Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B-lausunto sähköisenä

313 views

Published on

Työterveyslaitoksen perjantai-meeting 2.3.2018: B-lausunto sähköisenä, Tuulikki Takki

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B-lausunto sähköisenä

 1. 1. B-lausunto sähköisenä TTL perjantaimeeting 2.3.2018 Tuulikki Takki, asiantuntijalääkäri
 2. 2. Sidonnaisuudet ym. • Työterveyshuollon erikoislääkäri 2007 • Vakuutuslääketieteen erityispätevyys 2017 • Päätoimi Kela 2015 alkaen • Sivutoimi (11h/viikko) HUS työterveys 2015 alkaen (palkka Mehiläisestä)
 3. 3. B-lausunnon tarve Kelassa • Asiantuntijalääkärin arviota pyydetään useissa terveysperusteisissa Kelan etuuksissa. Asiantuntijalääkäri ei tee ratkaisua, vaan antaa arvion haetun etuuden lääketieteellisten edellytyksien täyttymisestä. • Eniten asiantuntijalääkärin arvioita pyydetään työikäisten hakijoiden sairauspäivärahan ja lääkkeiden erityiskorvattavuuden osalta. • Asiantuntijalääkäri antaa arvionsa (vain) sen tiedon valossa, mitä B-lausunnosta (ja mahdollisista muista Kelaan toimitetuista asiakirjoista) käy ilmi • ”Kerralla kuntoon” –periaatteen mukaan pyritään Kelassa arvioimaan myös, voisiko hakija hyötyä jostain muusta(kin) (kuin haetusta) toimenpiteestä tai etuudesta (kuntoutus, vammaistuki) • Arviot Kelan työkyvyttömyyseläkkeistä/kuntoutustuista tehdään keskitetysti Eteläisessä vakuutuspiirissä. Jos työeläkekertymä on vähäinen, arvioidaan eläkeoikeus Kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen Kelassa. Pyritään työeläkelaitoksen kanssa yhtenäiseen ratkaisuun, tarvittaessa neuvotellen. KEL:ssa ei ole osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollisuutta.
 4. 4. Sähköinen B-lausunto – mitä uutta? • Tulee eri potilastietojärjestelmiin eri ajankohtina – Kelassa valmius ottaa vastaan sähköinen B-lausunto helmikuussa 2018. • Lomake avaa vain ”tarvittavat” kysymysikkunat sen perusteella, mitä etuutta lausunnolla on valittu haettavaksi • Lomakkeessa on linkkejä ohjeisiin sekä esim. yhteystiedot Kelan ”lääkärilinjaan” • Sähköinen lähetys potilaan suostumuksella Kanta-arkistoon, josta suoraan Kelaan – ei tarvitse tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa (liitteet joudutaan postittamaan entiseen tyyliin)
 5. 5. LUONNOS
 6. 6. Yleistä • Tarkempia tietoja etuuksista Kelan verkkosivuilta (linkit) • Voit kysyä lisää Kelan etuusasioiden palvelunumeroista tai lääkäreiden palvelunumeroista. • Ohjeita täyttäjälle: • Voit täyttää lomakkeesta ne kohdat, jotka ovat tarpeen lausunnon tarkoituksen kannalta. Osa kentistä on kuitenkin pakko täyttää. Samaa tietoa ei tarvitse ilmoittaa useassa kentässä. • Jos potilaalle haetaan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, täytä Kuntoutussuunnitelma (KU 207). • Jos kyseessä on vain työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista eikä potilas samalla hae jatkoa jo myönnetylle sairauspäivärahajaksolle, täytä Lääkärintodistus A (SV 6).
 7. 7. Valitse yksi tai useampi kohta. Valintasi mukaan lausunnosta avautuvat tarpeelliset osiot täytettäväksi. Lausunnon tarkoitus • Työkyky: • Osasairauspäiväraha (linkki www.kela.fi /osasairauspäivärahaohje) • Sairauspäiväraha (linkki www.kela.fi/sairauspäivärahaohje) jne… • Kuntoutustuki/työkyvyttömyyseläke • Osakuntoutustuki • Työuraeläke • Työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista (Jos vain ”Työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista” -kohta valittuna, avautuvat vain ”Arvio jäljellä olevasta työkyvystä”, ”Selvitys työssäjatkamismahdollisuuksista”, ”Liitteet” ja ”Allekirjoitus” -kohdat.) (”Työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista” -kohta valittuna, avautuu ilmoitus ”Jos on kyse pelkästään työterveyshuollon lausunnosta, voit myös täyttää lääkärintodistuksen A (SV 6)”.) • Muu työkykyä koskeva laaja lausunto
 8. 8. Lausunnon tarkoitus jatkuu… • Kuntoutus: • Lääkinnällinen kuntoutus • Kuntoutuspsykoterapia (joko aloitus tai jatko) • Ammatillinen kuntoutus • Nuoren kuntoutusraha (<20-vuotias, harvoin työterveyslääkärin asiakas) • Lääkkeet: mihin sairauteen ja/tai lääkkeeseen korvausoikeutta haetaan • Anna ICD-koodi/-koodit (tärkein ensin): • Muu tarkoitus: vapaamuotoinen, esim. Kelan sairaanhoitona korvaama psykoterapia
 9. 9. Sairaustiedot • Diagnoosit: • Lausunnon tarkoituksen kannalta keskeiset ja ajankohtaiset diagnoosit tärkeysjärjestyksessä. • Työ- ja toimintakyvyn kannalta olennaisin diagnoosi ensin (voi vaikuttaa jopa etuuden käsittelyprosessin kestoon Kelassa)
 10. 10. Esitiedot: Sairauksien alkuvaihe, kehitys ja oireisto • Kuvaa niin laajasti kuin on tarpeen lausunnon tarkoituksen kannalta. Sairauksien alkuvaihe, kehitys ja oireisto • Diagnoosien perusteet (eli miten ko. diagnoosiin on päädytty, esim. ICD-kriteerit) • Yhteenveto (ei luettelo kaikista) aiemmista tutkimus- ja mittaustuloksista päivämäärineen • Aikaisempi hoito ja kuntoutus sekä niiden vaikutus • Nykyiset oireet • Potilaan terveydentilaan oleellisesti vaikuttavat elintavat ja -olosuhteet • Potilaan tai omaisen antamat tiedot tulee erotella tutkimus- ja asiakirjatiedoista. • ota kuvauksessasi huomioon eri tutkimusten tulokset, aiemmat oire- ja toimintakykymittaustulokset, sairaalahoitojaksot, lyhyet sairauspoissaolojaksot (huom. sairauspäivärahan omavastuuaikaa 1+9 lyhemmät eivät ole Kelassa tiedossa), potilaan elintavat (esim. alkoholin tai muiden päihteiden käyttö, tupakointi, liikunta- ja ruokailutottumukset), potilaan keskeiset elämänvaiheet ja nykyinen elämäntilanne sekä mahdolliset omaiselta tai lähipiiriltä saadut tiedot.
 11. 11. Esitiedot jatkuu… • Lääkehoito: • Kerro aikaisempi ja nykyinen lääkehoito niin laajasti kuin on tarpeen lausunnon tarkoituksen kannalta. • Kerro lääkehoitosuunnitelma Tutkimus- ja hoitosuunnitelma -osiossa.
 12. 12. Nykytila Lääkärin tekemä kliininen tutkimus • Tutkimus tehty: päivämäärä • Nykytilan kuvaus perustuu tutkimusjaksoon ajalla: • Havainnot (lääkärin itse tekemät) potilaan tämänhetkisestä terveydentilasta ja keskeiset löydökset siinä laajuudessa kuin on tarpeen lausunnon tarkoituksen kannalta. • Ota kuvauksessasi huomioon esim. liikkuminen, raajojen toiminta, nivelten liikelaajuudet, lihasvoimat (ja mahdolliset –surkastumat, kätisyys), aistitoiminnot, muisti, orientaatio ja muut kognitiiviset toiminnot, psyykkinen tila (esim. mieliala, todellisuudentaju), kommunikointi ja käyttäytyminen vastaanottotilanteessa sekä sairaudentunto ja hoitomyöntyvyys (sekä esim. kipukäyttäytyminen ja sen korostuminen, leikkausarvet)
 13. 13. Nykytila jatkuu… Ajankohtaiset tutkimus- ja mittaustulokset • ”hae tuloksia” –toiminto • Yhteenveto tutkimus- ja mittaustuloksista • Esitä yhteenveto tutkimusajankohtaan tai tutkimusjaksoon liittyvistä laboratorio-, kuvantamis-, kliinisfysiologisten tutkimusten tuloksista, oire-, toiminta- ja työkykymittausten tuloksista, moniammatillisen työryhmän tekemistä arvioista • Potilaan tiedot: • Pituus (cm) • Paino (kg) • Painoindeksi (BMI) • Aiemmat mittaukset
 14. 14. Toimintakyky (tässä kohtaa ei vielä työkyky) • Onko potilaan toimintakyky heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi? • Ei • Ei arvioitavissa tällä hetkellä (jos rastitat tämän, avautuu: Miksei? – esim. tutkimukset ovat kesken, lausunto perustuu vain asiakirjatietoihin) • Kyllä (Avautuu, kun Kyllä-kohta valittuna.) Kokonaisarvio potilaan toimintakyvystä: sairauden aiheuttamat rajoitteet ja käytännön ongelmat potilaan päivittäisessä elämässä sekä toimintakyvyn vahvuudet ja asiat, joista potilas suoriutuu rajoituksista huolimatta. • Potilaan tai omaisen antamat tiedot tulee erotella tutkimus- ja asiakirjatiedoista. Esitä kokonaisarvio toimintakyvystä. Ota huomioon esimerkiksi henkilökohtaiset toiminnot (esim. liikkuminen, pukeutuminen, ruokailu, peseytyminen, wc:ssä käynti), kodinhoito (esim. ruoanlaitto, siivous, vaatehuolto), asioiden hoitaminen (esim. kauppa-, posti-, pankkiasiat), elämänhallinta (esim. uni- ja vuorokausirytmi, riippuvuuksien vaikutukset, käyttäytyminen), osallistuminen arjen yhteisöllisiin toimintoihin ja tapahtumiin (esim. harrastukset, vuorovaikutustaidot, ihmissuhteet, sosiaalinen kanssakäyminen), oppiminen ja/tai tiedon soveltaminen (esim. lukeminen, laskeminen, kirjoittaminen, tietoteknisten laitteiden käyttö, tarkkaavaisuus, ongelmien ratkaisukyky, muisti), muu arjessa selviytyminen (esim. julkisten kulkuneuvojen käyttö, autolla ajaminen), Onko potilaan tai omaisen antamien tietojen ja tutkimushavaintojen välillä ristiriitaa?
 15. 15. Toimintakyky (tässä kohtaa ei vielä työkyky) jatkuu • Käyttääkö potilas sairauden, vian tai vamman vuoksi apuvälineitä? • Ei • Kyllä (jos rastitat tämän, avautuu: potilas käyttää seuraavia apuvälineitä (esim. pyörätuoli, rollaattori, kyynärsauva) • Tarvitseeko potilas sairauden, vian tai vamman vuoksi toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa? • Ei • Kyllä (jos rastitat tämän, avautuu: kuvaa, millaista apua, ohjausta tai valvontaa, kenen antamana ja kuinka usein esim. päivittäin, viikoittain, kuukausittain.) • Voidaanko potilaan toimintakykyä parantaa hoidolla ja kuntoutuksella? • Ei • Ei arvioitavissa tällä hetkellä (jos rastitat tämän, avautuu: Miksei? ) • Kyllä (jos rastitat tämän, avautuu: Arvio potilaan toimintakyvyn ennusteesta hoidon ja kuntoutuksen jälkeen )
 16. 16. Tutkimus- ja hoitosuunnitelma • Suunnitelman konkreettinen sisältö, tavoitteet ja aikataulu sekä hoidosta vastaava taho. • Ota suunnitelmassasi huomioon esimerkiksi laboratorio-, kuvantamis- ja kliinisfysiologiset tutkimukset, kirurgiset toimenpiteet, psykoterapia, lääkehoito, arvio hoidolla saavutettavista tuloksista, seurantakäynnit • Haettavaa lääkekorvausoikeutta koskeva lääkehoitosuunnitelma
 17. 17. Työkyky ja kuntoutus • Potilaan nykyinen ammatti ja työnantaja(t) • Ammatti • Nykyinen työtehtävä • Työnantaja(t)
 18. 18. Työkyky ja kuntoutus jatkuu • Potilaan työ- tai opiskelukyvyn kannalta keskeisiä taustatekijöitä • Kerro, mistä tiedot on saatu, esim. sosiaalityöntekijän/työterveyshoitajan tekemä selvitys, kyselylomakkeella saadut tiedot. Kuvaa niin laajasti kuin on tarpeen lausunnon tarkoituksen kannalta. • Koulutus ja työhistoria (esim.: onko potilaalla koulutusta ja millaista? Missä työtehtävissä potilas on toiminut ja kuinka kauan?) • Nykyinen opiskelutilanne (esim.: miten potilas selviytyy nykyisessä opiskelussa? Ovatko opinnot viivästyneet tai keskeytyneet? Miksi?) • Nykyinen työtilanne: (esim.: onko potilaalla voimassa oleva työsuhde (sen alkamisaika) vai onko hän työtön? Toimiiko potilas yrittäjänä vai onko hän palkansaaja? Ovatko työtehtävät muuttuneet viime aikoina? Mitkä ovat potilaan keskeiset fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät? Onko työyhteisön toimivuudessa erityisiä ongelmia? Millaisia? Onko potilaan ammatillisessa osaamisessa puutteita työn vaatimuksiin nähden? Millaisia? Onko potilaan kanssa käyty työkykyneuvotteluja? • Muiden tekijöiden vaikutus työssä tai opiskelussa selviämiseen: (esim. Perhetilanne, omaishoitajuus, taloudellinen tilanne, päihteiden käyttö)
 19. 19. Arvio työkyvystä • Lääketieteellisessä arviossa työkyvyllä tarkoitetaan potilaan toimintakyvyn suhdetta työn tai opiskelun vaatimuksiin. (Opiskelijan työkyky rinnastetaan (SVL:ssa) kykyyn opiskella). • Mihin työtehtävään tai minkälaisiin töihin arvioit potilaan työkykyä? • Onko potilaan työkyky heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi? • Ei • Ei arvioitavissa tällä hetkellä (jos valitset tämän, aukeaa miksei? Esim. potilaan päihtymyksen vuoksi) • Kyllä (jos valitset tämän, aukeaa ”mitä käytännön ongelmia sairauksista johtuvat toimintakyvyn rajoitteet aiheuttavat potilaalle työnteossa ja/tai opiskelussa?”) • Voidaanko potilaan työkykyyn vaikuttaa lääkinnällisellä tai ammatillisella kuntoutuksella? • Ei (jos valitset tämän, aukeaa: perustelut) • Ei arvioitavissa tällä hetkellä (jos valitset tämän, aukeaa: miksi ei?) • Kyllä (jos valitset tämän, aukeaa:
 20. 20. Lääkinnällinen kuntoutus • Tarvitseeko potilas lääkinnällistä kuntoutusta? (ei, ei arvioitavissa – miksi?, kyllä) • Lääkinnällisen kuntoutuksen konkreettiset tavoitteet. Laadi tavoitteet yhteistyössä potilaan kanssa. Kerro, minkä pitää muuttua, korjautua tai sujua paremmin, jotta potilaan toiminta- tai työkyky säilyy tai paranee? • Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma, ehdotus kuntoutusmuodoksi ja aikatauluksi. Kerro lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma. Tarkenna lisäksi, mihin asioihin potilaan kuntoutuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota tavoitteiden saavuttamiseksi • Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäjä ja soveltuva kuntoutuspalvelu. Voit tehdä tähän ehdotuksesi lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäjästä ja potilaalle soveltuvasta kuntoutuspalvelusta. Kuntoutusta järjestävät Kelan lisäksi esim. julkinen terveydenhuolto ja vakuutusyhtiöt. Työeläkelaitokset eivät kustanna lääkinnällistä kuntoutusta.
 21. 21. Kelan järjestämä harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus • Voit ehdottaa potilaalle soveltuvaa Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutuspalvelua. • Sopeutumisvalmennuskurssi. Eri sairausryhmille tarkoitettu ryhmämuotoinen kuntoutus, joka tukee potilaan sopeutumista sairauden alku- tai muutosvaiheessa. Voit tutustua kurssitarjontaan osoitteessa www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku • Kuntoutuskurssi. Eri sairausryhmille tarkoitettu ryhmämuotoinen kuntoutus, joka tukee potilaan toimintakykyä. Voit tutustua kurssitarjontaan osoitteessa www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku • Moniammatillinen yksilökuntoutus. Yksilöllinen kuntoutus, jonka toteuttaa moniammatillinen työryhmä. • Suositeltu palvelulinja. Voit suositella palvelulinjaa. • Aikuisen aistivammojen palvelulinja • Aikuisten neurologinen palvelulinja • Aikuisen tules- ja reumapalvelulinja • Aikuisen yleispalvelulinja • Neuropsykologinen kuntoutus. Tämä on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle potilaalle opiskelu- tai työkyvyn parantamiseksi tai palauttamiseksi. Neuropsykologinen kuntoutus edellyttää aina, että potilaalle on tehty neuropsykologinen tutkimus. • Kuntoutuksen kehittämishanke. Lisätietoja www.kela.fi/kehittamishankeohje
 22. 22. Kuntoutuspsykoterapia • Kela voi järjestää kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille henkilöille. Alle 16-vuotiaiden psykoterapioista vastaa terveydenhuolto. Lisätietoja oheisesta linkistä www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapiaohje • Onko potilaan työ- ja/tai opiskelukyky mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna? (ei/kyllä) • Onko potilas ollut mielenterveydenhäiriön toteamisen jälkeen asianmukaisessa hoidossa? (ei/Kyllä) • Aikaisempi hoito ja kuntoutus sekä niiden vaikutus tulee olla kuvattuna Esitiedot-kohdassa. • Miksi käytettävissä olevat muut hoidot tai kuntoutusmuodot eivät ole olleet riittäviä? Perustele esim. lääkehoidon tai kriisiterapian riittämättömyys • Kuntoutuspsykoterapian aloituslausunnossa: Kuntoutuspsykoterapian konkreettiset tavoitteet. Kerro, miten terapian avulla voidaan tukea potilaan työ- ja/tai opiskelukykyä • Kuntoutuspsykoterapian jatkolausunnossa: • Onko potilaan kuntoutuspsykoterapia toteutunut suunnitellusti? Kysymys koskee edeltäviä kuntoutuspsykoterapiajaksoja. (Ei, mitä ongelmia on ollut? Kerro esim. ovatko käynnit olleet epäsäännöllisiä, jääneet hyvin vähäisiksi tai onko terapia keskeytynyt/Kyllä • Perustelut potilaan kuntoutuspsykoterapian jatkamiselle tavoitteineen • Ehdotus terapiamuodoksi. (yksilöpsykoterapia, paripsykoterapia, ryhmäpsykoterapia, perheterapia, kuvataideterapia, musiikkiterapia) • Perustelut ehdotetulle terapiamuodolle. Miksi juuri tämä terapiamuoto? Jos suosittelet tiettyä psykoterapiasuuntausta, voit kirjata ja perustella myös sen tässä yhteydessä. • Voit suositella potilaalle terapiakäyntien määrää. (Terapiakäyntien määrä viikossa, Terapiakäyntien määrä vuodessa) • Kuntoutuspsykoterapian aikana potilaan hoidosta vastaava yksikkö tai lääkäri
 23. 23. Ammatillinen kuntoutus • Lisätietoja www.kela.fi/ammatillinen_kuntoutusohje • Tarvitseeko potilas ammatillista kuntoutusta? • Ei (jos valitset tämän, aukeaa: perustelut tarvittaessa) • Ei arvioitavissa tällä hetkellä (jos valitset tämän, aukeaa: miksei?) • Kyllä (jos valitset tämän, aukeaa: • Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteet : Laadi tavoitteet yhteistyössä potilaan kanssa. Kerro, mitä pitää selvittää tai tehdä, jotta potilas voi siirtyä työhön, jatkaa työssä tai palata työhön. • Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, ehdotus kuntoutusmuodoksi ja aikatauluksi: Kerro suunnitelma ja asiat, jotka kuntoutuksessa on tarpeen selvittää ja huomioida. Ehdota kuntoutusmuotoa ja aikataulua. Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma voi olla alustava. Työkyvyn arviointiin liittyvät tutkimukset kuuluvat ensisijaisesti (julkiselle) terveydenhuollolle. (Kelaan ei voi ohjata työkyvyn arvioimista varten) • Arvio ammatillisen kuntoutussuunnitelman soveltuvuudesta potilaan terveydentilan ja kokonaistilanteen kannalta: Ota arviossasi huomioon potilaan voimavarat ja vahvuudet, potilaan sitoutuminen suunniteltuun ammatilliseen kuntoutukseen, työnantajan valmius tukea kuntoutusta, potilaan terveydentilan ja suunnitelman välinen ristiriita
 24. 24. Ammatillinen kuntoutus jatkuu • Ehdotus ammatillisen kuntoutuksen järjestäjästä ja potilaalle soveltuvasta kuntoutuspalvelusta. Voit ehdottaa ammatillisen kuntoutuksen järjestäjää sekä potilaalle soveltuvaa kuntoutuspalvelua. Ammatillista kuntoutusta järjestävät esim. työeläkelaitokset, Kela ja vakuutusyhtiöt. • Työeläkelaitos - kohderyhmänä työikäiset henkilöt, joiden yhteys työelämään on säilynyt. • Työkokeilu tai työhönvalmennus : Tuki potilaan paluulle omaan tai muuhun työhön (esim. tavoitteena on työn mukauttaminen potilaan toimintakykyyn). • Työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa huomioon otettavat asiat • Koulutus tai kurssi: Osaamista täydentävät koulutukset tai kurssit, myös oppisopimuskoulutukset ja uudelleenkoulutus. • Koulutuksessa tai kurssissa huomioon otettavat asiat • Elinkeinotuki: Tuki yrittäjälle tai yrittäjäksi ryhtyvälle elinkeinotoiminnan aloittamiseksi tai jatkamiseksi. • Elinkeinotuessa huomioon otettavat asiat • Ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen
 25. 25. Ammatillinen kuntoutus jatkuu… • Kela • Kohderyhmänä ovat nuoret ja työelämään vakiintumattomat työikäiset henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne. • Ammatillinen kuntoutusselvitys. Moniammatillinen selvitys kuntoutussuunnitelman laatimiseksi. • Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä huomioon otettavat asiat: (Vapaa kenttä) • KIILA-kuntoutus. Ryhmämuotoinen, yksilöllisiä käyntikertoja sisältävä kuntoutus työssä oleville. Toteutetaan yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa www.kela.fi/KIILA_kuntoutusohje • KIILA-kuntoutuksessa huomioon otettavat asiat: • Kurssin nimi tai aihealue: Jos tiedossa • Kurssin numero: Jos tiedossa. • Ammatillinen kurssi. Ryhmämuotoisesti toteutuva tuki työelämään siirtymiseksi • Ammatillisessa kurssissa huomioon otettavat asiat: • Kurssin nimi tai aihealue: Jos tiedossa. • Kurssin numero: Jos tiedossa.
 26. 26. Ammatillinen kuntoutus jatkuu… • Kela jatkuu… • Koulutuskokeilu. Ammatillisen koulutusalan soveltuvuuden varmistamiseksi. • Koulutuksessa huomioon otettavat asiat: • Koulutus. Ammatillinen, valmentava tai tarpeellinen yleissivistävä koulutus. • Koulutuksessa huomioon otettavat asiat: • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Kuntoutuspalvelu sisältää työkokeilun opiskelu- tai ammattialan tai työtehtävien soveltuvuuden varmistamiseksi tai työhönvalmennuksen avoimille työmarkkinoille palkkatyöhön pääsemiseksi. • Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa huomioon otettavat asiat: • Työn ja opiskelun apuvälineet. Sairauden tai vamman vuoksi tarpeelliset kalliit ja vaativat apuvälineet (esim. luku-tv, piste- ja isonäytöt sekä it-laitteistot). • Potilaan työssä tai opiskelussa tarvitsemat apuvälineet. Kerro potilaan työssä tai opiskelussa tarvitsemista apuvälineistä ja perustele, miksi apuväline on tarpeen. Tarvitseeko potilas apuvälinekartoitusta • Elinkeinotuki. Avustus ammatin tai elinkeinon harjoittamiseksi. • Suunnitellun yritystoiminnan soveltuvuus potilaalle ottaen huomioon hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa. Arvioi suunnitellun yritystoiminnan soveltuvuutta potilaalle, mm. ottaen huomioon potilaan terveydentila, työkyky ja ammattitaito.
 27. 27. Ammatillinen kuntoutus jatkuu… • Muun toimijan järjestämä ammatillinen kuntoutus • Esim. vakuutusyhtiöiden järjestämä ammatillinen kuntoutus (ammattitauti, työtapaturma, liikennetapaturma) • Kuntoutuksen järjestäjä: • Suositeltava kuntoutus:
 28. 28. Arvio jäljellä olevasta työkyvystä • Suositellaan täytettäväksi, kun potilaan työkyky on pitkäaikaisesti heikentynyt. Työterveyslääkärin on täytettävä tämä kohta aina, kun kyseessä on työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista • Millaisiin työtehtäviin potilas kykenee koko- tai osa-aikaisesti? Esim. kevennettyyn toimistotyyppiseen työhön, istuen ja/tai seisten tehtävään työhön, fyysisesti tai psyykkisesti vähemmän kuormittavaan työhön. • Selvitys työssäjatkamismahdollisuuksista • Suositellaan täytettäväksi, kun potilaan työkyky on pitkäaikaisesti heikentynyt. Työterveyslääkärin on täytettävä tämä kohta aina, kun kyseessä on työterveyshuollon lakisääteinen lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista. • Selvitys potilaan työssä jatkamisen tai työhön paluun mahdollisuuksista, paluun arvioitu ajankohta ja tarvittavat tukitoimet • Käsittele selvityksessäsi esimerkiksi seuraavia asioita: • Onko työssäjatkamismahdollisuudet selvitetty potilaan, työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyönä? • Miten potilaan jäljellä olevaa työkykyä voidaan hyödyntää omassa työssä tai muussa työssä? • Miten potilaan nykyisiä työtehtäviä tulisi mahdollisesti muuttaa tai mukauttaa? • Voiko potilas palata työhön suunniteltujen kuntoutustoimenpiteiden jälkeen? • Millaisilla muilla tukitoimilla potilaan työssä jatkaminen olisi mahdollista? • Milloin potilaan on mahdollista palata työhön?
 29. 29. Työkykyä koskevat johtopäätökset • En ota kantaa potilaan työkykyyn. • Potilas on työkykyinen. • Huom. Työkyvyttömyyden käsite eri laeissa/etuuksissa
 30. 30. Työkykyä koskevat johtopäätökset Arvioni mukaan potilas on: • Osittain työkyvytön. (www.kela.fi/osittain_tyokyvyton_ohje) Kun potilas on osittain työkyvytön kaikkeen työhön, voidaan hakea työeläkelakien mukaista osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. • Ajalla Ilmoita arvioimasi työkyvyttömyyden alkamis- ja päättymisajankohta • Alkaen Ilmoita työkyvyttömyyden alkamisajankohta ilman päättymispäivämäärää, jos arvioit potilaan työkyvyttömyyden pysyväksi
 31. 31. Työkykyä koskevat johtopäätökset Arvioni mukaan potilas on: • Työkyvytön Kun potilas on työkyvytön, voidaan hakea osasairauspäivärahaa, sairauspäivärahaa, kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä • omaan työhönsä tai siihen läheisesti verrattavaan työhön. Tällä käsitteellä tarkoitetaan ammatillista työkyvyttömyyttä. • Tämän perusteella arvioidaan potilaan oikeutta mm. • Sairauspäivärahaan (300 arkipäivää) ja osasairauspäivärahaan (120 arkipäivää) • kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen työsuhteen ollessa voimassa julkisen alan työtehtävissä (kunta, valtio, kirkko) • kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen 60 vuotta täyttäneillä kaikkeen työhön. Tällä käsitteellä tarkoitetaan yleistä työkyvyttömyyttä, ja tämä sisältää myös ammatillisen työkyvyttömyyden. • kaikkeen työhön. Tällä käsitteellä tarkoitetaan yleistä työkyvyttömyyttä, ja tämä sisältää myös ammatillisen työkyvyttömyyden. • Tämän perusteella arvioidaan potilaan oikeutta mm. • kansaneläkelain mukaiseen kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen • kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen yksityissektorin työsuhteissa • Ajalla Ilmoita arvioimasi työkyvyttömyyden alkamis- ja päättymisajankohta. • Alkaen Ilmoita työkyvyttömyyden alkamisajankohta ilman päättymispäivämäärää, jos arvioit potilaan työkyvyttömyyden pysyväksi • Esitän potilaalle osasairauspäivärahaa ajalle Osasairauspäiväraha edellyttää ammatillista työkyvyttömyyttä sekä sitä, että potilas pystyy työkyvyttömyytensä aikana terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta suorittamaan osan työtehtävistään www.kela.fi/osasairauspaivarahaohje
 32. 32. Allekirjoitusosion jälkeen • Liitteet: • Lausuntoon liittyy postitse lähetettäviä liitteitä (rasti) • Tulostuva saatekirje, kun kohdan rastittaa • Suostumus lähettää sähköinen lausunto Kelaan • Lausunnosta toimitetaan tallennettaessa potilaan luvalla kopio Kelaan • jos potilas haluaa nähdä lausunnon ennen sen lähettämistä, voi tehdä välitallennuksen ja tulostaa sen potilaalle luettavaksi ennen lopullista tallennusta (jolloin lausunto lähetetään eikä sitä voi enää muokata)
 33. 33. Mistä syntyy lääkärinlausunnon lisäarvo? • Suomen lääkäriliiton ohjeet • ”Lääkärintodistuksen tulee perustua sellaisiin tietoihin, joiden paikkansapitävyydestä lääkäri on itse vakuuttunut. Näin ollen todistus ei saa nojata yksinomaan sen pyytäjän kertomukseen, vaan pääasiassa lääkärin omiin tietoihin kuten: • omakohtaisiin havaintoihin, jotka perustuvat kliiniseen tutkimukseen, laboratorio- ja röntgenlöydöksiin • sairaaloiden, laitosten, toisten lääkärien tai muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiakirjoista ym. hankittuihin tietoihin • Todistukseen on sisällytettävä kaikki johtopäätösten kannalta olennainen, eikä siitä saa tietoisesti jättää pois asioita, jotka mahdollisesti vaikuttavat todistuksen pohjalta tehtäviin ratkaisuihin. 33
 34. 34. Hyvä B-lausunto mahdollistaa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 34
 35. 35. Ei riitä näytöksi työkyvyttömyydestä • Diagnoosi tai diagnoosien lukumäärä * • Hakijan kertoma • Hakijan subjektiivinen kokemus • Hoitavan lääkärin johtopäätös * • Lausunnon laatineen lääkärin oppiarvo • Leikkauksen tai muun hoitotoimenpiteen odotus • Menneisyys, kaltoin kohtelu, hoidetut (vakavatkin) sairaudet • Sosiaalistaloudelliset työssäkäynnin esteet (esim. auton puute, työtä ei tarjolla, työnteko ei kannata) • * Alkuvaiheen osoittaminen A-todistuksella poikkeus 35
 36. 36. Kysymyksiä?

×