Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018

680 views

Published on

Perjantai-meeting 26.1.2018
Ulpu Elonsalo, asiantuntijalääkäri ja Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologieläinlääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018

 1. 1. 26.11.2018 1 Tartuntatautilaki ja rokotukset - Pykälän 48 toteuttaminen asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 2. 2. Pykälä 48 tulee voimaan 1.3.2018 • Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita • Koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä + sairaankuljetusta • Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla – rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan – rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan – imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 2
 3. 3. Mitä toimintayksikkökohtaisessa arvioinnissa tulee pohtia? • Johdon kannattaa käyttää apuna tartuntatautien torjunnan ammattilaista • Lääketieteellisin perustein tehtävissä arvioissa johdon tulisi miettiä muun muassa: – Onko saman toimintayksikön eri toimipisteiden välillä eroja? – Minkälaisia potilaita tai asiakkaita kussakin toimipisteessä on? – Minkälaisissa eri tehtävissä ihmiset työskentelevät? – Mihin nämä tehtävät ovat yksittäisessä toimipisteessä sijoittuneet? – Pohditaan erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin liittyviä tartuntariskejä: missä riski on suurin, missä pienempi? 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 3
 4. 4. Kaikki eivät tarvitse kaikkia rokotteita • Rokotustarve suurin influenssarokotusten osalta • Rokotustarve pienin vesirokkosuojan osalta • Hinkuyskäsuojaa ei tarvitse edellyttää kaikelta henkilöstöltä esim. terveyskeskuksissa tai sairaaloissa: dtap-rokotukset kohdennetaan niihin, jotka työskentelevät alle 1 v parissa • Epäsäännöllisesti toistuvaan, lyhytkestoiseen tai etäällä potilaista tapahtuvaan työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa ei yleensä liity niin merkittävää tartuntariskiä, että rokotussuojaa pitäisi täydentää. Esim. tulkit • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä työskentelee myös henkilöitä, jotka eivät pääsääntöisesti toimi tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 4
 5. 5. Muuta kysyttyä • Kuuluvatko kotihoidon työntekijät pykälän 48 piiriin? – Myös kotihoidon työntekijät saattavat tarvita rokotussuojaa – Ryhmämuotoiseen asumiseen tarkoitetut yksiköt, joissa tilat, asiakkaat ja henkilöstö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, ovat sosiaalihuollon toimintayksiköitä ja ne kuuluvat pykälän 48 soveltamisalaan • Jos asiakkaan koti ei sijaitsee asumispalveluita tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, se ei tietenkään ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimipiste – On silti hyvä muistaa, että influenssarokotusta suositellaan kaikille ikäihmisten parissa työskenteleville. Nämä rokotukset kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan ja ovat maksuttomia työntekijälle. 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 5
 6. 6. Miten arvioin ja täydennän suojan? • Avuksi tehty oma sivu www.thl.fi/rokottaminen • Eri ryhmien rokottaminen – Työelämän rokotukset – Sosiaali- ja terveysalan rokotukset - Kuinka arvioida ja täydentää yksittäisen työntekijän suojaa? • Också på svenska www.thl.fi/vaccinationer 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 6
 7. 7. Mikä on matkalla ehkä vähän unohtunut? • Työnantajan kannattaa huolehtia perehdytyksestä • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä voi olla työntekijöitä, joilla ei ole riittäviä tietoja – taudeista, joita pykälän 48 mukaisilla rokotuksilla ehkäistään – riskeistä, joita näiden tautien sairastamiseen voi liittyä – rokotteista tai rokotusten merkityksestä tartuntatautien torjunnassa ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisystä • Rokotteisiin ja rokottamiseen liittyy myös väärinkäsityksiä ja huolenaiheita • On tärkeätä kuunnella ja käsitellä huolenaiheita ja vastata kysymyksiin 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 7
 8. 8. Myös työntekijä hyötyy rokotussuojasta • Työnantajan tulee osata perustella, miksi toimipisteessä edellytetään pykälän 48 mukaista suojaa – Työnantajien joukossa on myös paljon niitä, joilla ei itsellään ole riittäviä tietoja rokotuksilla ehkäistävistä taudeista ja rokottamisesta – Tarvitsevat apua perehdytykseen ja koulutukseen • Työntekijän oma hyöty rokotuksista kannattaa nostaa esille • Työnantajalla on velvollisuus suojata työntekijää työssä aiheutuvalta vaaralta – Terveydenhuollon ammattilaisilla on keskimääräistä suurempi riski kohdata esimerkiksi tuhkarokkoa tai vesirokkoa tartuttava • Lopputulos paranee yhteistyöllä 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 8
 9. 9. 100 % suojaan tartuntatautien torjunnassa ei päästä: ei liian tiukkoja tulkintoja • Työnantajan tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita hoitaa riittävästi suojattu henkilöstö • Työskentelyyn saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen suoja • Erityisiä syitä tällaisen henkilöstön käyttöön voivat olla esimerkiksi: – Käytettävissä ei ole muuta ammattitaitoista henkilökuntaa – Uusi työntekijä on saatava nopeasti töihin – Työntekijän oma terveydentila estää rokotuksen ottamisen 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 9
 10. 10. Samat pelisäännöt kuin muutenkin • Työntekijä voi halutessaan itse kertoa työnantajalle onko hänen suojansa kunnossa tai onko hänet rokotettu, mutta pakko ei ole • Työterveyshuolto arvioi tarvittaessa, soveltuuko työntekijä työskentelemään tiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita esim. uudet työntekijät • Rokotustietokin on yksilön terveyteen liittyvä tieto, jota ei saa ilman henkilön omaa lupaa kertoa • Työntekijä toimittaa itse soveltuvuuden arvioinnin tuloksen työnantajalle – Aivan sama toimintamenettely kuin muissakin soveltuvuuden arvioinneissa – Arviointiin saa kirjoittaa vain: sopiva, rajoituksin sopiva tai ei-sopiva 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 10
 11. 11. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), samat pelisäännöt kuin muutenkin • 5 §. Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely • Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta… …Lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä näitä tietoja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa, kuin muualla laissa erikseen säädetään • Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 11
 12. 12. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), samat pelisäännöt kuin muutenkin • Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä • Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen • Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 12 Monet sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet ovat laatineet ohjeita henkilökunnan rokotuksista. Työnantajien kannattaa käydä ohjeistuksia läpi ja tarvittaessa tarkentaa niitä. Ohjeistuksen tulee noudattaa henkilötietolakia (523/1999) ja lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/20014).
 13. 13. Muuta soveltuvuuden arvioinnista kysyttyä • Tarvitaanko soveltuvuuden selvittämiseen työntekijän suostumus? – Tarvitaan, koska työntekijän soveltuvuutta arvioidaan nimenomaan potilasturvallisuusnäkökulmasta • Voiko työntekijä kieltää soveltuvuuden selvittämisen? – Kyllä voi, koska lähtökohtana ei ole työntekijän terveydentilan suojelu – Perustana on lakipykälä, jossa on kyse potilasturvallisuusnäkökulma 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 13
 14. 14. Muuta kysyttyä • Kuinka toimitaan, jos työterveyshuolto on arvioinut, että työntekijä ei ole sopiva tai on rajoituksin sopiva työntehtäväänsä? – Tartuntatautilain tarkoitus on torjua tarttuvia tauteja, parantaa potilasturvallisuutta ja parantaa henkilökunnan rokotuskattavuutta – Lakia tulkittaessa ja ohjeistusta laadittaessa tulee käyttää har- kintaa – Liian tiukasti lakia ei kannata tulkita ja yksittäiset tapaukset on syytä ratkaista tapauskohtaisesti – Tietyissä tilanteissa työntekijä voi esimerkiksi jatkaa omassa työpisteessä ja tehtävässään ja joskus taas on syytä miettiä työntekijän uudelleen sijoittamista 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 14
 15. 15. Muuta kysyttyä • Miten toimitaan, jos työntekijä ei voi ottaa rokotusta terveydellisistä syistä? – Työterveyshuollon, työntekijän ja työnantajan pitää neuvotella keskenään, mitä tehdä – On tilanteita, joissa henkilö voi kokonaisarvion perusteella jatkaa työskentelyä omassa yksikössään aivan normaalisti. Esimerkiksi vanhusten palvelutalossa työskentelevä voi jatkaa tehtävissään, vaikka hänen suojansa vesirokkoa vastaan ei olisi kunnossa. – Voi myös olla tilanteita, joissa tietty suojavaatimus on erittäin tärkeä. Esimerkiksi syöpäpotilaita hoitavassa yksikössä työntekijöillä tulisi olla vesirokkosuoja. Jos työntekijän suoja ei ole kunnossa, hänelle tulee etsiä jokin muu soveltuva työpiste. • Tartuntatautilain perusteella ei ole tarkoitus irtisanoa ketään 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 15
 16. 16. Kenen velvollisuus on huolehtia työntekijän rokotuksista? • Työntekijän kohdalla aina ensisijaisesti työnantajan – On tultu vastaan siinä, että rokotuksiin voi käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita tietyin ehdoin • Tutustu: Rokotusten järjestäminen -ohjeisiin – https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon- ohjeita/rokotusten-jarjestaminen – Rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä: rakenteinen kirjaaminen tärkeää ja tiedonsiirto pitäisi olla kunnossa, jotta annetut rokotukset siirtyvät THL:n ylläpitämään Rokotusrekisteriin – THL vahtii + kunnilla velvollisuus seurata rokotusohjelman rokotteiden käyttöä – Työterveyshuoltojen olisi liityttävä mitä pikimmin ! Avohilmotietopoimintaan 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 16
 17. 17. Oman terveyskeskuksen/kunnan tilannetta voi seurata ajantasaisesti 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 17 • Rokotusrekisteriin tiedot vain Avohilmosta • THL kysyy myös sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta • Edellisellä kaudella teille tietymättömille jäi 365 000 influenssarokoteannosta • Näistä osa esim. henkilökunnan rokotuksia, osa ikäihmisten rokotuksia. Osa keille ja minne? • Pieni osa hävitettyjä • Avohilmoon liittyminen keskeistä, yksityinen terveydenhuolto ja työterveyshuollot !
 18. 18. Rokotusrekisterin yhteystiedot • Yhteydenotot sähköpostitse rokotusrekisteri@thl.fi • Puhelimitse numeroon 029 524 6063 / Susanna Jääskeläinen • Lisätietoa rokotusten rakenteisen kirjaamisen ”työpalikasta” • Autetaan ja tehdään yhteistyötä työterveyshuoltojen ja ohjelmistotoimittajien kanssa 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 18
 19. 19. Missä lisätietoa? • www.thl.fi/rokottaminen • Eri ryhmien rokotukset –osio sisältää Työelämän rokotukset – Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset – Tartuntatautilain 48 pykälän mukaisen rokotustarpeen arviointi – Kuinka arvioida ja täydentää yksittäisen työntekijän suojaa? – Tartuntatautilain pykälästä 48 kysyttyä – Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstön influenssarokotukset – Opiskelijoiden rokotukset • Också på svenska www.thl.fi/vaccinationer 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 19
 20. 20. Missä lisätietoa? • Rokottaminen-etusivulta kuvanostosta pääsee: https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/ajankohtaista/tartuntata utilainsaadanto-uudistui-1.3.2017-mika-muuttui-rokotuksissa 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 20 Uuden tartuntatautilain vaikutukset rokotuksiin Uusi tartuntatautilainsäädäntö ja rokotukset Koostettuna keskeiset asiat, mitkä muuttuivat tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksessa Också på svenska
 21. 21. 26.11.2018 21 Rokotusten työnjako uuden tartuntatautilainsäädännön hengessä asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 22. 22. Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus rokotuksista,149/2017, tarkentaa UUTTA • Rokotustoiminnalla on aina oltava vastuulääkäri • Myös kohtaa `Kuka saa rokottaa´ on tarkennettu – Rokotteen pistoksena saa antaa lääkäri ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö – Myös asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut ensihoitaja kuuluu tähän vaikka heitä ei mainita asetustekstissä, sillä heidät laillistetaan sairaanhoitajina 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 22
 23. 23. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista (149/2017) • Lääkärillä on vastuu rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta – Jos sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä annetaan rokotuksia, rokotteet ja rokotusten järjestäminen on huomioitava toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa • Rokotustoiminnalle on aina oltava nimettynä vastuulääkäri • Rokottaminen-sivustolla, on julkaistu uusi osio rokotusvastuulääkäreille ja lääkäreille – Oma nosto Rokottaminen-etusivulle – Koostetusti lääkärin nopea ja helppo löytää keskeiset asiat 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 23
 24. 24. www.thl.fi/rokottaminen Etusivulta pääset lääkärin tietopakettiin 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 24 https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/praktiska- anvisningar/informationspaket-om-vaccinationsverksamheten-for-lakare
 25. 25. Rokotusvastuulääkäri huolehtii siitä, että toimipisteessä suunnitellaan moniammatillisesti, miten rokotustoiminta järjestetään 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 25
 26. 26. Rokottajan ammattitaito • Mitä rokottajan tulee osata ja hallita on määritelty tarkemmin THL:n Rokottaminen-sivustolla • Samalla määrittää myös sen, mitä rokottajan asianmukaisen koulutuksen tulisi sisältää ja minkälainen osaaminen koulutuksella tulisi varmistaa • Rokotusosaaminen on laaja käsite, pelkkä pistososaaminen ei riitä • www.thl.fi/rokottaminen ja www.thl.fi/vaccinationer – Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel askeleelta – Rokottaja – Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg - Vaccinatören 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 26
 27. 27. Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Rokotusosaamisen perusteet (2 op) kaikille sh, th ja kätilöiksi opiskeleville sekä th, sh ja kätilöiden täydennyskoulutukseen • Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) etenkin terveydenhoitajiksi opiskeleville ja myös täydennyskoulutukseen • Voi suorittaa työn ohessa, verkkopohjainen, portfoliotyöskentely + molemmissa valtakunnallinen tentti, joka on osa oppimisprosessia • Kaikille niille, joilla perusteet eivät ole hallinnassa ja joiden tarvitsee osoittaa näyttö • Suunniteltu siten, että antaa hyvät valmiudet ja eväät työskentelyyn, ruotsinkielinen versio tulossa 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 27
 28. 28. Rokotusosaamisen näyttö • Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet on syvempi ja perusteellisempi kuin LOVe-LOP Lääkehoidon osaamisen perusteisiin lisätty rokotusosio • THL ei edellytä eikä näe järkevänä perusteiden toistuvaa tenttimistä • Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet on suunniteltu siten, että se suorittaminen toimii näyttönä rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvien perustietojen ja - taitojen teoreettisesta osaamisesta • Ensisijainen näytön osoittamisessa myös täydennyskoulutuspuolella 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 28
 29. 29. Rokottajalla oltava käytännön rokotustaidot • Käytännön rokotustaitojen opetus, eri rokotustekniikat, voidaan toteuttaa myös paikallisena koulutuksena esimerkiksi jo kentällä työskenteleville • THL:n opetusta varten tehdyt rokotustekniikkavideot ovat tarkoitettu myös paikalliseen koulutukseen • Tekniikkavideot on tehty myös ruotsiksi 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 29 THL:n Rokotustekniikkavideot: Käytännön ohjeet – Rokottaminen askel askeleelta Praktiska anvisningar - Vaccinationen steg för steg
 30. 30. Käytännön rokotustaidot ja osaamisen näyttö • Näytön vastaanottotilanteessa on varmistetaan, että rokottaja • Hallitsee rokotuksen valmisteluun liittyvä asiat • Tuntee ja hallitsee keskeiset rokotusturvallisuuteen liittyvät asiat • Osaa antaa rokotustilanteeseen liittyviä ohjeita • Hallitsee rokotteiden antamisen oikealla tekniikalla niille ikäryhmille, joita hän rokottaa • Näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on kokenut rokottaja esim. lääkäri tai terveydenhoitaja • Rokotusluvan myöntää toimipisteen/yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri, lupa on hyvä antaa kirjallisena 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 30
 31. 31. Terveydenhuollon ammattilaisten avuksi 26.11.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 31 • Maksuttomien verkkokoulutusten Koulutuskalenteri on etusivulla! • Rokottaminen-sivustolla paljon koulutusmateriaalia • Infektiotaudit-sivusto • Matkailijan terveysopas • Ammattilaisille tarkoitetut konsultaatio / puhelinpalvelut • Ruotsinnokset pienellä viiveellä • Lähes yhtä laaja

×