Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andrea onza moviment obrer

476 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andrea onza moviment obrer

 1. 1. Moviment obrerAndrea Martí i Gonzalo Sánchez.
 2. 2. ÍNDEX.• Graffiti 1: Anarquisme.• Graffiti 2: Huelga general.• Graffiti 3: Pensar és gratis.• Graffiti 4: Llibertat o mort.• Graffiti 5: Esabe no paga que mal me sabe.• Graffiti 6: V.• Graffiti 7: País valencià.• Graffiti 8: “Rikos asesinos”.• Graffiti 9: 15 M.• Graffiti 10: “Distribuyamos la riqueza.”• Graffiti 11: “Os olvidáis de los pobres.”• Graffiti 12: “Ver, oír, callar y obedecer. Lo siento pero no me vais a convencer.• Graffiti 13: “Barrio trabajador y depresivo”.
 3. 3. Graffiti 1.-Aquest és el símboldelanarquisme, queera una filosofiaque donavasuport labolició delestat. “Senseautoritat ni poder”-Aquest graffiti elvam trobar a laPlaça Beneyto i Coll.
 4. 4. Graffiti 2.Aquest graffiti simbo-litza la vaga general,que era una vaga que afectavaa les activitatslaborals. La vaga ge-neral estavaconvocada pelmoviment sindicalistao les centrals obreres.- El vam trobar a laPlaça Beneyto i Coll.
 5. 5. Graffiti 3.Aquest graffitisimbolitza la llibertatde pensament.Expressa que cadascuntenim el nostre dret per apensar o creure en el queens agrade o creguem conve-nient, sense queningú mane ni dirigisca elsnostres pensaments."Lliure pensament.”- Aquest graffiti està situat alCarrer de les Adoberies.
 6. 6. Graffiti 4.Aquest graffitisimbolitza comun tipus dejurament:alliberar lapàtria o morirper ella."Llibertat omort.”-El vam trobar alCarrer del Repés.
 7. 7. Graffiti 5.Aquest graffitisimbolitza la queixa delsempleats daquestaempresa(moviment obrer) capa les quotes donadesper aquesta empresa.Generalitzant, es basa enel moviment obrer jaque els treballadors esrevelen contra la seuaempresa.- El vam trobar situat alcarrer de la Tapineria.
 8. 8. Graffiti 6.Aquest graffitisimbolitza, en part,la intenció delmoviment obrerdensenyar la seuavisió de la llibertat idel veritable significat delanarquisme.- Està situat alcarrer de laConcòrdia.
 9. 9. Graffiti 7.Aquest graffiti és un símbolque representa la unió delstreballadors, principalmentusat per a representar alcomunisme, així com alsseus partits. Està compostper un martellsobreimposat a una falç. Aquestes dueseines són un símbol delproletariat industrial i de lapagesia; el fet que estiguenuna sobre laltra simbolitzala unitat entre tots elstreballadors.-El vam trobar al carrer delBisbe en Jeroni.
 10. 10. Graffiti 8.El significat daquestgraffiti explica, tal com elmoviment obrer, que elproletariat anava encontra de la burguesia iavui diase segueix fent, encara quede maneraminoritària. Aquest és unexemple duna "revelació"per part dels empleatsdirigit als caps, als qualscriden rics assassins(assassins de la llibertatdels treballadors).- El vam trobar a la PlaçaMiracle del Mocadoret.
 11. 11. Graffiti 9.Aquest graffitisimbolitza que tots elséssers humans naixen lliures i iguals en dignitati drets, dotats com estan deraó i consciència han decomportar-se fraternalment els uns amb els altres,tant els treballadors amb els caps com els caps amb elmoviment obrer (treballadors).- El vam trobar al Carrerde Sant Donís.
 12. 12. Graffiti 10.Aquesta foto simbolitza eldesacord que tenen lespersones delmoviment obrer deque uns tinguen tant i uns altrestan poc i que lapolarització cada diaés més gran, volen quehaja la mateixariquesa per a tots,tant per als rics com per alspobres.-El vam trombar al carrerGuillem del Rei.
 13. 13. Graffiti 11.Aquesta foto, igualque lanterior i totes lesd’aquesttreball, simbolitza la marginació dels pobres que, generalment, coincideixamb la classe obrera. I també la seua lluitadiaria per a intentar quela societat de hui diacanvie, aunque la majoriade les vegades es quedena l’intent, ya que nocanvia.-La vam trobar al carrerde la Tapinería.
 14. 14. Graffiti 12.Aquesta foto està totalmentrelacionada amb les queixesde les persones del movimentobrer, les quals estàn fartesde ser sempre mandades, dehaber de obeïr sempre elsmandats d’altres i no podermai reclamar els seus drets.Ver, oir i obeïr! U sent, peròno em vau a convencer. Açodiuen les persones demoviment obrer, encara queper desgràcia, no dona moltresultat.-La vam trobar al carrer EnPina.
 15. 15. Graffiti 13.Aquesta foto simbolitzauna gran veritat. Els barristreballadors sempre sóndepresius, ja que, encaraque treballen, eixe treballno es valorat com caldriaser-ho. Pero això els barristreballadors sóndepresius, ningú valora elseu treball, lo qual a lespersones del movimentobrer les senta fatal i asoles es consegueix queviuen deprimits.-Aquesta foto la vamtrobar al carrer en Bou.

×