Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herri kirolak zuzenduta

592 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Herri kirolak zuzenduta

 1. 1. HERRI KIROLAK27/03/2013TXINPARTA HEGALARIAKAitziber Garcia, Ainhoa Eceiza, Saioa Garcia eta Leyre Erviti.
 2. 2. Herri Kirol terminoak Euskal Herrian antzinatik jokatu izan diren kirol desberdinei egitendio erreferentzia: soka tira, harri jasotzea, sega jokoa… Guzti hauek gure kultur iragan etaarbasoekin dute lotura eta gehiengoa garai bateko eguneroko lan jarduerak dira, gaur egunaisialdira bideratu ditugunak. Beraz, Herri Kirolak historian zehar leku garrantzitsua bete dutegure kulturan eta dudarik gabe, euskal gizartearen ezaugarri berezi eta interesgarriak dira.Modu berean, Euskal Herriko herri kirolek gure kulturari nahiz gizarteari ekarpen handiaegin diote, besteak beste, ekitaldiak antolatuz, atzerrira ateraz eta kirolarien izenak aditzeraemanez. Gai honi esker, neska mutilek honen berri edukiko dute.Horregatik, gai aproposa iruditu zaigu, adimen anitzak lantzeko aukera ematen duelako.Kirola ezinbesteko jarduera da Lehen Hezkuntzan eta gainera, neska mutilek oso gustuko dute.Beraz, zergatik ez ditugu erlazionatzen jarduera fisikoa eta kulturaren ezagutza? Gai honekaukera aparta ematen digu modu aktibo eta ludiko batean, ezagutza lortu eta burua martxanjartzeko.Gardnerren ustez pertsona bakoitzak inteligentzia maila desberdina daukainteligentziaren hainbat aldetan. Honek, zortzi adimen proposatzen ditu, balio eta garrantziberdinekoak eta independenteak:• Hitzezkoa- linguistikoa: hizkuntzaren osagaiak identifikatzeko, analizatzeko etamanipulatzeko trebetasun konprensiboa eta produktiboa da. Problema gehienetanbeharrezkoa da hizkuntza ulertu eta nahastuta egon daitekeena ulertzenahalegintzea.• Logiko matematikoa: elementu logiko-matematikoak bereizteko eta arazoakkonpontzeko gaitasuna, arrazoiketa mota desberdinak erabiliz. Adimen etengabeazalduko da jarduera sekuentzian.• Ikusmenekoa- espaziala: mundua irudikatzeko gaitasuna , irudiak etaerrepresentazio mentalak direla medio. Puzzleek aukera bikaina ematen diguteadimen hau lantzeko.• Entzumenezkoa- musikala: erritmoa, tonua, intonazioa bereizteko eta erabiltzekotrebetasuna da. Euskal Herriko herri kirolekin guztiz lotuta dago Euskal musika.
 3. 3. • Gorputzezkoa -kinestesikoa: gorputzaren mugimendua kontrolatzeko eta objektuakmanipulatzeko trebetasuna da. Aipatu bezala, jarduera sekuentzia aktiboa izango da.Jarduera fisikoenak azken biak dira.• Harremanetarakoa- interpertsonala: Pertsonengan emozioak, motibazioak,sentimenduak, ideiak … bereizteko, ulertzeko eta haiei erantzuteko trebezia.jardueretan ikasleei egoera zehatz batzuetan sentitzen dutenari buruz galdetzenzaie, elkar uler dezaten.• Auto-ezagutza- intrapertsonala: norberaren alderdi kognitiboa, afektibo etaemozionala errekonozitzeko eta erregulatzeko gaitasuna da. Aipatu bezala, kontuanhartu duguna.• Naturalista: animalien eta naturaren munduan sakonki interpretatzeko eta bertanmurgiltzeko gaitasuna da. Herri kirolek lotura handia dute natur inguruneekin etaburutzeko behar diren materialetako asko naturatik lortu behar dira, lokotsak edoidiak hala nola.Jarduera sekuentzia Lehen Hezkuntzako bigarren ziklora zuzenduta dago, arrazoidesberdinengatik, aproposena delako. Alde batetik, 9 urteko adinari “indarraren adina” deitzenzaio, trebetasun fisikoaren gorakada ematen delako, neska mutilak fisikoki oso aktiboak bihurtuz.Gainera, “ Arrazoiaren adina” ere kontsideratzen da, pentsamendua logikoago egiten delako.Piagetek 7-11 urte bitarteko adinari operazio konkretuen aldia deitu zion eta etapahonetan haurra arazo erreal eta konkretuei aurre egiteko gai da. Gainera, pentsaera itzulgarriaeta sailkatzeko gaitasuna ditu, hau da, egoerak sakonago behatzeko eta analizatzekogaitasunak. Gaitasun fisiko eta kognitiboen garapen honek jarduera ezberdinak burutzekoaukera ematen du eta kirola gai aproposa izan daiteke biak batera lantzeko.Psikologo kognitibo ugarik, ikaskuntza prozesuan ikasleari ematen diote protagonismoaeta horien artean, Bruner da aipagarriena. Gure jarduera sekuentzietan, ikasleak izango duprotagonismoa eta jarduerak haien jakin mina pizteko modukoak izango dira. Bruner-ek zioenbezala, garapen kognitiboaren funtsezko helburua, pertsonei munduaren eta errealitateareneredu bat ematea da, bizitzako arazoak konpontzeko balioko duena. Gure bigarren ziklokojarduerak Bruner-en etapa sinbolikoan kokatuko lirateke, haurra munduan sinboloen bidezirudikatzeko gauza denean.
 4. 4. Beraz, Bruner-en aurkikuntza bidezko ikaskuntzaren teoria jarraituz, irakasleak gidatzendu aurkikuntza neurri batean eta ikasleek daukate paper aktiboa eta protagonismoa. Ikasleenentseguak bide zuzenetik ez doazenean, irakasleak lagungarri izango den informazioa emangodie. Horrela, intuiziozko pentsamendua agertuko da, auto-motibazioa garatuko da eta ikasleaizango da bere ikaskuntzaren arduradun. Jarraian aurkituko dituzuen 12 jardueren gehiengoan,ikasleak gidatuko du bere ikaskuntza. Burutu ditugun jarduera fisikoetan ikasleek edukiko dutekontrola.Honek erlazio handia dauka zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasunarekin.gaitasun honek askotariko trebetasunak izatea eskatzen du, egokitasunez, autonomiaz etaekimenez jarduteko bizitzako eta jakintzako askotariko eremutan (osasuna, ekoizpen-jarduera,kontsumoa, zientzia, teknologia-prozesuak, etab.), eta mundua interpretatzeko. Modu berean,lotura dauka ikasten ikasteko gaitasunarekin. Gaitasun honek bi alderdi nagusi ditu. Batetik,norberaren gaitasunen (intelektualak, emozionalak eta fisikoak) kontzientzia hartzean etagaitasun horiek garatzeko prozesuaz eta estrategiez jabetzean datza gaitasuna, bai eta nork bereburuari laguntzeko egin daitezkeen jarduerez eta beste pertsona edo baliabide batzuen laguntzazegin daitezkeenez ohartzea ere. Eta bukatzeko matematika gaitasunarekin eta gizarterako etaherritartasunerako gaitasunarekin zerikusia badauka. Azken honek, aukera emango dio ikaslearizer gizarte-errealitate bizi duen ulertzeko, lankidetza-jarduerak egiteko, bizikidetza lantzeko, etaherritartasun demokratikoa gizarte plural batean erabiltzeko. Zaila da alderdi guzti hauek jarduerasekuentzia batetan sartzea baina hauetako asko, agerian daude jardueren artean.Gure programazioak zenbait psikologoren ideiekin eta oinarrizko gaitasunekin bat egitenduen modu berean, Oinarrizko Curriculum dekretuaren alor desberdinetako helburuekin erelotura du. Herri kirolaren gaiak Gorputz Hezkuntza, Arte Hezkuntza eta Matematika gaiekindauka lotura.Gorputz Hezkuntzari dagokionez, ikasgai honek mugimen jarduerarekin eta gorputz-kulturakoelementuak barneratzearekin lotutako ahalmenak garatzea du helburu. Mugimen-jarrerarenpedagogiatzat hartzen da, eta pertsona bakoitzaren garapena lortzen eta bizi-kalitatea hobetzenlaguntzen du. Helburu ugarik, gure gaiarekin lotura dute, batzuk besteek baino gehiagohorretarako gehien lotura daukaten helburu eta edukiak beltzez adierazi ditugu, gai honetan etabaita gainontzekoetan ere.Gorputz Hezkuntzako lehenengo helburuan, norberaren gorputzaren hautemate- eta mugimen-aukerak aztertzea eta gauzatzea da, nork bere buruan arreta jartzeko eta konfiantza hartzeko;
 5. 5. horrela, norbera ongi sentitzea onuragarria izango da osasunerako. Jarduera sekuentziako azkenbi ariketak jolas moduan planteatuta daude eta honek helburua lortzen lagunduko du.Bigarrenean, sarri, aldizka eta neurrian egiten den jarduera fisikoaren balorazio positiboa egingoda, nork bere buruarekiko eta beste pertsonekiko jarrera arduratsua adierazteko.Hirugarren helburuaren bitartez, trebetasun eta ahalmen fisikoak garatuko dira, oinarrizkomugimen trebetasunak haurren bilakaera-prozesuari jarraiki gara daitezen ekintza-jokoen bidez.Arazo motorrak konpontzeko eta, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta jarduera artistikoak etaespresiokoak egitean, eraginkortasunez eta autonomiaz jarduteko printzipioak eta arauakeskuratzea, aukeratzea eta aplikatzea izango da laugarren helburua.Bosgarren helburuan aldiz, jarduera fisikoetan parte hartzea izango du helburu, jokabide-estrategiak eskuratzeko; estrategia horien bidez, gainerakoekin harreman orekatuak etaeraikitzaileak egin ahal izango dira eta, horrez gainera, aisialdi-denbora topaketarako gunebihurtuko da.Seigarren eta zazpigarren helburuak gure lanarekin garrantzia gehien dituzten helburuak dira.Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako tradizio ludikoek eta fisiko nahiz kirolekoekduten gizarte- eta kultura-kutsua aintzat hartzea, euskal kulturaren eta beste kulturabatzuen balioak errespetatzeko eta balioesteko lagunduko die; horretarako, herri-jolasaketa -adierazpenak eta jolas eta adierazpen tradizionalak egingo dira. Jarduera fisikoenaniztasuna, jolas motak, tradizio ludikoak, kirol jarduerak eta dantzak ezagutzea etagizarteko eta kulturako hainbat irizpide kontuan hartuta balioetsiko da, euskal kulturarenbalioak aintzat hartzeko.Ikasgai honetan lau eduki multzo daude: norberaren ezagutza eta kontrola, gorputz adierazpenaeta komunikazioa, jarduera fisikoa eta osasuna eta mugimen kultura. Gure gaia azken edukimultzoarekin dago lotuta, giza mugimenaren kultura-adierazpen diren jolasak eta kirol-jarduerakaztertzen direlako. Honen barruan, eduki desberdinak daude, hala nola, jolasa eta kirola gizarte-errealitateko elementutzat hartzea, jolasetan parte hartzea eta kirola egiten hastea,lankidetzarekin, aurkaritzarekin eta lankidetza/aurkaritzarekin lotutako oinarrizko jolas—estrategiak aurkitzea, jolasean parte hartzen duten pertsonak errespetatzea eta gizartearenaurkako portaeren aurka egitea, joko-arauak ulertzea, onartzea eta betetzea, eta ezarritakoestrategiei dagokienez jarrera arduratsua izatea, jolasa gozamenerako, beste pertsonekinharremanetan jartzeko eta aisialdi-denbora pasatzeko bidetzat hartzea, eta jolasetan eta kirol
 6. 6. jardueretan egindako esfortzua balioestea, Euskal jolasak, dantzak eta kirolak kultura etatradizioak transmititzeko bidetzat hartzea eta teknologia berriak erabiltzea, euskal tradizioeieta kirolei buruzko informazioa bilatzeko.Arte Hezkuntzaren barruan, musika, arte plastikoak eta ikusizko arteak sartzen dira. Irakasgaihonetako edukien helburua eremu hauei erantzungo du: arteen, ikusizko kulturaren eta musika-kulturaren adierazpen-, komunikazio eta narrazio-erabileren edukiak; musika-hizkuntzaren,hizkuntza plastikoaren eta ikusizko hizkuntzaren baliabideei eta arauei buruzko edukiak;artearen, ikusizko kulturaren eta musika-kulturaren sorkuntza-prozedurak eta teknikak aztertzendituzten edukiak; arteak, ikusizko kultura eta musika-kultura sortzen dituen gizartean arteek,ikusizko kulturak eta musika-kulturak dituzten funtzioen eta artikulazioaren edukiak eta gertukoeta urrutiko eremuetako ikusizko arte-sorkuntzen eta musika-sorkuntzen edukiak, ekoizpen-testuinguruak kontuan hartuta.Esan bezala, Herri Kirolak lotura handia dute Euskal Kulturarekin, eta musika Euskal kulturarenzati denez, proposatutako jardueretan musika erabiltzea interesgarria izan daiteke.Curriculumean ideia hau argi eta garbi islatzen da Giza eta arte kulturako gaitasuna garatzean:Musika, dantza eta artea dira, oro har, Euskal herria komunitate egiten duten lekukoadierazgarrienetako batzuk. Horrez gainera, beste garai batzuetako bizimoduak hurbiltzendituzte. Jarduera sekuentzian, euskal abestiei erreferentzia egiten diegu eta ikasleak dantzatzeraanimatu.Matematika eguneroko bizitzaren arlo guztietan aurkitzen den gaia da, gure kulturaren parte:galderak sorrarazteko, ereduak lortzeko, eta harremanak eta egiturak identifikatzeko gai deneremu gisa eratu nahi da ikasgai hau.Matematika Lehen Hezkuntzara egokitzeko, komeni da zenbait ezaugarri interesgarri adierazteaeta hauek, gure jarduera sekuentziarekin lotura dute:Hasteko, Ikasleen esperientziak erabiltzea, kasu honetan herri kirolez baliatuz.Prozesu horretantalde-lanari garrantzia ematea, eta ikaskuntzarako oinarri hartzea.Matematikako ikasgaia sei eduki multzotan banatzen da, hain zuzen ere: zenbakiak etaeragiketak; neurketa; geometria; informazioa tratatzea, zoria eta probabilitatea; problemakebaztea; eta eduki komunak. Hauetako batzuk gure jarduera sekuentzian agertuko dira. Bereziki,eragiketak eta problemak ebaztea.
 7. 7. Helburuetan, hauek dira lortu nahi ditugun helburu garrantzitsuenak:Lehenik eta behin,Kalkuluak eta estimazioak (numerikoak, metrikoak, etab.) segurtasunez etakonfiantzaz egitea, egoera bakoitzaren araberako prozedura erabiliz, eguneroko bizitzakoegoerak interpretatzeko eta balioesteko (buruzko kalkulua, idatzia, kalkulagailua…), emaitzaksistematikoki berrikusiz.Modu berean, Matematikak eguneroko bizimoduan (herri kiroletan) duen egitekoa aintzakotzathartzea, matematika erabiliz gozatzea eta matematikarekin dihardutenen moduak eta jarrerakbalioestea; esate baterako, alternatibak aztertzea, hizkuntza zehaztasunez erabiltzea edoebazpideak eta soluzioak biltzen saiatua izatea eta malgutasuna izatea.Azkenik, Matematika gure kulturaren partetzat hartzea, historikoan izan duen eta egungogizartean duen egitekoa kontuan hartuta, eta landutako matematika-gaitasunak gizarteangertatzen direnak aztertzeko eta balioesteko aplikatzea; esate baterako, kultura-aniztasuna,ingurumena errespetatzea, osasuna, kontsumoa, genero-berdintasuna eta elkarbizitza baketsua.BIBLIOGRAFIA:• KAMI, C. (1982). “La autonomia como finalidad de la educación”, Infancia yaprendizaje, 18,3-33.• CASTAÑO,C., ITURRIOZ, (1985). Jean Piageten teoria. Adimenaren hastapenak.Bilbo. E.H.U.• Oinarrizko kurrikulum diseinua( 97/2010 Dekretua).
 8. 8. 1.- Calcula las multiplicaciones planteadas y ordénalas de menor a mayor. Después pégalas enorden en los cuadrados y descubre cual es el dibujo! A que deporte rural pertenece? Explícalo.3x2 9x7 8x65x6 8x3 10x107x6 8x7 9x41 2 34 5 67 8 9
 9. 9. 2.- Realiza la sopa de letras y rumeros: Utilizacion de métodos conocidos.3 X 9…………………..4657+ 2756…………………….6356- 2568……………………..Siete mazorcas…………………….dos son catorcemazorcasDoce personasquieren jugar a“sokatira”. ¿Cuántaspersonas habrá encada equipo?………………………3 7 8 8 F T R D S E I SQ E T Z X C V G U P L DQ E T V F 5 0 D S O F H4 8 T Z X C V G U R L DSi en una carrera desacos de quinceparticipantes secaen seis, ¿cuántosquedan?……………………..32+ 2617…………………….Q E T V F T R D S Y F HQ E T 2 7 C V G U P L DQ E A M A R I L L O F HQ E T Z X C V G U P 1 0¿Cuántos remosnecesitan cincoremeros si cada unotiene que tenerdos?...................Orio ha recorrido1280m y Hondarribiaha recorrido 1000m.¿ Cuántos metroshan recorrido entrelos dos?...........................7 4 1 3 F T R 7 5 Y F HQ E T Z X C V G U P L D2 2 7 2 F T R D I E Z HN U E V E C V G 2 2 8 0568X 4…………………….20 : 2…………………………Perurena halevantado una piedrade 100kg y otra de…………. En total halevantado 150kg.6 X 8......................¿ De qué color es latrainera de Orio?……………………….
 10. 10. 3.- El ayuntamiento de Bera de Bidasoa necesita cada año 150 mazorcas para poder usarlas enlos juegos rurales de sus fiestas. Un granjero ha cultivado mazorcas durante todo el año parapoder vendérselas al alcalde. De camino a Bera, el camión que las transportaba ha perdido 20de ellas y otras diez se han podrido. ¿Cuántas mazorcas han llegado a su destino? ¿ Cuántasvan a poder ser usadas en los juegos?Sabías que: ¿el maíz es el alimento más cultivado en todo el mundo, por encima del arroz y eltrigo?¿ Pero podrías identificar su planta? Reuniros en grupos de dos o tres personas eintentad averiguar qué planta es cada una de ellas:A) B) C)4.- En las fiestas de un pueblo pequeñito de Euskal Herria hoy celebran el día a favor deleuskara y para ello han hecho una clase de juegos con los que los habitantes del pueblo podíanparticipar para pasárselo bien. Después de ver que mucha gente se ha implicado, han decididorepetir dos juegos para que los niños puedan disfrutar más del día . Para estos dos juegos sehan apuntado 20 niños en total, pero de esos 20 cuatro no han podido participar debido a unalesión de última hora. Siete niños han jugado a pelota, y cinco niños han jugado a pelota y acesta punta. ¿Cuántos niños han jugado sólo a cesta punta?5.- Iratxe ha ido a ver una carrera de bueyes a la plaza de Altza con todos sus amigos. Entretodos han contado 9 cabezas, 30 patas y piernas y 12 cuernos. Teniendo en cuenta que porcada dos bueyes hay una persona que las dirige, ¿ Cuántos bueyes y personas hay en total?6.- En una carrera de sacos los participantes deberán recorrer un total de 100 metros. Marta seha caído a los 20 metros y cuando quedaban 30 metros para que terminase la carrera ha caídoAlex. ¿Cuántos metros ha recorrido Alex? ¿Y cuántos metros le quedaban a Marta paraalcanzar la meta?Después de resolver el problema, dialogar entre vosotros sobre los sentimientos y emocionesque pueden llegar a tener los atletas a la hora de competir: antes de la carrera, durante lacarrera, después de la carrera… Luego, cada uno de vosotros deberá contarles a los otros tresmiembros del grupo su experiencia; es decir, cómo os habéis sentido en alguna circunstanciaparecida (emociones positivas tanto negativas).
 11. 11. 7.- En fiestas de Lesaka todas las noches se celebra una verbena. En ella, se escuchancanciones vascas y se bailan sus bailes tradicionales así como: arin arin, fandango… Hoy,viernes por la noche se reúnen 25 personas. Ainhoa baila con 6 chicos, Aitziber con 7, Saioacon 8 y así todas las chicas hasta Leyre que baila con todos. ¿ Cuántos chicos y cuántas chicashay en la verbena?8.-En un colegio de Eibar les han dado a los niños de 3º de primaria una serie de deportes paraque los clasifiquen según sus características. Los deportes que se les ha presentado son lossiguientes: pelota mano, fútbol, baloncesto, cesta punta, hockey, gimnasia rítmica, recogida demazorcas, natación, levantamiento de piedras, cortador de troncos con hacha, nataciónsincronizada, lanzamiento de fardo y carrera con chingas.Poneros en grupos de 4 y ayudar a estos niños a clasificarlos empezando por determinar cuálesson los deportes rurales y los que no.9.- Para construir esta fila de 4 cuadrados se han necesitado 13 mazorcas.¿Cuántas mazorcas se necesitan para construir una fila de 50 cuadrados?Después de resolver el ejercicio, intenta pensar en cuatro emociones distintas que te hantocado vivir durante toda esta semana y escríbelos dentro de los cuadrados. ¿Lo has pensadoya? Ahora relaciona cada uno de ellos con un color y píntalos.10.- Los 25 alumnos de 4º curso han ido de excursión a practicar diversos deportes rurales,tales como la carretilla, la “sokatira”, la carrera de sacos etc. Alquilar el autobús ha costado350 euros. Cada alumno puso 8 euros y el resto lo pagó el colegio.¿Cuánto dinero tuvo que poner el colegio?Después de resolver este problema responde a esta pregunta y realiza la siguiente acción:¿Conoces la canción Sarri-sarri de Kortatu? Es una canción muy conocida que suelen poner eneste tipo de actividades, ya que es alegre y con mucha vitalidad, perteneciente al género Ska.En esta segunda parte del ejercicio deberéis hacer una pequeña interpretación de estacanción, cantándola y bailándola a vuestro gusto. ¡Ánimo, será muy divertido!
 12. 12. 11.- Juego de las sillas: Para llevar a cabo este ejercicio necesitamos diez sillas y diezparticipantes. Las sillas se colocarán formando un círculo mirando hacia el exterior de estemismo. Una vez colocadas las sillas necesitaríamos un aparato de música con un CD decualquier género en su interior. Por último, cada niño que participe en este ejercicio constaráde un papel/cuaderno y un boli/lápiz. Una vez teniendo y habiendo preparado todo lo anteriorpodremos dar por comenzado el ejercicio.Imagino que todos conoceréis en famoso y típico juego de las sillas y si no es así ahora os loexplicaremos. Cuando demos al botón “play” del aparato de música, la música empezará asonar y a su vez los niños deben empezar a bailar alrededor del círculo de sillas sin pararse,dando vueltas a su alrededor a la vez que bailan. La música que escucharán será música vasca,por tanto deberán bailar los bailes típicos vascos, como el “arin arin”, “fandango”… Cuandodemos al botón “stop” del aparato de música, la música se parará y los niños debenpercatarse de esto, ya que mientras estos bailaban alrededor de las sillas hemos quitado una, yahora en lugar de diez sillas hay nueve. Por ello, en el momento que hemos parado la música,los niños deben sentarse en una de las sillas de círculo rápidamente para no quedareliminados, obviamente un niño se quedará sin silla y será eliminado. Pero ahí no haterminado el juego, una vez sentados, les diremos el minuto en el que hemos parado lacanción y ellos deben pasar esos minutos a segundos, haciendo el cálculo de cabeza. El niñoque primero termine, levantará la mano, dirá su respuesta y si ésta es correcta ganará unavida, así que en el caso de que el niño que ha respondido a la pregunta se quede sin silla podráelegir quién será eliminado en su lugar, siempre que no tenga vida. El ejercicio seguiría asísucesivamente hasta que alguien gane y se siente en la única silla que quede.12.-Cuadrado Mágico: Para elegir quienes participan en este primero haremos una carrera desacos entre toda la clase, los primeros diez niños que lleguen serán los afortunados de jugarlos primeros al juego. Una vez ganada la carrera cada niño escogerá una cartulina o papel conun número del uno al diez que tendrán que colocársela en la ropa y así cada uno ocupará ellugar de un número. Hecho esto, daremos comienzo al juego del “cuadrado mágico”. Estejuego tendrá lugar en una clase espaciosa, y en el suelo de la clase crearemos la forma de uncuadrado, hecho con cinta adhesiva de color. Cada uno de los niños se tendrán que colocar enuna casilla del cuadrado, se tendrán que colocar de una manera en la que todas las columnas ylas filas sumen la misma cifra. Todas tienen que sumar quince. Una vez conseguido, el juegohabrá acabado.
 13. 13. JUSTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS1.- Necesitaremos algunos recursos concretos para el desarrollo de este primer problema:Materiales: Tijeras, pegamento, papel y boli.Espaciales: Un aula corriente.Tiempo: Aproximadamente diez minutos.Este problema es una divertida forma de utilizar las multiplicaciones con un fin concreto,averiguar cuál es la imagen. Los alumnos irán multiplicado uno a uno los números quecorresponden a cada parte del dibujo y los ordenarán para finalmente descubrir a qué deportenos referimos. De este modo, utilizarán métodos conocidos para resolver el ejercicio y graciasa la representación gráfica construida, hallarán la respuesta de la pregunta planteada.Son varias las inteligencias que podemos trabajar gracias a este ejercicio o problema:- Inteligencia lógico matemática: mediante las multiplicaciones planteadas y lasestrategias utilizadas.- Inteligencia espacial: Con la construcción del puzle.- Inteligencia lingüística: A la hora de explicar de qué deporte se trata y en qué consiste.2.- Necesitamos:Material: papel, bolígrafo y una vista de lince!Espacio: un aula corriente.Tiempo: entre diez y quince minutos.El ejercicio consiste en responder una a una las preguntas planteadas para después encontrarlas respuestas ( números o letras) en la sopa de letras. De estas forma, los alumnos utilizaránlos métodos conocidos o aprendidos y pondrán en marcha tres inteligencias:- Inteligencia lógico matemática: para resolver casi todas las preguntas planteadas.- Inteligencia lingüística: A la hora de escribir ciertas respuestas, buscarlas yencontrarlas en la sopa de letras.- Inteligencia espacial: En la búsqueda de números y letras.3.-Al igual que en el anterior, los recursos son muy simples:Material: papel y bolígrafo.Espacio: un aula que permita trabajar en grupo.
 14. 14. Tiempo: alrededor de diez minutos.Para resolver este sencillo problema los alumnos deberán de dividir el problema en partes yhacer los cálculos pertinentes para resolverlo. También tendrán que discutir entre ellos lasegunda parte del problema y utilizar un lenguaje adecuado para hacer la segunda parte delproblema.Inteligencias trabajadas:- Inteligencia lógico matemática: para resolver el problema es necesario pensarmatemáticamente y lógicamente.- Inteligencia lingüística: El problema esta redactado de una manera un poco liada porlo que se debe leer con atención. Los alumnos también deberán redactar lascaracterísticas del maíz con propiedad.- Inteligencia naturalista: Es necesario tener unos mínimos conocimientos de botánicapara poder resolver la pregunta planteada.- Inteligencia interpersonal: trabajo en grupo.4.- Este problema necesita:Material: Papel y bolígrafo.Espacio: Un aula normalTiempo: aproximadamente 15 minutosEstrategia matemática: Realizar un diagrama de Venn.Inteligencias utilizadas:- Inteligencia lógico matemática: Es necesario hacer ecuacines.- Inteligencia lingüística: El problema esta redactado de manera muy liosa, por lo quetendrán que entender, y saber qué es lo importante- Inteligencia interpersonal: Pueden pedir ayuda a otro alumno en caso de no sercapaces de entenderlo.5.- Para esta actividad se necesita:Material: Bolígrafo y una hoja.Espacio: Un aula.Tiempo: Alrededor de diez minutos.Para resolver este problema los alumnos deberán dividir el número de piernas/patas, cuernosy cabezas por el número de personas y bueyes que ellos creen que hay. Cuando hayan
 15. 15. encontrado el número de bueyes, sabiendo que por cada buey equivale una persona comoayudante, deberán hacer otra división. Una mezcla entre recursos conocidos y tanteo.Estas son las inteligencias que se trabajan en ese problema/ejercicio:- Inteligencia lógico matemática: Hallando el resultado mediante divisiones.- Inteligencia naturalista: Es necesario tener unos conocimientos sobre el animal queaparece en ese problema, en este caso el buey, para llevar a cabo este problema esnecesario que los niños sepan que los bueyes constan de cuernos, su número depatas… y que las personas carecen de cuernos etc…- Inteligencia lingüística: es necesario leer con atención y entender.6.- Necesitamos:Material: papel y bolígrafo.Espacio: un aula.Tiempo: unos diez minutos aproximadamente.Forma de grupo: individual y grupal (grupos de cuatro personas)Estrategias matemáticas: realización de dibujo o representación.Inteligencias utilizadas:- Inteligencia lógico-matemática: esta inteligencia se ha utilizado en la primera partedel ejercicio , principalmente, mediante restas.- Inteligencia interpersonal: se ha utilizado a la hora de reconocer las emociones deotros (en este caso, los atletas).- Inteligencia intrapersonal: esta inteligencia se ha utilizado en la última parte delejercicio, donde los niños deberán contar su propia experiencia.7.- Para poder resolver este este ejercicio necesitaremos:Material: papel y bolígrafo o lápiz.Espacio: un aula normal.Tiempo: diez minutos más o menos.Estrategias matemáticas: TanteoEste ejercicio consiste más que nada en hacer reflexionar o pensar a los alumnos para asípoder hallar la solución. Para ello, los alumnos, harán uso de 3 inteligencias:-Inteligencia lógico-matemática: para resolver este ejercicio deberán pensar lógicamente ydeberán buscar más de una manera para hallar la solución del problema.
 16. 16. -Inteligencia lingüística: deberán de leer más de una vez el problema planteado ya que puedeque a la primera no lo entiendan o no sepan por donde cogerlo.-Inteligencia intrapersonal: es un ejercicio individual en el que los alumnos tendrán que darlevueltas a sus pensamientos y a sus ideas que se les ocurren para así poder solucionar esteproblema.8.- Para poder realizar este ejercicio necesitamos:Material: papel y bolígrafo.Espacio: un aula corriente.Tiempo: el tiempo que necesiten para poder clasificarlos.El ejercicio consiste en clasificar una serie de deportes que se les ha planteado en modo deesquema de árbol para que los niños y niñas que lo resuelvan, interioricen un mejor conceptode clasificación y para que les ayude a plantearse todas las posibilidades que hay paraclasificarlos. Al ser un ejercicio en grupo, aprenderán a saber escuchar a lo demás y aceptar susdecisiones.Los alumnos utilizarán los métodos conocidos y podremos poner en marcha 3 inteligenciasemocionales:-Inteligencia lógico-matemática: clasificando todos los deportes que se les ha planteado conuna serie de criterios y características.-Inteligencia interpersonal: al ser un ejercicio en grupo los alumnos trabajan esta inteligencia.Entre ellos tendrán que decidir como los clasifican y que características utilizarán para ello.-Inteligencia lingüística: es necesario leer y entender lo planteado.9.- Los recursos necesitados para este problema son los siguientes:Materiales: papel, bolígrafo y lápices de colores.Espacio: un aula.Tiempo: quince minutos aproximadamente.Forma de grupo: individual.Estrategia: búsqueda de regularidades.Inteligencias utilizadas:
 17. 17. - Inteligencia lógico-matemática: esta inteligencia será aplicada en la primeraparte del ejercicio, mediante sumas y multiplicaciones.- Inteligencia intrapersonal: se utilizará a la hora de reconocer las emociones olos sentimientos.- Inteligencia espacial: esta inteligencia será utilizada en la última parte delejercicio; es decir, cuando los niños deberán dibujar las emociones identificadasanteriormente de un color concreto, el que a ellos les parezca adecuadorespecto a esa emoción.10.- Necesitamos:Materiales: papel y bolígrafo.Espacio: un aula.Tiempo: Unos diez minutos.Forma de grupo: individual y grupal ( cuatro personas)Estrategia: dividir el problema en partes.Inteligencias utilizadas:- Inteligencia lógico-matemática: a través de la multiplicación y la suma.- Inteligencia musical: en la segunda parte del ejercicio, poniendo en práctica lahabilidad de entonar, de llevar el ritmo adecuado etc.- Inteligencia corporal-cinestésica: en la segunda parte del problema, poniendoen prueba los movimientos y habilidades corporales, mediante un baile.11.- Los recursos que se necesitan para este problema son un poco más complicados:Recursos materiales: Diez sillas, aparato de música y CD.Recursos espaciales: Una clase espaciosa, gimnasio o la calle.Recursos de tiempo: Unos quince minutos.Forma de grupo: Grupal e individualEn el proceso del problema los alumnos trabajas la estrategia del cálculo mental ytambién diferentes tipos de inteligencia:- Inteligencia corporal: Se trabaja este tipo de inteligencia cuando los niñosestán bailando y dando vueltas alrededor de las sillas.
 18. 18. - Inteligencia lógico-matemática: En el momento en el que están pasando losminutos a segundos trabajan esta inteligencia.- Inteligencia musical: Mientras están bailando están escuchando música ytienen que tener el oído pendiente a si se para o no.12.-Para esta actividad se necesita:Materiales: Cinta adhesiva, sacos.Espacio: Una clase espaciosa.Temporalización: Quince minutos aproximadamente.Forma de grupo: Grupo de nueve personas.INTELIGENCIAS UTILIZADAS:- Inteligencia corporal: Cuando corren en la carrera de sacos y luego se muevenpara colocarse en cada casilla están llevando a cabo ese tipo de inteligencia.- Inteligencia lógico-matemática: Al sumar los números en busca del númeroquince y ordenándolos de determinada forma para que la suma de todos ellosde la cifra quince tratan esta inteligencia.- Interpersonal: Como es una actividad que deben de hacerla en equipo,trabajan este tipo de inteligencia. Tienen que decidir entre todos que lugarocupa cada uno en el cuadrado y organizarse juntos.ESTRATEGIAS UTILIZADAS:Los alumnos resolverás el problema que se les plantea mediante el tanteo.
 19. 19. 1.- La imagen que conseguimos ordenando los números de menos a mayor, hacereferencia a el reporte rural de las traineras.SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS:2.- Esto es lo que debemos de conseguir:
 20. 20. 3.- Si el granjero ha cultivado 150 mazorcas y se han podrido 20, 130 mazorcas hanllegado a su destino. ( 150 – 20 = 130 )De esas 130 que han llegado, 10 de ellas estaban podridas. Por lo tanto, son 120 lasmazorcas que van a poder ser utilizadas. ( 130-10 = 120 )Sabías que? A) Trigo B) Maíz C) Cebada4.- Es necesario construir un diagrama de Venn:µ = 20A: Pelota B: Cesta punta4¿Cuántos niños han jugado sólo a cesta punta? Nueve niños han jugado sólo a cesta punta.5.- Si hay doce cuernos, podemos saber que hay seis bueyes, ya que cada uno de ellos tienedos cuernos. Si una persona se encarga de llevar dos bueyes, son tres las personas que seencargan de llevar a los seis bueyes.Solucion:6 bueyes y 3 personas.6.-529
 21. 21. - 100 – 30 = 70Alex ha corrido 70 metros.- 100 – 20 = 80A Marta le quedaban 80 metros para alcanzar la meta.7.- Representaremos los datos de una manera clara, teniendo en cuenta que en la verbenaeran 25:Ainhoa__ 6 Argiñe__ 11 10 chicas + 15 chicos= 25 personas.Aitziber__ 7 Esther__ 12Saioa__ 8 Maider__ 13Paula__ 9 Goreti__ 14Ane__ 10 Leyre __ 158.- Pelota mano, fútbol, baloncesto, cesta punta, hockey, gimnasia rítmica, recogida demazorcas, natación, levantamiento de piedras, cortador de troncos con hacha, nataciónsincronizada, lanzamiento de fardo y carrera con chingas.DEPORTES RURALES: Pelota mano, cesta punta, recogida de mazorcas, levantamiento depiedras, cortador de troncos con hacha, lanzamiento de fardo, carrera con chingas.DEPORTES NO RURALES: Futbol, baloncesto, hockey, gimnasia rítmica, natación,natación sincronizada.9.- Un cuadrado→ 4 mazorcasDos cuadrados → 4 + 3 mazorcas = 7 mazorcasTres cuadrados → 4 + 3 + 3 mazorcas = 10 mazorcas…Conclusión: 4 + (n – 1) x 34 + (50 – 1) x 3 = 151 mazorcas- Para construir una fila de 50 cuadrados hacen falta un total de 151 mazorcas.
 22. 22. 10.- Los alumnos pusieron: 25 x 8 = 200 euros.350 – 200 = 150El colegio tuvo que poner 150 euros.11.- No tiene una solución concreta, es una actividad que puede variar.12.- Cuadrado mágico:

×