Digitálně (s)právně: Elektronická archivace a fakturace, CEAG

4,082 views

Published on

Prezentace společnosti CEAG.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,183
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitálně (s)právně: Elektronická archivace a fakturace, CEAG

 1. 1. Elektronická archivace a fakturaceMgr. Barbora Procházková, LL.M. 20. února 2013
 2. 2. Cíle prezentace• Víte k čemu je elektronický podpis?• Umíte správně nakládat s elektronickým originálem? Co nového přinesla novela zákona o archivnictví a spisové službě?• Chcete fakturovat elektronicky? Co to znamená a jaké přišly změny?
 3. 3. Úvod• Praktické dopady elektronizace• Vysvětlení základních pojmů• Nároky na nakládání s elektronickými originály dokumentů ve světle novely zákona o archivnictví a spisové službě• Důsledky nedodržení zákonné úpravy – právní domněnka pravosti elektronického dokumentu• Elektronická fakturace a novela právní úpravy
 4. 4. Praktické dopady elektronizace• Elektronizace zpravidla vede k outsoursingu části IT služeb.• Paradox: společnosti mívají větší pocit bezpečí, je-li jejich IT tzv. „in house“• Dva základní praktické dopady: – jak elektronická data ochránit před zneužitím – jak s elektronickými daty nakládat, abychom je zachovali po potřebnou dobu => bezpečnost a spolehlivost
 5. 5. Cíle bezpečnosti a spolehlivosti• Důvěrnost elektronických dat• Integrita elektronických dat• Dostupnost elektronických dat=> tyto cíle spolu úzce souvisejí a pomůžou pochopit regulacitýkající se nakládání s elektronickými dokumenty, včetněelektronického podpisu
 6. 6. Základní problémy nakládání selektronickými dokumenty• Technologie: nutnost vytvoření takové technologie, která umí zajistit jak dlouhodobou čitelnost formátu, tak např. zacházet s dlouhodobou platností elektronického podpisu• Právo: zajištění možnosti shodného nakládání s elektronickými dokumenty jako s papírovými (důkazní síla)
 7. 7. Elektronický originál (digitální podoba)• Definice písemného úkonu a formy v občanském zákoníku„Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů…….Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.“
 8. 8. Základní požadavky na zachovánídůkazní síly elektronických originálů• Základní požadavky na zachování důkazní síly elektronických dokumentů (uchovávání dokumentů v digitální podobě dle zákona o archivnictví a spisové službě): - neporušitelnost obsahu (integrita, nesouvisí s formátem) - označení původce (autentičnost, věrohodnost původu) - čitelnost (přímo nebo prostřednictvím technického zařízení) užití elektronického podpisu k právním úkonům včetně časového razítka
 9. 9. Jaký typ elektronického podpisupoužívat?• Nepřímá novela zákona o EP - zavedení jednotného typu EP pro komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem, tzv. uznávaný elektronický podpis:„zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby“
 10. 10. Ověřování platnosti EP• Různá SW řešení• Vyhláška o ověřování platnosti zaručeného EP č. 212/2012 Sb.• Existence časového razítka• Řetězení časových razítek• Uchovávání dokladu o ověření
 11. 11. Domněnka pravosti elektronickéhooriginálu• „Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, a následně za doby platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, nebo uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.“ (zákon o archivnictví a spisové službě §69a odst.5)
 12. 12. Důsledky nedodržení zákonné úpravy• Neprokazatelnost právního úkonu, snížení důkazní síly Špatné zacházení s platným dokumentem po jeho vzniku - porušení důvěryhodné archivace nebo neaplikovatelnost domněnky pravosti - po technické stránce : nedoložení migrace formátu, žádné časové razítko nebo až po platnosti EP, jiný typ EP - nesprávná doba archivace - ztráta elektronického originálu z datové schránky po 90 dnech• Neplatnost právního úkonu Nedodržení formy či jiné náležitosti právního úkonu – např. dokument nebyl opatřen EP nebo podepsala osoba neoprávněná
 13. 13. Elektronická fakturace a novelaprávní úpravy I• Novela zákona o DPH č. 235/2004 Sb.• Implementace směrnice 2010/45/EU• Uvolnění regulace elektronické fakturace• Účinnost od 1.1.2013• Úvahy o zavedení povinné elektronické fakturace ve veřejném sektoru od 2016, minimálně pro veřejné zakázky
 14. 14. Elektronická fakturace a novelaprávní úpravy II• Zásadní změny v pravidlech fakturace – pouze zachování vlastností (nejen Edi nebo el. doklad podepsaný uznávaným EP)• Možnost převádět listinou formu nejen pro účely úschovy• Souhlas musí být s použitím, nejen s vystavením• Definování vlastností: věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti – jejich zachování od vystavení do konce lhůty uchování• Nové pojmy – auditní stopa, kontrolní mechanizmy
 15. 15. Elektronická fakturace a novelaprávní úpravy III• „Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů, procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.“• Kontrolní mechanismy – postupy, kterými osoba povinná k dani vytvořila, provedla a udržuje přiměřenou míru jistoty, pokud jde o totožnost dodavatele zboží či poskytovatele služby nebo vystavovatele faktury, neměnnost obsahu týkajícího se DPH a čitelnost faktury od okamžiku vystavení do konce doby uchovávání (dokumentace obchodního případu)
 16. 16. Elektronická fakturace a novelaprávní úpravy IV• Auditní stopa („spolehlivá vazba“) – zdokumentovaný tok plnění od zahájení, zdrojového dokumentu až po ukončení, a naopak, který propojuje různé dokumenty v rámci celého životního cyklu• Spolehlivá, pokud je propojení mezi podklady a zpracovanými plněními snadno sledovatelné (auditní stopa obsahuje dostatečně podrobné informace k propojení dokumentů), odpovídá uvedeným postupům a zachycuje procesy, které skutečně nastaly
 17. 17. Elektronická fakturace a novelaprávní úpravy V• Každá společnost si může najít svůj vlastní přístup a model• Svobodná volba vede k vyšší odpovědnosti s rizikem zhoršení jistoty postupu při daňové kontrole• Ty společnosti užívající EP budou mít nejspíš výhodu• EU dokument: Code of practice on electronic invoicing in the EU• Metodické pokyny Generálního finančního ředitelství (nezávazné)• EU dokument: Explanatory notes
 18. 18. Přehled základních právních předpisů• Občanský zákoník (písemný úkon a forma)• Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. (uznávaný elektronický podpis/značka)• Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. (domněnka pravosti elektronického dokumentu)• Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.• Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. (elektronická fakturace)a navazující podzákonné normy a další speciální právní úprava jednotlivých oblastí
 19. 19. Děkuji za pozornost!

×