Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 33

Alkoholi ja ajokyky osa1-juridiikkaa

0

Share

Download to read offline

Päihderiippuvuuden arviointi ja päihdemarkkereiden tulkinta ajoterveysarvioinnissa, Perjantai-meeting 24.9.2021
Petteri Salo, päihdelääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Alkoholi ja ajokyky osa1-juridiikkaa

 1. 1. Alkoholi ja ajokyky juridiikkaa TTL 8.1.2021 Petteri Salo oyl PHHYKY päihdepsykiatrian poliklinikka
 2. 2. Terveysvaatimukset ovat tielläliikkujien turvaksi ● Yleinen virhekäsitys, että ajo-oikeus on kansalaisoikeus, jonka voi menettää ainoastaan rikoksen (rattijuopumus) kautta ● Ajo-oikeuden rajaaminen terveysperustein ei ole rangaistus
 3. 3. ● Suomessa rattijuoppoudesta määrätyt ajokiellot ovat kansainvälisesti verrattuna lyhyitä ● Rattijuopumuksesta ajokieltoa yleensä 3-8kk ● Törkeästä ratista 6-12kk ● Monissa Euroopan maissa minimi on 12kk ● Uusijoille pitkä tai pysyvä ajokielto ● Suurta osaa rattijuopoista ei saada kiinni, eivätkä kaikki tapaukset tule poliisin tietoon Blogi : Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen ylikomisario Dennis Pasterstein
 4. 4. ● Potilastapaus – Keski-ikäinen mies – Jäänyt n. 60 kertaa kiinni rattijuopumuksesta – Asuu perifeerisessä osassa phhykyä – Päihdelääkärin lausuntoa vailla – Vuoden ajokielto rangaistuksena poliisilta – Täyttää terveyskriteerit: ei todettavissa riippuvuustasoista alkoholiongelmaa – Ajelee jatkuvasti humalassa ● Onko kyseessä lääketieteellinen ongelma ?
 5. 5. Suomalainen rattijuoppo ● Vaikka alkoholirattijuopumustapaukset ovat viime vuosina vähentyneet, on huumeiden ja lääkkeiden osuus lisääntynyt ● Euroopan maiden keskiarvoon verrattuna vähemmän alkoholi- tai huumekuskeja ● Enemmän PKV lääkkeiden alaisena ajavia ● Amfetamiinin osuus Suomessa suurempi kuin kannabiksen ● 2020 alkoholin osuus liikennepäihtymyksissä laski alle 50%
 6. 6. ● Yhdeksän kymmenestä on miehiä ● 60% on alkoholin suurkuluttajia ● Kolmasosalla on sairaudeksi luokiteltava päihderiippuvuus (vrt alkoholismin prevalenssi) ● Suurella osalla päihderiippuvaisista on laajemmin terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ● Seurantaan päätyvillä on usein aiempia seurantoja Yleisiä löydöksiä alkoholirateissa
 7. 7. Kaksi reittiä päihdeseurantaan ● Poliisin määräämänä : – Poliisilla on perusteltu syy epäille että ajoterveysvaatimukset eivät täyty : – Toistuva rattijuopumus – Toistuva päihtyneenä säilöönotto – Huumausainerikkomus ● Lääkärin aloitteesta – Trafi : ajoterveyden arviointiohje lääkäreille
 8. 8. Kun poliisi määrää toimittamaan lausunnon ajoterveydestä ● Poliisi pyytää lääketieteellisen kannanoton ajoterveysvaatimusten täyttymisestä, jonka lääkäri kunniansa ja omatuntonsa kautta todistaa ● Lääkäri ei ota kantaa ajokortin tarpeellisuuteen ● Poliisi ei ota kantaa seurannan sisältöön ● Poliisin antama ajokielto on rangaistus, se ei liity terveydentilan arviointiin
 9. 9. ● Todistustaakka on tutkittavalla ● Lääkärin ei tarvitse osoittaa että tutkittavalla on päihderiippuvuus. ● Tutkittava on omalla toiminnallaan asettanut itsensä tilanteeseen, jossa hänen on osoitettava että hänellä ei ole päihderiippuvuutta
 10. 10. Päihdearvio poliisin määräämänä on melko suoraviivainen / selkeä ● Vastataan kliiniseen kysymykseen : täyttyvätkö ajoterveysvaatimukset ● Tutkittava osoittaa päihdeseurannassa ettei hän ole riippuvainen – Sairauskertomuksessa ei päihdekäyttöä – Kontrollikäyntien ja päihdemarkkereiden perusteella ei päihdekäyttöä ● Huomiodaan kliininen kokonaisuus
 11. 11. Rutiinilääkärintarkastus ajokorttia varten ● Ensimmäisen ajokortin myöntäminen ● Ajokorttiluokan korottaminen ● Ajokortin uudistaminen = ikäkausitarkastus ---> potilaalla on jo valmiiksi velvollisuus toimittaa lääkärinlausunto
 12. 12. Ajoterveyteen puuttuminen lääkärin aloitteesta ● Lääkäreillä on useita lakisääteisiä ilmoitusvelvollisuuksia – Ilmoitukset syntymästä ja kuolemasta – Lastensuojeluilmoitukset – Tartuntatauteihin liittyvät ilmoitukset – Ilmoitus sosiaalihuollon tuen tarpeesta – Ampuma-aseilmoitukset – Liikenteeseen liittyvät ilmoitukset
 13. 13. Ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa ● Ajokorttilaki 308/2018 : 21 § Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos hän toteaa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen takia.
 14. 14. Mitä laki sanoo ajoterveydestä Ajokorttilaki 386/2011 17 ja 18 § : Ajokortin terveysvaatimukset Hakijalla ei ole sellaista ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY, jäljempänä ajokorttidirektiivi, liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana ...
 15. 15. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY ajokorteista 14.1 : Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat alkoholiriippuvaisia tai jotka eivät kykene pidättäytymään ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena. 15 Huumeet ja lääkkeet. Väärinkäyttö : Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat riippuvaisia keskushermostoon vaikuttavista aineista tai jotka, olematta niistä riippuvaisia, käyttävät niitä säännöllisesti, riippumatta siitä, minkä luokan ajokortista on kyse.
 16. 16. 15.1 Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka säännöllisesti käyttävät sellaisia missä tahansa muodossa olevia keskushermostoon vaikuttavia aineita, jotka käytettyinä määrinä voivat haitata ajoturvallisuutta. Tätä sovelletaan kaikkiin lääkkeisiin tai lääkeyhdistelmiin, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn.
 17. 17. Päihderiippuvuus ● Ajokorttia ei tule antaa eikä uudistaa päihderiippuvaiselle henkilölle ● Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilö on alkoholiriippuvainen tai hän ei kykene pidättäytymään päihtyneenä ajamisesta
 18. 18. Riippuvuuden toteaminen ● Päihdeseuranta ● ICD-10 diagnoosikriteerit F10.2 – F19.2 ● AUDIT ● Kyvyttömyys normalisoida päihdemarkkerit
 19. 19. Ilmoitusvelvollisuus ● Ajokorttilain 21§ : lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa, jos ajo-oikeuden hakijan terveydentila on muuten kuin tilapäisesti heikentynyt siten, ettei hän täytä ajoterveysvaatimuksia ● Lääkärin on ilmoitettava ajoterveyden heikentymisestä poliisille aina silloin kun ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään 6kk
 20. 20. Syitä epäillä ajokyvyttömyyden kestävän vähintään 6kk ● Todettu pitkä pähdehistoria ● Toistuvat yhteydenotot terveyspalveluihin alkoholin vuoksi ● Tarvitsee vierotusoireisiin hoitoa ● Alkoholidelirium, alkoholikouristus ● Kohde-elinvaurio : maksakirroosi, pankreatiitti, pikkuaivovaurio
 21. 21. Syitä epäillä ajokyvyttömyyden kestävän vähintään 6kk ● Todettu pitkä pähdehistoria ● Toistuvat yhteydenotot terveyspalveluihin alkoholin vuoksi ● Tarvitsee vierotusoireisiin hoitoa ● Alkoholidelirium, alkoholikouristus ● Kohde-elinvaurio : maksakirroosi, pankreatiitti, pikkuaivovaurio
 22. 22. Ilmoitusvelvollisuus kouristavasta potilaasta ● Ensimmäinen epileptinen kohtaus R1 kuljettajalla riippumatta etiologiasta : 3kk väliaikainen ajokielto. Ellei löydy aivosairautta, ei ilmoitusta. Kolmen vuoden sisällä uusiutunut kohtaus : 12kk ajokielto. R2 kuljettajalla ensimmäinenkin kohtaus : 5v ajokielto. ● Mutta : alkoholikoristuksessa arvioi onko tilanne todennäköisesti yli 6kk kestävä (harvinaista ”ensikertalaisella/aloittelijalla”)
 23. 23. PKV lääkkeet ● Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilö käyttää lääkärin määräyksen mukaisesti toistuvasti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä jotka haittaavat ajoturvallisuutta ● Ajoterveysvaatimukset eivät täyty jos henkilö on riippuvainen huumeista tai PKV lääkkeistä tai hän käyttää niitä säännöllisesti väärin ● Onko huumeiden käyttöä joka ei ole väärinkäyttöä ?
 24. 24. ● Ajoterveysvaatimukset täyttyvät jos potilas käyttää lääkettä ohjeen mukaan ja lääke ei vaikuta haitallisesti tarkkaavaisuuteen tai ajokykyyn ● Potilaan ohjeistus ja lääkkeen ajoterveysvaikutuksen arviointi on lääkettä määräävän lääkärin vatuulla
 25. 25. Mitä on väärinkäyttö ● Lääkkeen ohjeen vastainen käyttö – Annoksen ylitykset – Sekakäyttö ● Iatrogeeninen väärinkäyttö – Käyttö ilman perusteltua indikaatiota – Hoitosuunnitelma puuttuu täysin – Käyttö vastoin suosituksia (annokset, valmisteet) – Reseptöinti ilman kontrollia
 26. 26. Huumeriippuvuus tai sen epäily – Traficomin ohje : ● Lähtökohtaisesti kaikki huumeiden käyttö kertoo suurentuneesta riskistä liikenteessä, sillä alkoholista poiketen kyseessä on aina laiton toiminta. ● Suhtautuminen kannabikseen siirtymässä rajatapaukseksi ● On suositeltavaa ohjata potilas arvioon päihdeyksikössä
 27. 27. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus : huumeet ● Poliisille tehtävän ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki ne kuljettajat, jotka ovat riippuvaisia huumeista tai PKV lääkkeistä TAI käyttävät niitä säännöllisesti väärin (Traficom ajoterveysohje kohta 3.4.1) ● Onko huumeiden viihdekäyttö riippuvuutta ? – Kovat huumeet : perusteltu syy olettaa kyllä – Kannabis : ??
 28. 28. Miksi ilmoitus ● Päihderiippuvuuden tutkiminen on potilaalle täysin vapaaehtoista → ● Potilas voi oman harkintansa perusteella jatkaa päihdekäyttöään ja ajamista kuten ennenkin ● Suullinen ajokielto ei johda automaattisesti päihderiippuvuuden arviointiin
 29. 29. Miten ilmoitan ● TRAFI F203 ● Yksinkertaistettu ilmoitusmenettely ● Rasti ruutuun kaavake ● Sisältää mahdollisuuden ehdottaa jatkotoimenpidettä – → Päihdelääkärin lausunto
 30. 30. ● Ota aina päihdemarkkerit : konkreettista faktaa jatkoselvittelyä varten – CDT ja B-PEth – GT – U-Huum-O (U-Juum-LCt jos mahdollista)
 31. 31. Yhteenveto ● Vastuuta vaarallisten kuljettajien tunnistamisessa on siirretty terveydenhuollolle ● Terveydenhuollolla on hyvä mahdollisuus tunnistaa vaarallisia kuljettajia ● Interventio on mahdollista, kun riski tunnistetaan ● Viranomaisilmoitus (Trafi F203) varmistaa arvion toteutumisen. Nyt myös hoitajan mahdollista tehdä. ● Päihdearvio on aina samalla interventio ja mahdollisuus päihdehoitoon ● Muista liikenneturvallisuus kun määräät PKV lääkkeitä

×