnantajalla on oikeus käsitellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön terveydentilaa koskevia tietoja tämän suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti.290817
 12. 12. 1) Työhönsijoitustarkastus • Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä alle kouluikäisiä lapsia hoitavat henkilöt • Syntynyt erittäin korkean TB-ilmaantuvuuden maassa (ilm. 150/100 000) • Jos hoitaa vastasyntyneitä ilmaantuvuusraja 50/100 000 • Oleskelu vähintään 12 kk em. maissa • Työskentely vähintään 3 kk terveydenhuollossa em. maissa • Hoitanut missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita • Altistunut läheisesti tartuttavalle keuhkotuberkuloosille • Koskee myös harjoittelijoita ym., jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta 290817
 13. 13. Miten tehdään? • Tehdään ennen työtehtävän alkamista työsuhteisille työterveyshuollossa • Haastattelu: • Syntymämaa, missä muissa maissa oleskellut • Missä maissa työskennellyt terveydenhuollon tehtävissä • Onko hoitanut tuberkuloosipotilaita • Onko itse tai lähipiiri sairastanut tuberkuloosia • Oirekysely • Keuhkojen röntgentutkimus jos em. riskitekijöitä • Haastattelun/keuhkokuvan perusteella päätös siitä, voiko henkilö aloittaa työskentelyn kyseisessä työtehtävässä • Uuden työsuhteen alkaessa tarkastus uusitaan, mikäli edellisestä kulunut yli 2 vuotta 290817
 14. 14. Lausunto tuberkuloosista työtehtävää varten 26.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 15
 15. 15. 2) TB:lle altistuvat työntekijät: alku- ja määräaikaistarkastukset • Terveydenhuolto: erityisesti keuhkosairaudet, infektiosairaudet, päivystys, teho-osasto, vanhusten pitkäaikaisosastot, obduktio-osasto, mikrobiologisia näytteitä käsittelevät • Maahanmuuttajien parissa työskentelevät • Korkean TB riskin maissa pidempään työskentelevät • Vankeinhoito • Päihdehuolto
 16. 16. Alku- määräaikaistarkasten sisältö • Anamneesi: • aiempi TB ja sen hoito • altistuminen TB:lle • TB:n oireet • Kliininen status: sydän, keuhkot, imusolmukealueet, vatsan palpointi • Thorax rtg ja muut tutkimukset tarvittaessa • Sairastumisen riskiä lisäävien tekijöiden kartoittaminen
 17. 17. Tärkeimmät tuberkuloosin riskiä lisäävät sairaudet ja lääkitykset: • Hoitamaton HIV-infektio • Dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta • Elinsiirto (kiinteän elimen siirto tai kantasolusiirto) • Silikoosi (kivipölykeuhko) • TNF-alfasalpaajahoito: adalimumabi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sertolitsumabipegoli ja näiden biosimilaarit • Muu immunisuppressiivinen lääkitys: parhaillaan käytössä oleva solunsalpaaja, muut biologiset lääkkeet kuin TNF-alfasalpaaja, kortisonilääkitys (Prednisolon ≥20mg/vrk yli 1kk)
 18. 18. 3) Korkean ilmaantuvuuden maihin menevillä ja tulevilla • Tarkastetaan tuberkuloosin suuren ilmaantuvuuden maihin (yli 50/100 000) ja Baltian maihin terveydenhuoltoalan ja sosiaalialan työtehtäviin/opiskelemaan vähintään 3kk:n ajaksi lähteville. • Harkinnan mukaan myös muihin työtehtäviin, esim. pakolaisleireille, laivoille tai kaivoksiin, lähteville. • Missä? • Työterveyshuolto: työsuhteisille • Opiskelijaterveydenhuolto: opiskelijat • Vapaaehtoistyö ym: terveyskeskuksissa https://www.ttl.fi/infektiot-ja-pandemiat/tuberkuloosin-terveystarkastukset- ulkomaille-toihin-lahteville-sielta-palaaville 26.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 19
 19. 19. Lähtötarkastus: • Selvitetään kohdemaan TB ilmaantuvuus ja resistenssitilanne ja työtehtävien mukainen TB riski • Onko lähtijällä sairastumisen riskiä lisääviä sairauksia tai lääkityksiä? • Fertiili-ikäisten kanssa keskustellaan raskauden vaikutuksesta • Huomioidaan rokotukset ja malarianestolääkityksen tarve kohdemaan mukaan • Selvitetään mukana lähtevien lasten BCG-rokotustarve • S-HIVAgAb • Hengityksensuojaimen hankinta26.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 20
 20. 20. Paluutarkastus • Selvitetään ja kirjataan altistumistilanteet • Esiintyykö TB:n oireita • Tutkimukset: Kliininen tutkimus Thorax rtg kaikille Oireisille yskösnäytex3, La, CRP, PVK • Kun TB-altistus on ollut merkittävä: • toimitaan tartunnanjäljitys ohjeen mukaan. • Erikoissairaanhoidon konsultaatio latentin tuberkuloosi infektion tutkimisesta, jos tarkastettavalla on vastustuskykyä alentava perussairaus. 26.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 21
 21. 21. Lausunnot terveystarkastuksista 26.4.2019 © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi 22 • sopiva/rajoituksin sopiva/ei sopiva Huomio TB riskiä lisääviin sairauksiin ja lääkkeisiin ja työtehtävien TB riskiin!! Tarvittaessa konsultoidaan perussairautta hoitavaa lääkäriä
 22. 22. Raskaus ja työkelpoisuus “Raskaana olevaa työntekijää on neuvottava huolehtimaan tartunnalta suojautumisesta erityisen huolellisesti. Mikäli tästä huolimatta tartunnan riski arvioidaan merkittäväksi, tulee työntekijä sijoittaa muuhun työpisteeseen. Raskaana olevaa työntekijää ei suositella sijoitettavaksi töihin tuberkuloosinäytteitä käsittelevään laboratorioon tai epäiltyjen tai todettujen tuberkuloosipotilaiden obduktiotoimintaan”. Valtakunnallisen TBC ohjelman päivitys 2015 Uudelleensijoitus Harvoin erityisäitiyspäiväraha (Kela)
 23. 23. Valvottu lääkehoito kaikille Nimetty hoidosta vastaava hoitaja Lähde: Duodecim Terveysportin verkkokurssi
 24. 24. Ammattitauti tai ammattitautiepäily • Yleensä riittää, kun työssä ollut altistumistilanne, eikä ole muuta syytä TB:lle • Sama DNA tyypitys tartuttajalla ja työntekijällä tukee diagnoosia. • Muista sairauskertomuskopio työnantajan tapaturmavakuuutusyhtiöön ja ammattitauti-ilmoitus!
 25. 25. Tuberkuloosi ammattitaudit (55) ja AT epäilyt 2005-2015, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Chart Title AT AT EPÄILY Column1 Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri
 26. 26. Vahvistetut ammattitaudit 2005-2015 Terveydenhuolto Ammatti Tapausten lkm Perus- ja lähihoitajat 16 Sairaanhoitajat 16 Muut hoitajat 5 Bioanalyytikot, laborantit 2 Lääkärit 5 Sairaala-apulaiset, siivoojat 3 YHTEENSÄ 47 Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri
 27. 27. Vahvistetut ammattitaudit 2005-2015 Muut alat Ammatti Tapausten lukumäärä Tarjoilija 1 Kuorma-auton kuljettaja 1 Toimistotyöntekijät 2 Sähköasentajat 1 Muovityöntekijät 1 Seurakunnantyöntekijät 1 Tuntematon 1 YHTEENSÄ 8 Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri
 28. 28. Kirjallisuutta: • STM 2013: Valtakuunnallinen tuberkuloosiohjelma • THL 2017-18: Suositus TB:n tartunnanjäljityksestä • THL 2017: Työntekijälle tehtävät terveydentilan selvitykset TB tartuntojen torjumiseksi • Valve ym: Tuberkuloosiepidemian selvittäminen- esimerkkinä Pirkkalan epidemia, SLL 2011;66(4). • Anttila ym: Tuberkuloosi tarttuu sairaalassa ja ruumiinavaussalissa- Duodecim 2013; 129:528 • Mathad et al: Tuberculosis in Pregnant and Postpartum Women; Clin Infec Dis 2012 • Zenner et al: Risk of Tuberculosis in Pregnancy; Am J Respir Crit Care 2012; 185

×