Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut

3,183 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut

 1. 1. 1Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut Olli Tolkki Nordic Healthcare Group 9.2.2012
 2. 2. Työhyvinvointi - kustannus vai sijoitus? 2 Miten sen voi todentaa?
 3. 3. Lähestyminen työhyvinvoinnin mittaamiseenavainasiat 3 Työhyvinvoinnin tilaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan mitata eurot euromääräisesti – On tärkeää tietää kustannukset ja säästöt konkreettisesti euroina – strategiset päätökset tehdään yleensä aina numeroiden perusteella Toimenpiteet täytyy pystyä kohdistamaan vaikuttavimpiin alueisiinToimen- piteet Työhyvinvoinnissa on merkittävä säästöpotentiaaliVaikutta- – Ihmiset voivat paremmin ja estetään ennenaikainen eläköityminen tai sairauspoissaolot vuus – Tunnistetaan mikä on seurausta toimenpiteistä ja mikä on luontaista muutosta
 4. 4. 4Mitä on työhyvinvoinnin mittaaminenKeskeisten mittareiden valintaTavoitetasojen määrittelyTyöhyvinvoinnin keskeiset tunnusluvutTyöhyvinvoinnin johtaminen osana yrityksen strategista johtamistaTyöhyvinvoinnin tuloskorttiCase
 5. 5. Työhyvinvoinnin mittaaminen 5 Tämänhetkiset mittarit mittaavat työhyvinvoinnin selittäviä tekijöitä Henkilöstö- esimerkiksi tyytyväisyyttä Sairauspoi kyselyt ssaolot Toimivien mittareiden täytyy antaa Tyky vastauksia mihin kannattaa keskittyä ja toiminnan mitä pitää korjata määrärahat Mittarit tulee priorisoida ja linkittää Strategiset päätökset tehdään aina Kuinka sitoutunutta ja hyvinvoivaa numeroiden perusteella henkilöstö on? Mihin työhyvinvoinnissa tulisi panostaa ja miten se vaikuttaa?
 6. 6. Säästöpotentiaali ja laatu työhyvinvoinnissaKustannuksiin voidaan vaikuttaa 6 Sairauspoissaolon kustannus EK:n Ennaltaehkäisemällä arvion mukaan kolminkertainen työkyvyttömyyseläkkeitä saadaan pelkään sairauspoissaolon merkittäviä säästöjä palkkakustannukseen verrattuna – TYEL-eläkemaksut seuraavat toteutuneita työkyvyttömyyseläkkeitä – Jos huomioidaan sairauspoissaolojen kahden vuoden viiveellä muitakin kustannuksia esim. sijaisten palkkaaminen, hallinnolliset lisätyöt, töiden viivästyminen jne. Yrityksen sisällä on usein eroja, jos Työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisy saadaan koko yrityksen kustannustaso – Ei ole yhtä yksittäistä keinoa, vaan se tehokkaimpien alueiden tasolle syntyy on tulosta kokonaisvaltaisesta merkittäviä säästöjä ja laatu paranee strategisen hyvinvoinnin johtamisesta (Aura et al. 2010) – Esimiestyöskentely ja HR:n funktiot ja resurssit vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeisiin (Aura et al. 2010) laskevasti
 7. 7. Mistä kustannukset muodostuvat 7 Sairauksista johtuvat suorat jaEnnaltaehkäisevän työn kustannukset Sairaanhoidon suorat kustannukset epäsuorat kustannukset Työhyvinvoinnin kustannukset voidaan euromääräistää kolmesta elementistä: – Ennaltaehkäisevä työ – Sairaanhoito – Sairauksista johtuvat suorat kustannukset
 8. 8. Työhyvinvoinnin mittaaminen – laatu ja toiminta 8 Työhyvinvointi on pinnalla, mutta miten aihetta on tähän asti lähestytty? – Työssä viihtyminen - henkilöstökyselyt – Fyysinen hyvinvointi – Liikuntasetelit – Henkinen hyvinvointi – kulttuurisetelit Paraneeko hyvinvointi näillä keinoilla? – Ei ole juurikaan pureuduttu parantavatko keinot todella työhyvinvointia ja mitkä ovat niiden kustannusvaikutukset
 9. 9. Mittareiden valinta 9 Tieto on irrallista – HR-raportit eivät integroidu osaksi nykytila raportointia Kvalitatiivinen data kuvailee, mutta ei tue päätöksentekoa päätöksenteko Päätökset tehdään euroihin perustuen Tarvitaan euromääräistä tietoa joka on yhdistettävissä mahdollisuudet laadullisiin mittareihin HR:n vahvistaminen osaksi strategista johtamista numeroiden avulla
 10. 10. Kustannusten osa-alueet: teoreettinen jaottelu 10 Työhyvinvointi Ennaltaehkäisevän työn kustannukset Sairaanhoidon kustannukset Sairauksista johtuvat suorat ja epäsuorat kustannukset Ennaltaehkäi- Muut hyvinvointi- Muu Työtapatur- Sairauksien Kuntoutus Työkyvyttö Vakuutukset Sairauslomat sevä työterveys- palvelut ja hyvinvointityö mien hoito hoito myyseläkehuolto ja kuntoutus toiminta ja johtaminen Mittaamisella pitää pystyä pureutumaan kustannusten kaikkiin osa-alueisiin Voidaan laskea säästöpotentiaali eri osa-alueille ja keskittää toimenpiteet vaikuttavimpiin alueisiin*Eivät ole mukana tarkastelussa
 11. 11. Mittarien valintaTärkeimmät periaatteet 11 Mittaamisen yleiset periaatteet – Reliabiliteetti ja validiteetti – Mitä mitataan ja miksi mitataan reliabiliteetti – Miten tietoa käytetään Mittareiden täytyy mitata asioita useammasta Validiteetto eri näkökulmasta Yrityksen eri tasoilla tarkastellaan eri Mittaaminen mittareita, mutta ne tulee johtaa samasta tietopohjasta Mittariston tulee sulautua yrityksen muuhun strategiseen mittaristoon
 12. 12. Mittarien valintaMillä tekijöillä eroja muodostuu 12 Toimialakohtaiset – Toimialakohtaiset riskit: työtapaturmat, aikainen eläköityminen – Miten toimenpiteet puree – miten pärjätään suhteessa kilpailijoihin Yrityskohtaiset – Henkilöstö: työntekijät verrattuna toimihenkilöihin – erilaiset ongelmat – Alueelliset erot Yksikkö ja osastokohtainen seuranta – Työkulttuuri – Työssä jaksaminen – Motivaatio – Esimies tuntee alaisensa paremmin kuin työterveyshuolto interventiot ja huolehtiminen
 13. 13. Työhyvinvoinnin mittareiden tavoitetason määrittely 13 Tavoitetaso voidaan määritellä Alueellisten erojen tasoittaminen – tavoitetasoksi parhaat alueet esim. – Sairauspoissaolot1. Kansallinen vertailupohja – Työtapaturmat – sairaudenhoitokulut2. Oma historia (jokainen yksikkö)3. Sisäinen benchmark
 14. 14. Työhyvinvoinnin keskeiset tunnusluvut - pehmeistä arvoista koviinmittareihin 14 Mittaamisen mallin täytyy kattaa myös laadulliset tekijät vaikka ne eivät olisi suoraan esitettävissä numeroina tai euroina – Laadulliset tekijät selittävät muutoksia numeerisissa mittareissa Työterveyshuollosta tulee vaatia selkeämpiä ja tarkempia raportteja Työterveyshuollosta saatua tietoa tulee tarkentaa yrityksen omilla tiedoilla Rakentamalla hyvä malli voidaan jatkuvasti seurata euromääräisesti miten työhyvinvointiin vaikuttavat toimenpiteet näkyvät säästöinä
 15. 15. Työhyvinvoinnin johtaminen 15 Työhyvinvointia voidaan johtaa – Asioiden vastuuttaminen – Eri portaiden roolit ja vastuu selväksi Suurimmat säästöt syntyvät siitä, että ihmiset voivat nykyistä paremmin – Kustannuksia ei siis kannata pelkästään karsia Työterveyshuollon rooli on merkittävä – Ihmiset täytyisi pitää terveenä eikä vain hoitaa sairauksia – Kannustinmallit
 16. 16. Työhyvinvoinnin balanced score card 16 Seurantamalli Johtoryhmän tehtävä osallistua strategisten tavoitteiden laatimiseenJohto- – Määritellään mittarit mittaamaanryhmä tavoitteiden saavuttamista HR-osasto osallistuu strategisten tavoitteiden laatimiseen ja johtaa niistä kriittiset menestystekijät – HR-osaston tehtävänä on valita mittarit jaHR-osasto seurata niitä – Tiedettävä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutoksiin Yksikköjen johdon tulisi olla tietoisia strategisista tavoitteista ja kriittisistäYksiköiden menestystekijöistäjohtajat Vastuiden ja työnjaon määrittäminen
 17. 17. Työhyvinvoinnin balanced scorecard 17 Työhyvinvoinnin Score CardStrategisettavoitteet Ennaltaehkäisevä toiminta Sairaanhoito Epäsuorat kustannukset Riskiryhmien tunnistaminen ja Sisällön SairauspoissaolopäivienKriittiset tekijät panosten kohdistaminen yhdenmukaistaminen, hallinnan parantaminen vähentäminen Henkisen Fyysisen Toimintatapoj Sairastuneen Sopimusten en Sairauspoi jaksamisen jaksamisen uudistamine ssa-olojen henkilöstönMittaristo riskiryhmät riskiryhmät n yhdenmukaist a-minen hallinta nopea töihinpaluu Ennaltae Muut Muu Työtap Sairau Kuntout Eläkke Vakuu- SairauKustannukset hkäi hyvin- hyvin- aturmi ksien us et tukset s- sevä vointip vointity en hoito lomat työterve al-velut ö ja hoito ys- ja - johtami huolto ja toimint -nenLaatu kuntoutus aProsessit
 18. 18. Tuloskortin hyödyntäminen johtamisessaYrityksen eri tasoille tarvitaan erilaiset mittarit 18 Johtoryhmälle muutama kokonaisuutta kuvaava avainluku HR – laajempi katsaus kaikkiin osa-alueisiin Yksikkötasolla yksityiskohtaisimmat mittarit joista nähdään omien tavoitteiden saavuttaminen
 19. 19. Case Työhyvinvoinnin ja kustannusvaikuttavuuden kehittäminen 19 Toteutetaan nykytila analyysi – Mistä kustannukset muodostuu – Missä on suurin säätöpotentiaali Luodaan toimenpideohjelma – Mitä käytännössä tehdään, jotta päästää asetettuun tavoitetasoon – tiekartta Konkreettiset toimenpiteet työterveyshuollon kehittämisessä – Esim. kilpailutus – Kannustemallin luominen Kytketään työterveyshuollon kannustemalliin
 20. 20. Esitetty malli - miten työhyvinvoinnin mittarointi ja johtaminen ontoteutettu tuloksellisesti 20
 21. 21. € esimerkki: nykytila-analyysi 21 Toimihenkilöt Kustannukset Case 1200 • Kvantitatiivinenkustannus per työvuosi analyysi nykytilasta Menetetyn työajan 700 Pohjois- • Toimenpide- Pks, Sisä-Suomi TR/AR Suomi ehdotukset Lounais- Itä-Suomi 200 • Implementoinnin tuki Suomi -300 0 500 1000 Työterveyshuollon kustannus per työvuosi Työntekijät Eläkevuosien vähennys maksuluokan alentamiseksi 1500kustannus per työvuosi Menetetyn työajan 1000 Pks, Sisä- Lounais- TR/AR Pohjois- Suomi Itä-Suomi Suomi Suomi 500 0 0 500 1000 Työterveyshuollon kustannus per työvuosi Alueellisia eroja on runsaasti Jos kukin alue toimisi toimintatapoja levittämällä yhteiskustannuksiltaan tehokkaimman alueen tasolla voidaan saavuttaa runsaasti säästöjä
 22. 22. Case Työhyvinvoinnin ja kustannusvaikuttavuuden kehittäminen 22 Ei tiedetty työhyvinvoinnin kokonaiskustannuksia eikä mikä kustannuserä onlähtötilanne merkittävin Ei tietoa minkälaisia eroja löytyy yrityksen sisältä Työterveyshuollon raportointi hyvin niukkaa Työturvallisuus oli integroitu osaksi johtamisjärjestelmää Nykytila-analyysitoimenpiteet Luotiin työhyvinvoinnin BSC ja tiekartta toimenpiteistä Toimenpidesuunnitelma työterveyshuollon kehittämiseen Havaittiin mihin kannatta panostaa suurimman kustannusvaikuttavuuden lopputulos saavuttamiseksi koko yritykse tasolla Yrityksen sisällä isoja alueellisia eroja työterveyshuollon sairaudenhoidon kustannuksissa, ennaltaehkäisevän työn kustannuksissa ja sairauspoissaoloissa Ennaltaehkäisevät toimenpiteet pystyttiin kohdistamaan riskiryhmiin Työterveyshuollon toimintaa yhdenmukaistettiin, sitoutettiin yrityksen tavoitteisiin ja raportointivelvollisuutta laajennettiin Sairauspoissaolojen systemaattinen seuranta yksikkötasolla . varhainen puuttuminen Rakennettiin systemaattinen kustannustenseurantamalli ja toimenpideohjelma

×