Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitilatoimistot sisailmasto-kaytettavyys-tyontekijoiden-hyvinvointi sirola-lappalainen_280417

320 views

Published on

Työterveyslaitoksen perjantaimeeting 28.4.2017:
Monitilatoimistot – sisäilmasto, käytettävyys ja työntekijöiden hyvinvointi
Sanna Lappalainen ja Pia Sirola, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Monitilatoimistot sisailmasto-kaytettavyys-tyontekijoiden-hyvinvointi sirola-lappalainen_280417

 1. 1. Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilan käyttäjien hyvinvointi (MOSI) Tutkimushanke 2014-2016
 2. 2. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi Monitilatoimisto- mikä ja miksi? • Muuttuva työ, digitalisaatio sekä tila- ja energiatehokkuusvaatimukset haastavat perinteisiä toimistoympäristöjä uudistumaan • Monitilatoimisto on tietotyön murroksen myötä syntynyt muunneltava tilakonsepti • Alun perin kehitetty monipaikkaisen ja liikkuvan tietotyön tarpeisiin ajateltu kompensoivan perinteisissä avotoimistoissa havaittuja ongelmia • Monitilatoimistot yleistyvät maailmalla ja myös Suomessa Kuva Leena Aalto © 2
 3. 3. Työympäristön kehittämisen näkökulmia Organisaation tavoitteet esim. säästö tilakustannuksissa energiatehokkuus uudet työn tekemisen tavat osaamisen jakaminen imagon kohottaminen työvoiman saanti Yksilön tarpeet esim. työn vaatimusten mukaiset työtilat ja välineet sujuva työ viihtyisä työympäristö työhyvinvointi 327.4.2017 © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi è Yhteen sovittamisen tarve Kuva TTL
 4. 4. © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi Valtion toimitilastrategia 2020 ”Valtion toimitilastrategian tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Tilojen kehittämisellä edistetään parempia työsuorituksia ja parannetaan kustannustehokkuutta.” ”Tilatehokkuustavoitteet ovat peruskorjattavalle toimistotilalle 18 m2 / henkilötyövuosi ja uudisrakennukselle 15 m2 / henkilötyövuosi.” ”Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus”. ”Uudistuva työ edellyttää yhteistyötä tukevia työympäristöjä, joissa on tiloja sekä tiimityölle että keskittymistä vaativalle työlle. Monitilatoimisto tukee uusiutuvia työnteon tapoja ja on siksi pääsääntö toimistotiloissa. Toimitilat ovat muuntojoustavia ja vastaavat työssä tapahtuviin muutoksiin.” 427.4.2017
 5. 5. © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi Monitilatoimistoja on erilaisia, eri kokoisia ja eri näköisiä Monitilatoimistossa on erilaisia vyöhykkeitä - julkinen, puolijulkinen ja yksityinen vyöhyke Monitilatoimistossa on tarjolla erilaisia tiloja, esimerkiksi - Henkilökohtaisia tai jaettuja työpisteitä - Nimeämättömiä työpisteitä, jolloin niitä voi olla vähemmän kuin henkilöitä - Hiljaisia tiloja keskittymistä vaativille tehtäville - Kokous- ja neuvottelutiloja yhteistyölle - Erilaisia kohtaamispaikkoja - Puhelinkoppeja Työntekijä voi valita työskentelypaikan tehtävän ja tilanteen mukaan 527.4.2017 MONITILATOIMISTO – Mikä?
 6. 6. © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi 627.4.2017 Monitilatoimiston vyöhykkeisyys Kuva: Esimerkki monitilatoimiston vyöhykkeistä, joille eri tilatyypit sijoittuvat (mukaeltu Erlich & Bickhard 2008) / Työterveyslaitoksen TOTI-hanke
 7. 7. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi 7 Esimerkki yhdenlaisesta monitilatoimistosta Avotila Yksittäisiä työhuoneita Taukotila Vetäytymis- ja ryhmätyötilat Neuvottelu- tilat Kuva:Leena Aalto Hiljainen tila
 8. 8. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 8 • Tutkimukset suoritti Työterveyslaitos yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa yliopiston tiloissa ja tutkittavina henkilöinä ovat yliopiston työntekijät. • Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto (TSR), Työterveyslaitos (TTL) ja Helsingin yliopisto (HY). • TTL:n tutkijat: Marjaana Lahtinen, Sanna Lappalainen (projektipäällikkö), Matti Leikas, Virpi Ruohomäki, Markku Sainio, Kari Salmi, Pia Sirola, Jari Stengård, Katja Tähtinen, Sirpa Laitinen, Jouko Remes, Johanna Vendelin, Sari Tillander, Kari Reijula, Taina Pääkkönen (hankekoordinaattori). • Lisätietoja: Sanna Lappalainen (sanna.lappalainen@ttl.fi) ja Taina Pääkkönen (taina.paakkonen@ttl.fi). MOSI-TUTKIMUSHANKE JA LISÄTIETOJA
 9. 9. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 9 • Tutkia monitilaratkaisujen vaikutusta sisäympäristön laatuun toimistoissa mm. mikrobien, allergeenien sekä teollisten mineraalikuitujen ja hiukkasten osalta. • Tutkia lattiamateriaalivalinnan (tekstiilimatto vs. kova lattiamateriaali) vaikutusta monitilatoimistojen sisäympäristön laatuun. • Arvioida toteutettuja monitilaratkaisuja käytettävyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. • Kehittää sisäilmastokyselyyn osio, jolla voitaisiin tunnistaa henkilöiden herkkä reagoivuus ympäristötekijöille. • Kartoittaa objektiivisesti mitatun tulehdustilan merkitystä työntekijän koettuun oireiluun. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
 10. 10. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 10 • 2011-2014 valmistuneita toimistotiloja, joissa ei ollut etukäteen tiedossa merkittäviä sisäilmahaittoja. • Kohteissa A, B, C, E (vain kysely) ja F (vain kysely) oli monitilatoimistoratkaisuja ja kohde D oli tilaratkaisultaan perinteinen huonetoimisto, joka valittiin sisäilmasto- olosuhteiden vertailukohteeksi. 1.8.2014 - 31.12.2016 AIKANA KUUDESSA YLIOPISTON RAKENNUKSESSA
 11. 11. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 11 • Tiloissa tehdään tutkimus-, opetus-, asiantuntija-, asiakaspalvelu ja hallintotyötä ja niissä työskentelee hieman yli 300 henkilöä. • Työympäristökehittämisen lähtökohtina yliopistossa olivat kustannussäästöt sekä muuttuvaan työhön ja uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin (yhteisöllisyys, yhteistyö) vastaaminen. TAUSTAA TYÖTILOISTA JA TÖISTÄ
 12. 12. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 12 • Tutkituissa monitilatoimistoissa oli erilaisia tiloja erityyppisille tehtäville (muun muassa avotilaa, hiljaisia tiloja, ryhmätyötiloja sekä vetäytymistiloja). • Tutkittavat olivat työskennelleet uusissa tiloissa vähintään yhden vuoden ajan ja heillä oli käytössään nimetyt työpisteet. TAUSTAA TYÖTILOISTA JATK.
 13. 13. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 13 • Aistinvaraisesti ja rakennuksen tietoihin perehtyen katselmoitiin kohteena olevat tilat rakennusterveyden näkökulmasta Rakennustekniset lähtötiedot ja katselmukset • Mittaukset tehtiin tallentavilla mittalaitteilla noin viikon ajalta kustakin mittauspisteestä. Lisäksi mitattiin pistokoemaisesti ilmanvaihdon ilmavirtoja. Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (n=37) Paine-ero ulkoilmaan nähden (n=11) • Mittaukset tehtiin tallentavilla mittalaitteilla noin viikon ajalta kustakin mittauspisteestä. Hiukkaspitoisuutta mitattiin myös ulkoilmasta Hiilidioksidipitoisuus (n=32) Hiukkaspitoisuus (n=20) Sisäilmastomittaukset (kevät 2015, syksy 2015 ja kevät 2016)
 14. 14. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 14 • Ilmanäytteet bakteerimäärityksiin kerättiin fraktioivalla 6-vaiheimpaktorilla. (15 min) • Allergeeninäytteet kerättiin lattioilta pölynimurilla puhtaaseen pölypussiin Bakteeripitoisuus (n=43) Allergeenit (n=18) • Ilmanäytteet kerättiin käyttäen lasikuitusuodattimia. (n. 4h) • pölynäytteet lattioilta kerättiin pölynimurin avulla suodattimelle (n. 4m2 alueelta) Endotoksiinit (n=44) • Teolliset kuidut määritettiin geeliteippinäytteestä. (laskeutunutta pölyä kerättiin kahden viikon ajan) • Pölyä kerättiin pyyhintämenetelmällä muovipussiin Teolliset mineraalikuidut (n=16) Pölyn koostumus (n=3) Sisäilmastomittaukset
 15. 15. Monitilatoimistojen sisäilmasto
 16. 16. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 16 Yleinen kommentti koskien koko sisäilmastomittaustulosaineistoa: Kaikki havaitut epäpuhtauspitoisuudet olivat pääosin tavanomaisella tasolla, joita toimistoympäristöistä yleisesti havaitaan. SISÄYMPÄRISTÖN LAATU MONITILA- JA HUONETOIMISTOISSA - Tulokset
 17. 17. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 17 • Mitatut lämpötilat olivat sekä monitila- että huonetoimistoissa pääosin hieman sisäilmastoluokituksen S2-luokan tavoitearvoa korkeampia. • Mitatut ilman hiilidioksidipitoisuudet olivat sekä monitila- että huonetoimistoissa matalia ja pääosin parhaan S1- sisäilmaluokan tavoitearvojen mukaisia. • Pistokoemaisesti mitatut ilmamäärät olivat osin suunnitteluarvoja hieman matalampia • Tilat olivat keskimäärin hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden • Sisäilman hiukkaspitoisuuksien keskiarvot olivat samaa suuruusluokkaa huone- ja monitilatoimistoissa (eroja aiheutti mm. ulkoilman pitoisuuden vaihtelu). • Teollisia mineraalikuituja ei havaittu tutkituissa tiloissa. Sisäilmaston perusmittaustuloksia:
 18. 18. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 18 • Punkkiallergeenipitoisuudet olivat hyvin alhaisia sekä monitila- että huonetoimistoissa; monitilatoimistoissa havaittiin vähän suurempia pitoisuuksia kuin huonetoimistoissa ja tiloissa, joissa oli linoleum-matto, pitoisuudet olivat alle määritysrajojen. • Mitatut kissa- ja koira-allergeenipitoisuudet olivat pääsääntöisesti alle laboratorion viitearvojen ja kaikkien mittaustulosten osalta alle herkistymisviitearvojen. • Korkeimmat kissa- ja koira-allergeenipitoisuudet laskeutuneessa pölyssä mitattiin tiloissa, joissa oli useampia työpisteitä (monitilatoimistoissa ja kirjastossa); lattiamateriaalin yhteyttä pitoisuuksiin vähentävästi tai kohottavasti ei selvästi havaittu. Sisäilmaston allergeenipitoisuudet
 19. 19. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 19 Tila tai tilaan liittyvä ominaisuus Huoneilman bakteeripitoisuus, cfu/m3, GM, (vaihteluväli) Lattiapölyn endotoksiinipitoisuus, EU/m2, GM, (vaihteluväli) Monitilaratkaisut 181 (12-3 314, n=31) 82* (11-1 540, n=30) Perinteinen huonetoimisto 112 (7-1 020, n=12) 16* (<3,3-112, n=12) Useampi työpiste 215** (31-3 314, n=30) 79*** (3-1 540, n=29) Yksi työpiste 79** (7-766, n=13) 20*** (4-120, n=13) Tilat, joissa oli tekstiilimatto 213 (52-3 314, n=22) 82**** (11-1540, n=22) Tilat, joissa oli linoleum-matto 116 (7-1 020, n=21) 31**** (3-1 065, n=20) *,** =tilastollisesti merkitsevä ero, Mann Whitneyn testi (* p=0.003, ** p=0.037, *** p=0.032, ****=0,009) Sisäilman bakteeripitoisuudet ja lattiapölyn endotoksiinipitoisuudet kolmen mittausjakson aikana monitila- ja huonetoimistoissa.
 20. 20. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 20 • Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa mitattiin 20-kerroksisessa kosteusvaurioituneessa toimistorakennuksessa lattiapölyn endotoksiinipitoisuudet (ka): • Tilat jaettiin kolmeen altistumisluokkaan • 700 EU/m2 matala altistumisluokka • 2 400 EU/m2 kohtalainen • 6 700 EU/m2 luokassa korkea Endotoksiinipitoisuudet
 21. 21. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 21 • Sisäilmaston laatu oli sekä monitila- että huonetoimistoissa pääosin hyvää tasoa • Tiloissa, joissa oli useampi työpiste tai tekstiilimatto, mitatut epäpuhtaustasot olivat kuitenkin pääsääntöisesti vähän korkeampia verrattuna huonetoimistoihin tai tiloihin, joissa oli linoleum –matto • Tilaratkaisuissa on huolehdittava hyvästä siivouksesta ja siivottavuudesta sekä ilmanvaihdon oikeasta mitoituksesta ja toiminnasta Johtopäätöksiä
 22. 22. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 22 • Tilan käyttäjien määrään ja materiaaliratkaisuihin erityshuomiota, jos tavoitellaan erityisen puhtaita tiloja. • Tutkimusta erilaisten materiaalien, tilaratkaisujen ja toiminnallisten ratkaisujen vaikutuksesta sisäilmastoon ja henkilöstön hyvinvointiin tulisi kuitenkin vielä laajentaa ja tehdä pitkäaikaisseurantaa Lopuksi
 23. 23. Kokemukset monitilatoimistojen käytettävyydestä
 24. 24. Mitä tiedetään monitilatoimistojen käytettävyydestä? 27.4.2017 © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi 24
 25. 25. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi • Myönteiset tekijät • tilojen esteettinen yleisilme • tiedonkulun ja vuorovaikutuksen helppous • yhteisöllisyyden parantuminen • Ongelmat • keskittymisvaikeudet ja keskeytykset • puheäänet, jotka haittaavat työntekoa, yksityisyyden puutteet • riittämättömät työ- ja varastotilat sekä mobiiliteknologian puutteet. (Vos & van der Voordt 2001; Bjerrum & Bodker 2003; van der Voordt 2004; McElroy & Morrow 2010; de Been et al. 2015). • jatkuva paikan vaihtaminen, vetäytymistilojen riittämättömyys (Bosch-Sijtsema ym. 2010; De Been, Beijer ym. 2015). • Ongelmien taustalla • puutteet työympäristön muutosprosessin johtamisessa sekä se, ettei tilasuunnittelussa oltu huomioitu riittävästi työn sisältöjä ja vaatimuksia(Vos et al. 2001; Bjerrum et al. 2003). Kuvat Leena Aalto © 25
 26. 26. Työympäristö- ja hyvinvointikysely 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 26 Teemat • Kokemukset työympäristön muutosprosessista • Tilojen käytettävyys ja työympäristötyytyväisyys • Työympäristömuutoksen vaikutukset (Ruohomäki, Haapakangas ym. 2013; Reijula ja Sundman-Digert 2004; Nordin ja Andersson 2010).
 27. 27. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 27 Työympäristö- ja hyvinvointikyselyn toteutus • Kysely lähetettiin yliopiston henkilöstölle (N=332) toukokuussa 2015 • Kuusi tutkimuskohderakennusta • Vastausprosentti oli 57 % (n=190) • Vastanneista 118 henkilöä työskenteli monitilatoimistossa, 66% oli naisia Kuva: TTL
 28. 28. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 28 Työympäristömuutoksen lähtökohdat • Yliopiston henkilöstö muutti omista työhuoneista monitilatoimistoon • Muutos aiheutti huolta • Työrauhan heikentymisestä, säilytystilojen riittävyydestä, työn sujumisesta ja työhyvinvoinnista • Etenkin tutkijat ja henkilöstöhallinto huolissaan • Prosessia johti ja koordinoi • Tila- ja kiinteistöjohto -> tiedekuntien johto, henkilöstön edustajat (ml. työsuojelu), työterveyshuolto sekä arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimistot. • Henkilöstön osallistaminen eri kohteissa vaihteli Kuva: Yliopiston Tila ja kiinteistökeskus
 29. 29. Henkilöstön työn sisältö eri tehtävissä • Henkilöstö työskenteli pääosin yliopiston tiloissa • Hallinto-, asiantuntija- ja asiakaspalvelutyössä korostui • Useamman kuin yhden asian hoitaminen, koordinointi ja organisointi • Jatkuva vuorovaikutus asiakkaiden tai muiden työntekijöiden kanssa • Opetus- ja tutkimustyössä korostui • Uuden suunnittelu ja ideointi, ongelmanratkaisu • Täydellistä keskittymistä vaativat jaksot • Mahdollisuus aikatauluttaa ja suorittaa työtehtävät muita ryhmiä itsenäisemmin ja vapaammin 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 29
 30. 30. Kokemukset työympäristön muutosprosessista (asteikko 1 = täysin samaa mieltä - 5 = täysin eri mieltä) 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Koen toteutetun tilaratkaisun myönteisenä (ka 2.90) Tilojen toimivuutta parannettu henkilöstöltä saadun palautteen mukaisesti (ka 3.30) Uudistettujen tilojen toimivuutta on seurattu (ka 3.15) Henkilöstön näkemykset otettiin hyvin huomioon päätöksiä tehtäessä (ka 3.65) Pääsin vaikuttamaan tilojen suunnitteluratkaisuun ennen sen toteuttamista (KA 3.57) Tilasuunnitteluun liittyvät henkilöstötilaisuudet/ työpajat olivat hyödyllisiä (KA 3.13) Olin riittävästi mukana tilamuutoksen suunnittelussa (KA 3.29) Sain riittävästi tietoa tilamuutoksen etenemisestä (KA 2.52) Tavoitteet olivat mielestäni ymmärrettäviä (KA 2.66) Organisaation johto tiedotti tilamuutoksen tavoitteista selkeästi (KA 2.85) Organisaation johdolla oli hyvät perusteet tilamuutosten toteuttamiselle (KA 2.67) Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa muttei eri mieltäkään Melko eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa %
 31. 31. Työympäristötyytyväisyys ja kokemukset monitilatoimiston käytettävyydestä 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 31
 32. 32. Tyytyväisyys työympäristöön (asteikko 1=erittäin tyytymätön, 7 = erittäin tyytyväinen) 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 32 0 20 40 60 80 100 Työympäristötyytyväisyys 1 2 3 4 5 6 7 %
 33. 33. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 33 Monitilaympäristön käytettävyys eri työtehtävien kannalta Tilat olivat pääosin sopivat ja tarkoituksenmukaiset (72 %) Työympäristö koettiin turvalliseksi (89 %) Tilat tukivat • ryhmässä työskentelyä (69%) ja henkilöiden välistä vuorovaikutusta (64 %) Tiloissa pystyi työskentelemään melko tehokkaasti (65 % samaa mieltä) Kehitettävää • Tilojen muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin (53 % eri mieltä) Kuva: Yliopiston Tila ja kiinteistökeskus
 34. 34. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 34 Monitilaympäristön käytettävyys; oman työpisteen toimivuus ja viihtyisyys, tukitilat ja tietojärjestelmät Myönteisesti arvioitiin • Työskentely- (73 %), säilytys- (66 %) ja neuvottelutilojen (58 %) riittävyyttä • Valaistusta (72 %) • Kalusteiden säätömahdollisuuksia (60%) • Sisustuksen värimaailmaa ja materiaalivalintojen miellyttävyyttä (67%) Kehitettävää • 63 % koki, ettei ollut helppo siirtyä rauhallisempaan paikkaan työskentelemään, jos ei pystynyt keskittymään työhön omassa työpisteessä • Tietojärjestelmät eivät tukeneet kaikilta osin mobiilia työskentelyä ja virtuaalista vuorovaikutusta (45% samaa mieltä/20% eri mieltä) Kuva: Yliopiston Tila ja kiinteistökeskus
 35. 35. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 35 Tilojen käytettävyys eri henkilöstöryhmien näkökulmasta • Toteutetut tilaratkaisut tukivat parhaiten hallinto-, asiantuntija- ja asiakaspalvelutyötä • Opetus- ja tutkimustyössä, jossa korostui uuden suunnittelu ja ideointi sekä täydellistä keskittymistä vaativat jaksot, monitilaratkaisu ei tukenut työn vuorovaikutus- ja yhteistyötarpeita yhtä hyvin kuin muissa tutkituissa tehtävissä. • Erot olivat tilastollisesti merkitsevät (p< .001). Kuva: TTL
 36. 36. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 36 Työympäristömuutoksen koetut vaikutukset • Monitilaympäristöön siirtymisen koettiin parantaneen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä lisänneen tilojen viihtyisyyttä. • Työrauha ja yksityisyys olivat heikentyneet ØKeskittymistä haittaavina tekijöinä puheäänet läheisistä työpisteistä, liike näkökentässä, vetäytymistilojen vähäisyys, riittämätön äänieristys vetäytymistiloissa • Runsas puolet vastanneista koki, ettei työympäristömuutoksella ollut vaikutusta työhyvinvointiin, 28 % arvioi hyvinvoinnin heikentyneen ja 19 % parantuneen. Kuva:TTL
 37. 37. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 37 Johtopäätöksiä (1) • Tieto tilojen eri käyttäjäryhmien työn sisällöstä ja vaatimuksista sekä ymmärrys hyvinvointia tukevasta sisäympäristöstä tulee ottaa tilojen suunnittelun lähtökohdiksi. • Sama tilaratkaisu ei sovi kaikille käyttäjäryhmille ja onkin varottava monitilaratkaisujen kritiikitöntä monistamista eri konteksteihin. • Hyvä viestintä ja henkilöstöä aidosti osallistavat toimintatavat tilasuunnittelussa ovat keskeisiä kun tavoitellaan onnistunutta työympäristömuutosta. Ø Tärkeää prosessissa on henkilöstön odotusten ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien kohtaaminen, jotta vältytään turhautumiselta ja pettymyksiltä. Osallistumisen reunaehdot tulee olla avoimesti ilmaistuja. Kuva: Leena Aalto
 38. 38. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 38 Johtopäätöksiä (2) • Tilaratkaisuja suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota työrauhaa lisääviin tekijöihin, kuten esimerkiksi Ø avointen työtilojen toimivaan pohjaratkaisuun, Ø hyvään akustiseen suunnitteluun, Ø vetäytymistilojen riittävään määrään ja äänieristykseen. Näillä voidaan tukea työsuoritusta ja työhyvinvointia! • Tilasuunnittelussa tulisi lisäksi tarvittaessa harkita mahdollisuutta sijoittaa monitilatoimistoon myös yksilötyöhuoneita sellaisille henkilöille, joiden työ vaatii jatkuvaa ja intensiivistä keskittymistä. Kuva: TTL
 39. 39. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | MOSI-projektiryhmä | www.ttl.fi 39 Johtopäätöksiä (3) • Jotta monitilaympäristöä voidaan käyttää tarkoitetulla tavalla, tietotekniikan tulee mahdollistaa paperiton työskentely ja tukea mobiilia ja liikkuvaa työskentelyä. • Työyhteisöissä on hyvä sopia yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä, jotka edistävät työn sujumista, ehkäisevät häiriöitä ja turhia keskeytyksiä sekä konfliktien syntymistä. • Työympäristön kehittäminen on jatkuva prosessi. Henkilöstön kokemus tilojen käytöstä tulee hyödyntää tilojen edelleen kehittämiseksi. Kuva: TTL
 40. 40. Lähteet Lahtinen M., Lappalainen S., Leikas M., Ruohomäki V., Sainio M., Salmi K., Sirola., P., Stengård J., Tähtinen K., Laitinen S., Remes J., Vendelin J., Tillander S. & Pääkkönen T. (2017). Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilan käyttäjien hyvinvointi (MOSI). Tutkimushankkeen loppuraportti. Työterveyslaitos, Helsinki. <http://www.julkari.fi/handle/10024/131769> Ruohomäki, V., Lahtinen, M. & Sirola, P. (2017) Työympäristömuutos, monitilatoimiston toimivuus ja henkilöstön hyvinvointi. Hyväksytty julkaistavaksi Työelämän tutkimus –lehdessä 15 (2), s. 3-27. Ruohomäki, V., Lahtinen, M. & Sirola, P. (2016) Evaluating workplaces of knowledge workers. In: Hard Times? Electronic Proceedings of the 8th Nordic Working Life Conference, 2-4 November 2016, University of Tampere, Finland. Ruohomäki, V., Lahtinen, M. & Sirola, P. (2017) Change from private rooms to multi-space office – what about user satisfaction and well-being? Abstract accepted to EAWOP Congress, May 17th - 20th 2017, Dublin, Ireland, European Association of Work and Organizational Psychology. Sirola, P., Ruohomäki, V. & Lahtinen, M. (2016) How suitable are multi-space offices for university work? In: Järvelin-Pasanen, S. (Ed.) NES 2016 – Ergonomics in Theory and Practice. Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society. Publications of the Eastern University of Finland, Reports and Studies in Health Science, Kuopio, Finland, p. 196-201. Sirola, P., Ruohomäki, V. & Lahtinen, M. (2017). Yliopiston henkilöstön työn sisällöt ja kokemukset uudistuneesta työympäristöstä. Psykologia 1/2017. Suomen psykologinen seura. S. 4-22. 27.4.2017 © Työterveyslaitos | Työtilat | www.ttl.fi 40
 41. 41. Kiitos! tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×