Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajoterveysluento

101 views

Published on

Perjantai-meeting 23.11.2018
Jukka Terttunen, yksikönpäällikkö, Trafi

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajoterveysluento

 1. 1. AJOTERVEYS Jukka Terttunen Työterveyshuollon erikoislääkäri Liikenneterveyden asiantuntija 23.11.2018 Työterveyslaitos https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/liikenne_ja_terveys Tavoitteena turvallinen toimintakyky liikenteessä
 2. 2. vire.arturcloud.com
 3. 3. vire.arturcloud.com
 4. 4. ORGANISAATIOTASO VÄSYMYKSENHALLINTA l Vuorotyösuunnittelu l Muutoshallinta l Onnettomuustutkinta
 5. 5. AJOTERVEYSARVIOINTI LIIKENNETURVALLISUUDEN PALVELUKSESSA Turvallisuustutkinnan havainnot inhimillisen toiminnan syy-yhteydestä vaara- ja onnettomuus-tilanteisiin ovat johtaneet liikenneturvallisuustehtävissä toimiville asetettuihin kansainvälisiin lainsäädännön toimintakyky- ja terveysvaatimuksiin Ajoterveysarvioinnin tavoitteena turvallinen toimintakyky, riskinhallinta sekä äkillisen toimintakyvyn menettämisen ja vähittäisen toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy Terveydentilan ja toimintakyvyn vaikutusta kuljettajan tehtävään arvioivat asiansa osaavat terveydenhuollon ammattilaiset
 6. 6. AJOTERVEYS TOIMINNAN TAVOITTEITA Ennaltaehkäisy Äkillisen tai vähittäisen toimintakyvyn menettämisen ennaltaehkäisy –> Ajokyvyn säilyminen Hoitokontaktit ja ajokorttitarkastukset Riskinarviointi ja –hallinta Terveydentilan heikentymiseen liittyvä riskinarviointi Voiko ajaa selvittelyjen ajan vai ei? Neuvonta ja ohjaus Parhaan ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen kuljettajalle Turhien pelkojen purku, paras mahdollinen hoito Työnantajatuki Liikenneturvallisuusriskin hallitsemiseksi
 7. 7. AJOTERVEYS TOIMINNAN TAVOITTEITA Ennaltaehkäisy Äkillisen tai vähittäisen toimintakyvyn menettämisen ennaltaehkäisy –> Ajokyvyn säilyminen Hoitokontaktit ja ajokorttitarkastukset Riskinarviointi ja –hallinta Terveydentilan heikentymiseen liittyvä riskinarviointi Voiko ajaa selvittelyjen ajan vai ei? Neuvonta ja ohjaus Parhaan ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen kuljettajalle Turhien pelkojen purku, paras mahdollinen hoito Työnantajatuki Liikenneturvallisuusriskin hallitsemiseksi
 8. 8. ”LÄHTISITKÖ TÄMÄN KULJETTAJAN KYYTIIN?” Tunnista riskit Rakenna luottamusta Anna oikeaa tietoa Ennaltaehkäise Konsultoi Hallitse nykyisiä ja tulevia riskejä
 9. 9. Ammattikuljettajat ja kuljetusyritykset • Liikenneturvallisuusammatti • Epäsäännöllinen työ • Paljon hoitamattomia sairauksia • Paljon terveyshyötyjä saavuttamatta • Mistä apu? Uhka ammatissa jatkamiselle? • Oikeus hyvään hoitoon • Mahdollisuus jatkaa työssään Lääkärit ja terveydenhuollon organisaatiot • Ajoterveysarvioinnin laatu, osaaminen • Ajoterveysohjeiden/lomakkeiden tuntemus • Kouluttautumismahdollisuus • Konsultaatiomahdollisuus • Riskinarviointi, miten eteenpäin? • Yksityinen vs. yleinen etu • Vastuu, jääviys • Työhönpaluu vs. turvallinen toimintakyky Yhteiskunta • Turvallisempi liikenne
 10. 10. AJOTERVEYTTÄ ARVIOIVAN LÄÄKÄRIN POHDITTAVA MAHDOLLISTA ESTEELLISYYTTÄÄN Lääkäri voi olla esteellinen kirjoittamaan ajoterveyslausuntoa Läheiset (mm. sukulaiset, ystävät) l puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso l vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinen puoliso l puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi l läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista l puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä Odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen Luottamus puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu
 11. 11. MISTÄ ON PIENET LIIKENNELÄÄKÄRIT TEHTY? Lääkärin ammattitaito, eettisyys, jääviys-harkinta ja objektiivisuus Liikennemuotojen toimialatuntemuksen kasvattaminen Perehtyneisyys lääketieteellisiin kelpoisuusvaatimuksiin, vaativaan toimintakykyarviointiin sekä terveydentilariskinhallintaan Vastuullinen toiminta osana liikenneturvallisuusjärjestelmää
 12. 12. AJOTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ ON MUUTTUNUT Ajokorttilaki (tieliikenne) l R1 alkutarkastus vain tarvittaessa, 70 > 75v ikätarkastus, aikaistetut tarkastukset l Sairaan- ja terveydenhoitajan ilmoitusoikeus jatkuvasta päihteiden käytöstä poliisille l Muutoksenhaku lääkärin ratkaisusta ennallaan AVI/Valvira tai käräjäoikeus (KO) Laki liikenteen palveluista (ilmailu, merenkulku, rautatieliikenne) l Viranomaishyväksyttyjen lääkärien ilmoitusvelvollisuus, virkavastuu (Trafi) l Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus ja –velvollisuus (Trafi) l Trafin tietojensaantioikeus l Oikaisuvaatimus Trafiin, muutoksenhaku hallinto-oikeuteen (HAO) l Rautatieterveystarkastus- ja –lääkärijärjestelmä uudistuvat l Myös merimieslääkärien hyväksyntä Trafiin Viranomaisten tietojen käyttöoikeus (Trafi, poliisi), KANTA-yhteys tulossa
 13. 13. ENSIMMÄINEN R1 AJOKORTTIHAKEMUS OMAVAKUUTUS VAI LÄÄKÄRINTARKASTUS 1/2 Lääkärinlausuntoa ajokyvystä ei tarvita, jos henkilöllä ei ole/ei ole ollut mitään seuraavista ajoterveyteen vaikuttavista sairauksista, vammoista tai oireista: • Etenevä silmäsairaus tai näkövaikeuksia mahdollisista silmälaseista/piilolinsseistä huolimatta • Diabetes • Sydän- tai verisuonisairaus (esim. rytmihäiriö, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta tai vaikea verenpainetauti) • Rintakipu tai hengenahdistus • Aivoverenkiertohäiriö (esim. aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai TIA-kohtaus) • Pitkäaikainen unettomuus, voimakas väsymys tai uniapnea • Mielenterveyden häiriö (esim. vakava masennus, itsetuhoisuus, skitsofrenia, psykoosi tai kaksisuuntainen mielialahäiriö) • Persoonallisuushäiriö • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)
 14. 14. ENSIMMÄINEN R1 AJOKORTTIHAKEMUS OMAVAKUUTUS VAI LÄÄKÄRINTARKASTUS 2/2 • Älyllinen kehitysvammaisuus • Neurologinen sairaus tai vamma (esim. epilepsia, narkolepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivokasvain, tajunnanhäiriökohtaus, aivovamma tai selkäydinvamma) • Muistihäiriö • Toistuva huimaus, joka häiritsee normaalia toimintaa • Alkoholin ongelmakäyttö tai alkoholiriippuvuus • Huumausaineiden käyttö • Säännöllinen tai toistuva keskushermostoon vaikuttavien (kolmio)lääkkeiden käyttö • Tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, joka voi haitata auton hallintalaitteiden käyttöä • Muu vaikea sairaus (esim. vaikea keuhkosairaus, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, syöpä tai elinsiirto)
 15. 15. ILMOITUSOIKEUS TIELIIKENNE - POLIISI Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat , lääkärit l Ilmoitusoikeus poliisille kuljettajan jatkuvasta päihteiden käytöstä l Ilmoitus asuinpaikan poliisille tehdään Trafin lomakkeella l F203 Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille l Edellyttää hoitosuhdetta
 16. 16. LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS POLIISILLE Ajoterveysvaatimukset eivät väliaikaisesti täyty (<6kk) l Lääkärin suullinen ilmoitus potilaalle ajokiellosta (esim. 1kk) l Lääkäri ei saa ilmoittaa asiaa poliisille l Asian kirjaaminen potilastietoihin tärkeää Ajoterveysvaatimukset eivät pidempiaikaisesti täyty (>6kk) l Lääkärin velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille l Poliisi kutsuu kuljettajan kuultavaksi l Ajo-oikeuden palauttaminen edellyttää uutta lääkärinlausuntoa poliisille
 17. 17. TIELIIKENTEEN AJOTERVEYSVIRANOMAISET Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) l Ajokorttien hakeminen ja uusiminen l Ajovarma l KANTA-yhteys l Lääkärien ajoterveysohjeet ja -lomakkeet l Ei toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisen kuljettajan ajoterveyteen l liikennelaaketiede@trafi.fi Poliisi l Yksittäisen kuljettajan ajo-oikeus (ajoterveys ja muut ajo-oikeusasiat) l Lääkärin arvioon tukeutuva, konsultaatiomahdollisuus?
 18. 18. AJOTERVEYSTARKASTUKSET AJOTERVEYDEN MUUTTUMINEN Ajoterveystarkastukset l Ryhmä 1 (<3500 kg) - myös ammattikuljettajia (ambulanssi, poliisi) l Omavakuutus, alkutarkastus vain tarvittaessa l Uusintatarkastus 70v > 75v > 5v sykli l Ryhmä 2 (>3500 kg) – myös harrastekuljettajia (matkailuautot) – Huom! Myös taksinkuljettajat l Alkutarkastus l Uusintatarkastus 45v > 5v sykli, 68v > 2v sykli Muutos terveydentilassa l Hoitokontakteissa huomio myös ajoterveyteen, potilastietojärjestelmäkirjaus l Aikaistettu ajoterveystarkastus? Ilmoitusvelvollisuus poliisille?
 19. 19. AJOTERVEYSTARKASTUS Ajoterveystarkastus (tavallinen, laajennettu, aikaistettu) l Esitiedot, lisäselvitykset, konsultaatiot -> johtopäätös Erikoisalakohtainen suunnattu ajoterveystarkastus (poliisille) l Kannanotto tietyn erikoisalan osalta ajoterveyteen Ajokortti Ajo-oikeus
 20. 20. AJOTERVEYSOHJEET JA -LOMAKKEET Ajoterveysohjeet lääkäreille Ajoterveyslomakkeet l Lääkärinlausunto ajokyvystä (Ajovarmaan tai poliisille) l Esitiedot ajokyvyn arviointia varten (jää lääkärille) l Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä (jää lääkärille) l Erikoisalan lääkärinlausunto (poliisille) l Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta (poliisille) l Silmälääkärin tai optikon lausunto näkökyvystä (poliisille) l Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten (Ajovarmaan)
 21. 21. Kuljettaja • Taidot ja vastuu (ajoterveys, ajo) Liikenneopettaja, tutkinnon vastaanottaja • Säännöt, osaaminen Lääkäri • Ryhmä 1 vai 2 ? • Ajoterveysarviointi • Ilmoitusvelvollisuus Liikenteen turvallisuusvirasto • Ajoterveysohjeet lääkäreille, ajoterveyslomakkeet, ajokortit Poliisi • Kuljettajan ajoterveys ja -oikeus Ajonäyte Ajokoe Terveysperusteinen ajokyvyn testaus
 22. 22. Muista aina, liikenteessä -> Yleiset asiat ovat yleisiä Äkillisen tai vähittäisen toimintakyvyn menettämisen riskin vähentäminen Kuljettajan terveyden edistäminen ja ajokyvyn säilyttäminen Vireystila Metabolinen oireyhtymä, diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Uniapnea Kognitio Kolmiolääkkeet Päihteet Näkö- ja kuuloaisti
 23. 23. TAVOITTEENA TURVALLINEN TOIMINTAKYKY LIIKENTEESSÄ

×