Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mars matkalle! - Terveyttä työpaikoille

140 views

Published on

Perjantai-meeting 22.3.2019
Jaana Laitinen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mars matkalle! - Terveyttä työpaikoille

 1. 1. Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen suositukset työpaikoille Jaana Laitinen, johtaja @Laitinen_jaana
 2. 2. Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille • Työpaikka voi monin tavoin edistää terveyttä. • Parhaisiin tuloksiin yhdessä kehittämällä. • Edistäen työkykyä, työstä palautumista ja työturvallisuutta 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 3. 3. Ammatin vaatimukset ja vaikutukset lähtökohtana - ratkaisut ovat erilaisia 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 4. 4. • Keskiössä terveellisten elintapojen edistäminen työpaikalla työkykyä ja työstä palautumista sekä työturvallisuutta edistäen • Terveys kokonaisvaltaisesti • Perustuvat tutkimustietoon ja asiantuntijatietoon • Yhteiskehitetty työelämävaikuttajien kanssa Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 5. 5. • Suositus • Vinkkilistat • Suunnitelma työpaikoille • Räätälöimme mikroyrityksiin yhteiskehittäen mikroyrittäjien kanssa -> 2019 www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta- tyopaikoille Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 6. 6. Vinkkilistat työyhteisölle ja yksilöille www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork UNI
 7. 7. Työpaikoille terveyden edistämisen suunnitelmat 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 8. 8. • Osaksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työhyvinvointiohjelmaa • Yhteiskehittäen I) lähtötilanteen arviointi, II) tavoitteen asettaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen sekä III) toiminta ja sen arviointi. Työpaikoille terveyden edistämisen suunnitelmat 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 9. 9. Milloin tarpeen? • työ vaatii hyvää terveyttä ja toimintakykyä, • työhön liittyvät tekijät altistavat epäterveellisille valinnoille, • työ aiheuttaa erityistä sairastumisvaaraa (esim. yötyö), • epäterveelliset elintavat ja niihin liittyvät terveysongelmat ovat yleisiä ammatissa toimivien keskuudessa, • työ vaatii tekijältään virkeyttä työturvallisuuden näkökulmasta, • työhön sisältyy runsaasti haastavia asiakas- tai vuorovaikutustilanteita tai • työssä on jatkuvasti vaikeita ja monimutkaisia tilanteita ja/tai työssä on jatkuva kiire; työt kasaantuvat ja ruuhkautuvat. 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 10. 10. 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 11. 11. Tutkimuksesta 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 12. 12. Terveyden edistämistä työpaikoilla ohjaa lait, asetukset ja kansalliset suositukset. Haastamme työyhteisöt edistämään terveyttä 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork https://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo-at-work/
 13. 13.  Työyhteisö sosiaalisena ympäristönä on alihyödynnetty mahdollisuus terveellisten elintapojen edistämisessä.  Sosiaalinen tuki rajoittui pääosin terveydenhuollon ammattilaisilta saatuun tukeen.  Tiedon jakaminen ja ympäristön muuttaminen korostuivat, vaikka ne eivät yksin riitä terveellisten elintapojen omaksumiseen. Johtopäätökset analysoiduista kansallisista ravitsemus- ja liikuntasuosituksista 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 14. 14.  Tunteiden, optimismin, tavoitteiden asettamisen ja toiminnan suunnittelun osuus on pieni, vaikka ne voisivat tehostaa vaikuttamista.  Ammattiroolin ja ammatillisen identiteetin hyödyntäminen puuttuu kokonaan, vaikka se on tärkeä terveyden edistämisen keino työpaikoilla.  Suositukset ovat liian yleisellä tasolla -> kuka tekee mitä, kenen kanssa, kenelle… Johtopäätökset analysoiduista kansallisista ravitsemus- ja liikuntasuosituksista (2) 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 15. 15. • Miten onnistua työterveysyhteistyössä • http://www.julkari.fi/handle/10024/ 131977 Seitsemän työpaikkaterveyden yhteiskehittämishankkeen arviointitutkimus 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 16. 16. Systemaattiset ja kartoittavat katsaukset • Verbeek J et al. Interventions to enhance recovery from cognitive or physical workload in healthy workers; a scoping review. 2018 • Mänttäri S, Oksa J, Lusa S, Korkiakangas E, Punakallio A, Oksanen T, Laitinen J. Interventions to promote work ability by increasing physical activity among workers with physically strenuous work: a scoping review. Submitted • Lusa S, Punakallio A, Mänttäri S, Korkiakangas E, Oksa J, Oksanen T, Jaana Laitinen J. Interventions to promote work ability by increasing sedentary workers’ physical activity at workplaces – A scoping review. Submitted. • Simunaniemi AM, Korkiakangas E, Vehmas K, Oksanen T, Laitinen J. Effective diet-related health promotion interventions in the workplaces: A systematic review. Submitted. 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 17. 17. Systemaattiset ja kartoittavat katsaukset • Korkiakangas E, Verbeek J, Ruotsalainen J, Oksanen T, Klinkebiel S, Laitinen J. Workplace interventions in small businesses for increasing physical activity and/or promoting healthy dietary habits– A scoping review. Submitted • Mäkiniemi, J.-P., Ahola, S., Nuutinen, S., Laitinen, J., Heikkilä-Tammi, K . & Oksanen, T. Antecedents of burnout, job satisfaction and work engagement among entrepreneurs. A systematic qualitative review. 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 18. 18. Kartoittava kirjallisuuskatsaus • Käydään läpi aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus • Tarkastellaan tehdyn tutkimuksen ”luonnetta” laajuutta, syvyyttä ja määrää • Etsitään tutkimuskentästä mahdollisia aukkoja • Annetaan suosituksia käytäntöön ja tutkimukseen • Koota tutkimustietoa työpaikan keinoista edistää työkykyä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä ja/tai inaktiivisuutta vähentämällä • Suunnattu erikseen fyysisesti kuormittavaa ja istumatyötä tekeville työntekijöille Mänttäri ym. Interventions to promote work ability by increasing physical activity among workers with physically strenuous work: a scoping review. Lusa S, Punakallio A, Mänttäri S, Korkiakangas E, Oksa J, Oksanen T, Jaana Laitinen J. Interventions to promote work ability by increasing sedentary workers’ physical activity at workplaces – A scoping review. Submitted. Tavoite
 19. 19. 7557 → 2482 duplikaattia 5075 368 → 292 tarkemman perehtymisen jälkeen epäolennaista 76 47 → 4707 selvästi epäolennaista → fyysisesti kuormittavaan työhön liittyvää → istumatyöhön liittyvää
 20. 20. Niiden tutkimusten määrä, joissa interventiolla pystyttiin vaikuttamaan työkykyyn ja työhyvinvointiin: Fyysisesti kuormittava työ: 18/47 (38 %) Istumatyö: 13/29 (45%)
 21. 21. Fyysisesti raskas työ: 18/47 (38 %) tutkimusta jossa interventiolla pystyttiin vaikuttamaan työkykyyn ja työhyvinvointiin Vaikuttavissa interventioissa • kestävyysharjoittelu, lihasvoimaharjoittelu, yhdistetty kestävyys- ja lihasvoimaharjoittelu, muu fyysinen harjoittelu (venyttely, jooga), konsultaatio ja räätälöity tai kohdennettu harjoitusohjelma • Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin intervention aiheuttama haitta (verenpaineen nousu) hyötyjen lisäksi
 22. 22. Niiden tutkimusten määrä, joissa interventiolla pystyttiin vaikuttamaan työkykyyn ja työhyvinvointiin: Fyysisesti kuormittava työ: 18/47 (38 %) Istumatyö: 13/29 (45%)
 23. 23. Fyysisesti kuormittava työ: • Työkyvyn paraneminen 7/18 • Sairaspoissaolojen väheneminen 3/18 • Fyysisen työkuormituksen pieneminen 5/18 • Resilienssin lisääntyminen 1/18 • Työsuorituksen paraneminen 1/18 • Ennenaikaisen työkyvyttömyyden riskin pienenminen 1/18 • Tuottavuuden paraneminen 1/18 Mihin saatiin aikaan vaikutusta? Istumatyö: • Työkyvyn paraneminen 3/13 • Työkyvyttömyyden, työn rajoitteiden väheneminen 1/13 • Sairaspoissaolojen väheneminen 2/13 • Työsuorituksen paraneminen 3/13 • Tuottavuuden paraneminen 1/13 • Presenteismi 1/13 • Kognitiivisen toiminnan/mielialan parantuminen työssä 2/13
 24. 24. • 62 % tutkimuksista tehty Pohjoismaissa, 4 % (2 tutkimusta) PK-sektorin yrityksissä • Suurin osa interventioista (68 %) toteutettiin työpaikalla • Vaikuttavat interventiot perustuivat kestävyysharjoitteluun, lihasvoimaharjoitteluun, yhdistettyyn kestävyys- ja lihasvoimaharjoitteluun, muuhun fyysiseen harjoitteluun (venyttely, jooga), konsultaatioon ja räätälöityyn tai kohdennettuun harjoitusohjelmaan • Yhdessä tutkimuksessa raportoitiin intervention aiheuttama haitta (verenpaineen nousu) hyötyjen lisäksi Havaintoja fyysisesti kuormittavasta työstä:
 25. 25. • 55 % tutkimuksista tehty Pohjoismaissa • Interventiot jakaantuivat kolmeen ryhmään: • (1) Fyysisiä harjoitteita töissä/vapaalla (15), (2) Fyysisiä harjoitteita ja taukoja työpäivän aikana sekä kävelyä (7) (3) Harjoitteita sekä työpisteen muutoksia (7) • Vaikuttavimmille interventioille oli tyypillistä: • Kohderyhmä oli valittu huolella, esim. määritelty selkeästi mitä istumatyöllä tarkoitetaan • Suunnattu tietylle ryhmälle, esim. vähän liikkuvat, ylipainoiset, TULE-oireiset • Toteutettiin ryhmässä • Sisälsi muutoksia myös työympäristöön • Neljässä tutkimuksessa raportoitiin intervention aiheuttamia haittoja Havaintoja istumatyöstä:
 26. 26. • Haittavaikutusten parempi kartoittaminen, tärkeää erityisesti fyysistä työtä tekeville suunnatuissa interventioissa. • Pitempi seuranta-aika intervention loputtua; antaa paremman tuloksen intervention vaikutuksista. • Työn ominaispiirteet kannattaa ottaa huomioon harjoitusohjelman suunnittelussa. • Terveysteknologia mukaan interventioihin. Käyttö lisää tutkitusti motivaatiota ja sitouttaa käyttäjänsä. Suosituksia katsausten pohjalta (1/2) LS1
 27. 27. Slide 26 LS1 vai vaikuttavuudesta Lusa Sirpa; 20.3.2019
 28. 28. • Intervention suunnittelussa huomioitava: käyttäytymisen muutostekniikka ja sen vaatima aika, kohderyhmän valinta, mihin ja millä tausta-ajattelulla halutaan vaikutusta sekä valita vaikuttavuuden mittari sen mukaisesti • Työkyky käsitteenä on kompleksinen ja monitahoinen, joten siihen kannattaisi vaikuttaa liikunnankin keinoin monipuolisesti: yksilötasolla, sekä hyödyntäen työyhteisöä ja työympäristön muutoksia. • Tutkimuksen ja interventioden suuntaaminen voimakkaammin PK-sektorille. Suosituksia katsausten pohjalta (2/2) 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 29. 29. 1. Työympäristön muokkaaminen (kalusteet, liikuntavälineet) 2. Omaseuranta (kalorilaskuri, askelmittari, kuntotestien tai terveydentilan arvioiminen)  tavoitteiden asettaminen 3. Tiedon jakaminen ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille: Ohjeet, materiaalit, webportaalit, oppaat, videot, luennot, työpajat 4. Työnantajan kannustimet liikkumiseen (liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen tai ilmaiset liikuntapalvelut). 5. Työpaikalle koulutettu henkilö motivoimaan ja kannustamaan muita liikkumaan tai yhdessä liikkumista: lounaskävelyt, liikuntapäivät ja ryhmäliikuntaa. Työn vaatimuksia ja vaikutuksia ei oltu otettu huomioon, yhdistetty useita keinoja. Ei yhtään tutkimusta mikroyrityksissä. Korkiakangas ym. Keinot edistää liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta pienissä yrityksissä -katsaus 72434
 30. 30. - Yksilöt: rentoutumistekniikat, palautumiskokemusten harjoittelu, fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja stressin hallinta. - Työhön: osallistavat muutokset, työn tauotus ja työtehtävien variointia. - Vaikuttavia 14 /26. Kaksi tutkimusta ei raportoinut tuloksia ollenkaan. - Need for Recovery-mittari vastemuuttujana - ei vaikutusta. Recovery Experiences-kysely - hyödyllisiä vaikutuksia. Kolmen tutkimuksen interventiot eivät olleet kustannusvaikuttavia. - 14 intervention resurssit olivat sen verran vähäisiä, että interventiot ovat toteutettavissa myös pienyrityksissä. - Ei yhtään tutkimusta pienyrityksissä, saati mikroyrityksissä. Verbeek ym. 2018 Palautumista edistävät interventiot 4720 26
 31. 31. Tutkimukseen perustuvaa palvelutoimintaamme 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 32. 32. Virtaa palautumisesta -verkkovalmennus perustuu tutkimustietoon Itsetarkkailu Tavoitteen asettelu Toiminta- suunnitelma Tukea Palaute Yhteisöllisyys Kartoittava katsaus: Verbeek ym. 2018
 33. 33. V E R K K O V A L M E N N U K S E N 7 A S I A K O K O N A I S U U T T A : 1 . A L O I T U S : Työstä palautuminen ja oma tavoitteeni 2 . L I I K U N T A : Kun kroppa voi hyvin, nuppikin toimii 3 . S T R E S S I : Hyvä, paha stressi 4 . R A V I N T O : Virtaa ja rytmiä ruoasta 5 . A J A N K ÄY T T Ö : Lisää tunteja kalenteriin 6 . U N I : Virtaa höyhensaarilta 7 . A L K O H O L I : Viina on viisasten juoma Huolehdi palautumisesta työpäivän aikana ja vapaalla. Edistät työkykyäsi! Suoritetaan verkossa sovitulla aikavälillä (esim. 3 kk) Ajasta ja paikasta riippumaton Yhden asiakokonaisuuden opiskelu kestää noin tunnin
 34. 34. 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork https://hyvatyo.ttl.fi/webinaari/paremp -tyokyky-palautumalla-tallenne
 35. 35. Palautuneena jaksaa tehdä työnsä hyvin ja elää tasapainoista, kokonaista elämää
 36. 36. • https://www.ttl.fi/blog- tag/marsmatkalle/ Mars matkalle! Tutustu blogeihimme 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 37. 37. Tervetuloa kuulemaan yrittäjien työkykyyn liittyvistä tutkimustuloksista ja yrittäjille räätälöidyistä suosituksista Työterveyspäiville 2019! https://www.ttl.fi/tyoterveyspaivat/
 38. 38. Liity Yritykset kuntoon! - klubiin!??? Haluatko kuulla ensimmäisenä, mitä uutta tietoa, tukea ja palveluja tarjoamme yrittäjille? Liity Yritykset kuntoon! -uutiskirjeen tilaajaksi nettisivuillamme Saat hyödyllistä yrittäjäpostia meiltä noin 4 kertaa vuodessa ja samalla kuulut klubiin, jolle on luvassa mm. tarjouksia ja tapahtumia. ttl.fi/yrittaja 22.3.2019 | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork
 39. 39. Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work | © Työterveyslaitos | Jaana Laitinen @laitinen_jaana #marsmatkalle #promoatwork22.3.2019
 40. 40. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos KIITOS!

×