Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elakeuudistus 2017

Eläkeuudistus 2017 tietoisku 28.4.2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elakeuudistus 2017

 1. 1. ELÄKEUUDISTUS 2017 28.4.2016 #ELÄKEUUDISTUS @ilmarinen_tweet 1
 2. 2. OHJELMA Eläkeuudistus 2017 - mikä muuttuu? Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, Ilmarinen, @KianderJaakko Mitä eläkeuudistus tarkoittaa käytännössä? Anne Koivula, eläkejohtaja, Ilmarinen, @KoivulaAnne #eläkeuudistus @ilmarinen_tweet 2
 3. 3. ELÄKEUUDISTUS 2017: MITÄ JA MIKSI? Jaakko Kiander 28.4.2016
 4. 4. MISTÄ ELÄKENEUVOTTELUISSA OLI KYSYMYS? • Kolmikantaisesti sovittu jo vuonna 2012, että: – Eläkeuudistus astuu voimaan 1.1.2017 – Uudistuksen avulla pidennetään työuria (loppupäästä) ja nostetaan keskimääräistä eläkeikää • Lisäksi: – Suomeen kohdistunut voimakas kansainvälinen paine (EU-komissio, OECD, luottoluokittajat) eläkeiän nostamiseksi vähintään 65 ikävuoteen – Valtio (pääministeri Vanhanen 2009) ja elinkeinoelämä ovat asettaneet tavoitteekseen vanhuuseläkkeen alaikärajan nostamisen vähintään 65 ikävuoteen
 5. 5. UUDISTUKSEN TAVOITTEET • Kvantitatiiviset tavoitteet: – Keskimääräinen eläkeikä (eli 25-vuotiaan henkilön eläkkeelle jäämisiän odote) pitää olla 62,4 vuotta vuonna 2025 (60,9 vuotta vuonna 2013) = eläkeikään 1,5 vuoden nousu [Hallitusohjelma + kolmikanta] – Eläkevakuutusmaksujen nousupainetta pitää vähentää [EK] – Uudistuksen pitää alentaa koko julkisen talouden arvioitua kestävyysvajetta vähintään 1 prosenttiyksiköllä (koko kestävyysvaje noin 4 % BKT:n arvosta (=8 mrd. euroa)) [Hallituksen rakennepaketti 2013] • Symboliset tavoitteet: – Suomi haluaa osoittaa maailmalle kykenevänsä julkista taloutta kohentaviin rakenteellisiin uudistuksiin
 6. 6. ENNEN UUDISTUSTA: ETK:N ENNUSTE TYÖELÄKEMENOJEN JA TYÖELÄKEMAKSUN (TYEL) KEHITYKSESTÄ 2014 - 2080, PROSENTTIA PALKKASUMMASTA 0 5 10 15 20 25 30 35 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 Meno Maksu yhteensä
 7. 7. UUDISTUKSEN TAUSTAOLETUKSET • Arvio siitä, että vuoden 2005 eläkeuudistus osoittautuu riittämättömäksi – Oletus, että kannustinkarttuma (4,5 %/v yli 63-vuotiaille) ei vaikuta toivotulla tavalla eläkeikään – Oletus, että elinaikakertoimen eläkettä vähentävä vaikutus ei vaikuta toivotulla tavalla eläkeikään (eak nyt 2 %, 2040-luvulla jo 20 %) • Arvio, jonka mukaan työeläkemaksujen nousupaine on liian suuri – Arviot tosin muuttuivat alaspäin jo ennen uudistusta • Arvio, jonka mukaan työvoiman tarjonta supistuu ilman eläkeiän nostoa – Seurauksena työvoimapula ja julkisen talouden heikentyminen
 8. 8. 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 2002 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 2050 Eläkkeelle- siirtymisiän odote Eläkkeellesiirtymisiän odotteen kehitys Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen yhteydessä tehty arvio Tavoite 62,4 vuotta v. 2025 25-vuotiaan odotteen toteutunut kehitys Odote Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmassa 8
 9. 9. LÄHTÖKOHTIEN ONGELMIA • Vaikka tavoitteena on työurien pidentyminen, uudistuksessa keskitytään vain eläkeikään – Työuria lyhentävät myös opinnot, hoitovapaat, työttömyysjaksot ja työkyvyttömyys – Eläkeiän nousu ei välttämättä merkitse työllisyyden kasvua • Elinaikakertoimen kritisointi oli ennenaikaista, koska sen vaikutuksista ei vielä voi olla tietoa – Kerroin otettiin käyttöön 2010, ja aluksi se on pieni • Kannustimien vaikutusta arvioidaan tilanteessa, jossa Suomen talous on ollut taantumassa 6 vuotta (=2008-2014) – Tilaisuuksia työurien jatkamiseen on ollut rajoitetusti
 10. 10. MIKSI SOPIMINEN OLI VAIKEAA • Alaikärajan nostaminen oli vaikeaa palkansaajajärjestöille, koska niiden jäsenet vastustivat muutosta – Vastustus voimakkainta eräissä SAK:n liitoissa – Eri alojen välillä suuret erot työkyvyssä • Menosäästöt edellyttävät karttumien heikentämistä, mutta sekin on vaikeaa – 53- ja 63-vuotta täyttäneiden korotetuista karttumista hyötyvät eniten toimihenkilöt, muutos ei ole mieluisa (vaikeinta Akavalle) • Eläkemaksujen nostaminen on vaikeaa elinkeinoelämällä, kun ongelmana on heikko hintakilpailukyky – Etuuksia on heikennettävä, jotta maksuja ei tarvitsisi nostaa
 11. 11. NEUVOTTELURATKAISU JA ELÄKEUUDISTUS • Työmarkkinajärjestöt (EK, KT, SAK, STTK, Akava) neuvottelivat kävivät neuvotteluja eläkeuudistuksesta vuonna 2014 ja saivat aikaan neuvotteluratkaisun 26.9.2014 – Akava ei hyväksynyt sopimusta • Sopimus määrittää tavoitteet eläkeuudistukselle, jonka on määrä astua voimaan 1.1.2017 • Sopimuksen pohjalta STM valmisteli esitykset uusiksi eläkelaeiksi keväällä 2015 • Hallitus antoi esityksen uudistuksesta eduskunnalle syksyllä 2015
 12. 12. SOPIMUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ • Eläkemaksut • Vanhuuseläkkeen ikärajat • Eläkekarttumat • Mahdollisuudet varhaisempaan eläkkeellejääntiin • Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäätelyä koskevat uudistukset
 13. 13. ELÄKEMAKSUJEN KOROTUSPAINE POISTUU • TyEL-maksujen tasosta on sovittu vuoteen 2016 asti • Vuoden 2016 maksutaso on 24,4 prosenttia • Ennen eläkeuudistusta Eläketurvakeskus arvioi, että kestävä maksutaso olisi 25,6 prosenttia – korotustarvetta olisi ollut siis edelleen 1,2 prosenttiyksikköä • Eläkeuudistuksen arvioidaan poistavan maksujen korotuspaineen: maksutaso tulee jäämään 24,4 prosenttiin – elleivät ennusteet muutu • Maksua tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2020
 14. 14. TYÖELÄKEMAKSUN ODOTETAAN VAKIINTUVAN NYKYTASOLLE 10 12 14 16 18 20 22 24 26 TyEL-maksu, prosenttia palkasta
 15. 15. ELÄKEIKÄ: SEURAAVAT 10 VUOTTA • Uudistus nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajan 65 ikävuoteen vuoteen 2027 mennessä • Korotukset alkavat 2017 ja ovat 3 kk vuodessa • Korotus koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä – Vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä on 63 v 3 kk – Vuonna 1958 syntyneiden eläkeikä on 64 vuotta – Vuonna 1962 syntyneiden eläkeikä on 65 vuotta (2027) • Vanhuuseläkkeen yläikäraja nousee siten, että se on 5 vuotta alarajaa korkeampi • Lisäksi perustetaan työuraeläke, jolle voidaan jäädä tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana
 16. 16. ELÄKEIKÄ VUODEN 2030 JÄLKEEN • Vuoden 2030 jälkeen vanhuuseläkkeen ikärajat kytketään eliniän odotteen ja työurien kehitykseen • Ala- ja yläikärajat nousevat eliniän pitenemisen myötä • Lisäksi lasketaan ikäluokkakohtainen tavoite- eläkeikä: – Se on eläkeikä, joka riittää kompensoimaan elinaikakertoimen eläkkeitä leikkaavan vaikutuksen – Tavoiteikä on ala- ja yläikärajojen välissä – Tavoiteikä tullaan ilmoittamaan kullekin ikäluokalle 5 vuotta ennen eläkeikää – Tavoiteiän avulla kannustetaan myöhentämään eläkkeelle jäämistä 16
 17. 17. NYKYTILA: VANHUUSELÄKKEEN IKÄRAJAT JA TAVOITE-ELÄKEIKÄ VUODEN 2005 UUDISTUKSEN MUKAAN 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 alaikäraja tavoiteikä yläikäraja
 18. 18. UUDISTUS: IKÄRAJAT VUODEN 2017 JÄLKEEN 58 60 62 64 66 68 70 72 74 alaikäraja työuraeläke tavoiteikä yläikäraja
 19. 19. VARHAISELÄKKEET: JOUSTOMAHDOLLISUUDET SÄILYVÄT • Työkyvyttömyyseläkkeiden taso nousee, kun niiden määräytymisessä huomioidaan eläkekarttuma 65 ikävuoteen saakka • Perustetaan uusi työuraeläke – Mahdollista päästä 63-vuotiaana – Tasoltaan heikompi kuin työkyvyttömyyseläke – Edellytyksenä vähintään 38 vuoden työura ja arviot työn raskaudesta ja työkyvyn alentumisesta • Osa-aikaeläke korvataan osaeläkkeellä, jolle voi siirtyä (aluksi) 61-vuotiaana – Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa käyttöön esim. 25 tai 50 prosenttia – Mahdollista yhdistää osa-aikatyöhön mutta ei pakkoa • Työttömyysputki säilyy
 20. 20. ELÄKKEEN KARTTUMINEN • Eläkelaskennan pohjana olevasta eläkepalkasta ei enää jatkossa vähennetä palkansaajan työeläkemaksua – Nykyisin eläkepalkka on noin 95 % bruttopalkasta • Eläkekarttumaksi tulee koko työuran ajalta 1,5 prosenttia vuodessa – Nykyiset 53- ja 63-vuotiaiden korotetut karttumat poistuvat • Siirtymäkaudella 2017-2025 yli 53-vuotiaille tulee 1,7 %:n karttuma – Eläke alkaa karttua jo 17-vuotiaana tehdystä työstä • Eläköitymisen myöhentämiseen ohjaava kannustinkarttuma korvataan lykkäyskorotuksella – Kannustinkarttuma on 4,5 % vuosipalkasta yli 63-vuotiaille – Lykkäyskorotus on 4,8 % eläkekertymästä yli 65-vuotiaille
 21. 21. ELÄKKEEN KUMULATIIVINEN KARTTUMAPROSENTTI NYKYISIN (VUOTEEN 2017), SIIRTYMÄKAUDEN (2017-2025) AIKANA JAVUODEN 2025 JÄLKEEN (ELINAIKAKERTOIMEN VAIKUTUSTAEI OLE HUOMIOITU) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 nyt siirtymäkausi uudistus
 22. 22. AKAVAN ONGELMA • Korkeakoulutettujen Akava ei hyväksynyt eläkesopimusta • Perusteluna se, että uudistus suosii työuran varhain aloittavia työntekijöitä ja heikentää työuran loppupään karttumia niiden kohdalla, joilla on nouseva palkkaprofiili 22
 23. 23. VAIKUTUS TYÖURIIN JA KESTÄVYYSVAJEESEEN • ETK: uudistus nostaa keskimääräistä eläkeikää 1,5 vuodella vuoteen 2025 mennessä – Vanhuuseläkkeelle jääminen myöhentyy nopeammin kuin ilman uudistusta • VM: uudistus vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta 1 prosentilla BKT:sta – Tuleva eläkemeno alenee, koska eläkekarttumat heikkenevät jonkin verran – Työurat pidentyvät, mikä kasvattaa veropohjaa
 24. 24. LISÄKSI NEUVOTTELUISSA SOVITTIIN: • Lisätään osakeriskiä eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnassa – Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun eli yhteisellä vastuulla olevan myötäsyklisen tase- erän painoarvoa kasvatetaan – Muutos mahdollistaa korkeamman osakepainon – Osakepainon ylärajaksi 60 prosenttia • EMU-puskurin käyttöä selkeytettiin – Tietyin edellytyksin puskurissa olevia varoja voidaan käyttää työeläkemaksujen korotuspaineen hillitsemiseen 24
 25. 25. ELÄKEUUDISTUS 2017 Eläke syntyy työstä. Miten eläkeuudistus muuttaa eläkkeitä? Anne Koivula
 26. 26. SISÄLTÖ • Eläkeikä nousee • Mahdollisuudet varhaisempaan eläkkeellejääntiin – Osittainen vanhuuseläke – Työuraeläke • Eläkemaksut ja rahoitus • Mikä muuttuu 2017?
 27. 27. Eläkeikä 27
 28. 28. ELÄKEIKÄ: SEURAAVAT 10 VUOTTA • Eläkeikä nousee portaittain 65 vuoteen vuoteen 2027 mennessä. • Korotukset alkavat v. 2018 ja ovat 3 kk vuodessa • Alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan: 63v 63v3kk 63v6kk 63v9kk 64v 64v3kk 64v6kk 64v9kk 65v
 29. 29. ELÄKEIKÄ JOUSTAA V. 2030 ALKAEN • Vanhuuseläkkeen ikärajat kytketään eliniän odotteen ja työuran pituuden kehitykseen • Ala- ja yläikärajat nousevat eliniän pitenemisen myötä • Lisäksi lasketaan ikäluokkakohtainen tavoite- eläkeikä: – Eläkeikä, joka riittää kompensoimaan elinaikakertoimen leikkaavan vaikutuksen – Ala- ja yläikärajojen välissä – Ilmoitetaan kullekin ikäluokalle viisi vuotta ennen eläkeikää – Sen avulla kannustetaan myöhentämään eläkkeelle jäämistä.
 30. 30. ELÄKEIKÄ TIEDOKSI 62-VUOTIAANA • Tämän päivän 50-vuotiaiden ja sitä nuorempien eläkeikä ei ole vielä tiedossa • STM vahvistaa v. 1965 tai sen jälkeen syntyneille eläkkeen ala- ja yläikärajan, kun henkilö täyttää 62 vuotta • Ikäluokalle määritellään myös tavoite-eläkeikä – Arvio on ilmoitettu paria vuotta aiemmin työeläkeotteella 30
 31. 31. ELÄKKEELLE, MUTTA MILLOIN ELÄKEUUDISTUKSEN JÄLKEEN?
 32. 32. Mahdollisuudet varhaisempaan eläkkeellejääntiin
 33. 33. Osittainen vanhuuseläke
 34. 34. OSITTAINEN VANHUUSELÄKE • Ikäraja on 61 vuotta – Vuonna 1964 syntyneillä 62 vuotta – Vuonna 1965 ja jälkeen syntyneillä alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen • Muita edellytyksiä – Eläke voi alkaa aikaisintaan hakemuksen vireille tuloa seuraavan kuukauden alusta – Eläke myönnetään samanaikaisesti kaikkien lakien mukaan – Ei voi saada muuta eläkettä samanaikaisesti – OVE:a ei voi lakkauttaa • Sen voi kuitenkin peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa alkamisesta • Työskentely voi jatkua täysin tai päättyä kokonaan – Jatkuva työskentely pitää vakuuttaa (TyEL ja YEL)
 35. 35. KÄSITTEITÄ • Pohjaeläke – Se eläkkeen määrä, joka on karttunut osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä – Mukana kaikki karttunut eläke (yksityinen, julkinen) • Astevaihtelu – Eläkkeestä voi ottaa käyttöön 25 tai 50 % – Muutos 50 %:iin lasketaan ensimmäisen kerran lasketusta pohjaeläkkeestä palkkakertoimella korotettuna • Säästöosuus – Se eläkkeen määrä, joka on nostamatta sekä osuus, joka työskentelystä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla on karttunut
 36. 36. MÄÄRÄ • 25% tai 50% pohjaeläkkeestä • Lykkäys tai varhennus lasketaan osuuskohtaisesti eläkkeen alkamisesta • Astevaihtelu: – Muunnettaessa 25%:n eläke 50%:ksi ensimmäinen eläkeosuus säilyy ennallaan ja toiseen osuuteen lasketaan lykkäys/vähennys alimmasta eläkeiästä toisen eläkeosuuden alkamiseen. • Kustannetaan tasauksesta ja vanhuuseläkkeen rahastointi jatkuu vanhuuseläkkeen alkamiseen • Saaja voi saada samanaikaisesti työttömyyspäivärahaa
 37. 37. Palkka 2 500 €/kk Heikki jää vanhuuseläkkeelle heti, kun mahdollista. Eläke 
1 580 €/kk** Heikki syntynyt 1956 Osittaisen vanhuuseläkkeen osuus on 704 €/kk*. Palkka osa-aikatyöstä 1 300 €/kk ESIMERKKI OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKESTÄ Heikki jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja päättää ottaa 50 % eläkkeestä. Samalla hän jatkaa töissä osa-aikaisena. Katso esimerkistä paljonko eläkettä kertyy, jos Heikki jää vanhuuseläkkeelle heti kun se mahdollista. Entä jos hän jatkaa osittaisella vanhuuseläkkeellä ylimpään eläkeikään? 61-vuotias vuonna 2017 Alin eläkeikä 63 v 6 kk vuonna 2019 Ylin eläkeikä 68 v vuonna 2024 Heikki jatkaa ylimpään eläkeikään saakka. Eläke 
1 872 €/kk*** VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 • Eläkekarttuma on 1 600 €/kk. Osittainen vanhuuseläke 50 % (800 €) – varhennusvähennys = 704 €/kk
 38. 38. OSITTAISEN VANHUUSELÄKKEEN JA OSA-AIKAELÄKKEEN EROT Osa-aikaeläke • Ei perustu tarkkaan omaan eläkekertymään • Määrä 50 % viimeisten ansioiden ansionalenemasta • Tarkat työskentelyehdot • Vanhuuseläke pienenee vain siksi, että työtä ja ansiota vähemmän oae-aikana Osittainen vanhuuseläke • Perustuu omaan eläke- kertymään • Määrä 25 % tai 50 % oman työuran vanhuuseläkkeestä • Joustavat työskentelyehdot: voi työskennellä vähän tai paljon tai olla työskentelemättä lainkaan • Vanhuuseläke pienenee varhennusprosentilla (0,4%/varhennuskk) Lähde: Eläketurvakeskus
 39. 39. Työuraeläke
 40. 40. TYÖURAELÄKKEEN SAAMISEN EDELLYTYKSET • Alaikäraja 63 vuotta ja • Vähintään 38 vuoden työhistoriaa ja – Mikäli 38 vuoden työuraa ei voida todentaa rekisterien perusteella, tulee hakijan esittää riittävä ja luotettava näyttö työuransa pituudesta – Huomioon otettavalla työskentelyllä ei ole alaikärajaa – Työn tulee olla pääosin kokoaikaista työtä – Ulkomaan työskentely otetaan huomioon 38 vuoden laskennassa – Työsuhteen päättymisestä ei saa olla kulunut yli yhtä vuotta • Rasittava ja kuluttava työ ja – Työuran on vähäisin poikkeuksin oltava työtä, johon liittyy rasittuneisuutta ja kuluneisuutta • Työkykyyn vaikuttava sairaus
 41. 41. RASITTAVA JA KULUTTAVA TYÖ Työ on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä: 1. suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä; 2. hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista; 3. kuormittavia ja hankalia työasentoja; 4. voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä tai liikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa; 5. työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä tai 6. työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.
 42. 42. MUUTA TYÖURA- ELÄKKEESTÄ • Työuraeläke = karttunut eläke – Ei sisällä tulevan ajan osuutta tai lisäeläkettä • Ei sv-päivärahan ensisijaisuusaikaa • Ennakkopäätöksen sitovuusaika 6 kk • Eläkkeensaaja ei voi saada työkyvyttömyyseläkettä – Hylkäyspäätöksen saaneen oikeus työkyvyttömyyseläkkeseen arvioidaan • Saaja voi ansaita erillislain rajoissa • Eläke ei vaikuta työnantajan maksuluokkaan = kustannetaan tasauksesta
 43. 43. Eläkemaksut ja rahoitus
 44. 44. TYEL:N ELÄKEMENOT JA ELÄKEMAKSUT Lähde: Eläketurvakeskus 20 22 24 26 28 30 32 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 Prosenttiapalkkasummasta Meno, uudistus Meno, nykylaki Maksu, uudistus Maksu, nykylaki
 45. 45. ELÄKEMAKSUJEN KOROTUSPAINE POISTUU • Ennen eläkeuudistusta Eläketurvakeskus arvioi, että kestävä maksutaso olisi 25,6 prosenttia – korotustarvetta olisi ollut siis edelleen 1,2 prosenttiyksikköä • Maksua tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2020 Työnantajien kannalta on tärkeää, että uudistus vakauttaa tulevat työeläkemaksut! Vuosi Keskimääräinen TyEL-maksu prosenttia palkoista 2015 24,0 2016 24,4, maksun alennus 0,4 2017 -> 2019 24,4
 46. 46. ELÄKEUUDISTUS KASVATTAA TYÖKYVYTTÖMYYSMENOJA • Vanhuuseläkeikä nousee – Työkyvyttömyyseläkkeiden piiriin tulee uusia ikäluokkia (63+ - vuotiaat) – Työkyvyttömyyseläkkeiden kesto pitenee • Tulevan ajan pääteikä kasvaa kahdella vuodella (63->65) – Eläketaso nousee, kun eläkettä karttuu pidemmältä ajalta • Työntekijän eläkemaksua ei vähennetä eläkepalkasta – Eläketaso nousee, kun eläkettä karttuu suuremmasta palkasta • Kustannusvaikutukset voivat alentua, jos tk-eläkkeelle jää jatkossakin yhä vähemmän työntekijöitä
 47. 47. EI MAKSULUOKKA- VAIKUTUSTA • Työuraeläkkeillä • Työkyvyttömyyseläkkeillä 1. jotka on myönnetty julkisia työvoimapalveluita ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksessa saaville työntekijöille 2. joissa työkyvyttömyys on syntynyt tapaturman seurauksena ja tapahtuman hetkellä työnantajalla on voimassa oleva vapaamuotoinen tapaturmavakuutus 3. jotka on myönnetty raideliikennevahingon perusteella
 48. 48. VAIKUTUKSET RAHASTOINTIIN • Vuodesta 2017 alkaen vanhuuseläkemaksua rahastoidaan 0,4 prosenttia ansioista ikävälillä 17- 68 vanhuuseläkeikään asti – Nykyisin 0,5 prosenttia ansioista ikävälillä 18-54 • Vanhuuseläkkeen vuotuisten täydennysten kohdistaminen muutetaan 48
 49. 49. ELÄKEUUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA Mikä muuttuu ELÄKKEEN KARTTUMINEN Eläke karttuu samalla tavalla kaiken ikäisille (1,5 % vuodessa) Osa-aikaeläke poistuu - tilalle osittainen vanhuuseläke (25% - 50%) Työkyvyttömyyseläke paranee hieman Eläkeikä nousee portaittain 65 vuoteen Alin eläkeikä ↓ Tavoite-eläkeikä v. 2030 alkaen: joka ikäluokalle lasketaan oma eläkeikä. Pidempään työssä jatkamisesta palkitaan lykkäyskorotuksella (4,8 % vuodessa) Raskaiden töiden tekijöille työuraeläke (38 v raskasta työtä) ELÄKEIKÄ ELÄKELAJIT TURVA, VARMUUS YHTEINEN KAIKILLE Työeläke kasvaa työstä. Mitä enemmän palkkaa, sen enemmän eläkettä. Eläkeiän joustavuus Eläkemaksujen taso Mikä säilyy
 50. 50. Muutokset vuonna 2017 50
 51. 51. MIKÄ MUUTTUU 1.1.2017? • Jo 17-vuotias työntekijä eläkevakuutetaan – TyEL:issä vakuuttamisvelvollisuuden ikäraja laskee, YEL:ssä ja MYEL:ssä edelleen 18v. – Vanhuuseläke rahastoidaan ikävälillä 17-68 • Työntekijän eläke karttuu koko palkasta – Työntekijäin oma TyEL-vakuutusmaksua ei enää vähennetä eläkettä kartuttavista ansioista • Karttumaprosentti muuttuu 1,5% :iin – 53-62-vuotiaille 1,7% 31.12.2025 saakka
 52. 52. MIKÄ MUUTTUU 2017? • Osittainen varhennettu vanhuuseläke voi alkaa 1.2.2017 • Osa-aikaeläke päättyy 31.12.16. Viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet 1.1.2017 alkaen – Jo myönnetyt osa-aikaeläkkeet jatkuvat vuoteen 2024 asti. • Tasoitusmäärä yhdistetään 31.12.2016 vakavaraisuuspääomaan • Vanhuuseläkevastuut täydennetään 31.12.2016 vastamaan pidennettyä eliniän odotetta 52
 53. 53. LISÄTIETOA? • Verkossa ilmarinen.fi tarjoa tietoa suurelle yleisöllekin – Omat eläkeuudistussivut – Laskuri eläkeiän ja eläkkeen määrän arviointiin – Arviolaskelmat vanhuuseläkkeestä sekä osittaisesta vanhuuseläkkeestä – Uutishuoneessa artikkeleja • ETK:n elakeuudistus.fi:ssa tarkempaa tietoa 53
 54. 54. Lisäeläkkeet 54
 55. 55. LISÄELÄKEJÄRJESTELYT JA ALENNETTU ELÄKEIKÄ Suojasäännöksen piiriin kuuluvia lisäeläkejärjestelyjä ovat 1. Rekisteröidyt TEL-lisäeläkevakuutukset 2. Suurin osa eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäeläkejärjestelyistä 3. Vapaamuotoiset ryhmäeläkevakuutukset, jotka on otettu korvaamaan rekisteröityä TEL-lisäeläkettä, eläkesäätiön tai -kassan lisäeläkettä tai julkisen puolen TyEL:iä parempaa eläketurvaa Pääperiaate (ns. suojasäännös) TyEL-eläkkeen saa lisäturvan mukaisessa alennetussa eläkeiässä eläkeuudistuksen jälkeenkin niissä lisäeläkejärjestelyissä, joissa lisäeläketurva on rakennettu TyEL-järjestelmän varaan. Ehtona on, että vakuutettu kuuluu yllä mainitun lisäeläkejärjestelyn piiriin hallituksen esityksen antohetkellä 3.9.2015 ja työsuhde päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen alennetun eläkeiän täyttämistä.
 56. 56. SUOJASÄÄNNÖKSEN PIIRIIN KUULUVAT • TyEL-eläke on myönnetty tai myönnetään nykysäännöin • Eläkeuudistuksella ei ole vaikutusta kokonaiseläketurvaan • Työnantajalle ei tule lisäkustannuksia Eläkkeellä 1.1.2017 • TyEL-eläke lisäturvan mukaisessa alennetussa eläkeiässä varhennettuna (varhennus vähimmäisturvan mukaisesta alimmasta eläkeiästä) • Työnantaja päättää työehtosopimukset huomioon ottaen kompensoiko se vapaamuotoisella lisäeläkejärjestelyllä TyEL-eläkkeen varhentamisen • Ehto: Työsuhteessa 3.9.2015 ja jatkaa eläkeikään (vuonna 2017 tai myöhemmin) asti Työsuhteessa olevat • Eivät saa TyEL-eläkettä lisäturvan mukaisessa alennetussa eläkeiässä • Sama säännös kuin nykyisinkin Vapaakirjan saaneet
 57. 57. MUUT UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET • Osittaisen vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen rinnalla ei makseta lisäeläkettä rekisteröidyissä TEL- lisäeläkkeissä, vapaamuotoisissa lisäeläkejärjestelyissä on kuitenkin mahdollista valita toisin • TyEL:n mukaisen eläkkeen karttumamuutosten vaikutus vapaamuotoisiin lisäeläkejärjestelyihin  työnantaja päättää kompensoiko se vapaamuotoisella lisäeläkejärjestelyllä 57
 58. 58. http://www.slideshare.net /tyoelake_ilmarinen 58
 59. 59. 59

×