Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tarpeisiin?

127 views

Published on

Perjantaimeeting 24.11.2017
Heli Hannonen, työterveyspsykologi, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tarpeisiin?

 1. 1. 24.11.2017 1 Heli Hannonen, työterveyspsykologi, PsM © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 2 Olisiko verkkovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tarpeisiin? Vertaistuki tärkeää. Puhutaan kuin hyville ystäville melkein. Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan 2015-2018 1) Tuotetaan ja syvennetään tietoa pienyrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistämiseen työpaikoilla 2) Kehitetään ratkaisuja työkyvyn ja terveyden edistämiseen ikääntyneille, fyysisesti raskasta työtä tekeville ja henkisesti kuormittuneille pienyrittäjille 3) Arvioidaan ja kehitetään osallistava ja motivoiva verkkoviestintäpohjainen toimintamalli työkyvyn tukemiseen 4) Toteutetaan sosiaalisen markkinoinnin kampanja yrittäjien työkyvyn ja terveyden edistämiseksi koko maassa yhdessä valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 3
 2. 2. 24.11.2017 2 Naiset työssä -hankkeessa mukana • Hannonen Heli • Laitinen Jaana • Mäenpää-Moilanen Eija • Nevanperä Nina • Salmi Anne • Timonen Kirsi • Turpeinen Merja • Weiste Elina © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 4 Millä keinoilla? Blogit, lehtikirjoitukset, tiedotteet, tieteelliset ja yleistajuiset artikkelit, tempaukset, tapahtumat, seminaarit, sissimarkkinointi sekä asiantuntija- ja kokemusasiantuntijapuheenvuorot Ryhmään osallistumista ja vertaistukea TOP 10 vinkkilista pienyrittäjinä toimivien naisten työkyvyn kulmakivistä Kolahtaako? - työpajat Sähköisillä alku- ja loppukyselyillä – palaute yrittäjille Opas pienyrittäjän työkyvyn tukemiseen Kohdennettua ohjausta yli 54-vuotiaille ja fyysisesti raskasta työtä tekeville ja henkisesti kuormittuneille. Tuottamalla ja hyödyntämällä tietoa Luomalla ohjeita ja oppaita Viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin keinoin Vertaistuen ja kohdennetun ohjauksen keinoin Kolahtaako? –mallin yleisversion kehittäminen © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 5
 3. 3. 24.11.2017 3 Naiset työssä -hankkeen kyselytuloksia syksyltä 2015 • Omasta terveydestä huolehtiminen sekä lepo ja työstä irtautuminen koetaan tärkeiksi tekijöiksi oman jaksamisen kannalta. • Kiire, pitkät työpäivät ja väsymys voivat kuitenkin osalla haitata terveellisten elintapojen toteuttamista ja viedä aikaa läheisiltä ja kotitöiltä. • Riittävässä nukkumisessa ja syömisessä päivän aikana osalla parantamisen varaa. • Läheisten ja vertaisten tuki on tärkeää. • Mikroyrityksen taloudellinen kannattavuus on yhteydessä yrittäjän työkyvyn heikentymiseen. Ilman pienyrittäjän työkykyä ei ole kannattavaa yritystäkään! © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 6 Mitä ja miksi? • Pienyrityksistä noin puolella on työterveyshuollon palvelut. • Pienyrittäjät toivovat edullisia ja keveitä palveluja työterveyshuolloilta ja järjestöiltä sekä vertaistukea. • Videovälitteisyys luo uusia mahdollisuuksia perinteisten ryhmätapaamisten rinnalle. Se on kustannustehokasta, koska sekä osallistujat että vetäjät voivat osallistua omalta kotipaikkakunnaltaan ja omilta koneiltaan. • Näistä lähtökohdista kehitimme videovälitteistä ryhmäohjausta, jossa asiantuntijaohjauksen ohella kiinnitettiin erityistä huomiota vertaistukeen. • Kokemustemme pohjalta teimme oppaan videovälitteisesti toteutettavan ryhmäohjauksen suunnittelijoille ja toteuttajille. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 7
 4. 4. 24.11.2017 4 Hankkeessa toteutettiin kahdenlaisia ryhmiä © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 8 Vertaisryhmät (5 kpl) kokoontuivat vv. 2015-16. • Tapaamisia kussakin ryhmässä oli viisi. • Osalla ryhmistä ensimmäinen tapaaminen oli kasvokkain, loput verkkovälitteisiä. • Osa ryhmistä tapasi vain verkkovälitteisesti. • Tapaamisten teemat olivat: • oma työkyky • muutos • ongelmanratkaisu • sosiaalinen tuki • arviointi/tulevaisuuden suunnitelmat • Tapaamisten rakenteen pohjana oli sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 9
 5. 5. 24.11.2017 5 Ryhmätapaamisen kulku, esimerkki • Virittäytyminen: Koska ryhmäläiset singahtavat tapaamiseen kuka mistäkin (työ)tilanteesta, huomasimme hyödylliseksi aloittaa joka kerta rauhoittumiseen ja virittäytymiseen tähtäävällä harjoituksella. • Harjoituksia löytyy esimerkiksi www.oivamieli.fi -sivustolta. • Kotitehtävän purku: Kuten missä tahansa ryhmätoiminnassa, välitehtävät ylläpitävät prosessia tapaamisten välissä. Välitehtävä palautettiin verkko-oppimisympäristöön aina ennen seuraavaa tapaamista. • Tässä tehtävänä oli suunnitella ensimmäinen käytännön askel kohti omaa työkykyä tukevaa tavoitetta. Välitehtävä purettiin keskustellen. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 10 Ryhmätapaamisen kulku, esimerkki • Harjoittelimme aktiivista stressinhallintaa 6 3 5- ongelmanratkaisumenetelmällä: • Kuusi ryhmäläistä esitteli ongelman, johon kaipasi apua. Näistä valittiin käsittelyyn kolme, joihin jokainen tuotti vähintään yhden ratkaisuehdotuksen; jokaiseen ongelmaan tuli siis viisi ratkaisuehdotusta. • Toteutimme tämän verkko-oppimisympäristön valkotaulutyökalulla, johon kaikki voivat kirjoittaa yhtä aikaa ja kaikkien kirjoitukset ovat koko ajan kaikkien nähtävillä. • Ongelman omistaja valitsi lopulta yhden ehdotetuista ratkaisuista. • Seuraavaksi välitehtäväksi annettiin yhteydenotto toiseen ryhmäläiseen ennen seuraavaa tapaamista. Tavoitteena oli lisätä sosiaalista tukea ryhmäläisten kesken. • Jokainen tapaaminen päättyi ohjaajan lukemaan rentoutusharjoitukseen www.oivamieli.fi -sivustolta. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 11
 6. 6. 24.11.2017 6 Kohdennetut ryhmät (3 kpl) kokoontuivat vv.2016-17 • Ryhmät kohdistettiin ikääntyneille yrittäjille sekä niille, joiden työ oli fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. • Kaksi maatalousyrittäjäryhmää, yksi sekaryhmä muille yrittäjille. • Kaikki tapaamiset toteutettiin videovälitteisesti. • Tapaamisia oli kuusi, joista yksi oli kaikille ryhmille yhteinen webinaari (muutos, fyysinen kunto työssä, yrittämisen ammattitaito). • Muiden tapaamisten teemoina oli oman työkyvyn arviointi, stressi, palautuminen, unikoulu sekä yhteenveto/suuntautuminen tulevaan. • Lisäksi 5. ja 6. tapaamisen välissä vetäjät soittivat ryhmäläisille ns. sparrauspuhelut, joiden tavoitteena oli tehdä tapahtuneita muutoksia ja onnistumisia näkyviksi. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 12 13 Alkukysely n (%) Loppukysely n (%) Sekä alku- että loppukyselyyn vastanneet n (%) Kohdennetut ryhmät 13 (17 %) 8 (19%) 8 (19%) Vertaisryhmät 23 (30 %) 17 (40 %) 17 (41%) Kontrolliryhmä = ne vastaajat, jotka eivät osallistuneet edellisiin ryhmiin 40 (53 %) 18 (42%) 17 (41%) Kaikki ryhmät yhdessä 76 (100 %) 43 (100 %) 42 (100 %) Analyysissä tarkastellut ryhmät ja kyselyjen vastaajamäärät © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi
 7. 7. 24.11.2017 7 Koettu työkyky nousi © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 14 Koettu työkyky Alkukysely ka, (sd), n Loppukysely ka, (sd), n Kohdennettu ryhmä 7,6 - (0,9) - 8 8,4 - (0,9) - 8 p=0,084 Vertaisryhmä 7,6 - (0,9) - 16 8,3 - (0,9) - 17 p=0,054 Kontrolliryhmä (vastaajat, jotka eivät osallistuneet ohjattuihin ryhmiin) 7,5 - (1,0) - 16 7,2 - (1,4) - 17 p=0,302 Kaikki ryhmät yhteensä (n=40; 42) 7,6 - (0,9) - 40 7,9 - (1,2) - 42 p=0,030 • Ryhmätoiminta vaikutti naisyrittäjien työkykyyn myönteisesti • Kohdennettu ryhmä 7,6 => 8,4 (n=8) • Vertaisryhmä 7,6 => 8,3 (n=17) Aktiivisten stressinhallintakeinojen käyttö lisääntyi osalla • Ratkaisukeskeisten ja tavoitteellisten stressinhallintakeinojen käyttö lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi kaikissa muissa ryhmissä paitsi vertaisryhmässä: Kohdennettu ryhmä p=0,016, Kontrolliryhmä p=0,018, Kaikki ryhmät yhteensä p=0,004 © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 15 13,75 14,26 14,31 14,18 17,63 15,32 16 16,04 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Kohdennettu ryhmä Vertaisryhmä Kontrolliryhmä Kaikki ryhmät yhteensä Aktiivinen stressinhallinta ka alku ka loppu
 8. 8. 24.11.2017 8 Passiivisten stressinhallintakeinojen käytössä pientä laskua • Ohjatuissa ryhmissä pientä laskua, joka ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 16 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Kohdennettu ryhmä Vertaisryhmä Kontrolliryhmä Kaikki ryhmät yhteensä Passiivinen stressinhallinta ka alku ka loppu Yrittäjän työkykyopas, 2017 Psyykkiset voimavarat lisääntyivät kohdennettuun ryhmään osallistuneilla © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 17 • Vastaajat arvioivat psyykkisiä voimavaroja asteikolla: 0=en koskaan, 4=jatkuvasti 1. Oletko kyennyt nauttimaan päivittäisistä toimistasi? 2. Oletko ollut viime aikoina toimelias ja vireä? 3. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi toivorikkaaksi tulevaisuuden suhteen? Kohdennettu ryhmä Vertaisryhmä Kontrolliryhmä Kaikki ryhmät yhteensä Alkukysely Loppukysely Alkukysely Loppukysely Alkukysely Loppukysely Alkukysely Loppukysely n 7 8 16 17 16 17 39 42 keskiarvo 7,43 9 9,38 9,06 7,88 7,94 8,41 8,6 mediaani 8 9 9 9 7 7 8 9 keskihajonta 1,27 1,07 1,15 2,11 2 2,16 1,74 2,01 pienin arvo 5 7 8 3 5 5 5 3 suurin arvo 9 10 12 12 12 12 12 12 Wilcoxonin testi Z=-2,232 Z=-0,225 Z=-0,131 Z=-1,035 (p=0,026) (p=0,822) (p=0,896) (p=0,301)
 9. 9. 24.11.2017 9 Saivatko yrittäjät toisiltaan tukea ja empatiaa Naiset työssä -ryhmissä ? n=23-25 18 52 16 39 46 36 0 10 20 30 40 50 60 Saitko ryhmässä henkistä tukea muilta yrittäjiltä? Saitko ryhmässä konkreettista tukea muilta yrittäjiltä? Saitko vertaisryhmätoiminnasta keinoja omasta työkyvystä huolehtimiseen? Motivoiko vertaisryhmätoiminta omasta työkyvystä huolehtimiseen? Saitko vertaisryhmätoiminnasta lisää voimavaroja yrittäjänä toimimiseen? "Paljon tai erittäin paljon" vastausten %-osuus kaikista loppukyselyyn vastanneista, vastaajien lkm 23-25 © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi Tärkeintä, mitä sait ryhmään osallistumisesta? Kohdennetut ryhmät • Vertaistukea: henkinen tuki; ei ole huoliensa kanssa yksin; mukava jutella saman henkisten kanssa; kokemus, ettei ole vaikeiden asioiden kanssa yksin; muilla samanlaisia ongelmia toimialasta riippumatta • Motivaatiota toteuttaa muutoksia • Tietoa jaksamisen keinoista ja voimavaroista • Kokemus videovälitteisen menetelmän toimivuudesta • Ajatukset muuttuivat ratkaisukeskeisemmäksi • Muut huomiot interventiosta: vetäjät ammattilaisia; ohjeet hyviä; hyvää tietoa ratkaisuista 19© Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi
 10. 10. 24.11.2017 10 Mikä edisti elintapatavoitteidesi saavuttamista? (N=10) kooste kohdennettujen ryhmien laadullisista tuloksista 1. vertaistuki: toisten antamat esimerkit, muiden elämänviisauksien kuunteleminen, muiden kokemukset ja tsemppi (3) 2. intervention menetelmä ja toteutus: aarrekartta (1), vetäjien asiantuntemus ja koulutus (2), ohjaajien tsemppi (2), vetäjät asiallisia ja myönteisiä (2) 3. yksilölliset tekijät: oma elämäntilanne suosi, oma motivaatio (3), tarve muutokselle, jota ei osannut alkaa viemään eteenpäin 4. vertaisryhmään osallistumisprosessiin liittyen • ryhmäprosessi: ryhmästä tukea enemmän lopussa, kun tutustuttiin • luottamuksellisen, myönteisen ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin rakentuminen: vetäjät osasivat luoda kaikkia kunnioittavan ilmapiirin; ryhmän ja vetäjien positiivinen ohjeistus antoi uutta vireyttä; kaikki uskalsi puhua vaikeista asioista, mikä toi luottamusta • yksilöllisen muutosprosessi: oma reflektio: pysähdyin miettimään omaa tapaani toimia ja uuden toimintatavan estävien tekosyiden analysointia; ryhmäprosessiin liittyen: uskalsi avautua itsekin • tuloksellisuus: tulosten näkyminen edisti tavoitteiden saavuttamista © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 20 Mitä tai millaisia muutosvaikutuksia videovälitteisellä ryhmätoiminnalla saatiin osallistujissa aikaan? 1. omien ajattelu- ja toimintatapojen ja osaamisen reflektiota 2. motivaatiota ja tukea toteuttaa muutoksia 3. muutoksia yksilöiden ajattelussa ja toiminnassa • omassa ajattelussa; ymmärrys ja ratkaisukeskeisyys lisääntynyt • tekoja: arvioitu omaa tilannetta arviointia ja uuden toimintatavan käyttöönoton edellytyksiä, tehty päätöksiä ja suunnitelmia, ideoitu ratkaisuja ja tehty kokeiluja 4. tavoiteltuja muutosvaikutuksia osallistujien työkyvyssä • tehdyistä kokeiluista ja muutoksista saatu tavoiteltuja hyvinvointivaikutuksia © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 21
 11. 11. 24.11.2017 11 4,5 4,1 4 4,4 3,9 4,2 3,86 4,05 4,47 4,55 4,24 4,23 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 ka ka ka ka ka ka 1. kerta 2. kerta 3. kerta 4.kerta 5.kerta Yhteensä Kuinka helpoksi koit ryhmiin osallistumisen Skypen välityksellä? Asteikko 1 = erittäin vaikeaksi, … , 5 = erittäin helpoksi Vastaajien lkm vaihtelee, min 6 henkilö, max 18 henkilöä Vertaisryhmät (5 kpl) vuosina 2015-2016 Kohdennetut ryhmät (3 kpl) vuosina 2016-2017 Miten verkkovälitteisyys koettiin? 22 © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi Vastaisuudessa toivoisin, että ryhmiä järjestäisi? • Vastaisuudessa toivoisin, että ryhmiä järjestäisi (vertaisryhmä n=17): • työterveyshuolto 40% (n=6) • yrittäjäjärjestö 33% (n=5) • yrittäjät itse 13% (n=2) • TE-keskus 0% (n=0) • joku, muu taho, mikä? 13% (n=2) • Vastaisuudessa toivoisin, että ryhmiä järjestäisi (kohdennettu ryhmä n=8): • työterveyshuolto 57% (n=4) • yrittäjäjärjestö 57% (n=4) • yrittäjät itse 14% (n=1) • TE-keskus 14% (n=1) • joku, muu taho, mikä? 7% (n=1) © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 23 Sama henkilö pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon.
 12. 12. 24.11.2017 12 Millä tavalla haluaisit osallistua jatkossa? (vertaisryhmät n=15, kohdennetut ryhmät n=7) • etänä omalta koneeltani 27% • yhteisissä tilaisuuksissa omalla tai lähipaikkakunnalla 32% • sekä videovälitteinen etäryhmä että yhteiset tapaamiset paikanpäällä sopivat 41% © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 24 Huom! Kukaan kohdennetuissa ryhmissä ei halunnut osallistua omalla tai lähipaikkakunnalla Pohdinta • Selittääkö osin ristiriitaisia ja epäjohdonmukaisia tuloksia se, että interventioiden aikana on omaksuttu uusia tapoja arvioida omaa toimintaa? • Ryhmät vedettiin taloudellisen taantuman aikana – työtä pitää olla tarpeeksi, että uskaltaa huolehtia itsestään? • Miksi kohdennettujen ryhmien tulokset olivat kauttaaltaan parempia kuin vertaisryhmien tulokset? • Vertaisryhmissä osallistujat määrittelivät, mistä halutaan puhua, kohdennetun ryhmän sisällöt oli strukturoitu tarkemmin • Kohdennetuissa ryhmissä oli sparrauspuhelu, mikä teki muutoksen ja edistymisen näkyväksi. • Onko niin, että ne yrittäjät eivät osallistu, joilla on kaikkein suurin tarve interventioihin? • Olettamus: Täytyy olla riittävästi voimavaroja, jotta jaksaa tehdä jotain elämälleen. 25© Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi
 13. 13. 24.11.2017 13 © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 26 © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 27
 14. 14. 24.11.2017 14 © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 28 Tulossa myös tutkimustietoa: • Vertaisryhmän ohjauksessa ohjaajan on tehtävä tilaa kokemusten jakamiselle. • Jos ohjaaja haluaa edistää keskustelua ryhmäläisten kesken, kannattaa kutsua ryhmäläisiä kertomaan tehtävän/tilanteen herättämistä ajatuksista. • Lisäksi ohjauksen rakenteen on oltava riittävän joustava, jotta se edistää ryhmäläisten spontaania kokemusten jakamista. • • Tiitinen et al. Vertaistuen vuorovaikutuksen mikroanalyysi pienyrittäjänaisten ryhmäohjauksessa. Terveyspsykologian päivät 30.10.-1.11.2017. © Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi 29
 15. 15. 24.11.2017 15 Tulossa olevia tutkimusartikkeleja 30© Työterveyslaitos | Hannonen Heli | www.ttl.fi - Naisyrittäjien työkyvyn, työpaikkaterveyden edistämisen ja yrityksen taloudellisen kannattavuuden väliset yhteydet - käsikirjoitus tutkimustuloksista valmistuu marras-joulukuussa International Small Business Journal -tutkimusjulkaisuun - Käsikirjoitus “Counsellors’ practices for enhancing group- member participation” vertaisryhmien ohjaustuloksista valmistuu marras-joulukuussa Discourse Studies- tutkimusjulkaisuun - Toinen käsikirjoitus vertaisryhmien ohjaustuloksista valmistuu alkuvuodesta 2018 Psykologia-tutkimusjulkaisun ohjausvuorovaikutusta käsittelevään teemanumeroon - Karoliina Luukon pro gradu ”Naisyrittäjien terveyskäyttäytyminen ja työhyvinvointi” tarkastukseen piakkoin Kiitos! heli.hannonen@ttl.fi tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi Oli kaiken kaikkiaan hyvin antoisa keskustelu ja siinä sai hyvin vertaistukea, kun kuuli toistenkin tilanteista.

×