Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lentäjä vastaanotolla

240 views

Published on

Perjantai-meeting 6.4.2018

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lentäjä vastaanotolla

 1. 1. Nimi Työ Osasto Lentäjä vastaanotolla Matti Mäntysaari Ilmailulääketieteen keskus
 2. 2. Sotilaslääketieteen keskus Luennoitsijan sidonnaisuudet Ei asiaan liittyviä sidonnaisuuksia.
 3. 3. Sotilaslääketieteen keskus Esitys koskee alla olevia ryhmiä, joista tässä esityksessä käytetään nimitystä "ILMAILIJA" • ammattilentäjät • harrastelentäjät • lennonjohtajat • matkustamomiehistö • Tarvitsevat lupakirjan/todistuksen, jonka voimassa oloa varten täytettävä mm. terveydelle asetetut vaatimukset
 4. 4. Sotilaslääketieteen keskus Lupakirjakelpoisuuden lääketieteellisten tarkastusten järjestely • Tarkastava lääkäri (ilmailulääkäri) – Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) hyväksyy, konsultoi, valvoo ja täydennyskouluttaa – 60 eri puolilla Suomea – Matkustamohenkilöstön tarkastukset myös TTH:ssa – Päättää lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta – Tarvittaessa konsultoi Trafia tai siirtää sille päätettäväksi – Opastaa ilmailijaa lupakirjakelpoisuuden säilyttämisessä • Lääketieteellinen kelpoisuustodistus – Asiakirja joka osoittaa, että ilmailija täyttää ilmailulupakirjansa terveydelliset vaatimukset voimassaolon päivämäärään asti
 5. 5. Sotilaslääketieteen keskus Lupakirjakelpoisuuden lääketieteellisten tarkastusten järjestely (2) • Trafi:n Liikennelääketiedeyksikkö - valvova viranomainen - voi muuttaa tarkastavan lääkärin tekemää ratkaisua - ensimmäinen valitusaste, jos ilmailija tyytymätön tarkastavan lääkärin päätökseen - oikeus pyynnöstä saada ilmailijan terveyttä koskevia tietoja salassapitovelvollisuuden estämättä - ylläpitää ilmailijoiden terveystietojen tietojärjestelmää - ottaa vastaan lääkärin ilmoituksen ilmailijan terveydentilan heikentymisestä (Ilmailulaki 50 §)
 6. 6. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailijoiden lupakirjatarkastukset (kliinisin perustein tarkastusväli voi olla lyhempi) • Ammattilentäjä – 1 vuoden välein alle 60-vuotiailla – 1/2 vuoden välein yli 60-vuotiailla • Harrastelentäjä – 5 vuoden välein alle 40-vuotiailla – 2 vuoden välein 40-50-vuotiailla – 1 vuoden välein yli 50-vuotiailla • Lennonjohtaja – 2 vuoden välein alle 40-vuotiailla – 1 vuoden välein yli 40-vuotiailla • Matkustamohenkilöstö – 5 vuoden välein
 7. 7. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailijalla on velvollisuus ilmoittaa "kelpoisuuteensa vaikuttavista seikoista" (Ilmailulaki 49 §) • Ilmailijan on ilmoitettava terveytensä muutoksesta viimeisimmän tarkastuksen tehneelle lääkärille (tai Trafi:lle) – ilmailija pyytää ohjeita tarkastaneelta lääkäriltä – ilmailija toimittaa tarvittavat tiedot tarkastaneelle lääkärille • Tarkastava lääkäri päättää lentokelpoisuuden jatkumisesta tai keskeyttämisestä ja vie tiedot Trafin tietojärjestelmään (ilmailijoiden terveys)
 8. 8. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailijan ilmoitettava tarkastaneelle lääkärille ilman viivytystä: • kirurginen toimenpide • aloitettu säännöllinen lääkitys • merkittävä oire, sairaus tai vamma • sairaus joka vaikuttaa heidän kykyynsä toimia ohjaamomiehistön jäsenenä • raskaus • sairaalahoito • tarvitsevat silmälasit ensimmäisen kerran • sairausloma yli 21 päivää (kaikki syyt)
 9. 9. Sotilaslääketieteen keskus Hoitavan lääkärin rooli • Jos potilas vastaanotolla tuo esiin olevansa ilmailija, on aina paikallaan pohtia terveydentilan vaikutusta kelpoisuuteen toimia ilmailijana
 10. 10. Sotilaslääketieteen keskus Hoitavan lääkärin rooli • Hoitavan lääkärin roolina on harkintansa mukaan saattaa kelpoisuuteen vaikuttava tieto tarkastavan lääkärin tai Trafin käyttöön. – kopio hoitokertomuksesta tai lausunnosta potilaalle varustettuna kehotuksella toimittaa se tarkastavalle ilmailulääkärille • matalan kynnyksen menettelytapa – merkintä sairauskertomusjärjestelmään em. toimenpiteestä
 11. 11. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailijalle ohjeeksi • Sairausloma = lupakirjakelpoisuus puuttuu • Yli 21 päivän sairausloma aiheuttaa lääketieteellisen kelpoisuuden peruuttamisen ainakin sairausloman ajaksi
 12. 12. Sotilaslääketieteen keskus Lääkkeistä (1) • Kolmiolääkkeet ja muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet kiellettyjä ilmailussa • Ei ole olemassa kiellettyjen tai sallittujen lääkkeiden luetteloa
 13. 13. Sotilaslääketieteen keskus Lääkkeistä (2) • Lääkitystä vaativa sairaus usein merkittävämpi lupakirjakelpoisuuden rajoite kuin käytetty lääkeaine • Uuden lääkkeen aloituksessa ainakin 24 tunnin varoaika ennen lupakirjan mukaista toimintaa sivuvaikutusten varalta • Pitkäaikaisen lääkityksen aloittamisesta ilmailijan on informoitava tarkastanutta lääkäriä
 14. 14. Sotilaslääketieteen keskus Esimerkkejä toimintakyvyn arvioinnista (1) •Onko riski äkilliseen toimintakyvyn menettämiseen kasvanut? – akuutti kova kipu • kureutuva tyrä • sepelvaltimotauti • sappi/munuais/virtsatiekivet • nenän sivuonteloiden huono paineentasaus • migreeni – tajunnan häiriö • epilepsia • rytmihäiriö
 15. 15. Sotilaslääketieteen keskus Esimerkkejä toimintakyvyn arvioinnista (2) • Toimintakyvyn pitkäaikainen alentuma? – psyykkinen terveys ja toimintakyky – aistitoiminnan häiriö • kuulon alenema • näkökenttäpuutos – vireystilan alentuma • uniapnea – päihdeongelma – liikkumisen vaikeus (hätäpoistuminen) • obesiteetti • TULES
 16. 16. Sotilaslääketieteen keskus Lupakirjakelpoisuuden arvioinnissa tarvitaan mahdollisimman paljon tietoa terveydentilasta • aikaisemmat hoitopaikat • anamneesi, status ja tutkimuslöydökset • äkillisten komplikaatioiden tai vaikeutumisvaiheiden esiintyminen ja todennäköisyys jatkossa
 17. 17. Sotilaslääketieteen keskus Lupakirjakelpoisuuden arvioinnissa tarvitaan mahdollisimman paljon tietoa terveydentilasta (2) • ennuste • seurannan tarve ja toteuttaminen • toimintakyvyn rajoitukset • lääkitys – sivuvaikutukset – toteutuminen • suositukset lisätutkimuksista ja konsultaatioista
 18. 18. Sotilaslääketieteen keskus Päätös lääketieteellisestä lupakirja- kelpoisuudesta • Tarkastava lääkäri ja Trafi voivat vaatia lisätutkimuksia/konsultaatioita ennen päätöstä • Trafi voi pyytää lisää sairauskertomuksia • Kelpoisuutta voidaan rajoittaa (esim.) – vaaditaan apuvälineitä (silmälasit) – lyhennetään voimassaoloa – uusinnassa vaaditaan lääkärinlausunto seurannasta/lisätutkimuksista – voimassaolon aikana lisäseuranta (INR, Gluk) – rajoitetaan toimintaympäristöä (miehistön määrä, tehtävä lennolla, matkustajien kuljetus, päivänvalo, konetyyppi/tekniikka)
 19. 19. Sotilaslääketieteen keskus Hoitavan lääkärin rooli • Hoitavan lääkärin ei tarvitse ottaa kantaa lääketieteelliseen lupakirjakelpoisuuteen • Tärkein tehtävä on välittää ilmailulääkärille tai Trafille terveydellisestä tilanteesta, ennusteesta, hoidoista ja seurannan tarpeesta
 20. 20. Sotilaslääketieteen keskus Hoitavan lääkärin rooli • Hoitavalla lääkärillä on oikeus ilmoittaa epäilemästään lääketieteellisestä esteestä Liikenteen turvallisuusvirastolle • Tämän oikeuden merkitys korostuu, jos vaikuttaa siltä, että potilas itse ei aio informoida tarkastavaa lääkäriä tai Trafia terveydentilastaan
 21. 21. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailulaki 7.11.2014/864 50 § • Edellä 2 momentissa tarkoitettu lääkäri, yhteisö ja laitos voi salassapitosäännösten estämättä ilman pyyntöäkin ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle epäilevänsä, ettei luvan hakija tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Ennen ilmoituksen tekemistä luvan hakijalle tai haltijalle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta ilmailutoimintaan osallistuvan toimintakykyyn. • Edellä 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä: • 1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja terveysvaatimuksia; ja • 2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. • Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.
 22. 22. Sotilaslääketieteen keskus Trafi:lle ilmoittamisen aiheita • Itsetuhoisuus • Päihdeongelma • Psyykkisen terveyden/toimintakyvyn ongelmat • Psyyken lääkkeiden käyttö • Huono hoitotasapaino vakavassa kroonisessa sairaudessa • Vakava aistitoiminnan vajaus
 23. 23. Sotilaslääketieteen keskus Lentoturvallisuutta vaarantava terveysongelma: ilmoitusosoite • liikennelaaketiede@trafi.fi –voi pyytää salatun yhteyden • www.trafi.fi/ilmailu
 24. 24. Sotilaslääketieteen keskus Yhteenveto 1. Ilmailija on velvollinen ilmoittamaan lupakirjaa varten tarkastaneelle lääkärille terveydentilansa muutokset 2. Hoitava lääkäri antaa ilmailijalle terveystiedot tarkastaneelle lääkärille toimitetavaksi 3. Hoitava lääkäri on oikeutettu informoimaan Liikenteen turvallisuusvirastoa, jos epäilee turvallisuusriskiä
 25. 25. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailulääketieteen normit • Ilmailulaki 2014Ilmailulaki 2014 • Lentä jien ja matkustamomiehistönLentä jien ja matkustamomiehistön lä ä ketieteelliset kelpoisuus-lä ä ketieteelliset kelpoisuus- vaatimukset (EASA Part MED)vaatimukset (EASA Part MED) • Eurocontrol ATCO/FISOEurocontrol ATCO/FISO • HEMS crew memberHEMS crew member
 26. 26. Sotilaslääketieteen keskus
 27. 27. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailulääketieteen normit www.trafi.fi/ilmailu/ilmailulaaketiede
 28. 28. Sotilaslääketieteen keskus ICAO 3rd Edition 2012
 29. 29. Sotilaslääketieteen keskus IATA: Medical Manual
 30. 30. Sotilaslääketieteen keskus Ilmailulääketieteen erityiskysymykset • Äkillisen toimintakyvyn menettämisen riskin arviointi • Paineenmuutokset • Hypoksia • Kiihtyvyydet sotilasilmailussa
 31. 31. Sotilaslääketieteen keskus KLF Ilmailulääketieteellisissä tarkastuksissa (EASA PArt MED) • Sydä nlihaksen iskemian osoittaminenSydä nlihaksen iskemian osoittaminen poissulkupoissulku • Rytmihä iriöiden/lisä lyöntien kvantitointiRytmihä iriöiden/lisä lyöntien kvantitointi HolterillaHolterilla • Verenpainetason selvittä minen 24 hVerenpainetason selvittä minen 24 h mittauksellamittauksella • Hengitystieobstruktion selvittä minenHengitystieobstruktion selvittä minen • Lä ppä vikojen kvantitointi Echo:ssaLä ppä vikojen kvantitointi Echo:ssa
 32. 32. Sotilaslääketieteen keskus
 33. 33. Sotilaslääketieteen keskus Sudden decompression Cabin Altitude: 2,4 km –> 12 km Pressure : 550 mmHg –> 140 mmHg Pressure reduced to ¼ O2 partial pressure reduced to ¼ Alveolar PO2 : 64 mmHg –> 16 mmHg Alveolar O2 partial pressure critical for brain function is 30 mmHg
 34. 34. Sotilaslääketieteen keskus Summary respiratory problems • Hypoxia • Hyperventilation • Decompression sickness • Engine exhaust gas poisoning • Rapid decompression
 35. 35. Sotilaslääketieteen keskus Effects of acceleration in aviation
 36. 36. Sotilaslääketieteen keskus Coordinate system for linear motion
 37. 37. Sotilaslääketieteen keskus Positive acceleration in Z-axis (+ Gz )
 38. 38. Sotilaslääketieteen keskus Negative acceleration in Z-axis (- Gz )
 39. 39. Sotilaslääketieteen keskus
 40. 40. Sotilaslääketieteen keskus Effects of +Gz forces • +3 Gz not able to rise from sitting position • +4 Gz not able to straighten head from flexion • +3 - 8 Gz difficult to raise arm, function of hands and fingers maintained
 41. 41. Sotilaslääketieteen keskus Effects of +Gz forces • Gz effects without countermeasures – 4 Gz greyout – tunnel vision – 5 Gz blackout – 5 - 6 Gz G-LOC (loss of consciousness) • circulatory changes like in vaso-vagal collapse – >6 Gz petechias
 42. 42. Sotilaslääketieteen keskus During + Gz in head-up position decreased blood pressure first manifests in vision 1G -20 mmHg/ 5G -100 mmHg
 43. 43. Sotilaslääketieteen keskus Methods to improve Gz-tolerance • Gz-tolerance – 4 Gz without countermeasures – 6 Gz with G-trousers – 7-8 Gz with G-trousers + positive pressure breathing – 8-9 Gz with G-trousers + anti-G straining manoeuvre – 9 Gz with G-trousers + AGSM + PB
 44. 44. Sotilaslääketieteen keskus G-trousers, HN
 45. 45. Sotilaslääketieteen keskus Positive pressure breathing
 46. 46. Sotilaslääketieteen keskus Counter pressure vest
 47. 47. Sotilaslääketieteen keskus Helmet and mask

×