Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 19

Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä

0

Share

Download to read offline

Perjantai-meeting 10.9.2021
Taija Stoat, PsM, Fennos

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä

 1. 1. “Seitsemänvuodenaikanahänoli tehnytyhdenExceltaulukon– loputtyöthänoliteettänytmuilla” Manipuloijatyöelämässä Taija Stoat, PsM, Managing Partner © Fennos – Taija Stoat
 2. 2. • Manipulaatio on yksi vallan muoto. Manipulaatio on ovelaa vallankäyttöä. Se tapahtuu vaikutettavalta piilossa, sillä vaikutettava ei tiedä kuin pienen osan niistä toimenpiteistä ja tavoitteista, joita häneen kohdistetaan. • Manipuloija pyrkii saamaan päämääränsä läpi huomaamattomasti, yleisten sääntöjen puitteissa, jolloin vaikutettu saadaan usein kuvittelemaan vaikuttaneensa itse asioiden käsittelyyn. • Tunteisiin vaikuttava manipulaatio on yksi keskeinen vaikuttamisen väline. • Arkipäiväisempää on tilannekohtainen vaikuttamispyrkimys ja vaikutelmanluonti – toisessa ääripäässä ollen vakavasta persoonallisuushäiriöstä juontuva systemaattinen ja jatkuva manipulointi jossa manipuloija tavoittelee aina vain omaa etuaan, ei koskaan yhteistä hyvää. Manipulaatio ja vaikuttamispyrkimykset
 3. 3. • Manipulointi tarkoittaa ihmisten mielten ohjaamista jonkun haluamaan suuntaan. Kyse ei ole normaaliin arkielämään liittyvästä suostuttelusta, vaan huomattavasti vahvemmasta pyrkimyksestä ohjailla toisia ihmisiä. • Työelämässä manipuloinnin vaikutukset voidaan mitata esim. rahallisessa menetyksessä, myynnin, tuloksien, aikaansaannosten tai asiakastyytyväisyyden laskussa, vakavissa vahingoissa organisaation maineelle, vakavissa työyhteisön ja työilmapiirin ongelmissa, fyysisenä/psyykkisenä stressinä ihmisten osalta jotka ovat manipuloijan kanssa tekemisissä sekä valtavassa määrässä aikaa ja energiaa joka on käytetty edellä mainittuihin. © Fennos – Taija Stoat Manipulaatio ja vaikuttamispyrkimykset
 4. 4. Manipuloiva käyttäytyminen – mistä se johtuu? “I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart.” – Anne Frank “What’s one less person on the face of the earth, anyway?” –Ted Bundy • Paulhus jaWilliams (2002) niputtivat narsismin, machiavellismin ja subkliinisen psykopatian ryhmäksi dimensionaalisia persoonallisuuspiirteitä. • Kaikki kolme nähdään negatiivisina, ongelmallisina tyyleinä hoitaa ihmissuhteita. DarkTriadia kuvataan myös lyhyen tähtäimen tavoitehakuiseksi ja riistäväksi sosiaaliseksi strategiaksi.
 5. 5. • Narsismi (huom. ei narsistinen persoonallisuushäiriö!) on dimensionaalinen persoonallisuudenpiirre, johon liittyy eri tavoin suureellisesti liioiteltu itsetunto. • Narsismiin liittyy itseihailu, jolle on ominaista taipumus grandioottiseen, suureelliseen ajatteluun itsestä ja omista taidoista, puolusteleva asennoituminen kritiikkiin, sekä oikeutuksen tunne, muiden hyväksikäyttö ja empatian puute henkilökohtaisissa suhteissa. • Ylimielisyys ja siihen liittyvä käytös, tarve hallita muita, usko omien kykyjen ja persoonallisuuden erinomaisuuteen johtajana. Manipuloiva käyttäytyminen – mistä se johtuu?
 6. 6. • Machiavellismin ydin on “tarkoitus pyhittää keinot”-ajattelu. • Piittaamattomuus perinteisestä moraalista, vähäinen ideologinen sitoutuminen, kaksinaamaiset ihmissuhdestrategiat (kuten imartelu tai huijaaminen), kyyninen ihmiskuva johon liittyy luottamuspula. • Ihmissuhdestrategioiden käyttäminen omin tavoitteiden saavuttamiseksi, kyyninen näkemys maailmasta ja negatiivinen käsitys muista. Tunnekylmyys, etäisyyden ottaminen muihin. • Huom! He kuitenkin näkevät itsensä, kykynsä ja mahdollisuutensa realistisesti (toisin kuin narsisti). Manipuloiva käyttäytyminen – mistä se johtuu?
 7. 7. • Psykopatia on eri asia kuin narsismi. Vain harvat narsistit ovat psykopaatteja (mutta psykopaatit kyllä ovat narsistisia). • Kyvyttömyys kokea tunteita ja kyvyttömyys kehittää toimiva omatunto sosiaalistumisen kautta.Itsekäs, kylmäverinen ja piittaamaton muiden hyväksikäyttö. • Narsisti kykenee tuntemaan empatiaa, syyllisyyttä ja katumusta – toisin kuin psykopaatti. Narsistinen henkilö pystyy myös tuntemaan fysiologisia reaktioita tilanteissa jotka herättävät tunteita – psykopaatit eivät. • 1-2% kokonaisväestöstä ja noin 3-4% esimiehistä voidaan tutkimusten perusteella todeta omaavan prototyyppisen psykopaatin piirteet. (Babiak & Hare, 2006). Vankilassa heitä on 20- 30%. Manipuloiva käyttäytyminen – mistä se johtuu?
 8. 8. Pinnallinen viehätysvoima • Huoliteltu ulkoinen olemus, usein (mutta ei aina!) charmikkaita, viehätysvoimaisia ja karismaattisia. Esimerkki ”teekuppimies”. • Hän on läsnä vuorovaikutustilanteissa hyvin rentoutuneena, eikä osoita merkkejä siitä, että olisi ahdistunut, jännittäisi tai vaivautunut. • Pinnallinen karisma ja erinomaiset vuorovaikutustaidot voidaan helposti sekoittaa muihin valmiuksiin esim. manipulatiivisuus vaikuttamiskykyyn, jännityksen ja ahdistuksen puuttuminen itsenäisyyteen, päätöksentekokykyyn ja paineensietokykyyn.  Intuitio ja sinussa heräävät tunteet tiedon lähteinä. Manipulatiivisuus vuorovaikutuksessa
 9. 9. Vastuuttomuus, syyllisyyden ja katumuksen puuttuminen • Hänellä on tapana olla täyttämättä velvollisuuksiaan tai olla kunnioittamatta antamiaan sitoumuksia, vaikka hän voi esittää näin tekevänsä. • Hän kokee vähän tai ei lainkaan lojaalisuutta työnantajaansa, yhteiskuntaa, esitettyjä ideoita, tavoitteita tai tarkoituksia kohtaan. Hän on kykenemätön tai vähintäänkin haluton kantamaan vastuuta omista teoistaan tai oman toimintansa seurauksista. • Säännöt, toimintamallit tai yhteiset pelisäännöt eivät merkitse hänelle mitään. Hän on taipuvainen luomaan omat sääntönsä koska kokee olevansa siihen ”oikeutettu”. Esimerkki ”IT-firma.” • Hänen vastuuttomuutensa on usein ilmeistä monella osa-alueella, ja se voi käytännössä ilmetä esimerkiksi jatkuvana myöhästelynä, toistuvina poissaoloina, välinpitämättömyytenä tai huolimattomuutena työtehtävistä suoriutumisen suhteen, sekä sopimusten rikkomisena.  Kysy tarkemmin ja pyydä konkreettisia esimerkkejä. Kiinnitä huomiota jos vastuun sijoittuu AINA muualle kuin itseen. Pyydä kuvaamaan hänen antamastaan esimerkistään myös sitä miten hänen toimintansa vaikutti muihin. Manipulatiivisuus vuorovaikutuksessa
 10. 10. Siivellä ja muiden ansioilla eläminen • Manipuloija haluaa aina jotakin - asemaa, uraa, mainetta, rahaa, ja hän tavoittelee niitä polkemalla muita ja olemalla haluton työskentelemään niiden eteen ahkeruuden, tuotteliaisuuden ja aikaansaavuuden avulla. Elävät usein muiden töillä ja näytöillä, eivätkä omilla ansioillaan. Esimerkki”perehdytysopas”. • Eivät ole tiimihenkisiä ja he ovat yleensä liian itsekkäistä työskennelläkseen yhteisen tavoitteen eteen. (Ovat kyllä usein kyvykkäitä – mutta haluttomia). • Muiden hyväksikäyttö ei ole seurausta väliaikaisista seikoista, jotka estävät häntä tekemästä työtä. • Manipuloija jättää jälkensä työyhteisöön ja joissakin tapauksissa saa sen käytöksellään ja manipuloinnillaan kaaosmaiseen tilaan, josta muut työyhteisön jäsenet kärsivät.  Rekrytointitilanteessa pyrkii häivyttämään taustaansa eikä jätä relevantteja suosittelijoita = entiset suorat esimiehet / / työyhteisössä estää tekemiseensä kiinni pääsyn. Manipulatiivisuus vuorovaikutuksessa
 11. 11. Patologinen valehteleminen • Valehteleminen on osa heidän persoonallisuuttaan ja siksi se poikkeaa muiden satunnaisesti käyttämästä tilannekohtaisesta valehtelemisesta. Esimerkki ”vaimo”. • Hän keksii taidokkaita, yksityiskohtaisia selontekoja, vaikka tietäisikin, että hänen kertomansa voidaan tarkistaa. Hänen valmiutensa valehdella, ja helppous jolla hän sen tekee – jopa ihmisten kanssa jotka tuntevat hänet hyvin – on huomattava. • He eivät muiden ihmisten tapaan hämmenny, nolostu tai kiusaannu jäädessään kiinni valheesta, vaan silmää räpäyttämättä muuttavat tarinaansa tai muokkaavat tosiasioita siten, että ne ovat yhteneväisiä valheen kanssa.  Pitkitä keskustelun kestoa, huomaa ristiriitaisuudet ja yksityiskohtien häivytykset Manipulatiivisuus vuorovaikutuksessa
 12. 12. Suureellinen omanarvontunto • Pyrkii usein asettumaan sinun yläpuolelle hienovaraisesti, aiheuttamaan epävarmuutta tai antamalla positiivista palautetta sinulle – riippuen mikä on heikko kohtasi! ” Kyllähän sinä lääkärinä tiedät, että….” • Voi näkyä myös mm. kysymyksenasettelun kyseenalaistamisena, arvostelee tai kieltäytyy vastaamasta kysymyksiin koska ne ovat väärin muotoiltuja tai muuna toisen osapuolen taitojen, persoonan tai kokemuksen vähättelynä. • Hän ei ole herkkä tai kiusaantunut esim. taustaansa/toimintaansa liittyvien epämääräisyyksien suhteen. • Pyrkii tulemaan henkilökohtaiselle reviirillemme joko esim. fyysisesti olemaan lähellä ja pitämään yllä intensiivistä katsekontaktia tai esittämällä henkilökohtaisia kysymyksiä tai vastakysymyksiä.  Henkilö ei kanna vastuuta teoistaan tai havainnoi omia kehittämisalueitaan lainkaan, joka puolestaan tekee palautteen antamisen tai hänen ohjaamisensa erittäin vaikeaksi. Manipulatiivisuus vuorovaikutuksessa
 13. 13. Jos epäilys herää? • Mikäli mahdollista, älä kohtaa häntä yksin. Järjestä uusi neuvottelu, pyydä useampia henkilöitä mukaan tilanteeseen. • Pitkitä neuvottelun kestoa, voit paremmin huomata ristiriitaisuudet. • Ohjaa keskustelut olennaiseen. • Hanki lisää näkemystä siitä miten muut kokevat hänet • Omien tunteiden hallinta on keskeistä. On tärkeää olla lähtemättä mukaan manipuloijan johdattelemaan tilanteeseen. Olla provosoitumatta, olla ottamatta henkilökohtaisesti, oma persoona kaukana tilanteesta. • Haasta rohkeammin, kysy tarkemmin. • Pohdi mitkä ovat sinun heikot kohtasi neuvottelun osapuolena, lääkärinä, esimiehenä, työntekijänä, kollegana, asiantuntijana? • Muista myös intuitio, vihjeet, vaikutelmat ja ristiriitaisuudet tiedonlähteinä.
 14. 14. Miten manipulointi onnistuu? • Jatkuva muutos, aikaisempaa matalammat organisaatiorakenteet, vähäisempi kontrolli ja globaalisuus. • Muutosten myötä työtekijöiden tulee olla entistä reagointikykyisempiä, tehokkaampia ja ennen kaikkea vakuuttavampia. • Heidän täytyy kyetä tekemään päätöksiä nopeatempoisemmin, vähemmällä tietomäärällä, selvitä virheistä nopeammin ja kyetä elämään seurausten kanssa. • Heidän tulee olla yrittäjähenkisiä, sellaisia jotka nauttivat muutoksesta ja vaihtelusta, sekä sietää epätietoisuutta ja turhautumista.
 15. 15. • Kun manipuloija on organisaatiossa / on valittu organisaatioon hän jakaa ihmiset itselleen hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Hän pitää yllä vaikutelmaa suhteessa niihin joista on hänelle hyötyä. Esimerkki “Seitsemän vuotta”. • Manipuloijat toimivat työyhteisössä itsekkäällä tavalla, eivät useimmiten täytä lupauksiaan, käyttävän työaikansa muuuhun kuin varsinaiseen työntekoon ja aiheuttavat vahinkoja organisaatiolle monella tasolla esim. Lähtevät organisaatiosta ilmoittamatta siitä asiakkaille/yhteistyökumppaneille. Miten manipulointi onnistuu?
 16. 16. Hankala käytös – puuttua vai eikö puuttua? ”Häirintään syyllistyvä ei useimmiten tunnista käyttäytymistään ja sen vaikutuksia häirinnäksi. Häirintä on joskus myös niin taitavasti asiayhteyksiin verhottua tai näkymätöntä, että muiden kuin sen kohteeksi joutuvien on vaikeaa sitä havaita. Häirintä ilmenee esimerkiksi: - Sanattomina viesteinä: kielteiset eleet, ilmeet äänensävyt, katseet, olankohautukset - Yhteisöstä eristämisenä: ei puhuta, ei kuunnella, jätetään toistuvasti tervehtimättä, kohdellaan kuin ilmaa, kielletään muita puhumasta, keskeytetään toisen puhe jatkuvasti - Työnteon jatkuvana tai perusteettomana arvosteluna tai vaikeuttamisena: jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, annetaan tarkoituksettomia tehtäviä, annetaan vain vähän tai ei lainkaan työtehtäviä, - Maineen tai aseman kyseenalaistamista, levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, tehdään naurunalaiseksi, mustamaalataan, nöyryytetään, pilkataan, kritisoidaan, haukutaan” (Rajavartiolaitos, 2011)
 17. 17. Kuinka puuttua toimintaan? • Tärkeää säilyttää oma ammatillinen rooli ja pitäytyä itselle kuuluvissa tehtävissä ja kannanotoissa. • Puutu käyttäytymiseen – mikä on ongelmakäyttäytyminen johon tulee puuttua? • Kiinnitä huomiota suureen eroon heidän puheiden ja käyttäytymisen välisessä = suuressa ristiriidassa. Dokumentoi kaikki informaatio. • Mikäli mahdollista, älä kohtaa häntä yksin. Järjestä uusi neuvottelu, pyydä useampia henkilöitä mukaan tilanteeseen. • Pitkitä neuvottelun kestoa, voit paremmin huomata ristiriitaisuudet. • Hanki lisää näkemystä siitä miten muut kokevat hänet (vastanottovirkailija, muut työyhteisön jäsenet, muut tilanteeseen osallistuneet jne).
 18. 18. YouTube video, kasvot manipulaation voimalle: The woman who wasn’t there Dokumentti psykopaatista YouTubessa: I, Psychopath Lisälukemista: Babiak & Hare: Käärmeet liituraidassa Podcast jossa Taija puhuu lisää aiheesta johtamisen näkökulmasta: Hyvä Paha Johtaminen osa 2, mm. Supla https://www.supla.fi/audio/3833080 Aiheesta kiinnostuneille:
 19. 19.  ”Head and shoulders above any of us” – suureellinen omanarvontunne.  ”I was trying to help them” – korostaa inhimillisyyttään ja ihmisyyttään joka on pelkkää vaikutelmanluontia.  ”It’s our duty to do something with their survivor experience” – erinomainen kyky ilmaista ja sanoittaa itseään.  ”She is also one of my best friends” – luottamuksen luominen ”Olen kaltaisesi” – viestin avulla manipulointi onnistuu.  ”She was looking out for us” – she was not. Hän sai itselleen mainetta, kunniaa, luottamusta, ystävyyttä ja hylkäsi kaikki hänen ”ystävänsä” välittömästi ilman minkäänlaista katumuksen tai syyllisyyden tunnetta siitä mitä hän oli tehnyt ja aikaansaanut.  ”Makes you shake your belief in humanity” – hän manipuloi muiden inhimillisiä uskomuksia ja arvoja omaksi edukseen.  ”Pieces don’t fit” – patologinen valehtelu. Tunnistitko psykopaatin piirteet videolta ”the woman who wasn’t there” The full story: ”The 9/11 Faker – Real stories” https://www.youtube.com/watch?v=-eeAF-dEuww © Fennos – Taija Stoat

×