Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lomake - Ilmailu - merenkulku - raideliikenne - terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus y401 (liite 9)

58 views

Published on

Perjantai-meeting 23.11.2018

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lomake - Ilmailu - merenkulku - raideliikenne - terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus y401 (liite 9)

  1. 1. Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä (liikenteen palveluista annetun lain IV osan 3 luvun 5 §) Y401-6/2018 Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki • www.trafi.fi • Y-tunnus 1031715-9 Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Epäilen, ettei ilmoituksen kohteena oleva henkilö täytä henkilöluvalle asetettuja terveysvaatimuksia ilmailu merenkulku rautatieliikenne Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymiä henkilölupia ovat: • ilmailu: lentäjien ja lennonjohtajien lupakirjat ja matkustamomiehistön terveydentilatodistukset • merenkulku: kansi-, kone- ja talousosaston pätevyyskirjat sekä lisäpätevyyskirjat • rautatieliikenne: liikkuvan kaluston kuljettajien lupakirjat Ilmoittajan tiedot Ehdotetut lisätoimenpiteet terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi Ilmoittajan ammatti sairaanhoitaja terveydenhoitaja psykologi lääkäri erikoislääkäri, erikoisala_______________________________ muu, mikä___________________________________________________________________________________________________ Ilmoittajalla liikenteen lääkärijärjestelmän mukainen hyväksyntä ilmailulääkäri merimieslääkäri rautatielääkäri rautatiepsykologi Paikka ja aika Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys Ilmoittajan nimi Terveydenhuollon yksikön nimi Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Ennen ilmoituksen tekemistä luvan hakijalle tai haltijalle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta hänen toimintakykyynsä. Lomake lähetetään Liikenteen turvallisuusvirastoon postitse (Kirjaamo, Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki) tai salattuna sähköpostina (liikennelaaketiede@trafi.fi). Huom. Poliisille tulee tehdä erillinen ilmoitus (Trafin lomake F203 Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille) lääkärin arvioidessa, ettei ajokorttilu- van hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä myöskään ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen takia. Liikenteen palveluista annetun lain IV osan 3 luvun 5 §: Terveydentilaa ja psykologista soveltuvuutta koskevat ilmoitukset  Henkilöluvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen 1, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun lääkärin ja ilmailulääketieteen keskuksen sekä henkilöarvioinnin tehneen 2 §:ssä tarkoitetun psykologin on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä annettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tietoja luvan saamiseen tai voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista seikoista.  Edellä 1 momentissa tarkoitetun tahon on salassapitosäännösten estämättä ilman pyyntöäkin ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos se epäilee, ettei luvan hakija tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos hän epäilee, että henkilöluvan hakija tai haltija ei täytä terveydelle asetettuja vaatimuksia. Hänen on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos hän epäilee, että tämän terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle. Ennen ilmoituksen tekemistä luvan hakijalle tai haltijalle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta hänen toimintakykyynsä.  Edellä 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä:  1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja terveysvaatimuksia; ja  2) mitä lisätoimenpiteitä ehdotetaan terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi Ilmoittajan allekirjoitus ja yhteystiedot Pdf-ohje Tyhjennä lomake Tulosta

×