Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lịch phát sóng tuần 03 _ Tháng 8

799 views

Published on

Lịch phát sóng tuần 03 _ Tháng 8

Published in: Business, Education, Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lịch phát sóng tuần 03 _ Tháng 8

 1. 1. LỊCH PHÁT SÓNG TVSHOPPING TUẦN 3 THÁNG 8/2009 từ 17/8 đến 23/8- Cập nhật: Mới Giờ Thứ hai 17/8 Thứ ba 18/8 Thứ tư 19/8 Thứ năm 20/8 Thứ sáu 21/8 Thứ bảy 22/8 Chủ nhật 23/8 6 00 Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ sức sức sức trang sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số 2 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền 2 2 Số 2 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán 2 (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2 minh số 2 50 Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy
 2. 2. 7 00 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 10 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Medisana Medisana 40 An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Centre Số 4 sống Centre Số 4 sống Centre Số 4 50 Trà thảo dược Tosy Tosy Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương Thực phẩm chức Trà thảo dược năng Việt Mỹ
 3. 3. 8 00 Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Tosy Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 10 Thảm trẻ em Tượng treo đồ Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em trang sức 20 Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động Đông trùng hạ Giá đựng xà phòng 2 số 2 thảo số 2 30 Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền Tảo Spirulina Khẩu trang Kissy Số 2 (Cũ) (cũ) 40 Máy matxa Happy Thùng rác thông An Dương Home Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán An Dương Home Máy matxa Happy minh số 2 Centre Số 4 Centre Số 4 50 Bát đĩa sứ xương Máy lọc nước Trà thảo dược Máy lọc nước Máy lọc nước Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương Kanggaroo Kanggaroo Kanggaroo
 4. 4. 9 00 Máy lọc nước Sách Kim Đồng Số Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Trang sức PNJ Đèn soi tai số 3 Máy lọc nước Kanggaroo 2 Kanggaroo Kanggaroo 10 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Thảm trẻ em Tượng treo đồ trang Lá nương số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) sức 20 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động đường Số 3 2 đường Số 3 30 Kem Tràng Tiền Kem giảm béo Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Số Máy matxa Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền (Cũ) Evelin 2 Medisana (Cũ) 40 Thiên Phúc Quán Máy matxa Máy matxa Happy Thùng rác thông Áo chống vẹo cột Máy matxa Thiên Phúc Quán Medisana minh số 2 sống Happy 50 Tosy Áo chống vẹo cột Bát đĩa sứ xương Tosy Máy lọc nước Tosy sống Kanggaroo
 5. 5. 10 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Tosy Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Lá nương số 2 2 10 Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu trang sức đường Số 3 20 Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 Số 2 Medisana 30 Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền (Cũ) Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Áo chống vẹo cột Evelin Medisana Số 2 sống 40 Máy matxa An Dương Home Thiên Phúc Quán Áo chống vẹo cột An Dương Home Thùng rác thông Thực phẩm chức Medisana Centre Số 4 sống Centre Số 4 minh số 2 năng Việt Mỹ 50 Áo chống vẹo cột Trà thảo dược Tosy Sách Kim Đồng Số Trà thảo dược Tosy Tosy sống 2
 6. 6. 11 00 Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ sức sức sức trang sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số 2 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền 2 2 Số 2 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán 2 (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2 minh số 2 50 Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy 12 00 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 10 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Medisana Medisana 40 An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Centre Số 4 sống Centre Số 4 sống Centre Số 4 50 Trà thảo dược Tosy Tosy Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương Thực phẩm chức Trà thảo dược năng Việt Mỹ
 7. 7. 13 00 Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Tosy Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 10 Thảm trẻ em Tượng treo đồ Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em trang sức 20 Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động Đông trùng hạ Giá đựng xà phòng 2 số 2 thảo số 2 30 Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền Tảo Spirulina Khẩu trang Kissy Số 2 (Cũ) (cũ) 40 Máy matxa Happy Thùng rác thông An Dương Home Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán An Dương Home Máy matxa Happy minh số 2 Centre Số 4 Centre Số 4 50 Bát đĩa sứ xương Tosy Trà thảo dược Tosy Tosy Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương
 8. 8. 14 00 Tosy Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika số 2 Trang sức PNJ Đèn soi tai số 3 Tosy 2 10 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Thảm trẻ em Tượng treo đồ trang Lá nương số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) sức 20 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động đường Số 3 2 đường Số 3 30 Kem Tràng Tiền Kem giảm béo Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Số Máy matxa Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền (Cũ) Evelin 2 Medisana (Cũ) 40 Thiên Phúc Quán Máy matxa Máy matxa Happy Thùng rác thông Áo chống vẹo cột Máy matxa Thiên Phúc Quán Medisana minh số 2 sống Happy 50 Tosy Áo chống vẹo cột Bát đĩa sứ xương Tosy Tosy Tosy Tosy sống
 9. 9. 15 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Tosy Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Lá nương số 2 2 10 Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu trang sức đường Số 3 20 Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 Số 2 Medisana 30 Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền (Cũ) Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Áo chống vẹo cột Evelin Medisana Số 2 sống 40 Máy matxa An Dương Home Thiên Phúc Quán Áo chống vẹo cột An Dương Home Thùng rác thông Thực phẩm chức Medisana Centre Số 4 sống Centre Số 4 minh số 2 năng Việt Mỹ 50 Áo chống vẹo cột Trà thảo dược Tosy Sách Kim Đồng Số Trà thảo dược Tosy Tosy sống 2
 10. 10. 16 00 Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 Tosy Dầu ăn Rika số 2 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ sức sức sức trang sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số 2 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền 2 2 Số 2 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán 2 (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2 minh số 2 50 Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy 17 00 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 10 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Medisana Medisana 40 An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Centre Số 4 sống Centre Số 4 sống Centre Số 4 50 Trà thảo dược Tosy Tosy Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương Thực phẩm chức Trà thảo dược năng Việt Mỹ
 11. 11. 18 00 Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Tosy Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 10 Thảm trẻ em Tượng treo đồ Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em trang sức 20 Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động Đông trùng hạ Giá đựng xà phòng 2 số 2 thảo số 2 30 Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền Tảo Spirulina Khẩu trang Kissy Số 2 (Cũ) (cũ) 40 Máy matxa Happy Thùng rác thông An Dương Home Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán An Dương Home Máy matxa Happy minh số 2 Centre Số 4 Centre Số 4 50 Bát đĩa sứ xương Máy lọc nước Trà thảo dược Tosy Máy lọc nước Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương Kanggaroo Kanggaroo
 12. 12. 19 00 Máy lọc nước Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika số 2 Trang sức PNJ Đèn soi tai số 3 Máy lọc nước Kanggaroo 2 Kanggaroo 10 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Thảm trẻ em Tượng treo đồ trang Lá nương số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) sức 20 Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động đường Số 3 2 đường Số 3 30 Kem Tràng Tiền Kem giảm béo Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Số Máy matxa Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền (Cũ) Evelin 2 Medisana (Cũ) 40 Thiên Phúc Quán Máy matxa Máy matxa Happy Thùng rác thông Áo chống vẹo cột Máy matxa Thiên Phúc Quán Medisana minh số 2 sống Happy 50 Tosy Áo chống vẹo cột Bát đĩa sứ xương Máy lọc nước Tosy Máy lọc nước Tosy sống Kanggaroo Kanggaro o
 13. 13. 20 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Máy lọc nước Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 Dầu ăn Rika số 2 Lá nương số 2 2 Kanggaroo 10 Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu trang sức đường Số 3 20 Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Thùng rác tự động Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo Kem Tràng Tiền Máy matxa đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 Số 2 Medisana 30 Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem Tràng Tiền (Cũ) Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Thiên Phúc Quán Áo chống vẹo cột Evelin Medisana Số 2 sống 40 Máy matxa An Dương Home Thiên Phúc Quán Áo chống vẹo cột An Dương Home Thùng rác thông Thực phẩm chức Medisana Centre Số 4 sống Centre Số 4 minh số 2 năng Việt Mỹ 50 Áo chống vẹo cột Trà thảo dược Tosy Sách Kim Đồng Số Trà thảo dược Tosy Tosy sống 2
 14. 14. 21 00 Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Trang sức PNJ Đèn soi tai Số 2 Kanggaroo 10 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Lá nương số 2 Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Giá đựng xà phòng Sữa cho người tiểu Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 Kanggaroo đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy lọc nước Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Máy matxa Tảo Spirulina (cũ) Kanggaroo Medisana 40 An Dương Home Máy matxa Happy Áo chống vẹo cột An Dương Home Máy lọc nước Áo chống vẹo cột An Dương Home Centre Số 4 sống Centre Số 4 Kanggaroo sống Centre Số 4 50 Trà thảo dược Máy lọc nước Tosy Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương Thực phẩm chức Trà thảo dược Kanggaroo năng Việt Mỹ
 15. 15. 22 00 Đèn soi tai số 3 Dầu ăn Rika số 2 Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Tosy Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 10 Thảm trẻ em Tượng treo đồ Lá Nương Số 2 Thảm trẻ em Dầu ăn Rika (cũ) Máy lọc nước Thảm trẻ em trang sức Kanggaroo 20 Giá đựng xà phòng Kem Tràng Tiền Số Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Thùng rác tự động Đông trùng hạ Giá đựng xà phòng 2 số 2 thảo số 2 30 Khẩu trang Kissy Thiên Phúc Quán Tảo Spirulina (cũ) Khẩu trang Kissy Kem Tràng Tiền Tảo Spirulina Máy lọc nước Số 2 (Cũ) (cũ) Kanggaroo 40 Máy matxa Happy Thùng rác thông An Dương Home Máy matxa Happy Thiên Phúc Quán An Dương Home Máy matxa Happy minh số 2 Centre Số 4 Centre Số 4 5 Bát đĩa sứ xương Tosy Trà thảo dược Tosy Tosy Trà thảo dược Bát đĩa sứ xương

×