Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Är kemiska faktorer en utmaning för dig? Ta en arbetshygieniker till hjälp!

58 views

Published on

Perjantai-meeting 25.5.2018
Beatrice Bäck, senior expert, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Är kemiska faktorer en utmaning för dig? Ta en arbetshygieniker till hjälp!

 1. 1. MÅ BRA AV JOBBET Är kemiska faktorer en utmaning för dig? Ta en arbetshygieniker till hjälp! Beatrice Bäck, senior expert Beatrice.back@ttl.fi,Twitter/@Beatrixkemi
 2. 2. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | • arbetshygienikern gör utredningar på arbetsplatser, ofta med hjälp av olika slags mätningar för att klarlägga arbetstagares exponering. • arbetshygienikern samarbetar med institutets laboratorier, specialister i personlig skyddsutrustning, toxikologer och läkarteamet inom arbetsmedicin. • arbetshygienikern har olika utbildningsbakgrund. • diplomingenjör, kemist, mikrobiolog, toxikolog eller fysiker Vad gör en arbetshygieniker?
 3. 3. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | • Naturlig del i arbetssäkerhets-, arbetarskydds- och företagshälsovårdsverksamheten • Identifierar riskfaktorerna och deras omfattning och värderar hälsorisken och ger riskhanteringsförslag • Faktorer som hotar arbetshälsan och arbetsförmågan är olika kemiska, fysikaliska och biologiska agens. • bl.a. damm, kemikalier, buller, vibrationer, strålning och mikrober Arbetshygienverksamheten en del av riskhanteringen på arbetsplatsen
 4. 4. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Vad vet en arbetshygieniker (AH) om kemisk exponering? Känner till industriprocesser och tillverkningsmetoder i olika branscher och vilka kemikalier, som används eller vilka kemiska faktorer som bildas AH känner till hur exponering sker Känner till kemikaliernas egenskaper och inverkan på hälsan AH kan avgöra vad som är relevant att monitorera och vet hur man mäter AH vet hur man utvärderar och tolkar resultat AH känner till hur man kan minska exponering
 5. 5. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Branschkännedom genom utbildning, praktik och forskning De mest betydande arbetsrelaterade kemiska faktorerna, agensen och exponeringarna i Finland kartlades Julkari: Kemikaaliriskien hallinta kuntoon – projekti.
 6. 6. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Exponering för styren vid arbete med armerad polyesterplast – halter i luften År 1988-1992 År 2006-2014 Antal observationer 51 38 Aritmetiskt medeltal (mg/m³) 142 276 Median (mg/m³) 126 157 Geometriskt medeltal (mg/m³) 119 136 Andel som överskridit HTP-värdet 76 % 63 % Andel över 50% av HTP -värdet 92 % 76 % År 1988-1992 År 2001-2014 Antal observationer 32 52 Aritmetiskt medeltal (mg/m³) 102 115 Median (mg/m³) 69 88 Geometriskt medeltal (mg/m³) 70 47 Andel som överskridit HTP-värdet 41 % 50 % Andel över 50% av HTP -värdet 63 % 67 % Veneenrakentajat - liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena -tutkimusprojekti
 7. 7. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet |© Arbetshälsoinstitutet | 28.5.2018 För att identifiera kemikalier som orsakar hälsofara måste man lära sig hur kemiska ämnen klassifiseras och märks
 8. 8. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Klassificering • Faroklasser t.ex. brandfarligt, cancerogent, akut toxicitet … • indelning i olika farokategorier t.ex. Kategori 1 och Kategori 2 – indikerar farans allvarlighet Märkning • Faropiktogram • Signalord • t.ex. FARA – allvarligare verkan; VARNING – lindrigare verkan • H-faroangivelser, Hazard statements - motsvarar R-fraser • P-skyddsangivelser, Precautionary statements - motsvarar S-fraser Världsomfattande system för klassificeing och märkning - CLP
 9. 9. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Faropiktogram för försäljningsförpackningar och bruksförpackningar • Farligt för vattenmiljön • Gaser under tryck (komprimerad gas, kondenserad gas, kyld kondenserad gas, löst gas) • Akut toxicitet (kategori 4) • Irriterande på hud, ögon, luftvägar • Hudsensibiliserande • Dåsig och omtöcknad • Oxiderande gaser• Frätande • Allvarlig ögonskada • Korrosivt för metaller • Brandfarliga ämnen • Självupphettande och självreaktiva ämnen • Ämnen som vid kontakt med vatten utvecklar farliga gaser • Cancerogenicitet • Mutagenitet • Reproduktionstoxicitet • Specifik organtoxicitet • Fara vid aspiration • Luftvägssenibilsering • Explosiva ämnen• Akut toxicitet https://echa.europa.eu/sv/clp-quiz
 10. 10. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Faroangivelser för hälsofara
 11. 11. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Övriga faroangivelser
 12. 12. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet |© Arbetshälsoinstitutet | 28.5.2018 Har du fått en kemikalieförteckning? Eller har du fått en mapp med säkerhetsdatablad? Är det skrivet på hebreiska?
 13. 13. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Informativ kemikalieförteckning innebär inbesparing Namn Användningsområde Farokod/faroklass och Årsförbrukning År I produkten ingående ämnen CAS-nr/ EG-nr Andel av ämnet Faroangivelse farokategori produkt*** (kg) enligt säkerhetsdatablad i produkten (%) ämne *** InnehållProdukt/Råvara Modellförteckning hittar du här: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/sv/blanketter Sök->kemikalieförteckning Farliga ämnen som uppstår under produktionsprocessen ska också dokumenteras! 1. Identifiering av faror underlättas 2. Möjliggör prioritering
 14. 14. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Att läsa säkerhetsdatablad är rutin för arbetshygienikern 1. Namnet på ämnet/blandningen mm. 2. Farliga egenskaper 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 4. Åtgärder vid första hjälpen 5. Brandbekämpningsåtgärder 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 7. Hantering och lagring 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper http://www.kemi.se/sakerhetsdatablad
 15. 15. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Exempel: Lim, låsvätskor, anaeroblim (lukitteet)
 16. 16. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Avsnitt 2.2 i SDS: Lim, låsvätskor, anaeroblim (lukitteet. Ex. Loctite 270) Samma uppgifter finns på produktens etikett
 17. 17. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | För kontroll av uppgifter: www.echa.eu sök med CAS-nummer eller namn -> C&L inventory Använd CAS- nummer då du söker information! Loctite 270
 18. 18. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | AH känner till hur och var arbetsrelaterad exponering kan ske – checkar in arbetsmetoderna genom inandning via hud, ögon, stänk via matsmältningskanalen, Exponering genom inandning Gas och ångor från vätskor och partiklar Gaser, processgenererade substanser Exponering via huden Substanser som adsorberas genom huden, ett flertal lösningsmedel, irriterande, frätande, sensibiliserande substanser Exponering via matsmältningskanalen Dålig personlig hygien, kontaminerade händer Fysikst tunga arbetsuppgifter OBS! Arbete med giftiga ämnen
 19. 19. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | AH kan avgöra vad som är relevant att monitorera och vet hur man mäter och med vilka metoder https://www.ttl.fi/sv/ tjanst/arbetshygienisk a-analyser/ https://www.ttl.fi/sv/t janst/arbetshygieniska- analyser/
 20. 20. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Är det frågan om rutinmätning? Värdering av värsta möjliga exponeringssituation? Exponeringen under hela arbetsskiftet? Exponering under visst arbetsskede? Mätresultatet ger ett medelvärde för mätperioden För vissa föroreningar i luften finns direktvisande instrument, med vilka man kan följa växlingar i koncentratioinsnivåerna under arbetets gång. Det behövs specialkunnande för att använda dem. Kännedom om möjliga felkällor. Värdera exponeringen genom att mäta www.draeger.com
 21. 21. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | HTP-(haitalliseksi tunnettu pitoisuus) -värden de lägsta koncentrationer som befunnits skadliga Fastställda av Social- och hälsovårdsministeriet • effekter som exponering kan förorsaka hos känsliga arbetstagare har man inte tagit hänsyn till • tungt arbete – lätt arbete • exponering för andra luftföroreningar samtidigt HTP-värden finns för över 600 kemiska ämnen genomsnittshalten av föroreningar under 8 timmar och under 15 minuter (momentant värde) bindande gränsvärden för luftföroreningar har fastställts för asbest, bensen, trädamm, bly, vinylklorid Mätresultat jämförs med gränsvärden – HTP – värden 2016
 22. 22. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Värdera hudexponering genom att observera arbetstagaren och omgivningen • Arbetssätt • Förekommer stänk • Kladdiga , klistriga, smetiga kemikalier ▪ fotografera ▪ ta en video ▪ intervjua ▪ granska skyddshandskarna och händerna
 23. 23. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Exempel: Jobb med växtskyddsmedel • Huvudsaklig upptagning sker via hud, luftvägar, matsmältningskanalen, ögon • Hudens andel 60-90%, genom inandning ofta t.o.m. under 1% • Mest betydande exponering oftast via händerna + exponering från händerna till munnen p.g.a. dålig hygien • Hudens genomsläpplighet varierar - olika i olika kroppsdelar © Illinois Pesticide Applicator Training Manual Fotsulor 1,6 Testiklar 11,8 Handflata 1,3 Armen 1,0 Magen 2,1 Örongång 5,4 Panna 4,2 Huvudsvål 3,7
 24. 24. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Dammhalter i arbetstagarnas andningszon vid slipning av betonggolv Slipmaskinen försedd med dammutsug Personen som använder slipmaskinen • Inhalerbart damm 7,2 mg/m3 • Respirabel kvarts 0,065 mg/m3 Hjälpkarl • Inhalerbart damm 9,2 mg/m3 • Respirabel kvarts 0,054 mg/m3 Kvartshalten över gränsvärdet Sliparen utan andningsskydd Ohje korjausrakentamisen pölyntorjuntaan (PUTUSA- hanke)
 25. 25. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Exponering för lösningsmedel och epoxiharts – ytbeläggning av hallgolv Golvet behandlas två gånger med primer före målfärgen läggs på, jobbet tar en vecka. Både grundfärg och målfärg är epoxiprodukter som innehåller lösningsmedel och förtunnas.
 26. 26. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Bedömning av resultat och rapportering Exponeringsnivå Riskklass Åtgärder under 10 % av HTP-värdet 4 Arbetsförhållanden iakttas 10–50 % av HTP-värdet 3 Åtgärder, lätta att förverkliga rekomenderas Kontrollmätningar nödvändiga 50–100 % av HTP-värdet 2 Åtgärder nödvändiga Kontrollmätningar nödvändiga över HTP-värdet 1 Tvunget att göra åtgärder Kontrollmätningar efter åtgärderna OBS! CMR-ämnen och ämnen som sensibiliserar andningsvägar: exponeringen så låg som bara möjligt (BAT)
 27. 27. MÅ BRA AV JOBBET Riskreducerande åtgärder Fyller åtgärderna funktionen? Fungerar ventilationen, fungerar utsugen? Förstår man hur de ska användas?
 28. 28. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Är det någon skillnad på skydden? Bild: www.scottsafety.com Bild: www.suojalaite.fi TH2–klass på ansiktsdelen, skyddsfaktor 20 TM3–klass på ansiktsdelen, skyddsfaktor 1000
 29. 29. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | • Kemikalieskyddshandsken ska vara försedd med någondera av dessa två pictogram • Handskens material ska skydda mot de kemikalier som är i bruk. Se säkerhetsdatabladet, kontakta skolad försäljare • Skaftet ska vara tillräckligt långt så att hela det exponerade området skyddas • På arbetsplatsen ska man känna till kemikalieskyddshandskens säkra användningstid/bytesfrekvens. Om handsken går sönder eller om den blir smutsig på insidan ska den bytas genast Användning av kemikalieskyddshandske
 30. 30. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | Val av rätt skyddshandske vid arbete med plastkemikalier 4H/Silver- shield, Barrier butyl neopren > 0,3 mm PVC > 0,3 mm nitril > 0,3 mm nitril engångs natur- gummi epoxi utan lösningsmedel epoxi och aceton epoxi och etyl- el. butylacetat epoxi ch xylen MDI-uretaner, utan lösningsmedel HDI-uretaner, med lösningsmedel akrylater för ytbeläggning polyester- och vinylester- ytbeläggning: styren och aceton olämplig
 31. 31. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | www.ttl.fi/epoksikansio tai tilaa vihkona www.ttl.fi/verkkokauppa Versionen finns på engelska, kommer också på svenska
 32. 32. 28.5.2018© Arbetshälsoinstitutet | • FHV med vid resultatpresentationen ✓Klar bild av exponeringsnivåer ✓struktur för prioritering ✓Stöd för riskvärdering ✓Stöd vid värdering av hälsoeffekter • FHV med på förbesöket ✓Dialog ✓Parternas kunskap/färdighet kompletterar varandra • FHV med under mätningarna ✓ Ger klarare bild av vilka arbetsuppgifter som exponerar ✓Uppgifter om skydden används/passar/skyddar Bättre resultat genom samarbete – förena expertisen
 33. 33. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos MÅ BRA AV JOBBET TACK!

×