Successfully reported this slideshow.

Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen

0

Share

Loading in …3
×
1 of 22
1 of 22

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen

 1. 1. Ajoterveys ja päihteet II Ajoterveysvaatimusten arvioiminen Petteri Salo oyl PHHYKY päihdepsykiatrian poliklinikka
 2. 2. Kliininen kysymyksenasettelu: ● Täyttyykö potilaalla ajoterveyden vaatimukset ● Onko potilaalla jo ennestään riippuvuusdiagnoosi ● Onko seurannan yhteydessä todettavissa riippuvuus ● Onko potilas toipunut riippuvuudestaan
 3. 3. Alkoholiriippuvuus ICD-10 ● Vähintään kolme kriteeriä >1kk ajan TAI toistuvasti kuluneen vuoden aikana – Voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää alkoholia – Heikentynyt kyky kontrolloida aloittamista, lopettamista ja määriä – Vierotusoireyhtymä – Toleranssin kasvu – Keskittyminen alkoholin käyttöön niin että muut mielihyvän lähteet jäävät sivuun – Jatkuva käyttö haitoista huolimatta
 4. 4. Alkoholiriippuvuus todennäköinen Anamneesissa – Toistuvat yhteydenotot päihtyneenä – Alkoholikouristus, delirium – Alkoholimaksasairaus, alkoholipankreatiitti – Alkoholiperäinen aivoatrofia – Laitospäihdehoidot – Antabushoito (F10.23)
 5. 5. Seurannan aloittaminen ● Käydään läpi potilaan kanssa seurannan tarkoitus ja käytännön toteutuminen, sekä seurannan kriteerit ● Todetaan mahdollinen riippuvuus ● Potilas osoittaa seurannan avulla toipuneensa riippuvuudesta, tai että hänellä ei ole riippuvuutta pidättäytymällä alkoholin käytöstä
 6. 6. Kuinka paljon seurannan aikana voi juoda ? ● Suurkulutusmarkkerit eivät osoita vähäistä käyttöä ● Erimielisyyttä voi syntyä jälkikäteen siitä mikä on kohtuukäyttöä ● Selkeintä on ohjeistaa ettei alkoholia käytetä lainkaan
 7. 7. Lääkärinlausunto ajoterveydestä ● Lääkäri toteaa kunniansa ja omatuntonsa kautta, että potilaan terveydentila täyttää ajoterveysvaatimukset ● Lääkäri ottaa kantaa ainoastaan terveyteen
 8. 8. Jos seuranta ei toteudu onnistuneesti ● Ei kirjoiteta lausuntoa. ● Kielteistä lausuntoa ei tarvita, jos potilaalla on jo poliisin vaatimus lausunnosta ● Jos poliisin vaatimusta ei jostain syystä jo ole, tehdään ajoterveydestä ilmoitus viimeistään tässä vaiheessa ● Hoidetaan päihderiippuvuutta. Uutta seurantaa voidaan yrittää kun remissiosta on näyttöä.
 9. 9. Alkoholin käytön seuranta ● Keskeiset markkerit : GT, CDT, PETh ● Myöhäisen vaiheen markkerit : ALAT, ASAT, MCV ovat kohde-elinvaurion markkereita ● Yksittäisen alkoholimarkkerin poikkeama kertoo kokonaistilanteesta niukasti – Heikko sensitiivisyys – Heikko spesifisyys – Hidas nousu – Nopea puoliintumisaika
 10. 10. Gamma-GT ● Maksan kuormituksen mittari ● Kuvaa entsyymi-induktioilmiötä ● Epäspesifi, useita syitä nousuun – Alkoholin suurkulutus – Jotkin maksan kautta eliminoituvat lääkkeet – Obesiteetti ● Koholla 70-90% alkoholiriippuvaisista ● Sensitiivisyys nuorilla vain 10-30%
 11. 11. CDT eli desialotransferriini ● Etanoli häiritsee transferriinin synteesiä – Syntyy virheellistä transferriiniä ● Tulos ilmoitetaan prosenttiosuutena transferriinin kokonaismäärästä ● Kaksi eri menetelmää : ce ja immunologinen ● Suurkulutusmarkkeri – Edellyttää 1-2 viikkoa miehillä 4-6 annosta/vrk ja naisilla 2-4 annosta/vrk
 12. 12. CDT eli desialotransferriini ● Herkkyys (ce) 73%, spesifisyys 95% ● Immunologinen CDT on osoittautunut epäherkemmäksi kuin ce menetelmällä ● Virhelähteitä – Synnynnäinen metabolinen häiriö – Jotkin antiepileptit – Vakava maksasairaus
 13. 13. CDT tulkinta ● Suurkulutuksen markkeri. Ei nouse viikoloppukännistä ● Kestää 1-2 viikkoa reagoida ● Puoliintumisaika n 2 viikkoa
 14. 14. CDT mittau späiv änä 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,6 päiviä taaks epäin 0 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,6 7 2,5 2,8 3,3 3,5 4,0 4,2 4,7 5,1 14 3,6 4,0 4,6 5,0 5,6 6,0 6,6 7,2 21 5,1 5,7 6,5 7,1 7,9 8,5 9,3 10,2 28 7,2 8,0 9,2 10,0 11,2 12,0 13,2 14,4
 15. 15. CDT tulkinta ● Yhden kohollisen näytteen perusteella voidaan todeta kliinisesti hyvin vähän ● Jos on normaaleja CDT tuloksia, ei kohollinen lukema todennäköisesti johdu häiriötekijästä, vaan tulos kertoo suurkulutuksesta ● Jos on kohollisia tuloksia muulla tavalla todennetun (anamneesi, PETh) alkoholin suurkulutuksen aikana → todennäköisesti CDT on reagoinut potilaan alkoholin käyttöön
 16. 16. PEth eli fosfatidyletanoli Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2021;137(6):553-555 Markku J. Savolainen ja Kristina Hotakainen
 17. 17. PEth tulkinta ● Syntyy vain etanolin läsnäollessa. Spesifisyys käytännössä 100% ● Suurkulutuksen päätösrajan (0,30) ylittyminen viittaa yli 5 annoksen päivittäiseen kulutukseen ● Kohtuukäyttö : 0,05 – 0,3 ● Abstinenssi : alle 0,05 ● Annosvasteen suuret yksilölliset erot → alkoholimäärän arvio epätarkka
 18. 18. PEth mittau späiv änä 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,4 2,0 päiviä taaks epäin 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,4 2,0 2 0,1 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,0 2,8 4 0,2 0,6 0,8 1,2 1,6 2,0 2,8 4,0 6 0,3 0,8 1,1 1,7 2,3 2,8 4,0 5,7 8 0,4 1,2 1,6 2,4 3,2 4,0 5,6 8,0 10 0,6 1,7 2,3 3,4 4,5 5,7 7,9 11,3 12 0,8 2,4 3,2 4,8 6,4 8,0 14 1,1 3,4 4,5 6,8 9,1 16 1,6 4,8 6,4 9,6 18 2,3 6,8 9,1 20 3,2 9,6 22 4,5
 19. 19. PEth tulkinta ● Lyhyt puoliintumisaika, normalisoituu nopeasti ● Kohollinen lukema : joko lievää suurkulutusta hiljattain, tai merkittävää suurkulutusta jonka jälkeen tauko ● Kohollinen tulos ilmoittaa varmuudella että potilas on käyttänyt alkoholia ● Yhden näytteen perusteella, kohollinen tai normaali, on kliinisesti todettavissa jälleen hyvin vähän
 20. 20. Yhteiskäyttö ● Potilaalle annetaan ohjeeksi olla käyttämättä alkoholia seurannan aikana ● Jos PEth on koholla, ei ohjetta ole noudatettu → tuolloin myös kohollisen CDT:n voidaan perustellusti olettaa johtuvan alkoholista ● Jos Peth on reilusti kohollinen, TAI sekä Peth että CDT ovat koholla → on potilaalla ollut alkoholin suurkulutusta ● CDT-GT indeksi, on herkempi ja spesifisempi kuin kumpikaan yksin käytettynä.
 21. 21. Kliinisen kuvan muodostaminen ● Näytteitä tarvitaan : – Toisiaan täydentäviä eri tyyppejä – Useita – Riittävän tiheästi
 22. 22. Kliinisen kuvan muodostaminen ● Kohollinen markkeriyhdistelmä → voidaan todeta luotettavasti potilaan käyttäneen seurannan aikana alkoholia ● Markkereilla ei silti saada kiinni kaikkea juomista, edes suurkulutusta. Parempaa sensitiivisyyttä tarvitaan. ● Anamneesitiedot ja statuslöydökset täydentävät markkereiden antamaa tietoa ● Kokeneen päihdehoitajan sensitiivisyys ja spesifisyys ovat hyvät → hoitajan kontrollit.

×