Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyistä lääkkeistä

767 views

Published on

Perjantaimeeting 22.12.2017
Aino Schwarz, apulaisylilääkäri, HUS

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyistä lääkkeistä

 1. 1. Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille 22.12.2017 Aino Schwarz, ayl HYKS Päihdepsykiatrian pkl
 2. 2. Sidonnaisuudet Luentokorvaus Lilly 2016 ja 2017 Päihdelääketieteen yhdistyksen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Toimet v.12kk aikana Apulaisylilääkäri HYKS Päihdepsykiatrian pkl Yksityisvastaanotto Mehiläinen Lohja Päihdelääkäri Addiktum 12/2016-2/2017 Hyvinkään Päihdepalvelut Aino Schwarz HYKS Päihdepsykiatria ayl
 3. 3. 12.6.2017 HUS / HYKS Psykiatria Gero-, neuro- ja päihdepsykiatrian linja HYKS Päihdepsykiatria HYKS Päihdepsykiatrinen osasto 16 paikkaa • päihdepsykiatriset tutkimukset, integroitu hoito ja jatkohoitosuunnitelman luominen • opioidikorvaushoidon arviot ja aloitukset • raskaana olevat päihteidenkäyttäjät • neuropsykiatriset tutkimukset päihdepotilailla HYKS Päihdepsykiatrian poliklinikka • päihdepsykiatriset tutkimukset, integroitu hoito ja jatkohoitosuunnitelman luominen • opioidikorvaushoidon arviot ja toteutus kaksoisdiagnoosipotilailla • raskaana olevat päihteidenkäyttäjät • neuropsykiatriset tutkimukset päihdepotilailla • somaattisten osastojen konsultaatiot
 4. 4. Päihdepsykiatriaa voi konsultoida virka-aikaan KONSULTAATIOPUHELIN (SH) 60054 (050 4270054) KONSULTAATIOPUHELIN (LÄÄKÄRI) 60097 (050 4270097) Husin sisällä konsultaatiokäyntiä toivottaessa tulee konsultaatiopyyntö tehdä PSY- lehdelle ja lisätä päihdepsykiatrian poliklinikan muistilistalle 1124016. Jos konsultaatio halutaan samalle päivälle, pyynnön on tultava ennen klo 14.
 5. 5. Tavallisimpien huumeiden aiheuttamia kliinisiä tunnusmerkkejä päihdekäytön varhaisvaiheessa 22.12.2017 5 Kannabis Amfetamiini ja kokaiini Opiaatit ja heroiini Hampun haju Pistosjäljet Pistosjäljet Silmien punoitus Lasimainen katse Laajat pupillit Supistuneet pupillit Uneliaisuus Väsymys Levottomuus Puheliaisuus Kiihtyneisyys Ärtymys Aggressiivisuus Impulsiivisuus Raukeus Välinpitämättömyys Puheliaisuus Nukkumattomuus Hitaus Ärtyneisyys Nälän tunteen katoaminen Hengityslama Apatia Hikoilu Hitaat refleksit Nopea pulssi Hidas syke Heikentynyt keskittymis- ja huomiokyky Heikentynyt keskittymis- ja huomiokyky Heikentynyt keskittymis- ja huomiokyky Yliannostuksessa sekavuus, paranoia ja psykoosi
 6. 6. Seulat U-HuumLCt (tilausnro 21550) Vastauksessa saattaa kestää useampi viikko 105,50€ Noin 400 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä 200 yhdisteen semikvantitatiivinen/ kvantitatiivinen määritys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Oikeustoksikologiyksikkö Lähete: Huumaus- ja lääkeainetutkimukset, THL U-Huum-O (tilausnro 4221)  Vastaus saman päivän aikana  25€  Näyttää seuraavat aineet: - amfetamiiini, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini, metadoni, opiaatit  Positiiviset tulokset on varmistettava - lopullinen hinta voi siksi olla enemmän kuin LCt
 7. 7. Päihdeanamneesi Kysy suoraan älä kiertele, kannabis kysyttävä erikseen, älä unohda rauhoittavia, opioidipohjaisia kipulääkkeitä, pregabaliinia, gabapentiiniä, lihasrelaksantteja, stimulanttipohjaisia adhd-lääkkeitä Käytä seulana esim. DUDIT kuin AUDIT, https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja- laskurit/huumeet/huumeiden-kayton-riskit-dudit Kartoita tarkemmin päihdekohtaisesti käytön tiheys/vko, määrät merkitseviä vain alkoholin ja opioidien kohdalla huomioi elämänaikainen tilanne, milloin ensikokeilut jne. päihdediagnoosin kannalta merkitystä ainoastaan viimeisen 12kk käytöllä
 8. 8. Yleistietoutta huumeista Suomessa eri raporteista kerättynä 1/5 suomalaisista on elämänsä aikana käyttänyt jotain laitonta huumetta 6% kuluneen vuoden aikana 2% kuluneen kk aikana
 9. 9. 9 Jotain huumausainetta käyttäneiden elinikäis-, vuosi- ja kuukausiprevalenssit miehillä ja naisilla 1992–2014, %. Eri huumausaineiden elinikäisprevalenssit (%). Huumekyselyt 1992–2014. Lähde: Hakkarainen et al. Yhteiskuntapolitiikka 4/2015 ja Lönnqvist Psykiatria Duodecim.
 10. 10. Suomi vrs muu Eurooppa Lähde EMCDDA-raportti Finland 2017
 11. 11. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016 A-klinikkasäätiö, Helsinki Tuuli Pitkänen, Jussi Perälä & Tuukka Tammi julkaistu 22.3.2016
 12. 12. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016 A-klinikkasäätiö, Helsinki Tulokset: Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa haastatellut poikkesivat toisistaan huomatta-vasti sekä elämäntilanteensa että huumeiden käyttönsä osalta. Ensimmäisessä vaiheessa haas-tatellut käyttivät huumeita suurimmaksi osaksi suonensisäisesti pääpäihteinään opioidit, amfe-tamiinit ja bentsodiatsepiinit. Toisessa vaiheessa haastatelluista yksikään ei käyttänyt huu-meita suonensisäisesti. Molemmissa ryhmissä alkoholia ja kannabista käytettiin hyvin yleisesti ja amfetamiinia melko yleisesti.
 13. 13. Tyypillinen elämänaikainen päihdejana: 1. alkoholi 2. kannabis 3. rauhoittvat/sti mulantit 4. opioidit
 14. 14. Suomalaiset asiantuntijat pitävät lääkkeiden päihdekäyttöä keskeisenä huumeiden käytön kasvualueena 22.12.2017 AS PSHPKL 16
 15. 15. Käytön taso Aine KÄYTTÖTAPA Lääkinnälllinen käyttö Reseptilääkkeet (uni-, kipu-,lääkestimulantit) Lääkärin ohje Väärinkäyttö Kokeilu Reseptilääkkeet Annostuksen ylitys, päihdehakuisuus Huumeet Ajoittaista käyttöä, ei merkittäviä haittoja, ei riippuvuutta Ongelma- käyttö Haitallinen käyttö Huumeet, reseptilääkkeet Haittoja, ei riippuvuutta Riippuvuus Huumeet, Reseptilääkkeet Riippuvuuden kriteerit täyttyvät Alkoholin riskikäytössä ylittyy suurkulutuksen rajat, mutta merkittäviä alkoholihaittoja tai -riippuvuutta ei ole vielä ilmaantunut. 22.12.2017 AS PSHPKL 17
 16. 16. Lääkkeiden väärinkäyttö Käytön aihe Lääkeannoksen koko Hoidon pituus Väärinkäytössä lääkäri, potilas tai molemmat poikkeavat näistä perusteista 22.12.2017 AS PSHPKL Lääketieteellisin perustein harkittu ja pt noudattaa ohjeita 18
 17. 17. Päihdekäyttö •Päihdekäytön määritelmä: käytetään suurempia annoksia tai eri annostelureittiä kuin määritelty jo yksin tai yhdessä muiden päihteiden kanssa tavoitteena saavuttaa päihtymystila •Päihdekäyttö on usein osa sekakäyttöä •Pistokäyttöön liittyvät riskit; paikallinen kudosvaurio, infektiot ja valtimotukokset johtaen amputaatioihin •nopea- ja lyhytvaikutteisiin liittyy suurempi riippuvuusriski Vain osa käyttää näitä lääkkeitä päihteenä, isolla osalle potilaista käyttö on hoidollista ja lääkityksestä hyötyä 07.09.15 AAMU U -HuumTOF Lausunto: Näytteestä todetut yhdisteet: metadoni ,EDDP (metad. aineenvaih. tuote) buprenorfiini norbuprenorfiini tramadoli tramadoli, O-desmetyyli nortramadoli pregabaliini oksatsepaami tematsepaami bupropioni amfetamiini THC-COOH (11-nor-9-karboksi-THC) 22.12.2017 AS PSHPKL 19
 18. 18. Lääkkeiden väärinkäyttäjän tunnistaminenVierola, Lääkärilehti2009 Viihdekäyttäjä, sekakäyttäjä, väärinkäyttäjä Ihminen voi kärsiä pahasta riippuvuudesta ja olla korkeassa ammatillisessa asemassa 22.12.2017 AS PSHPKL 21
 19. 19. Lääkkeiden väärinkäyttöön voivat viitata:Bailey et al,Crossroads of painand Addiction 2010 ja suomalaisialähteitä Oma päihdehistoria, päihteisiin liittyvät pidätykset, rattijuoppous/päihdekäyttö Perheen päihdehistoria, 1. asteen sukulaisilla Tupakointi Nuori ikä Fyysisen, henkisen tai seksuaalisen hyväksikäytön historia Muut addiktiot: seksi, peliriippuvuus, ruoka jne. Ensiapukäyntejä Lauseet kuten: “minulla on korkea toleranssi” Hämmästyttävä tietämys eri PKV-lääkkeistä” Useita keskeytyneitä hoitoyrityksiä Vastaanotolle tulon ajoitus Katunimien käyttö: “telaketjut, xonet, jne” Keskittyminen PKV-lääkkeisiin Lääkkeiden hankkiminen ystäviltä tai kadulta Kiinnostumattomuus ei lääkkeellisisitä hoidoista Useita allergioita, jotka rajoittavat lääkevalikoimaa Haluttomuus antaa huumeseuloja Fyysiset löydökset Maksasairaudet, hepatiiti Lääkärien jako hyviin ja pahoihin Lääkärin vastuuttaminen seurauksista Auktoriteetteihin ja asiakirjoihin vetoaminen Hoitoasiakirja- ja reseptikopiot – aitous? 22.12.2017 HALUTTOMUUS TIEDONJAKOON JA HANKKIMISEEN TOIVEENA PÄIHDEKÄYTÖSSÄ YLEISET LÄÄKKEET AS PSHPKL 22
 20. 20. Riippuvuusriskin omaavien lääkkeiden käytön aloittamiseen liittyviä lääkärin toimiaSeppäetalHuume-jalääkeriippuvuudet, Duodecim 2012 Esitiedot ja potilaan tutkiminen Kokoa hyvä ja kattava tausta-anamneesi ja tee perusteellinen kliininen tutkimus Arvioi yksilöllinen riippuvuusriski Hoitovaihtoehtojen arviointi Varmista lääkehoidon oikea peruste Arvioi riippuvuutta aiheuttamattomien lääkkeiden ja lääkkeettömien hoitojen mahdollisuudet Konsultoi tarvittaessa erikoislääkäriä (psykiatri, päihdelääkäri, ortopedi, fysiatri, neurologi, kipulääkäri) Hoidon seuranta Sovi säännöt lääkkeen määräämisestä Kirjoita uudelle potilaalle pieni annos ja sovi seurantakäynti mahdollisimman pian Kirjaa keskeiset tiedot potilasjärjestelmään niin että toisenkin lääkärin on mahdollista tarvittaessa hoitaa potilasta AS PSHPKL 23
 21. 21. Fimean tilastojen perusteella lääkärin määrämien rauhoittavien lääkkeiden kulutus on merkittävästi laskenut. Tosin se edelleen vaihtelee vahvasti alueittain.
 22. 22. Bentsodiatsepiinien määrääminen pääkaupunkiseudulla http://www.paly.fi/arkisto/torstaikoulutukset2/?x180425=180428 22.12.2017 AS PSHPKL 25 Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina pyritty luomaan yhtenäisiä käytäntöjä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden määräämisestä. HYKS/ psykiatrian tulosyksikön ja pääkaupunkiseudun kuntien jo olemassa olevien ohjeiden sekä syksyllä 2010 HUS/psykiatriakeskuksessa pidetyn yhteistyöseminaarin pohjalta on laadittu ehdotus näiden lääkkeiden määräämiskäytännöistä terveysasemilla, päihdepalveluissa ja psykiatrian yksiköissä. Ohje lähetettiin pääkaupunkiseudun eri yksikköihin ja myös joillekin yksityisille palvelujen tuottajille maalis-huhtikuun taitteessa. Martta Palttila-Pulli Bentsodiatsepiinien määrääminen pääkaupunkiseudulla –lyhyt alustus ohjeistuksesta ja keskustelua sen pohjalta 6.10.2011
 23. 23. BZD väärinkäytössä Yleensä suun kautta isoin annoksin ”bentsokännit” Dormicum/ midatsolaami parhaiten veteen liukeneva ja yleisin suonensisäisessä käytössä alpratsolaami suosituin- toleranssi sekä fyysiset ja psyykkiset riippuvuusoireet kehittyvät nopeammin ”z-ryhmän” unilääkkeet lyhyt- ja nopeavaikutteisia. Päihdehakuisessa käytössä tsolpideemi (mm. kauppanimet Stella,Stilnoct) on suosituin Z-ryhmän lääkkeistä ja sillä saattaa olla sedaation ja euforian lisäksi myös hallusinogeenisia vaikutuksia. 22.12.2017 AS PSHPKL 26Niemelä 9/2014 Suomen lääkärilehti
 24. 24. BZ-lääkitykseen liittyviä tekijöitä HelenaVorma 15.5.2003/1.3.2004 KÄYTTÖAIHEITA PÄIHDEONGELMAISILLA: indisoituja alkoholi- ja BZ-vieroitusoireiden hoitoon käyttökelpoisia muiden päihteiden oireenmukaisena vieroitusoireiden hoitona ei juuri koskaan indisoitu psykiatristen oireiden hoitoon - kaikkiin löytyy ensisijaiset riippuvuutta aiheuttamattomat lääkehoitovaihtoehdot BZ eivät hillitse muiden aineiden käyttöä BZ KÄYTÖN MAHDOLLISET HYÖDYT hoitoon kiinnittäminen potilaan muualla aiheuttamien häiriöiden vähentäminen BZ käytön mahdolliset haitat riippuvuus intoksikaatiovaara sekakäytössä kognitiiviset häiriöt (muistivaikeudet) disinhibitio (impulsiivisen ja aggressiivisen käyttäytymisen lisääntyminen) 22.12.2017 AS PSHPKL 27 -
 25. 25. Jos harkitaan BZ-lääkitystä, varmistettava: HelenaVorma15.5.2003/1.3.2004 ettei olla aiheuttamassa iatrogeenista riippuvuutta hoitoon kiinnittämisyriytykset eivät saa johtaa siihen, että hoitopaikasta tulee potilaan lääkkeidenhankintaverkoston osa ja lääkkeitä mahdollisesti siirtyy katukauppaan => DIVERSIO ei saa lisätä potilaalle aiheutuvia vaaroja (intoksikaatiot, disinhibitio, muistiongelmat) => HYÖTY HAITTA ANALYYSI 22.12.2017 AS PSHPKL 28
 26. 26. Hoito voidaan lopettaa, jos •Lääkitys ei diagnoosin pohjalta ole indisoitu •Pt ei anna tilata aikaisempia sairauskertomuksia •Pt käyttää muita päihteitä •Kieltäytyy asianmukaisesta hoidosta (laitos-, tai avovieroitus, psykososiaalinen hoito) •On näyttöä että lääkkeet kulkeutuvat katukauppaan (ei näy seulassa esim.) •Pt haluaa lääkettä jatkaakseen toisen päihteen käyttöä ”turvallisesti” •Pt haluaa lääkettä ettei joudu turvautumaan katukauppaan Lääkkeiden määrääminen ja lääkemääräykset: Valvonnan kokemuksia PKV-lääkkeiden määräämisestä Suomen Lääkärilehti 6/1993 Rimpelä et al Terveydenhuollon etiikkaa koskeva kirjoitus, Tapaus: Lääkkeiden väärinkäyttäjän hoito Suomen lääkärilehti 47/2004 Saarni et al 22.12.2017 AS PSHPKL 29
 27. 27. Lyrica® Indikaatiot: GAD, neuropaattinen kipu, epilepsia Väärinkäyttöä on, ei riippuvuutta(?) Euforia mahdollinen, annosriippuvaisesti (450mg vastaisi n. 30mg DZP) Pregabaliinilla on mahdollista voimistaa ja modifioida huumausaineiden vaikutuksia → Lyricalla on katukauppahinta ja huumeriippuvaiset käyttävät sitä väärin Huumesekakäyttäjän buusteri Ei näy tavallisessa seulassa! Toleranssia ei näytä kehittyvän, kun käytetään asianmukaisesti kr. kivun hoitoon Tavallisen GAD:n hoidossa ei riippuvuusongelmia ole esiintynyt. Useimmiten pregabaliini otetaan suun kautta, mutta osa käyttää myös suonensisäisesti.
 28. 28. Adhd-lääkkeet Niemelä2014Lääkärilehti Päihdehakuisessa käytössä annokset ovat hoitotasoa suurempia ja käyttötapa on yleensä joko nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Pitkävaikutteisen valmisteen väärinkäyttöpotentiaali on pienempi kuin lyhytvaikutteisen, mutta esimerkiksi pitkävaikutteista metyylifenidaattia voidaan myös väärinkäyttää. Amfetamiinijohdannaiset (metyylifenidaatti,dekstroamfetamiini, lisdeksamfetamiini) Hoitotasolla niillä ei ole päihdyttäviä vaikutuksia. 22.12.2017 AS PSHPKL 31
 29. 29. Stimulanttien ei lääkinnällinen käyttöStimulantPrescribingCautions:AddressingMisuse,DiversionandMalingeringCurrPsychiatry2013 USA:ssa stimulanttien vuosittainen prevalenssi (ei lääkinnällinen käyttö ) Monitoring the Future Study vuosina 2000-2011 ↓ 6.5 % :sta 3.5 % 8.luokkalaisilla ↑ 6.6 % :sta 9.3 % College-opiskelijoilla Pääosa saa lääkkeet kaverin reseptillä Syyt käyttöön: Motivational subtypes of nonmedical use of prescription medications: results from a national study. J Adolesc Health. 2012;51:445–52. McCabe SE et a 1. ‘to get more energy’(56.8 %), 2. ‘to experiment’ (54.6 %) 3. ‘to stay awake´(47.7 %) 4. ‘to feel good or get high’ (47.4 %) 5. ‘to lose weight’ (35.5 %) AS PSHPKL 32
 30. 30. Nonmedical Use Of Prescription ADHD Stimulants and Preexisting Patterns Of Drugabuse Journal of Addictive Diseases, 32:1–10, 2013, Sweeney et al Elämänaikaista ADHD-reseptilääkkeiden väärinkäyttöä esiintyi 3.4% yli 12- vuotiaista. Näistä 95.3% raportoi myös laittomien päihteiden tai lääkkeiden käyttöä Vaikuttaa siltä että ei lääkinnällinen käyttö harvoin toimii porttina muuhun lääkkeiden tai huumeiden päihdekäyttöön. Enemmin ei lääkinnällinen käyttö kehittyy yksilöille, joilla jo on eri päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä AS PSHPKL 33
 31. 31. Muita väärinkäytettyjä lääkkeitä •Bupropioni- • päihdekäytössä nuuskaamalla tai suonensisäisesti 150-900mg • Amf kaltainen vaikutus – kesto max muutamia minuutteja •Dekstrometomorfaami • Yskänlääkkeet Resilar, Redol comp, Sir Efedrin • Käyttäjät yleensä nuoria tai nuoria aikuisia • Dissosioivat vaikutukset suurilla annoksilla • Vaikutusten kesto 5-8 h Moi pitkästä aikaa! ----------------------- Olen kokeillut Bupropionia melkein aina IV:nä 300mg kerralla. Aivan älyttömät nousut. Mut sit ku innostuu kiskomaan (kuten tänään heh...), niin alkaa näkyyn pikku halluja esim. seinät heiluu ja jokapuolella näkyy sellasta pientä värien korostumista jne... Sain taas purkin Voksria Ihan hyvä stimulantti, varsinki oluen kanssa. Last edited by ^Gangsteri^ on 31 Mar 2012, 09:21, edited 1 time in total. 22.12.2017 AS PSHPKL 34

×