Xenofwn lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)

480 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xenofwn lakedaimoniwn politeia (neoellhnikh apodosh)

 1. 1. •ENOºøN§ÕKE¢AIMONIøN ¶O§ITEIA ¶H°H: HTTP://NAOS.20M.COM/ WWW.E-E-E.GR
 2. 2. •∂¡√ºø¡ - §∞∫∂¢∞πª√¡πø¡ ¶√§π∆∂π∞ 1.1 ∞ÏÏ ÂÁÒ ÂÓÓÔ‹Û·˜ ÔÙ¤ ˆ˜ Ë ™ ¿ÚÙË ÙÒÓ ÔÏÈÁ·ÓıÚˆ ÔÙ¿ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô‡Û· ‰˘Ó·ÙˆÙ¿ÙË Ù η› ÔÓÔÌ·ÛÙÔÙ¿ÙË ÂÓ ÙË ∂ÏÏ¿‰È ÂÊ¿ÓË,Âı·‡Ì·Û· fiÙˆ ÔÙ¤ ÙÚfi ˆ ÙÔ‡Ù ÂÁ¤ÓÂÙÔ:  › ̤ÓÙÔÈ Î·ÙÂÓÔ‹Û· Ù¿Â ÈÙˉ‡̷ٷ ÙÒÓ ™ ·ÚÙÈ·ÙˆÓ, 1.2 ԢΤÙÈ Âı·‡Ì·˙ÔÓ. §˘ÎÔ‡ÚÁÔÓ Ì¤ÓÙÔÈ ÙfiÓ ı¤ÓÙ· ·˘ÙÔ›˜ ÙÔ‡˜ÓfiÌÔ˘˜, Ô›˜ ÂÈıfiÌÂÓÔÈ Ë˘‰·ÈÌfiÓËÛ·Ó, ÙÔ‡ÙÔÓ Î·› ı·˘Ì¿˙ˆ η› ÂȘ Ù¿¤Û¯·Ù· [Ì¿Ï·] ÛÔÊfiÓ ËÁԇ̷È. ÂΛÓÔ˜ Á¿Ú Ô˘ ÌÈÌËÛ¿ÌÂÓÔ˜ Ù¿˜ ¿ÏÏ·˜ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ η› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÁÓÔ‡˜ Ù·›˜ Ï›ÛٷȘ, ÚÔ¤¯Ô˘Û·Ó ¢‰·ÈÌÔÓ›· Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·  ¤‰ÂÈÍ·Ó. 1.3 ∞˘Ù›Î· Á¿Ú ÂÚ› ÙÂÎÓÔ ÔÈ›·˜, ›Ó· ÂÍ ·Ú¯‹˜ ¿Ú̷͈È, ÔÈ Ì¤Ó ¿ÏÏÔÈÙ¿˜ ÌÂÏÏÔ‡Û·˜ Ù›ÎÙÂÈÓ Î·› ηÏÒ˜ ‰ÔÎÔ‡Û·˜ ÎfiÚ·˜ ·È‰Â‡ÂÛı·È η› Û›Ùˆ Ë·Ó˘ÛÙfiÓ ÌÂÙÚȈٿو ÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ Î·› fi„ˆ Ë ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚÔٿو: Ô›ÓÔ˘ ÁÂÌ‹Ó ‹ ¿Ì ·Ó · ¯Ô̤ӷ˜ ‹ ˘‰·Ú› ¯ÚˆÌ¤Ó·˜ ‰È¿ÁÔ˘ÛÈÓ. ÒÛ ÂÚ ‰¤ ÔÈ ÔÏÏÔ› ÙÒÓ Ù¿˜ Ù¤¯Ó·˜ ¯fiÓÙˆÓ Â‰Ú·ÈÔ› ÂÈÛÈÓ, Ô‡Ùˆ η› Ù¿˜ ÎfiÚ·˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈŒÏÏËÓ˜ ËÚÂÌÈ˙Ô‡Û·˜ ÂÚÈÔ˘ÚÁÂ›Ó ·ÍÈÔ‡ÛÈ. Ù¿˜ Ì¤Ó Ô˘Ó Ô‡Ùˆ ÙÚÂÊÔ̤ӷ˜ Ò˜ ¯Ú‹ ÚÔÛ‰ÔÎ‹Û·È ÌÂÁ·Ï›ÔÓ 1.4 ¿Ó ÙÈ ÁÂÓÓ‹Û·È; Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÛı‹Ù·˜ Ì¤Ó Î·› ‰Ô‡Ï·˜ ·Ú¤¯ÂÈÓÈηӿ˜ ËÁ‹Û·ÙÔ Â›Ó·È, Ù·›˜ ‰ ÂÏ¢ı¤Ú·È˜ ̤ÁÈÛÙÔÓ ÓƠ̂۷˜ Â›Ó·È Ù‹ÓÙÂÎÓÔ ÔÈ›·Ó ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó ÛˆÌ·ÛÎÂ›Ó ¤Ù·ÍÂÓ Ô˘‰¤Ó ‹ÙÙÔÓ Ùfi ı‹Ï˘ ÙÔ‡¿ÚÚÂÓÔ˜ ʇÏÔ˘: ¤ ÂÈÙ· ‰¤ ‰ÚfiÌÔ˘ η› ÈÛ¯‡Ô˜, ÒÛ ÂÚ Î·› ÙÔ›˜ ·Ó‰Ú¿ÛÈÓ,Ô‡Ùˆ η› Ù·›˜ ıËÏ›·È˜ ·ÁÒÓ·˜ Úfi˜ ·ÏÏ‹Ï·˜  ԛËÛÂ, ÓÔÌ›˙ˆÓ ÂÍ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ 1.5 ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·› Ù¿ ¤ÎÁÔÓ· ÂÚÚˆÌÂÓ¤ÛÙÂÚ· Á›ÁÓÂÛı·È,  › ÁÂ Ì‹Ó Á˘Ó‹ Úfi˜ ¿Ó‰Ú· ¤ÏıÔÈ, ÔÚÒÓ ÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÓ ÚÒÙÔÓ ÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ì¤ÙÚˆ˜Ù·›˜ Á˘Ó·ÈÍ› Û˘ÓfiÓÙ·˜, η› ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù·Ó·ÓÙ›· ¤ÁÓˆ: ¤ıËΠÁ¿Ú ·È‰Â›Ûı·È ̤ÓÂÈÛÈfiÓÙ· ÔÊı‹Ó·È, ·È‰Â›Ûı·È ‰ ÂÍÈfiÓÙ·. Ô‡Ùˆ ‰¤ Û˘ÓfiÓÙˆÓ ÔıÂÈÓÔÙ¤Úˆ˜Ì¤Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈÓ, ÂÚÚˆÌÂÓ¤ÛÙÂÚ· ‰¤ Á›ÁÓÂÛı·È, › ÙÈ ‚Ï¿ÛÙÔÈÔ‡Ùˆ, Ì¿ÏÏÔÓ ‹ ÂÈ ‰È¿ÎÔÚÔÈ ·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›ÂÓ. 1.6 Úfi˜ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔȘ η› · Ô ·‡Û·˜ ÙÔ‡ Ô fiÙ ‚Ô‡ÏÔÈÓÙÔ ¤Î·ÛÙÔÈÁ˘Ó·›Î· ¿ÁÂÛı·È, ¤Ù·ÍÂÓ ÂÓ ·ÎÌ·›˜ ÙÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÔÈ›Ûı·È,η› ÙÔ‡ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù‹ ¢ÁÔÓ›· ÓÔÌ›˙ˆÓ. 1.7 › Á ̤ÓÙÔÈ Û˘Ì‚·›Ë ÁÂÚ·ÈÒ Ó¤·Ó ¤¯ÂÈÓ, ÔÚÒÓ ÙÔ‡˜ ÙËÏÈÎÔ‡ÙÔ˘˜Ê˘Ï¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¿˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ù·Ó·ÓÙ›· η› ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÓfiÌÈÛÂ: ÙÒ Á¿Ú ÚÂÛ‚‡ÙË Â Ô›ËÛÂÓ, Ô Ô›Ô˘ ·Ó‰Úfi˜ ۈ̿ ÙÂ Î·È „˘¯‹Ó ·Á·Ûı›Ë, ÙÔ‡ÙÔÓ ·Á·ÁÔ̤ӈ ÙÂÎÓÔ- 1.8 ÔÈ‹Û·Ûı·È. ÂÈ ‰¤ ÙȘ ·˘ Á˘Ó·ÈΛ Ì¤Ó Û˘ÓÔÈÎÂ›Ó Ì‹ ‚Ô‡ÏÔÈÙÔ, Ù¤ÎÓˆÓ‰¤ ·ÍÈÔÏfiÁˆÓ  Èı˘ÌÔ›Ë, η› ÙÔ‡ÙÔ ÓfiÌÈÌÔÓ Â Ô›ËÛÂÓ. ‹ÓÙÈÓ· [¿Ó]‡ÙÂÎÓÔÓ Î·› ÁÂÓÓ·›·Ó ÔÚÒË, ›- 1.9 Û·ÓÙ· ÙfiÓ ¤¯ÔÓÙ· ÂÎ Ù·‡Ù˘ ÙÂÎÓÔ ÔÈ›Ûı·È. η› ÔÏÏ¿ ̤ÓÙÔÈ·‡Ù· Û˘Ó¯ÒÚÂÈ. ·› Ù Á¿Ú Á˘Ó·›Î˜ ‰ÈÙÙÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È Î·Ù¤¯ÂÈÓ, 1
 3. 3. Ô› Ù ¿Ó‰Ú˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔȘ ·ÈÛ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ, Ô› ÙÔ‡ Ì¤Ó Á¤ÓÔY˜ η›Ù‹˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÎÔÈÓˆ- 1.10 ÓÔ‡ÛÈ, ÙÒÓ ‰¤ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘Î ·ÓÙÈ ÔÈÔ‡ÓÙ·È. ÂÚ› Ì¤Ó ‰‹ÙÂÎÓÔ ÔÈ›·˜ Ô‡Ùˆ Ù·Ó·ÓÙ›· ÁÓÔ‡˜ ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘ › ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ η› ηٿ̤ÁÂıÔ˜ η› η٠ÈÛ¯‡Ó ¿Ó‰Ú·˜ Ù‹ ™ ¿ÚÙË · ÂÙ¤ÏÂÛÂÓ, Ô ‚Ô˘ÏfiÌÂÓԘ ÈÛÎÔ Â›Ùˆ. 2.1 ∂ÁÒ Ì¤ÓÙÔÈ,  › η› ÂÚ› ÁÂÓ¤Ûˆ˜ ÂÍ‹ÁËÌ·È, ‚Ô‡ÏÔÌ·È Î·› Ù‹Ó ·È‰Â›·Ó ÂÎ·Ù¤ÚˆÓ Û·ÊËÓ›Û·È. ÙÒÓ Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈÊ¿ÛÎÔÓÙ˜ οÏÏÈÛÙ· ÙÔ‡˜ ˘È›˜ ·È‰Â‡ÂÈÓ,  Âȉ¿Ó Ù¿¯ÈÛÙ· ·˘ÙÔ›˜ ÔÈ ·›‰Â˜Ù¿ ÏÂÁfiÌÂÓ· ͢ÓÈÒÛÈÓ, ¢ı‡˜ Ì¤Ó Â ·˘ÙÔ›˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ıÂÚ¿ ÔÓÙ·˜ÂÊÈÛÙ¿ÛÈÓ, ¢ı‡˜ ‰¤ ¤Ì Ô˘ÛÈÓ ÂȘ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì·ıËÛÔ̤ÓÔ˘˜ η›ÁÚ¿ÌÌ·Ù· η› ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ó Î·› Ù¿ ÂÓ ·Ï·›ÛÙÚ·. Úfi˜ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÒÓ ·›‰ˆÓ fi‰·˜ Ì¤Ó ˘ Ô‰‹Ì·ÛÈÓ · ·Ï‡ÓÔ˘ÛÈ, ÛÒÌ·Ù· ‰¤ ÈÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ·›˜‰È·ıÚ‡ ÙÔ˘ÛÈ: Û›ÙÔ˘ ÁÂ Ì‹Ó 2.2 ·˘ÙÔ›˜ Á·ÛÙ¤Ú· ̤ÙÚÔÓ ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈÓ. Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜, ·ÓÙ› Ì¤Ó Ùԇȉ›· ¤Î·ÛÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÊÈÛÙ¿Ó·È, ¿Ó‰Ú·  ¤ÛÙËÛ ÎÚ·Ù›ӷ˘ÙÒÓ ÂÍ ÒÓ ÂÚ ·È ̤ÁÈÛÙ·È ·Ú¯·› ηı›ÛÙ·ÓÙ·È, fi˜ ‰‹ η› ·È‰ÔÓfiÌԘηÏ›ٷÈ, ÙÔ‡ÙÔÓ ‰¤ ·ÚÈÔÓ Â Ô›ËÛ η› ·ıÚÔ›˙ÂÈÓ ÙÔ‡˜ ·›‰·˜ η›Â ÈÛÎÔ Ô‡ÓÙ·, › ÙȘ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÔ›Ë, ÈÛ¯˘ÚÒ˜ ÎÔÏ¿˙ÂÈÓ. ¤‰ˆÎ ‰ ·˘ÙÒ Î·› ÙÒÓË‚ÒÓÙˆÓ Ì·ÛÙÈÁÔÊfiÚÔ˘˜, fi ˆ˜ ÙÈ̈ÚÔ›ÂÓ Ô fiÙ ‰¤ÔÈ, ÒÛÙ ÔÏÏ‹Ó Ì¤Ó·È‰Ò, ÔÏÏ‹Ó ‰¤ ÂÈıÒ ÂΛ Û˘Ì ·Ú›ӷÈ. 2.3 ·ÓÙ› ÁÂ Ì‹Ó ÙÔ‡ · ·Ï‡ÓÂÈÓ ÙÔ‡˜ fi‰·˜ ˘ Ô‰‹Ì·ÛÈÓ ¤Ù·ÍÂÓ·Ó˘ Ô‰ËÛ›· ÎÚ·Ù‡ÓÂÈÓ, ÓÔÌ›˙ˆÓ, ÂÈ ÙÔ‡Ù ·Û΋ÛÂÈ·Ó, Ôχ Ì¤Ó Ú·ÔÓ ¿Ó ˉ‹Û·È ‰¤ η› ·Ó·ıÔÚÂ›Ó Î·› ‰Ú·ÌÂ›Ó ı¿ÙÙÔÓ [·Ó˘ fi‰ËÙÔÓ, ÂÈ ËÛÎËÎÒ˜ ›ËÙÔ‡˜ fi‰·˜, ‹ ˘ ԉ‰Â- 2.4 ̤ÓÔÓ]. η› ·ÓÙ› Á ÙÔ‡ ÈÌ·Ù›ÔȘ ‰È·ıÚ‡ ÙÂÛı·È ÂÓfiÌÈ˙ÂÓ ÂÓ›ÈÌ·Ù›ˆ ‰È ¤ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂı›˙ÂÛı·È, ÓÔÌ›˙ˆÓ Ô‡Ùˆ˜ η› Úfi˜ 2.5 „‡¯Ë η› Úfi˜ ı¿Ï Ë ¿ÌÂÈÓÔÓ ¿Ó ·ÚÂÛ΢¿Ûı·È. ÛÈÙfiÓ Á ̋ӤٷÍ ÙÔÛÔ‡ÙÔÓ ¤¯ÔÓÙ· Û˘Ì‚ÔχÂÈÓ ÙfiÓ Â›ÚÂÓ· ˆ˜ ˘ fi ÏËÛÌÔÓ‹˜ ̤ÓÌ‹ ÔÙ ‚·Ú‡ÓÂÛı·È, ÙÔ‡ ‰¤ ÂÓ‰ÂÂÛÙ¤Úˆ˜ ‰È¿ÁÂÈÓ Ì‹ · ›ڈ˜ ¤¯ÂÈÓ,ÓÔÌ›˙ˆÓ ÙÔ‡˜ Ô‡Ùˆ ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤Ó ¿Ó ‰‡Ó·Ûı·È, ÂÈ ‰Â‹ÛÂÈÂÓ,·ÛÈÙ‹Û·ÓÙ·˜ Â È ÔÓ‹Û·È, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ ·Ó, ÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏı›Ë, · fi ÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡Û›ÙÔ˘ Ï›ˆ ¯ÚfiÓÔÓ Â ÈÙ·ı‹Ó·È, ‹ÙÙÔÓ ‰ ·Ó fi„Ô˘ ‰Â›Ûı·È, ¢¯ÂÚ¤ÛÙÂÚÔÓ‰¤ Úfi˜ ¿Ó ¤¯ÂÈÓ ‚ÚÒÌ·, η› ˘ÁÈÂÈÓÔÙ¤Úˆ˜ ‰ ¿Ó ‰È¿ÁÂÈÓ: η› ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ ¿ÓÙ‹Ó ·˘Í¿ÓÂÛı·È Ú·‰ÈÓ¿ Ù¿ ÛÒÌ·Ù· ÔÈÔ‡Û·Ó ÙÚÔÊ‹Ó Ì¿ÏÏÔÓÛ˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ ËÁ‹Û·ÙÔ ‹ Ù‹Ó 2.6 ‰È· Ï·Ù‡ÓÔ˘Û·Ó ÙÒ Û›Ùˆ. ˆ˜ ‰¤ Ì‹ ˘ fi ÏÈÌÔ‡ ¿Á·Ó ·‡ Ȥ˙ÔÈÓÙÔ,· Ú·ÁÌfiÓˆ˜ Ì¤Ó ·˘ÙÔ›˜ ԢΠ¤‰ˆÎ Ϸ̂¿ÓÂÈÓ ÒÓ ¿Ó ÚÔÛ‰¤ˆÓÙ·È,ÎϤ ÙÂÈÓ ‰ ÂÊ‹ÎÂÓ ¤ÛÙÈÓ ¿ Ùˆ ÏÈÌÒ Â È- 2.7 ÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·˜. η› ˆ˜ Ì¤Ó Ô˘Î · ÔÚÒÓ fi ÙÈ ‰Ô›Ë ÂÊ‹ÎÂÓ ·˘ÙÔ›˜ ÁÂÌ˯·Ó¿Ûı·È Ù‹Ó ÙÚÔÊ‹Ó, Ô˘‰¤Ó· Ô›Ì·È ÙÔ‡ÙÔ ·ÁÓÔ›Ó: ‰‹ÏÔÓ ‰ fiÙÈ ÙfiÓ̤ÏÏÔÓÙ· Îψ ‡ÂÈÓ Î·› Ó˘ÎÙfi˜ ·ÁÚ˘ ÓÂ›Ó ‰Â› η› ÌÂı ËÌ¤Ú·Ó · ·Ù¿Ó 2
 4. 4. η› ÂÓ‰Ú‡ÂÈÓ, η› ηٷÛÎfi Ô˘˜ ‰¤ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈÓ ÙfiÓ Ì¤ÏÏÔÓÙ¿ ÙÈ Ï‹„ÂÛı·È.Ù·‡Ù· Ô‡Ó ‰‹ ¿ÓÙ· ‰‹ÏÔÓ fiÙÈ Ì˯·ÓÈΈ٤ÚÔ˘˜ ÙÒÓ Â ÈÙˉ›ˆÓ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ‡˜ ·›‰·˜ ÔÈÂ›Ó Î·› ÔÏÂÌÈΈ٤ÚÔ˘˜ 2.8 Ô‡Ùˆ˜  ·›‰Â˘ÛÂÓ. › ÔÈ ‰ ¿Ó Ô‡Ó ÙȘ, Ù› ‰‹Ù·, › ÂÚ Ùfi ÎϤ ÙÂÈÓ·Á·ıfiÓ ÂÓfiÌÈ˙Â, ÔÏÏ¿˜ ÏËÁ¿˜  ¤‚·ÏÏ ÙÒ ·ÏÈÛÎÔ̤ӈ; fiÙÈ, ÊËÌ› ÂÁÒ Î·›Ù¿ÏÏ·, fiÛ· ¿ÓıÚˆ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔ˘ÛÈ, ÎÔÏ¿˙Ô˘ÛÈ ÙfiÓ Ì‹ ηÏÒ˜ ˘ ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·.ηΛÓÔÈ Ô‡Ó ÙÔ‡˜ ·ÏÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ˆ˜ ηÎÒ˜ ÎϤ ÙÔÓÙ·˜ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. 2.9 [η› ˆ˜ Ï›ÛÙÔ˘˜ ‰‹ ·Ú ¿Û·È Ù˘ÚÔ‡˜ ·Ú √Úı›·˜ ηÏfiÓ ı›˜,Ì·ÛÙÈÁÔ‡Ó ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔȘ  ¤Ù·ÍÂ, ÙÔ‡ÙÔ ‰ËÏÒÛ·È Î·› ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ¤ÛÙÈÓ ÔÏ›ÁÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ ·ÏÁ‹Û·ÓÙ· ÔÏ‡Ó ¯ÚfiÓÔÓ¢‰ÔÎÈÌÔ‡ÓÙ· ¢ÊÚ·›ÓÂÛı·È.] ‰ËÏÔ‡Ù·È ‰¤ ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ fiÙÈ Î·› fi Ô˘ Ù¿¯Ô˘˜‰Â› Ô ‚Ϸ·ˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· 2.10 Ì¤Ó ˆÊÂÏ›ٷÈ, Ï›ÛÙ· ‰¤ Ú¿ÁÌ·Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. fi ˆ˜ ‰¤ Ìˉ ÂÈ Ô ·È‰ÔÓfiÌÔ˜ · ¤ÏıÔÈ, ¤ÚËÌÔ› ÔÙ ÔÈ ·›‰Â˜ ›ÂÓ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜,  ԛËÛ Ùfiӷ› ·ÚfiÓÙ· ÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Î‡ÚÈÔÓ Â›Ó·È Î·›  ÈÙ¿ÙÙÂÈÓ ÙÔ›˜ ·ÈÛ›Ó fi ÙÈ [¿Ó]·Á·ıfiÓ ‰ÔÎÔ›Ë Â›Ó·È, η› ÎÔÏ¿˙ÂÈÓ, › ÙÈ ·Ì·ÚÙ¿ÓÔÈÂÓ. ÙÔ‡ÙÔ ‰¤ ÔÈ‹Û·˜‰È¤ Ú·Í η› ·È‰ËÌÔÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ‡˜ ·›‰·˜: Ô˘‰¤Ó Á¿Ú Ô‡Ùˆ˜·È‰Ô‡ÓÙ·È Ô‡Ù ·›‰Â˜ Ô‡Ù ¿Ó‰Ú˜ ˆ˜ ÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. 2.11 ˆ˜ ‰¤ η› › ÔÙ Ìˉ›˜ Ù‡¯ÔÈ ·Ó‹Ú ·ÚÒÓ, Ìˉ Ò˜ ¤ÚËÌÔÈ ÔÈ ·›‰Â˜ ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ›ÂÓ, ¤ıËΠً˜ ›Ï˘ ÂοÛÙ˘ ÙfiÓ ÙÔÚÒÙ·ÙÔÓ ÙÒÓ ÂÈÚ¤ÓˆÓ¿Ú¯ÂÈÓ: ÒÛÙ Ԣ‰¤ ÔÙ ÂΛ ÔÈ ·›‰Â˜ ¤ÚËÌÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙfi˜ ÂÈÛÈ. 2.12 §ÂÎÙ¤ÔÓ ‰¤ ÌÔÈ ‰ÔΛ Â›Ó·È Î·› ÂÚ› ÙÒÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÚÒÙˆÓ: ¤ÛÙÈÁ¿Ú ÙÈ Î·› ÙÔ‡ÙÔ Úfi˜ ·È‰Â›·Ó. ÔÈ Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹ ÒÛ ÂÚµÔȈÙÔ› ·Ó‹Ú η› ·›˜ Û˘˙˘Á¤ÓÙ˜ ÔÌÈÏÔ‡ÛÈÓ, ‹ ÒÛ ÂÚ ∏Ï›ÔÈ ‰È¿ ¯·Ú›ÙˆÓ Ù‹ÒÚ· ¯ÚÒÓÙ·È: ÂÈÛ› ‰¤ η› Ô› ·ÓÙ¿ ·ÛÈ ÙÔÏ˘ ‰È·Ï¤ÁÂÛı·È 2.13 ÙÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙ¿˜ ›ÚÁÔ˘ÛÈÓ · fi ÙÒÓ ·›‰ˆÓ. Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›·Î·› ÙÔ‡ÙÔȘ ¿ÛÈ ÁÓÔ‡˜, ÂÈ Ì¤Ó ÙȘ ·˘Ùfi˜ ÒÓ Ô›ÔÓ ‰Â› ·Á·Ûı›˜ „˘¯‹Ó ·È‰fi˜ ÂÈÚÒÙÔ ¿ÌÂÌ ÙÔÓ Ê›ÏÔÓ · ÔÙÂϤ۷Ûı·È η› Û˘Ó›ӷÈ,  ‹ÓÂÈ Î·›Î·ÏÏ›ÛÙËÓ ·È‰Â›·Ó Ù·‡ÙËÓ ÂÓfiÌÈ˙ÂÓ: ÂÈ ‰¤ ÙȘ ·È‰fi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ÔÚÂÁfiÌÂÓÔ˜ Ê·Ó›Ë, ·›Û¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ı›˜  ԛËÛÂÓ ÂÓ §·Î‰·›ÌÔÓÈ Ìˉ¤Ó‹ÙÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ¿˜ ·È‰ÈÎÒÓ · ¤¯ÂÛı·È ‹ ÁÔÓ›˜ ·›‰ˆÓ 2.14 ‹ η› ·‰ÂÏÊÔ› ·‰ÂÏÊÒÓ ÂȘ ·ÊÚÔ‰›ÛÈ· · ¤¯ÔÓÙ·È. Ùfi ̤ÓÙÔÈ Ù·‡Ù·· ÈÛÙ›Ûı·È ˘ fi ÙÈÓˆÓ Ô˘ ı·˘Ì¿˙ˆ: ÂÓ ÔÏÏ·›˜ Á¿Ú ÙÒÓ fiÏÂˆÓ ÔÈ ÓfiÌÔÈԢΠÂÓ·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ù·›˜ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ¿›‰·˜  Èı˘Ì›·È˜. ∏ Ì¤Ó ‰‹ ·È‰Â›·Â›ÚËÙ·È ‹ Ù §·ÎˆÓÈ΋ η› Ë ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ÂÍ Ô ÔÙ¤Ú·˜ ‰ ·˘ÙÒÓ Î·›Â˘ ÂÈı¤ÛÙÂÚÔÈ Î·› ·È‰ËÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·› ÒÓ ‰Â› ÂÁÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔÈ ¿Ó‰Ú˜· ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È, Ô ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ η› Ù·‡Ù·  ÈÛÎÔ Â›Ûıˆ. 3.1 ŸÙ·Ó ÁÂ Ì‹Ó ÂÎ ·›‰ˆÓ ÂȘ Ùfi ÌÂÈÚ·ÎÈÔ‡Ûı·È Â΂·›ÓˆÛÈ, ÙËÓÈη‡Ù·ÔÈ Ì¤Ó ¿ÏÏÔÈ ·‡Ô˘ÛÈ Ì¤Ó · fi ·È‰·ÁˆÁÒÓ, ·‡Ô˘ÛÈ ‰¤ · fi ‰È‰·ÛοψÓ,¿Ú¯Ô˘ÛÈ ‰¤ Ô˘‰¤Ó˜ ¤ÙÈ ·˘ÙÒÓ, ·ÏÏ ·˘ÙÔÓfiÌÔ˘˜ ·ÊÈ¿ÛÈÓ: Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁԘη› ÙÔ‡ÙˆÓ 3.2 Ù·Ó·ÓÙ›· ¤ÁÓˆ. ηٷ̷ıÒÓ Á¿Ú ÙÔ›˜ ÙËÏÈÎÔ‡ÙÔȘ ̤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤Ó 3
 5. 5. ÊÚfiÓËÌ· ÂÌÊ˘fiÌÂÓÔÓ, Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤ ‡‚ÚÈÓ Â È ÔÏ¿˙Ô˘Û·Ó, ÈÛ¯˘ÚÔٿٷ˜ ‰¤Â Èı˘Ì›·˜ ÙÒÓ Ë‰ÔÓÒÓ ·ÚÈÛٷ̤ӷ˜, ÙËÓÈη‡Ù· Ï›ÛÙÔ˘˜ Ì¤Ó fiÓÔ˘˜·˘ÙÔ›˜  ¤‚·ÏÂ, Ï›ÛÙËÓ ‰¤ 3.3 ·Û¯ÔÏ›·Ó ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ.  Èı›˜ ‰¤ η› › ÙȘ Ù·‡Ù· ʇÁÔÈ, ÌˉÂÓfi˜¤ÙÈ ÙÒÓ Î·ÏÒÓ Ù˘Á¯¿ÓÂÈÓ,  ԛËÛ ̋ ÌfiÓÔÓ ÙÔ‡˜ ÂÎ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÏÏ¿ η›ÙÔ‡˜ ÎˉÔ̤ÓÔ˘˜ ÂοÛÙˆÓ Â ÈÌÂÏ›Ûı·È, ˆ˜ Ì‹ · Ô‰ÂÈÏÈ¿Û·ÓÙ˜ ·‰fiÎÈÌÔÈ ·ÓÙ¿ ·ÛÈÓ ÂÓ Ù‹ fiÏÂÈ 3.4 Á¤ÓÔÈÓÙÔ. Úfi˜ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔȘ Ùfi ·È‰Â›Ûı·È ÈÛ¯˘ÚÒ˜ÂÌÊ‡Û·È ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ·˘ÙÔ›˜ η› ÂÓ Ù·›˜ Ô‰Ô›˜  ¤Ù·ÍÂÓ ÂÓÙfi˜ Ì¤Ó ÙÔ‡ÈÌ·Ù›Ô˘ ÙÒ ¯Â›Ú ¤¯ÂÈÓ, ÛÈÁ‹ ‰¤ ÔÚ‡ÂÛı·È, ÂÚȂϤ ÂÈÓ ‰¤ Ìˉ·ÌÔ›, ·ÏÏ·˘Ù¿ Ù¿ Úfi ÙÒÓ Ô‰ÒÓ ÔÚ¿Ó. ¤Óı· ‰‹ η› ‰‹ÏÔÓ ÁÂÁ¤ÓËÙ·È fiÙÈ Ùfi ¿ÚÚÂÓʇÏÔÓ Î·› ÂȘ Ùfi ÛˆÊÚÔ- 3.5 ÓÂ›Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚfiÓ ÂÛÙÈ [ÙÒÓ] Ù‹˜ ıËÏ›·˜ ʇÛˆ˜. ÂÎÂ›ÓˆÓ ÁÔ‡Ó‹ÙÙÔÓ Ì¤Ó ¿Ó ÊˆÓ‹Ó ·Îԇ۷Ș ‹ ÙÒÓ ÏÈı›ÓˆÓ, ‹ÙÙÔÓ ‰ ¿Ó fiÌÌ·Ù·[ÌÂÙ·]ÛÙÚ¤„·È˜ ‹ ÙÒÓ ¯·ÏÎÒÓ, ·È‰ËÌÔÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ ‰ ¿Ó ·˘ÙÔ‡˜ ËÁ‹Û·ÈÔ Î·›·˘ÙÒÓ ÙÒÓ ÂÓ ÙÔ›˜ ÔÊı·ÏÌÔ›˜ ·Úı¤ÓˆÓ. η›  Âȉ¿Ó ÂȘ Ùfi ÊÈÏ›ÙÈfiÓ Á·ʛΈÓÙ·È, ·Á· ËÙfiÓ ·˘ÙÒÓ Î·› Ùfi ÂÚˆÙËı¤Ó ·ÎÔ‡Û·È. η› ÙÒÓ Ì¤Ó ·˘ ·È‰›ÛÎˆÓ Ô‡Ùˆ˜  ÂÌÂÏ‹ıË. 4.1 ¶ÂÚ› ÁÂ Ì‹Ó ÙÒÓ Ë‚ÒÓÙˆÓ Ôχ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÛ Ô‡‰·ÛÂ, ÓÔÌ›˙ˆÓÙÔ‡ÙÔ˘˜, ÂÈ Á¤ÓÔÈÓÙÔ Ô›Ô˘˜ ‰Â›, Ï›ÛÙÔÓ Ú¤ ÂÈÓ Â › 4.2 Ùfi ·Á·ıfiÓ Ù‹ fiÏÂÈ. ÔÚÒÓ Ô‡Ó, Ô›˜ ¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÈÏÔÓÈΛ· ÂÁÁ¤ÓËÙ·È,ÙÔ‡ÙˆÓ Î·› ¯ÔÚÔ‡˜ ·ÍÈ·ÎÚÔ·ÙÔÙ¿ÙÔ˘˜ ÁÈÁÓÔ̤ÓÔ˘˜ η› Á˘ÌÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ·˜·ÍÈÔı·ÙÔÙ¿ÙÔ˘˜, ÂÓfiÌÈ˙ÂÓ, ÂÈ Î·› ÙÔ‡˜ Ë‚ÒÓÙ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÈ ÂȘ ¤ÚÈÓ ÂÚ›·ÚÂÙ‹˜, Ô‡Ùˆ˜ ¿Ó η› ÙÔ‡ÙÔ˘˜  › Ï›ÛÙÔÓ ·ÊÈÎÓ›Ûı·È ·Ó‰Ú·Á·ı›·˜. ˆ˜ 4.3 Ô‡Ó ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ·˘ Û˘Ó¤‚·ÏÂÓ, ÂÍËÁ‹ÛÔÌ·È. ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ›Ó˘Ó ·˘ÙÒÓ ÔȤÊÔÚÔÈ ÂÎ ÙÒÓ ·ÎÌ·˙fiÓÙˆÓ ÙÚ›˜ ¿Ó‰Ú·˜: Ô‡ÙÔÈ ‰¤ È ·ÁÚ¤Ù·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È.ÙÔ‡ÙˆÓ ‰ ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂηÙfiÓ Î·Ù·Ï¤ÁÂÈ, ‰È·Û·ÊËÓ›˙ˆÓ fiÙÔ˘ ¤ÓÂηÙÔ‡˜ Ì¤Ó ÚÔÙÈÌ¿, ÙÔ‡˜ 4.4 ‰¤ · Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ. ÔÈ Ô‡Ó Ì‹ Ù˘Á¯¿ÓÔÓÙ˜ ÙÒÓ Î·ÏÒÓ ÔÏÂÌÔ‡ÛÈÙÔ›˜ Ù · ÔÛÙ›ϷÛÈÓ ·˘ÙÔ‡˜ η› ÙÔ›˜ ·ÈÚÂı›ÛÈÓ ·Óı ·˘ÙÒÓ Î·› ·Ú·Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Â¿Ó ÙÈ ·Ú¿ Ù¿ ηϿ ÓÔÌÈ˙fiÌÂÓ· Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÒÛÈ. 4.5 ∫·› ·‡ÙË ‰‹ Á›ÁÓÂÙ·È Ë ıÂÔÊÈÏÂÛÙ¿ÙË Ù η› ÔÏÈÙÈΈٿÙË ¤ÚȘ, ÂÓ ‹· Ô‰¤‰ÂÈÎÙ·È Ì¤Ó ¿ ‰Â› ÔÈÂ›Ó ÙfiÓ ·Á·ıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰ ÂοÙÂÚÔÈ ·ÛÎÔ‡ÛÈÓfi ˆ˜ ·Â› ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ ¤ÛÔÓÙ·È, Â¿Ó ‰¤ ÙÈ ‰¤Ë, ηı ¤Ó· ·Ú‹ÍÔ˘ÛÈ Ù‹ fiÏÂÈ ·ÓÙ› Ûı¤ÓÂÈ 4.6 [¿Ó]. ·Ó¿ÁÎË ‰ ·˘ÙÔ›˜ η› ¢ÂÍ›·˜  ÈÌÂÏ›Ûı·È. η› Á¿Ú ˘ÎÙ‡ԢÛȉȿ Ù‹Ó ¤ÚÈÓ fi Ô˘ ¿Ó Û˘Ì‚¿ÏˆÛÈ: ‰È·Ï‡ÂÈÓ Ì¤ÓÙÔÈ ÙÔ‡˜ Ì·¯Ô̤ÓÔ˘˜ ¿˜ Ô ·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜. ‹Ó ‰¤ ÙȘ · ÂÈı‹ ÙÒ ‰È·Ï‡ÔÓÙÈ, ¿ÁÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô ·È‰ÔÓfiÌÔ˜  › ÙÔ‡˜ ÂÊfiÚÔ˘˜: ÔÈ ‰¤ ˙ËÌÈÔ‡ÛÈ ÌÂÁ·Ï›ˆ˜, ηıÈÛÙ¿Ó·È‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔÈ ÂȘ Ùfi Ì‹ ÔÙ ÔÚÁ‹Ó ÙÔ‡ Ì‹ ›ıÂÛı·È ÙÔ›˜ ÓfiÌÔȘ ÎÚ·Ù‹Û·È. 4.7 ∆Ô›˜ ÁÂ Ì‹Ó Ù‹Ó Ë‚ËÙÈÎ‹Ó ËÏÈΛ·Ó  ÂÚ·ÎfiÛÈÓ, ÂÍ ÒÓ ‹‰Ë η› ·È̤ÁÈÛÙ·È ·Ú¯·› ηı›ÛÙ·ÓÙ·È, ÔÈ Ì¤Ó ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÊÂÏfiÓÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙfiÈÛ¯‡Ô˜ ¤ÙÈ Â ÈÌÂÏ›Ûı·È ÛÙÚ·Ù‡ÂÛı·È fï˜ ·˘ÙÔ›˜  ÈÙ¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ, Ô ‰¤ 4
 6. 6. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ›˜ ÙËÏÈÎÔ‡ÙÔȘ ÓfiÌÈÌÔÓ Â Ô›ËÛ οÏÏÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ıËÚ¿Ó, ÂÈÌ‹ ÙÈ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ÎˆÏ‡ÔÈ, fi ˆ˜ ‰‡Ó·ÈÓÙÔ Î·› Ô‡ÙÔÈ Ìˉ¤Ó ‹ÙÙÔÓ ÙÒÓË‚ÒÓÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ fiÓÔ˘˜ ˘ ÔʤÚÂÈÓ. 5.1 Õ Ì¤Ó Ô‡Ó ÂοÛÙË ËÏÈΛ· ÂÓÔÌÔı¤ÙËÛÂÓ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜  ÈÙˉ‡̷ٷۯ‰fiÓ Â›ÚËÙ·È: Ô›·Ó ‰¤ η› ¿ÛÈ ‰›·ÈÙ·Ó 5.2 ηÙÂÛ··ÛÂ, Ó‡Ó ÂÈÚ¿ÛÔ̷ȉÈËÁ›Ûı·È. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ›Ó˘Ó ·Ú·Ï·‚ÒÓ ÙÔ‡˜ ™ ·ÚÙÈ¿Ù·˜ ÒÛ ÂÚ· ÙÔ‡˜¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô›ÎÔÈ ÛÎËÓÔ‡ÓÙ·˜, ÁÓÔ‡˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ï›ÛÙ·Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Ûı·È, ÂȘ Ùfi Ê·ÓÂÚfiÓ ÂÍ‹Á·Á ٿ Û˘Û΋ÓÈ·, Ô‡Ùˆ˜ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜‹ÎÈÛÙ 5.3 ¿Ó ·Ú·‚·›ÓÂÛı·È Ù¿ ÚÔÛÙ·ÙÙfiÌÂÓ·. η› ÛÈÙfiÓ Á ¤Ù·ÍÂÓ ·˘ÙÔ›˜ˆ˜ Ì‹Ù ˘ ÂÚ ÏËÚÔ‡Ûı·È Ì‹Ù ÂӉ›˜ Á›ÁÓÂÛı·È. ÔÏÏ¿ ‰¤ η› ·Ú¿ÏÔÁ·Á›ÁÓÂÙ·È · fi ÙÒÓ ·ÁÚ¢Ô̤ӈÓ: ÔÈ ‰¤ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤ÛÙÈÓ fiÙ η› ¿ÚÙÔÓ·ÓÙÈ ·Ú·‚¿ÏÏÔ˘ÛÈÓ: ÒÛÙ ԇÙ ¤ÚËÌÔ˜ ÔÙÂ Ë ÙÚ¿ Â˙· ‚ÚˆÙÒÓ Á›ÁÓÂÙ·È,¤ÛÙ ¿Ó 5.4 ‰È·ÛÎËÓÒÛÈÓ, Ô‡Ù ÔÏ˘‰¿ ·ÓÔ˜. η› Ì‹Ó ÙÔ‡ fiÙÔ˘ · Ô ·‡Û·˜ Ù¿˜[Ô˘Î] ·Ó·Áη›·˜ fiÛÂȘ, ·› ÛÊ¿ÏÏÔ˘ÛÈ Ì¤Ó ÛÒÌ·Ù·, ÛÊ¿ÏÏÔ˘ÛÈ ‰¤ ÁÓÒÌ·˜,ÂÊ‹ÎÂÓ Ô fiÙ ‰È„ÒË ¤Î·ÛÙÔ˜ ›ÓÂÈÓ, Ô‡Ùˆ ÓÔÌ›˙ˆÓ ·‚Ï·‚¤ÛÙ·ÙfiÓ Ù η›‹‰ÈÛÙÔÓ ÔÙfiÓ Á›ÁÓÂÛı·È. Ô‡Ùˆ ÁÂ Ì‹Ó Û˘ÛÎËÓÔ‡ÓÙˆÓ Ò˜ ¿Ó ÙȘ ‹ ˘ fi 5.5 ÏȯÓ›·˜ ‹ ÔÈÓÔÊÏ˘Á›·˜ ‹ ·˘ÙfiÓ ‹ Ô›ÎÔÓ ‰È·Êı›ÚÂÈÂÓ; η› Á¿Ú ‰‹ÂÓ Ì¤Ó Ù·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈÓ ˆ˜ Ùfi Ôχ ÔÈ ‹ÏÈΘ ·ÏÏ‹ÏÔȘ Û‡ÓÂÈÛÈ, ÌÂıÒÓ ÂÚ Î·› ÂÏ·¯›ÛÙË ·È‰Ò˜ ·Ú·Á›ÁÓÂÙ·È: Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÓ Ù‹ ™ ¿ÚÙË·Ó¤ÌÂÈÍ ... ·È‰Â‡ÂÛı·È Ù¿ ÔÏÏ¿ ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ˘ fi Ù‹˜ ÙÒÓ ÁÂÚ·ÈÙ¤- 5.6 ÚˆÓ ÂÌ ÂÈÚ›·˜. η› Á¿Ú ‰‹  ȯÒÚÈÔÓ ÂÓ ÙÔ›˜ ÊÈÏÈÙ›ÔȘ ϤÁÂÛı·È fi ÙÈ¿Ó Î·ÏÒ˜ ÙȘ ÂÓ Ù‹ fiÏÂÈ ÔÈ‹ÛË: ÒÛÙ ÂΛ ‹ÎÈÛÙ· Ì¤Ó ‡‚ÚÈÓ, ‹ÎÈÛÙ· ‰¤ ·ÚÔÈÓ›·Ó, ‹ÎÈÛÙ· ‰¤ ·ÈÛ¯Ô˘ÚÁ›·Ó 5.7 η› ·Û¯ÚÔÏÔÁ›·Ó ÂÁÁ›ÁÓÂÛı·È. ·Á·ı¿ ÁÂ Ì‹Ó · ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·› Ù¿‰Â ˤ͈ Û›ÙËÛȘ: ÂÚÈ ·ÙÂ›Ó Ù Á¿Ú ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÂÓ Ù‹ ԛη‰Â ·Êfi‰ˆ, η› Ì‹ÓÙÔ‡ ˘ fi Ô›ÓÔ˘ Ì‹ ÛÊ¿ÏÏÂÛı·È  ÈÌÂÏ›Ûı·È, ÂȉfiÙ˜ fiÙÈ Ô˘Î ¤Óı· ÂÚ‰› ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÌÂÓÔ‡ÛÈ Î·› Ù‹ fiÚÊÓË fiÛ· Ë̤ڷ ¯ÚËÛÙ¤ÔÓ: Ô˘‰¤ Á¿Ú ˘ fiÊ·ÓÔ‡ ÙfiÓ ¤ÙÈ ¤ÌÊÚÔ˘ÚÔÓ ¤ÍÂÛÙÈ ÔÚ‡ÂÛı·È. 5.8 ∫·Ù·Ì·ıÒÓ ÁÂ Ì‹Ó Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ η› fiÙÈ · fi ÙÒÓ Û›ÙˆÓ ÔÈ Ì¤Ó‰È· ÔÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â˘¯ÚÔ› Ù η› ‡۷ÚÎÔÈ Î·› ‡ڈÛÙÔ› ÂÈÛÈÓ, ÔÈ ‰ ¿ ÔÓÔÈ ÂÊ˘ÛË̤ÓÔÈ Ù η› ·ÈÛ¯ÚÔ› η› ·ÛıÂÓ›˜ ·Ó·Ê·›ÓÔÓÙ·È, Ô˘‰¤ ÙÔ‡ÙÔ˘Ë̤ÏËÛÂÓ, ·ÏÏ ÂÓÓÔÒÓ fiÙÈ Î·› fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÙȘ Ù‹ ·˘ÙÔ‡ ÁÓÒÌËÊÈÏÔ ÔÓ‹, ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ Ùfi ÛÒÌ· ¤¯ˆÓ ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È,  ¤Ù·Í ÙfiÓ ·Â› ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔÓ ÂÓ ÙÒ Á˘ÌÓ·Û›ˆ ÂοÛÙˆ  ÈÌÂÏ›Ûı·È ˆ˜ Ì‹ ÔÙ ·˘ÙÔ›ÂÏ¿ÙÙÔ˘˜ 5.9 ÙÒÓ ÛÈÙ›ˆÓ Á›ÁÓÂÛı·È. η› ÂÌÔ› Ì¤Ó Ô˘‰ ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ ÛÊ·Ï‹Ó·È ‰ÔΛ.ԢΠ¿Ó Ô‡Ó Ú·‰›ˆ˜ Á¤ ÙȘ ‡ÚÔÈ ™ ·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô‡Ù ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‡Ù ÙÔ›˜ÛÒÌ·ÛÈ ¯ÚËÛÈ̈٤ÚÔ˘˜: ÔÌÔ›ˆ˜ Á¿Ú · fi Ù ÙÒÓ ÛÎÂÏÒÓ Î·› · fi ¯ÂÈÚÒÓ Î·›· fi ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È. 5
 7. 7. 6.1 ∂Ó·ÓÙ›· ÁÂ Ì‹Ó ¤ÁÓˆ η› Ù¿‰Â ÙÔ›˜ Ï›ÛÙÔȘ. ÂÓ Ì¤Ó Á¿Ú Ù·›˜¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈ ÙÒÓ Â·˘ÙÔ‡ ¤Î·ÛÙÔ˜ η› ·›‰ˆÓ η› ÔÈÎÂÙÒÓ Î·› ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ: Ô ‰¤ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜, ηٷÛ΢¿Û·È ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ¿Ó Ìˉ¤Ó‚Ï¿ ÙÔÓÙ˜ · ÔÏ·‡ÔÈ¤Ó ÙÈ ÔÈ ÔÏ›Ù·È ·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Á·ıfiÓ,  ԛËÛ ·›‰ˆÓ¤Î·ÛÙÔÓ 6.2 ÔÌÔ›ˆ˜ ÙÒÓ Â·˘ÙÔ‡ η› ÙÒÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÓ ¿Ú¯ÂÈÓ. fiÙ·Ó ‰¤ ÙȘ Âȉ‹ fiÙÈÔ‡ÙÔÈ ·Ù¤Ú˜ ÂÈÛ› ÙÒÓ ·›‰ˆÓ, ÒÓ ·˘Ùfi˜ ¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô‡Ùˆ˜ ¿Ú¯ÂÈÓ ÒÛ ÂÚ¿Ó Î·› ÙÒÓ Â·˘ÙÔ‡ ¿Ú¯ÂÛı·È ‚Ô‡ÏÔÈÙÔ. ‹Ó ‰¤ ÙȘ ·›˜ ÔÙ ÏËÁ¿˜ Ï·‚ÒÓ˘ ¿ÏÏÔ˘ ηÙ› Ë Úfi˜ ÙfiÓ ·Ù¤Ú·, ·ÈÛ¯ÚfiÓ ÂÛÙÈ Ì‹ ԢΠ¿ÏÏ·˜ ÏËÁ¿˜ÂÌ‚¿ÏÏÂÈÓ ÙÒ ˘È›. Ô‡Ùˆ ÈÛÙ‡ԢÛÈÓ ·ÏÏ‹ÏÔȘ 6.3 Ìˉ¤Ó ·ÈÛ¯ÚfiÓ ÚÔÛÙ¿ÙÙÂÈÓ ÙÔ›˜ ·ÈÛ›Ó.  ԛËÛ ‰¤ η› ÔÈΤٷȘ, ›ÙȘ ‰ÂËı›Ë, ¯Ú‹Ûı·È η› ÙÔ›˜ ·ÏÏÔÙÚ›ÔȘ. Î·È Î˘ÓÒÓ ‰¤ ıËÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‹„ÂÎÔÈÓˆÓ›·Ó: ÒÛÙ ÔÈ Ì¤Ó ‰ÂfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÛÈÓ Â › ı‹Ú·Ó, Ô ‰¤ Ì‹ ·˘Ùfi˜Û¯ÔÏ¿˙ˆÓ ˉ¤ˆ˜ ÂÎ ¤Ì ÂÈ. η› › ÔȘ ‰¤ ˆÛ·‡Ùˆ˜ ¯ÚÒÓÙ·È: Ô Á¿Ú ·ÛıÂÓ‹Û·˜‹ ‰ÂËı›˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù·¯‡ ÔÈ ‚Ô˘ÏËı›˜ ·ÊÈΤÛı·È, ‹Ó Ô˘ ›‰Ë › ÔÓfiÓÙ·, Ï·‚ÒÓ Î·› ¯ÚËÛ¿ÌÂÓÔ˜ 6.4 ηÏÒ˜ · Ôηı›ÛÙËÛÈÓ. Ô˘ Ì‹Ó Ô˘‰ ÂΛÓfi Á ·Ú¿ ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘÂÈıÈṲ̂ÓÔÓ Â Ô›ËÛÂÓ Â ÈÙˉ‡ÂÛı·È. fi Ô˘ Á¿Ú ¿Ó ˘ fi ı‹Ú·˜ Ô„ÈÛı¤ÓÙ˜‰ÂËıÒÛÈ ÙÒÓ Â ÈÙˉ›ˆÓ, ‹Ó Ì‹ Û˘ÓÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ Ù‡¯ˆÛÈ, η› ÂÓÙ·‡ı· ¤ıËÎÂÙÔ‡˜ Ì¤Ó Â ·Ì¤ÓÔ˘˜ ηٷÏ› ÂÈÓ Ù¿  ÔÈË̤ӷ, ÙÔ‡˜ ‰¤ ‰ÂÔ̤ÓÔ˘˜·ÓԛͷÓÙ·˜ Ù¿ Û‹Ì·ÓÙÚ·, Ï·‚fiÓÙ·˜ fiÛˆÓ ¿Ó ‰¤ˆÓÙ·È ÛËÌË- 6.5 ӷ̤ÓÔ˘˜ ηٷÏÈ Â›Ó. ÙÔÈÁ·ÚÔ‡Ó Ô‡Ùˆ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÓÙ˜ ·ÏÏ‹ÏÔȘ η›ÔÈ Ù¿ ÌÈÎÚ¿ ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘ÛÈ ¿ÓÙˆÓ ÙÒÓ ÂÓ Ù‹ ¯ÒÚ·, Ô fiÙ·Ó ÙÈÓfi˜‰ÂËıÒÛÈÓ. 7.1 ∂Ó·ÓÙ›· ÁÂ Ì‹Ó Î·› Ù¿‰Â ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘ ŒÏÏËÛÈ Î·Ù¤ÛÙËÛÂÓ Ô§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÓ Ù‹ ™ ¿ÚÙË ÓfiÌÈÌ·. ÂÓ Ì¤Ó Á¿Ú ‰‹ Ô˘ Ù·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈ ¿ÓÙ˜ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÛÔÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È: Ô Ì¤Ó Á¿Ú ÁˆÚÁ›, Ô ‰¤ Ó·˘ÎÏËÚ›,Ô ‰ ÂÌ ÔÚ‡ÂÙ·È, ÔÈ ‰¤ 7.2 η› · fi Ù¯ÓÒÓ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È: ÂÓ ‰¤ Ù‹ ™ ¿ÚÙË Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ›˜[̤Ó] ÂÏ¢ı¤ÚÔȘ ÙÒÓ Ì¤Ó ·ÌÊ› ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfiÓ · ›  ÌˉÂÓfi˜ ¿ ÙÂÛı·È,fiÛ· ‰¤ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ó Ù·›˜ fiÏÂÛÈ ·Ú·- 7.3 Û΢¿˙ÂÈ, Ù·‡Ù· ¤Ù·Í ÌfiÓ· ¤ÚÁ· ·˘ÙÒÓ ÓÔÌ›˙ÂÈÓ. η› Á¿Ú ‰‹ Ù› ÏÔ‡ÙÔ˜ ÂΛ ÁÂ Û Ô˘‰·ÛÙ¤Ô˜, ¤Óı· ›Û· Ì¤Ó Ê¤ÚÂÈÓ ÂȘ Ù¿  ÈÙ‹‰ÂÈ·,ÔÌÔ›ˆ˜ ‰¤ ‰È·ÈÙ¿Ûı·È Ù¿Í·˜  ԛËÛ ̋ ˉ˘ ·ı›·˜ ¤ÓÂη ¯ÚËÌ¿ÙˆÓÔÚ¤ÁÂÛı·È; ·ÏÏ¿ Ì‹Ó Ô˘‰ ÈÌ·Ù›ˆÓ Á ¤ÓÂη ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤ÔÓ: Ô˘ Á¿Ú ÂÛı‹ÙÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›· 7.4 ·ÏÏ¿ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¢ÂÍ›· ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·È. Ô˘‰¤ Ì‹Ó ÙÔ‡ Á ÂȘ ÙÔ‡˜Û˘Û΋ÓÔ˘˜ ¤ÓÂη ¤¯ÂÈÓ ‰· ·Ó¿Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·ıÚÔÈÛÙ¤ÔÓ,  › Ùfi ÙÒ ÛÒÌ·ÙÈ ÔÓÔ‡ÓÙ· ˆÊÂÏÂ›Ó ÙÔ‡˜ Û˘ÓfiÓÙ·˜ ¢‰ÔÍfiÙÂÚÔÓ Â Ô›ËÛÂÓ ‹ Ùfi‰· ·ÓÒÓÙ·,  ȉ›ͷ˜ Ùfi Ì¤Ó „˘¯‹˜, 7.5 Ùfi ‰¤ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤ÚÁÔÓ. Ùfi ÁÂ Ì‹Ó ÂÍ ·‰›ÎˆÓ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÂÛı·È η› ÂÓÙÔ›˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ‰ÈÂÎÒÏ˘ÛÂ. ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó Á¿Ú ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔÈÔ‡ÙÔÓ 6
 8. 8. ηÙÂÛÙ‹Û·ÓÙÔ, fi ‰ÂοÌÓˆÓ ÌfiÓÔÓ ¿Ó ÂȘ ÔÈΛ·Ó ÂÈÛÂÏıfiÓ Ô‡ ÔÙ‰ÂÛ fiÙ·˜ Ô˘‰¤ ÔÈΤٷ˜ Ï¿ıÔÈ: η› Á¿Ú 7.6 ¯ÒÚ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ η› ·Ì¿Í˘ ·ÁˆÁ‹˜ ‰¤ÔÈÙ ¿Ó. ¯Ú˘Û›ÔÓ ÁÂ Ì‹Ó Î·›·ÚÁ‡ÚÈÔÓ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, η› ¿Ó Ù› Ô˘ Ê·Ó‹, Ô ¤¯ˆÓ ˙ËÌÈÔ‡Ù·È. Ù› Ô‡Ó ¿Ó ÂΛ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û Ô˘‰¿˙ÔÈÙÔ, ¤Óı· Ë ÎÙ‹ÛȘ Ï›Ԣ˜ χ ·˜ ‹ Ë ¯Ú‹ÛÈ˜Â˘ÊÚÔÛ‡Ó·˜ ·Ú¤¯ÂÈ; 8.1 ∞ÏÏ¿ Á¿Ú fiÙÈ Ì¤Ó ÂÓ ™ ¿ÚÙË Ì¿ÏÈÛÙ· ›ıÔÓÙ·È Ù·›˜ ·Ú¯·›˜ Ù η›ÙÔ›˜ ÓfiÌÔȘ, ›ÛÌÂÓ ¿ ·ÓÙ˜. ÂÁÒ Ì¤ÓÙÔÈ Ô˘‰ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Û·È Ô›Ì·È ÚfiÙÂÚÔÓÙfiÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔÓ Ù·‡ÙËÓ Ù‹Ó Â˘Ù·Í›·Ó ηıÈÛÙ¿Ó·È Ú›Ó ÔÌÔÁÓÒÌÔÓ·˜Â ÔÈ‹Û·ÙÔ ÙÔ‡˜ ÎÚ·Ù›ÛÙÔ˘˜ 8.2 ÙÒÓ ÂÓ Ù‹ fiÏÂÈ. ÙÂÎÌ·›ÚÔÌ·È ‰¤ Ù·‡Ù·, fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ó Ù·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈÓ ÔÈ ‰˘Ó·ÙÒÙÂÚÔÈ Ô˘‰¤ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È ‰ÔÎÂ›Ó Ù¿˜ ·Ú¯¿˜ ÊԂ›Ûı·È, ·ÏÏ¿ÓÔÌ›˙Ô˘ÛÈ ÙÔ‡ÙÔ ·ÓÂχıÂÚÔÓ Â›Ó·È: ÂÓ ‰¤ Ù‹ ™ ¿ÚÙË ÔÈ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ Î·›˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¿˜ ·Ú¯¿˜ η› ÙÒ Ù· ÂÈÓÔ› Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÓÔÓÙ·È Î·› ÙÒfiÙ·Ó Î·ÏÒÓÙ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Ì‹ ‚·‰›˙ÔÓÙ˜ ˘ ·ÎÔ‡ÂÈÓ, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ˜, ‹Ó·˘ÙÔ› ηٿگˆÛÈ ÙÔ‡ ÛÊfi‰Ú· ›ıÂÛı·È, ¤„ÂÛı·È 8.3 η› ÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜: fi ÂÚ Î·È ÁÂÁ¤ÓËÙ·È. ÂÈÎfi˜ ‰¤ η› Ù‹Ó Ù‹˜ ÂÊÔÚ›·˜‰‡Ó·ÌÈÓ ÙÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Û˘ÁηٷÛ΢¿Û·È,  › ÂÚ ¤ÁÓˆÛ·Ó Ùfi ›ıÂÛı·È ̤ÁÈÛÙÔÓ ·Á·ıfiÓ Â›Ó·È Î·› ÂÓ fiÏÂÈ Î·› ÂÓ ÛÙÚ·ÙÈ¿ η› ÂÓ Ô›Îˆ:fiÛˆ Á¿Ú Ì›˙ˆ ‰‡Ó·ÌÈÓ ¤¯ÂÈ Ë ·Ú¯‹, ÙÔÛÔ‡Ùˆ Ì¿ÏÏÔÓ ¿Ó ËÁ‹Û·ÓÙÔ ·˘Ù‹Óη› ηٷ- 8.4 Ï‹ÍÂÈÓ ÙÔ‡˜ Ôϛٷ˜ [ÙÔ‡ ˘ ·ÎÔ‡ÂÈÓ]. ¤ÊÔÚÔÈ Ô‡Ó ÈηÓÔ› Ì¤Ó ÂÈÛÈ˙ËÌÈÔ‡Ó fiÓ ¿Ó ‚ԇψÓÙ·È, ·ÚÈÔÈ ‰ ÂÎ Ú¿ÙÙÂÈÓ ·Ú·¯Ú‹Ì·, ·ÚÈÔÈ ‰¤ η›¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ [η›] ηٷ ·‡Û·È η› ›ÚÍ·› Á η› ÂÚ› Ù‹˜ „˘¯‹˜ ÂȘ·ÁÒÓ· ηٷÛÙ‹Û·È. ÙÔÛ·‡ÙËÓ ‰¤ ¤¯ÔÓÙ˜ ‰‡Ó·ÌÈÓ Ô˘¯ ÒÛ ÂÚ ·È ¿ÏÏ·È fiÏÂȘ ÂÒÛÈ ÙÔ‡˜ ·ÈÚÂı¤ÓÙ·˜ ·Â› ¿Ú¯ÂÈÓ Ùfi ¤ÙÔ˜ fi ˆ˜ ¿Ó ‚ԇψÓÙ·È, ¿ÏÏÒÛ ÂÚ ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·› ÔÈ ÂÓ ÙÔ›˜ Á˘ÌÓÈÎÔ›˜ ·ÁÒÛÈÓ Â ÈÛٿٷÈ, ‹Ó ÙÈÓ··ÈÛı¿ÓˆÓÙ·È ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ¿ ÙÈ, ¢ı‡˜ 8.5 ·Ú·¯Ú‹Ì· ÎÔÏ¿˙Ô˘ÛÈ. ÔÏÏÒÓ ‰¤ η› ¿ÏÏˆÓ fiÓÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓηÏÒÓ ÙÒ §˘ÎÔ‡ÚÁˆ ÂȘ Ùfi ›ıÂÛı·È ÙÔ›˜ ÓfiÌÔȘ Âı¤ÏÂÈÓ ÙÔ‡˜ Ôϛٷ˜, ÂÓÙÔ›˜ ηÏÏ›ÛÙÔȘ η› ÙÔ˘Ùfi ÌÔÈ ‰ÔΛ ›ӷÈ, fiÙÈ Ô˘ ÚfiÙÂÚÔÓ · ¤‰ˆÎ ÙÒ Ï‹ıÂÈ ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ú›Ó ¤ÏıˆÓ Û‡Ó ÙÔ›˜ ÎÚ·Ù›ÛÙÔȘ ÂȘ ¢ÂÏÊÔ‡˜  ‹ÚÂÙÔÙfiÓ ıÂfiÓ ÂÈ ÏÒÔÓ Î·› ¿ÌÂÈÓÔÓ Â›Ë Ù‹ ™ ¿ÚÙË ÂÈıÔ̤ÓË Ô›˜ ·˘Ùfi˜ ¤ıËÎÂÓfiÌÔȘ.  › ‰¤ ·Ó›Ï ÙÒ ·ÓÙ› ¿ÌÂÈÓÔÓ Â›Ó·È, ÙfiÙ · ¤‰ˆÎÂÓ, Ô˘ÌfiÓÔÓ ¿ÓÔÌÔÓ ·ÏÏ¿ η› ·ÓfiÛÈÔÓ ı›˜ Ùfi ˘ıÔ¯Ú‹ÛÙÔȘ ÓfiÌÔȘ Ì‹ ›ıÂÛı·È. 9.1 ÕÍÈÔÓ ‰¤ ÙÔ‡ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ η› Ùfi‰Â ·Á·Ûı‹Ó·È, Ùfi ηÙÂÚÁ¿Û·Ûı·È ÂÓÙ‹ fiÏÂÈ ·ÈÚÂÙÒÙÂÚÔÓ Â›Ó·È ÙfiÓ Î·ÏfiÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÈÛ¯ÚÔ‡ ‚›Ô˘: η›Á¿Ú ‰‹  ÈÛÎÔ ÒÓ ÙȘ ¿Ó ‡ÚÔÈ Ì›Ԣ˜ · ÔıÓ‹ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ‡ÙˆÓ <‹> ÙÒÓ ÂÎÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ 9.2 · Ô¯ˆÚÂ›Ó ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ˆ˜ Ù·ÏËı¤˜ ÂÈ Â›Ó Î·› ¤ ÂÙ·È Ù‹ ·ÚÂÙ‹ 7
 9. 9. <Ùfi> ÛÒ˙ÂÛı·È ÂȘ ÙfiÓ Ï›ˆ ¯ÚfiÓÔÓ Ì¿ÏÏÔÓ ‹ Ù‹ ηΛ·: η› Á¿Ú Ú¿ˆÓ η›Ë‰›ˆÓ η› ¢ ÔÚˆÙ¤Ú· η› ÈÛ¯˘ÚÔÙ¤Ú·. ‰‹ÏÔÓ ‰¤ fiÙÈ Î·› ‡ÎÏÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ·¤ ÂÙ·È Ù‹ ·ÚÂÙ‹: η› Á¿Ú 9.3 Û˘ÌÌ·¯Â›Ó ˆ˜ ¿ÓÙ˜ ÙÔ›˜ ·Á·ıÔ›˜ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È. ‹ ̤ÓÙÔÈ ÒÛÙÂÙ·‡Ù· Á›ÁÓÂÛı·È ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ, η› ÙÔ‡ÙÔ Î·ÏfiÓ Ì‹ ·Ú·ÏÈ Â›Ó. ÂΛÓÔ˜ÙÔ›Ó˘Ó Û·ÊÒ˜ ·ÚÂÛ··Û ÙÔ›˜ Ì¤Ó 9.4 ·Á·ıÔ›˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·Ó, ÙÔ›˜ ‰¤ ηÎÔ›˜ ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·Ó. ÂÓ Ì¤Ó Á¿ÚÙ·›˜ ¿ÏϷȘ fiÏÂÛÈÓ, Ô fiÙ·Ó ÙȘ ηÎfi˜ Á¤ÓËÙ·È,  ›ÎÏËÛÈÓ ÌfiÓÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Îfi˜Â›Ó·È, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ‰¤ ÂÓ ÙÒ ·˘ÙÒ Ô Î·Îfi˜ Ù·Á·ıÒ Î·› οıËÙ·È Î·› Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È,Â¿Ó ‚Ô‡ÏËÙ·È: ÂÓ ‰¤ Ù‹ §·Î‰·›ÌÔÓÈ ¿˜ Ì¤Ó ¿Ó ÙȘ ·ÈÛ¯˘ÓıÂ›Ë ÙfiÓηÎfiÓ Û‡ÛÎËÓÔÓ ·Ú·Ï·‚›Ó, ¿˜ ‰ ¿Ó ÂÓ ·Ï·›ÛÌ·ÙÈ Û˘Á- 9.5 Á˘ÌÓ·ÛÙ‹Ó. ÔÏÏ¿ÎȘ ‰ Ô ÙÔÈÔ‡ÙÔ˜ η› ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔ‡˜·ÓÙÈÛÊ·ÈÚÈÔ‡ÓÙ·˜ ·¯ÒÚÈÛÙÔ˜ ÂÚÈÁ›ÁÓÂÙ·È, η› ÂÓ ¯ÔÚÔ›˜ ‰ ÂȘ Ù¿˜Â ÔÓÂȉ›ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚ·˜ · ÂÏ·‡ÓÂÙ·È, η› Ì‹Ó ÂÓ Ô‰Ô›˜ ·Ú·¯ˆÚËÙ¤ÔÓ ·˘ÙÒη› ÂÓ ı¿ÎÔȘ η› [¤Ó] ÙÔ›˜ Óˆ٤ÚÔȘ ˘ ·Ó·Ûٷ٤ÔÓ, η› Ù¿˜ Ì¤Ó ÚÔÛËÎÔ‡Û·˜ ÎfiÚ·˜ Ô›ÎÔÈ ıÚ ٤ÔÓ, η› Ù·‡Ù·È˜ Ù‹˜ ·Ó·Ó‰Ú›·˜ ·ÈÙ›·Ó˘ÊÂÎÙ¤ÔÓ, Á˘Ó·ÈÎfi˜ ‰¤ ÎÂÓ‹Ó ÂÛÙ›·Ó [Ô˘] ÂÚÈÔ Ù¤ÔÓ Î·› ¿Ì· ÙÔ‡ÙÔ˘˙ËÌ›·Ó · ÔÙÂÈÛÙ¤ÔÓ, ÏÈ ·ÚfiÓ ‰¤ Ô˘ Ï·ÓËÙ¤ÔÓ Ô˘‰Ï ÌÈÌËÙ¤ÔÓ ÙÔ‡˜·ÓÂÁÎÏ‹ÙÔ˘˜, ‹ ÏËÁ¿˜ ˘ fi ÙÒÓ 9.6 ·ÌÂÈÓfiÓÙˆÓ ÏË Ù¤ÔÓ. ÂÁÒ Ì¤Ó ‰‹ ÙÔÈ·‡Ù˘ ÙÔ›˜ ηÎÔ›˜ ·ÙÈÌ›·˜Â ÈÎÂÈ̤Ó˘ Ô˘‰¤Ó ı·˘Ì¿˙ˆ Ùfi ÚÔ·ÈÚ›Ûı·È ÂΛ ı¿Ó·ÙÔÓ ·ÓÙ› ÙÔ‡ Ô‡Ùˆ˜·Ù›ÌÔ˘ Ù η›  ÔÓÂȉ›ÛÙÔ˘ ‚›Ô˘. 10.1 ∫·ÏÒ˜ ‰¤ ÌÔÈ ‰ÔΛ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÓÔÌÔıÂÙ‹Û·È Î·› ‹ ̤¯ÚÈ Á‹Úˆ˜·ÛÎÔ›Ù ¿Ó ·ÚÂÙ‹.  › Á¿Ú ÙÒ Ù¤ÚÌ·ÙÈ ÙÔ‡ ‚›Ô˘ Ù‹Ó ÎÚ›ÛÈÓ Ù‹˜ ÁÂÚÔÓÙ›·˜ ÚÔÛı›˜  ԛËÛ Ìˉ¤ ÂÓ ÙÒ 10.2 Á‹Ú· ·ÌÂÏ›Ûı·È Ù‹Ó Î·ÏÔηÁ·ı›·Ó. ·ÍÈ¿Á·ÛÙÔÓ ‰ ·˘ÙÔ‡ η› Ùfi ÈÎÔ˘Ú‹Û·È ÙÒ ÙÒÓ ·Á·ıÒÓ Á‹Ú·: ı›˜ Á¿Ú ÙÔ‡˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ΢ڛԢ˜ ÙÔ‡ ÂÚ›Ù‹˜ „˘¯‹˜ ·ÁÒÓÔ˜ ‰È¤ Ú·ÍÂÓ ÂÓÙÈÌfiÙÂÚÔÓ Â›Ó·È Ùfi Á‹Ú·˜ Ù‹˜ ÙÒÓ·ÎÌ·˙fiÓÙˆÓ ÚÒÌ˘. 10.3 ÂÈÎfiÙˆ˜ ‰¤ ÙÔÈ Î·› Û Ô˘‰¿˙ÂÙ·È Ô‡ÙÔ˜ Ô ·ÁÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÓ·ÓıÚˆ ›ÓˆÓ. ηÏÔ› Ì¤Ó Á¿Ú η› ÔÈ Á˘ÌÓÈÎÔ›: ·ÏÏ Ô‡ÙÔÈ Ì¤Ó ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛ›Ó:Ô ‰¤ ÂÚ› Ù‹˜ ÁÂÚÔÓÙ›·˜ ·ÁÒÓ „˘¯ÒÓ ·Á·ıÒÓ ÎÚ›ÛÈÓ ·Ú¤¯ÂÈ. fiÛˆ Ô‡ÓÎÚ›ÙÙˆÓ „˘¯‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔÛÔ‡Ùˆ η› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÔÈ ÙÒÓ „˘¯ÒÓ ‹ ÔÈ ÙÒÓÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÛ Ô˘‰·ÛÙfiÙÂÚÔÈ. 10.4 ∆fi‰Â ÁÂ Ì‹Ó ÙÔ‡ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ˆ˜ Ô˘ ÌÂÁ¿Ïˆ˜ ¿ÍÈÔÓ ·Á·Ûı‹Ó·È; fi˜Â Âȉ‹ η٤̷ıÂÓ fiÙÈ fi Ô˘ ÔÈ ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔÈ Â ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù‹˜ ·ÚÂÙ‹˜ Ô˘¯ÈηÓÔ› ÂÈÛÈ Ù¿˜ ·ÙÚ›‰·˜ ·‡ÍÂÈÓ, [ÂΛÓÔ˜] ÂÓ Ù‹ ™ ¿ÚÙË ËÓ¿ÁηÛ ‰ËÌÔÛ›· ¿ÓÙ·˜ ¿Û·˜ ·ÛÎÂ›Ó Ù¿˜ ·ÚÂÙ¿˜. ÒÛ ÂÚ Ô‡Ó [ÔÈ È‰ÈÒÙ·È] ÙÒÓ È‰ÈˆÙÒӉȷʤÚÔ˘ÛÈÓ ·ÚÂÙ‹ ÔÈ ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÒÓ ·ÌÂÏÔ‡ÓÙˆÓ, Ô‡Ùˆ η› Ë ™ ¿ÚÙËÂÈÎfiÙˆ˜ ·ÛÒÓ ÙÒÓ fiÏÂˆÓ ·ÚÂÙ‹ ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ÌfiÓË ‰ËÌÔÛ›·  ÈÙË‰Â‡Ô˘Û·Ù‹Ó Î·ÏÔηÁ·ı›·Ó. 10.5 Ô˘ Á¿Ú ηΛÓÔ Î·ÏfiÓ, Ùfi ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÎÔÏ·˙Ô˘ÛÒÓ ‹Ó Ù›˜ 8
 10. 10. ÙÈ ¤ÙÂÚÔ˜ ·‰È΋, ÂΛÓÔÓ ˙ËÌ›·˜ Ì‹ ÂÏ¿ÙÙÔ˘˜  ÈıÂ›Ó·È Â› ÙȘ Ê·ÓÂÚfi˜ ›˷ÌÂÏÒÓ ÙÔ‡ ˆ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜ 10.6 ›ӷÈ; ÂÓfiÌÈ˙ Á¿Ú, ˆ˜ ¤ÔÈÎÂÓ, ˘ fi Ì¤Ó ÙÒÓ ·Ó‰Ú· Ô‰È˙Ô̤ӈÓÙÈÓ¿˜ ‹ · ÔÛÙÂÚÔ‡ÓÙˆÓ ÙÈ ‹ ÎÏ ÙfiÓÙˆÓ ÙÔ‡˜ ‚Ï· ÙÔ̤ÓÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ·‰ÈΛÛı·È, ˘ fi ‰¤ ÙÒÓ Î·ÎÒÓ Î·› ·Ó¿Ó‰ÚˆÓ fiÏ·˜ Ù¿˜ fiÏÂȘ ÚÔ‰›‰ÔÛı·È.ÒÛÙ ÂÈÎfiÙˆ˜ 10.7 ¤ÌÔÈÁ ‰ÔΛ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÁ›ÛÙ·˜ ˙ËÌ›·˜  Èı›ӷÈ.  ¤ıËΠ‰¤ η›Ù‹Ó ·Ó˘ fiÛÙ·ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎËÓ ·ÛÎÂ›Ó ¿ ·Û·Ó ÔÏÈÙÈÎ‹Ó ·ÚÂÙ‹Ó. ÙÔ›˜ Ì¤Ó Á¿ÚÙ¿ ÓfiÌÈÌ· ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÈÓ ÔÌÔ›ˆ˜ ¿ ·ÛÈ Ù‹Ó fiÏÈÓ ÔÈΛ·Ó  ԛËÛÂ, η› Ô˘‰¤Ó˘ ÂÏÔÁ›Û·ÙÔ Ô‡ÙÂ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô‡Ù ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·Ó: ÂÈ ‰¤ ÙȘ· Ô‰ÂÈÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ‡ Ù¿ ÓfiÌÈÌ· ‰È· ÔÓ›Ûı·È, ÙÔ‡ÙÔÓ ÂΛÓÔ˜ · ¤‰ÂÈÍ Ìˉ¤ 10.8 ÓÔÌ›˙ÂÛı·È ¤ÙÈ ÙÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ ›ӷÈ. ·ÏÏ¿ Á¿Ú fiÙÈ Ì¤Ó ·Ï·ÈfiÙ·ÙÔÈÔ‡ÙÔÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÂÈÛ›, ۷ʤ˜: Ô Á¿Ú §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ηٿ ÙÔ‡˜ ∏Ú·ÎÏ›‰·˜ ϤÁÂÙ·ÈÁÂÓ¤Ûı·È: Ô‡Ùˆ ‰¤ ·Ï·ÈÔ› fiÓÙ˜ ¤ÙÈ Î·› Ó‡Ó ÙÔ›˜ ¿ÏÏÔȘ ηÈÓfiÙ·ÙÔ› ÂÈÛÈ:η› Á¿Ú Ùfi ¿ÓÙˆÓ ı·˘Ì·ÛÙfiÙ·ÙÔÓ Â ·ÈÓÔ‡ÛÈ Ì¤Ó ¿ÓÙ˜ Ù¿ ÙÔÈ·‡Ù·Â ÈÙˉ‡̷ٷ, ÌÈÌ›Ûı·È ‰¤ ·˘Ù¿ Ô˘‰ÂÌ›· fiÏȘ Âı¤ÏÂÈ. 11.1 ∫·› Ù·‡Ù· Ì¤Ó ‰‹ ÎÔÈÓ¿ ·Á·ı¿ η› ÂÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·› ÂÓ ÔϤ̈: Âȉ¤ ÙȘ ‚Ô‡ÏÂÙ·È Î·Ù·Ì·ıÂ›Ó fi ÙÈ Î·› ÂȘ Ù¿˜ ÛÙÚ·Ù›·˜ ‚¤ÏÙÈÔÓ ÙÒÓ ¿ÏψÓÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ, ¤ÍÂÛÙÈ Î·› 11.2 ÙÔ‡ÙˆÓ ·ÎÔ‡ÂÈÓ. ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÙÙÔ˘ÛÈ Ù¿¤ÙË ÂȘ ¿ ‰Â› ÛÙÚ·Ù‡ÂÛı·È η› È Â‡ÛÈ Î·› Ô Ï›Ù·È˜, ¤ ÂÈÙ· ‰¤ η› ÙÔ›˜¯ÂÈÚÔÙ¤¯Ó·È˜: ÒÛÙ fiÛÔÈÛ ÂÚ Â › fiψ˜ ¯ÚÒÓÙ·È ¿ÓıÚˆ ÔÈ, ¿ÓÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓη›  › ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Â˘ ÔÚÔ‡ÛÈ: η› fiÛˆÓ ‰¤ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ËÛÙÚ·ÙÈ¿ ÎÔÈÓ‹ ‰ÂËıÂ›Ë ¿Ó, ¿ ·ÓÙ· Ù¿ Ì¤Ó ·Ì¿ÍË ÚÔÛ٤ٷÎÙ·È ·Ú¤¯ÂÈÓ,Ù¿ ‰¤ ˘ Ô˙˘Á›ˆ: Ô‡Ùˆ Á¿Ú ‹ÎÈÛÙ ¿Ó Ùfi 11.3 ÂÏÏ› ÔÓ ‰È·Ï¿ıÔÈ. ›˜ ÁÂ Ì‹Ó ÙfiÓ ÂÓ ÙÔ›˜ fi ÏÔȘ ·ÁÒÓ· ÙÔÈ¿‰ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ, ÛÙÔÏ‹Ó Ì¤Ó ¤¯ÂÈÓ ÊÔÈÓÈΛ‰·, Ù·‡ÙËÓ ÓÔÌ›˙ˆÓ ‹ÎÈÛÙ· ̤ÓÁ˘Ó·ÈΛ· ÎÔÈÓˆÓ›Ó, ÔÏÂÌÈΈٿÙËÓ ‰ ›ӷÈ, η› ¯·ÏÎ‹Ó ·Û ›‰·: η› Á¿ÚÙ¿¯ÈÛÙ· Ï·Ì Ú‡ÓÂÙ·È Î·› Û¯ÔÏ·ÈfiÙÔÙ· Ú˘ ·›ÓÂÙ·È. ÂʋΠ‰¤ η› ÎÔÌ¿Ó ÙÔ›˜˘ ¤Ú Ù‹Ó Ë‚ËÙÈÎ‹Ó ËÏÈΛ·Ó, ÓÔÌ›˙ˆÓ Ô‡Ùˆ η› Ì›˙Ô˘˜ ¿Ó 11.4 η› ÂÏ¢ıÂÚȈ٤ÚÔ˘˜ η› ÁÔÚÁÔÙ¤ÚÔ˘˜ Ê·›ÓÂÛı·È. Ô‡Ùˆ Á ̋ÓηÙÂÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌfiÚ·˜ Ì¤Ó ‰È›ÏÂÓ ¤Í η› È ¤ˆÓ η› Ô ÏÈÙÒÓ. ÂοÛÙË ‰¤ÙÒÓ Ô ÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÔϤ̷گÔÓ ¤Ó·, ÏÔ¯·ÁÔ‡˜ Ù¤ÙÙ·Ú·˜, ÂÓÙËÎÔÓÙ‹Ú·˜ ÔÎÙÒ, ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ô˘˜ ÂÎ盉Âη. ÂÎ ‰¤ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÒÓ ÌÔÚÒӉȿ ·ÚÂÁÁ˘‹Ûˆ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔÙ¤ Ì¤Ó ÂȘ . . . ÂÓˆÌÔÙ›·˜, ÙÔÙ¤ 11.5 ‰¤ ÂȘ ÙÚ›˜, ÙÔÙ¤ ‰¤ ÂȘ ¤Í. fi ‰¤ ÔÈ Ï›ÛÙÔÈ Ô›ÔÓÙ·È, ÔÏ˘ ÏÔΈٿÙËÓ Â›Ó·È Ù‹Ó ÂÓ fi ÏÔȘ §·ÎˆÓÈÎ‹Ó Ù¿ÍÈÓ, Ùfi ÂÓ·ÓÙÈÒÙ·ÙÔÓ˘ ÂÈÏ‹Ê·ÛÈ ÙÔ‡ fiÓÙÔ˜: ÂÈÛ› Ì¤Ó Á¿Ú ÂÓ Ù‹ §·ÎˆÓÈ΋ Ù¿ÍÂÈ ÔÈ ÚˆÙÔÛٿٷȿگÔÓÙ˜, η› Ô ÛÙ›¯Ô˜ 11.6 ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿ÓÙ ¤¯ˆÓ fiÛ· ‰Â› ·Ú¤Û¯ı·È. Ô‡Ùˆ ‰¤ Ú¿‰ÈÔÓ Ù·‡ÙËÓÙ‹Ó Ù¿ÍÈÓ Ì·ıÂ›Ó ˆ˜ fiÛÙȘ ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜ ‰‡Ó·Ù·È ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ Ô˘‰Â›˜ ¿Ó·Ì¿ÚÙÔÈ: ÙÔ›˜ Ì¤Ó Á¿Ú ËÁ›Ûı·È ‰¤‰ÔÙ·È, ÙÔ›˜ ‰¤ ¤ ÂÛı·È ٤ٷÎÙ·È. ·È ‰¤ 9
 11. 11. ·Ú·ÁˆÁ·› ÒÛ ÂÚ ˘ fi ΋ڢÎÔ˜ ˘ fi ÙÔ‡ ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ô˘ ÏfiÁˆ ‰ËÏÔ‡ÓÙ·È <η›>·Ú·È·› Ù η› ‚·ı‡ÙÂÚ·È ·È Ê¿Ï·ÁÁ˜ Á›ÁÓÔÓÙ·È: ÒÓ Ô˘‰¤Ó 11.7 Ô˘‰ Ô ˆÛÙÈÔ‡Ó ¯·Ï fiÓ Ì·ı›Ó. Ùfi ̤ÓÙÔÈ Î¿Ó Ù·Ú·¯ıÒÛÈ ÌÂÙ¿ÙÔ‡ ·Ú·Ù˘¯fiÓÙÔ˜ ÔÌÔ›ˆ˜ Ì¿¯ÂÛı·È, Ù·‡ÙËÓ Ù‹Ó Ù¿ÍÈÓ Ô˘Î¤ÙÈ Ú¿‰ÈÔÓ ÂÛÙÈÌ·ıÂ›Ó Ï‹Ó ÙÔ›˜ ˘ fi ÙÒÓ ÙÔ‡ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 11.8 ÓfiÌˆÓ Â ·È‰Â˘Ì¤ÓÔȘ. ¢ ÔÚÒٷٷ ‰¤ η› ÂΛӷ §·ÎÂȉ·ÈÌfiÓÈÔÈ ÔÈÔ‡ÛÈ Ù¿ ÙÔ›˜ Ô ÏÔÌ¿¯ÔȘ ¿Ó˘ ‰ÔÎÔ‡ÓÙ· ¯·Ï ¿ ›ӷÈ: fiÙ·Ó Ì¤Ó Á¿Ú › Τڈ˜ ÔÚ‡ˆÓÙ·È, Î·Ù Ô˘Ú¿Ó ‰‹ Ô˘ ÂÓˆÌÔÙ›· <ÂÓˆÌÔÙ›·> ¤ ÂÙ·È:Â¿Ó ‰ ÂÓ ÙÒ ÙÔÈÔ‡Ùˆ ÂÎ ÙÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›Ô˘ ÔÏÂÌ›· Ê¿Ï·ÁÍ Â ÈÊ·Ó‹, ÙÒÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯ˆ ·ÚÂÁÁ˘¿Ù·È ÂȘ ̤و ÔÓ ·Ú ·Û ›‰· ηı›ÛÙ·Ûı·È, η› ‰È¿ ·ÓÙfi˜ Ô‡Ùˆ˜, ¤ÛÙ ¿Ó Ë Ê¿Ï·ÁÍ ÂÓ·ÓÙ›· ηٷÛÙ‹. ‹Ó ÁÂ Ì‹Ó Ô‡Ùˆ˜Â¯fiÓÙˆÓ ÂÎ ÙÔ‡ fi ÈÛıÂÓ ÔÈ ÔϤÌÈÔÈ Â ÈÊ·ÓÒÛÈÓ, ÂÍÂÏ›ÙÙÂÙ·È ¤Î·ÛÙÔ˜ ÔÛÙ›¯Ô˜, ›Ó· ÔÈ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÈ 11.9 ·Â› ÙÔ›˜ ÔÏÂÌ›ÔȘ ÒÛÈÓ. fiÙÈ ‰¤ Ô ¿Ú¯ˆÓ ¢ÒÓ˘ÌÔ˜ Á›ÁÓÂÙ·È, Ô‡‰ÂÓ ÙÔ‡Ùˆ ÌÂÔÓÂÎÙÂ›Ó ËÁÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ ¤ÛÙÈÓ fiÙ η› ÏÂÔÓÂÎÙ›Ó. ÂÈ Á¿ÚÙÈÓ˜ ΢ÎÏÔ‡Ûı·È  ȯÂÈÚÔ›ÂÓ, ԢΠ¿Ó ηٿ Ù¿ Á˘ÌÓ¿, ·ÏÏ¿ ηٿ Ù¿ˆ ÏÈṲ̂ӷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÈÂÓ ¿Ó. ‹Ó ‰¤ ÔÙ ¤ÓÂο ÙÈÓÔ˜ ‰Ô΋ Û˘ÌʤÚÂÈÓ ÙfiÓËÁÂÌfiÓ· ‰ÂÍÈfiÓ Î¤Ú·˜ ¤¯ÂÈÓ, ÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ Ùfi ¿ÁËÌ·  › Τڷ˜ ÂÍÂÏ›ÙÙÔ˘ÛÈÙ‹Ó Ê¿Ï·ÁÁ·, ¤ÛÙ ¿Ó Ô Ì¤Ó ËÁÂÌÒÓ ‰ÂÍÈfi˜ ‹, Ë ‰¤ Ô˘Ú¿ 11.10 ¢ÒÓ˘ÌÔ˜ Á¤ÓËÙ·È. ‹Ó ‰ ·˘ ÂÎ ÙÒÓ ‰ÂÍÈÒÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ Ù¿ÍȘ ÈÊ·›ÓËÙ·È Â › Τڈ˜ ÔÚ¢Ô̤ӈÓ, Ô˘‰¤Ó ¿ÏÏÔ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ‹ ÙfiÓÏfi¯ÔÓ ¤Î·ÛÙÔÓ ÒÛ ÂÚ ÙÚÈ‹ÚË ·ÓÙ› ÚÒÚÔÓ ÙÔ›˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔȘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ, η›Ô‡Ùˆ˜ ·‡ Á›ÁÓÂÙ·È Ô Î·Ù Ô˘Ú¿Ó Ïfi¯Ô˜ ·Ú¿ ‰fiÚ˘. ‹Ó ÁÂ Ì‹Ó Î·Ù¿ Ù¿Â˘ÒÓ˘Ì· ÔϤÌÈÔÈ ÚÔÛ›ˆÛÈÓ, Ô˘‰¤ ÙÔ‡Ù ÂÒÛÈÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔı¤Ô˘ÛÈÓ ‹[ÂÓ·ÓÙ›Ô˘˜] ·ÓÙÈ ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ïfi¯Ô˘˜ ÛÙÚ¤ÊÔ˘ÛÈ: η› Ô‡Ùˆ˜ ·‡ Ô Î·Ù Ô˘Ú¿ÓÏfi¯Ô˜ ·Ú ·Û ›‰· ηı›ÛٷٷÈ. 12.1 ∂ÚÒ ‰¤ η› Ë ÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡ÂÛı·È ÂÓfiÌÈÛ ¯Ú‹Ó·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜. ‰È¿Ì¤Ó Á¿Ú Ùfi Ù¿˜ ÁˆÓ›·˜ ÙÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ·¯Ú‹ÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î‡ÎÏÔÓÂÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡Û·ÙÔ, ÂÈ Ì‹ fiÚÔ˜ ·ÛʷϤ˜ Â›Ë ‹ 12.2 Ù›¯Ô˜ ‹ ÔÙ·ÌfiÓ fi ÈÛıÂÓ ¤¯ÔÈÂÓ. Ê˘Ï·Î¿˜ ÁÂ Ì‹Ó Â Ô›ËÛÂÌÂıËÌÂÚÈÓ¿˜ Ù¿˜ Ì¤Ó ·Ú¿ Ù¿ fi Ï· ›ۈ ‚Ï ԇ۷˜: Ô˘ Á¿Ú ÔÏÂÌ›ˆÓ¤ÓÂη ·ÏÏ¿ Ê›ÏˆÓ ·‡Ù·È ηı›ÛÙ·ÓÙ·È: ÙÔ‡˜ ÁÂ Ì‹Ó ÔÏÂÌ›Ô˘˜ È Â›˜Ê˘Ï¿ÙÙÔ˘ÛÈÓ · fi ¯ˆÚ›ˆÓ ÒÓ ¿Ó ÂÎ Ï›ÛÙÔ˘ 12.3 ÚÔÔÚÒÂÓ ÂÈ [‰¤] ÙȘ ÚÔÛ›ÔÈ. Ó‡ÎÙˆÚ <‰¤> ¤Íˆ Ù‹˜ Ê¿Ï·ÁÁÔ˜ÂÓfiÌÈÛÂÓ ˘ fi ™ÎÈÚÈÙÒÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÙÙÂÛı·È: (Ó‡Ó ‰ ‹‰Ë η› 12.4 ˘ fi Í¤ÓˆÓ ... ·ıÙÒÓ ÙÈÓ¤˜ Û˘Ì ·ÚfiÓÙ˜.) Ùfi ‰¤ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¿‰fiÚ·Ù· ·Â› ÂÚÈȤӷÈ, ‡ η› ÙÔ‡ÙÔ ‰Â› Âȉ¤Ó·È, fiÙÈ ÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¤ÓÂο ÂÛÙÈÓÔ‡ ÂÚ Î·› ÙÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ›ÚÁÔ˘ÛÈÓ · fi ÙÒÓ fi ψÓ, η› ÙÔ‡˜  › Ù¿·Ó·Áη›· · ÈfiÓÙ·˜ Ô˘ ‰Â› ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ fiÙÈ Ô‡Ù ·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô‡Ù ÙÒÓ fi ÏˆÓ Ï¤ÔÓ ‹ fiÛÔÓ Ì‹ Ï˘ Â›Ó ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ · ¤Ú¯ÔÓÙ·È: η› Á¿Ú Ù·‡Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜¤ÓÂη 12.5 ÔÈÔ‡ÛÈÓ. ÌÂÙ·ÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡ÔÓÙ·› ÁÂ Ì‹Ó ˘ÎÓ¿ η› ÙÔ‡ Û›ÓÂÛı·È 10
 12. 12. ÙÔ‡˜ ÔÏÂÌ›Ô˘˜ ¤ÓÂη η› ÙÔ‡ ˆÊÂÏÂ›Ó ÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. η› Á˘ÌÓ¿˙ÂÛı·È ‰¤ ÚÔ·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ˘ fi ÙÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ¿ ·ÛÈ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ, ¤ˆÛ ÂÚ ¿ÓÛÙÚ·Ù‡ˆÓÙ·È. ÒÛÙ ÌÂÁ·ÏÔ Ú ÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ Ì¤Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÂÊ Â·˘ÙÔ›˜ Á›ÁÓÂÛı·È,ÂÏ¢ıÂÚȈ٤ÚÔ˘˜ ‰¤ ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ê·›ÓÂÛı·È. ‰Â› ‰¤ Ô‡Ù ÂÚ› ·ÙÔÓ Ô‡Ù‰ÚfiÌÔÓ Ì¿ÛÛˆ ÔÈ›Ûı·È ‹ fiÛÔÓ ¿Ó Ë ÌfiÚ· ÂÊ‹ÎË, 12.6 fi ˆ˜ Ìˉ›˜ ÙÒÓ ·˘ÙÔ‡ fi ÏˆÓ fiÚÚˆ Á›ÁÓËÙ·È. ÌÂÙ¿ ‰¤ Ù¿Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ηı›˙ÂÈÓ Ì¤Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÔϤ̷گԘ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ: ¤ÛÙÈ ‰¤ ÙÔ‡ÙÔÒÛ ÂÚ ÂͤٷÛȘ: ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰¤ ·ÚÈÛÙÔ ÔÈ›Ûı·È η› Ù·¯‡ ÙfiÓ ÚfiÛÎÔ ÔÓ· ÔχÂÛı·È: ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ ·‡ ‰È·ÙÚÈ‚·› η› ·Ó· ·‡ÛÂȘ Úfi ÙÒÓ ÂÛ ÂÚÈÓÒÓÁ˘ÌÓ·Û›ˆÓ. 12.7 ÌÂÙ¿ ÁÂ Ì‹Ó Ù·‡Ù· ‰ÂÈ ÓÔ ÔÈ›Ûı·È ÎËÚ‡ÙÙÂÙ·È, η›  Âȉ¿Ó¿ÛˆÛÈÓ ÂȘ ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ Ô›˜ ¿Ó ÎÂηÏÏÈÂÚËÎfiÙ˜ ÒÛÈÓ,  › ÙÒÓ fi ψӷӷ ·‡ÂÛı·È. fiÙÈ ‰¤ ÔÏÏ¿ Áڿʈ Ô˘ ‰Â› ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ: ‹ÎÈÛÙ· Á¿Ú§·Î‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ ‡ÚÔÈ ¿Ó ÙȘ ·Ú·ÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ÂÓ ÙÔ›˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›˜ fiÛ·‰Â›Ù·È  ÈÌÂÏ›·˜. 13.1 ¢ÈËÁ‹ÛÔÌ·È ‰¤ Î·È ‹Ó  › ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ‚·ÛÈÏ› ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·›ÙÈÌ‹Ó Î·ÙÂÛ··ÛÂ. ÚÒÙÔÓ Ì¤Ó Á¿Ú  › ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÚ¤ÊÂÈ Ë fiÏȘ ‚·ÛÈϤ·Î·› ÙÔ‡˜ Û‡Ó ·˘ÙÒ: Û˘ÛÎËÓÔ‡ÛÈ ‰¤ ·˘ÙÒ ÔÈ ÔϤ̷گÔÈ, fi ˆ˜ ·Â› Û˘ÓfiÓÙ˜̿ÏÏÔÓ Î·› ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÒÛÈÓ, ‹Ó ÙÈ ‰¤ˆÓÙ·È: Û˘ÛÎËÓÔ‡ÛÈ ‰¤ η› ¿ÏÏÔÈ ÙÚ›˜¿Ó‰Ú˜ ÙÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ: Ô‡ÙÔÈ ÙÔ‡ÙÔȘ  ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙˆÓ ÙÒÓ Â ÈÙˉ›ˆÓ,ˆ˜ ÌˉÂÌ›· ·Û¯ÔÏ›· ‹ 13.2 ·˘ÙÔ›˜ ÙÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Â ÈÌÂÏ›Ûı·È.  ·Ó·Ï‹„ÔÌ·È ‰¤ ˆ˜ÂÍÔÚÌ¿Ù·È Û‡Ó ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ô ‚·ÛÈχ˜. ı‡ÂÈ Ì¤Ó Á¿Ú ÚÒÙÔÓ Ô›ÎÔÈ ÒÓ ¢È›∞Á‹ÙÔÚÈ Î·› ÙÔ›˜ ÛÈÔ›Ó [·˘ÙÒ]: ‹Ó ‰¤ ÂÓÙ·‡ı· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛË, Ï·‚ÒÓ Ô ˘ÚÊfiÚÔ˜ ‡Ú · fi ÙÔ‡ ‚ˆÌÔ‡ ÚÔËÁÂ›Ù·È Â › Ù¿ fiÚÈ· Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜: Ô ‰¤‚·ÛÈχ˜ ÂΛ ·‡ 13.3 ı‡ÂÙ·È ¢È› η› ∞ıËÓ¿. fiÙ·Ó ‰¤ ·ÌÊÔ›Ó ÙÔ‡ÙÔÈÓ ÙÔ›Ó ıÂÔ›ÓηÏÏÈÂÚËı‹, ÙfiÙ ‰È·‚·›ÓÂÈ Ù¿ fiÚÈ· Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜: η› Ùfi ‡Ú Ì¤Ó · fi ÙÔ‡ÙˆÓÙÒÓ ÈÂÚÒÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô‡ ÔÙ · ÔÛ‚ÂÓÓ‡ÌÂÓÔÓ, ÛÊ¿ÁÈ· ‰¤ ·ÓÙÔ›· ¤ ÂÙ·È.·Â› ‰¤ fiÙ·Ó ı‡ËÙ·È, ¿Ú¯ÂÙ·È Ì¤Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ¤ÙÈ ÎÓÂÊ·›Ô˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ 13.4 ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜ Ù‹Ó ÙÔ‡ ıÂÔ‡ ‡ÓÔÈ·Ó. ¿ÚÂÈÛÈ ‰¤ ÂÚ› Ù‹Ó ı˘Û›·Ó ÔϤ̷گÔÈ, ÏÔ¯·ÁÔ›, ÂÓÙËÎÔÓÙ‹Ú˜, Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·Ù›·Ú¯ÔÈ, ÛÙÚ·ÙÔ‡Û΢ÔÊÔÚÈÎÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, η› ÙÒÓ · fi ÙÒÓ 13.5 fiÏÂˆÓ ‰¤ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Ô ‚Ô˘ÏfiÌÂÓÔ˜: ¿ÚÂÈÛÈ ‰¤ η› ÙÒÓ ÂÊfiÚˆÓ‰‡Ô, Ô› ÔÏ˘ Ú·ÁÌ ÓÔ‡ÛÈ Ì¤Ó Ô˘‰¤Ó, ‹Ó Ì‹ Ô ‚·ÛÈχ˜ ÚÔÛηϋ: ÔÚÒÓÙ˜‰¤ fi ÙÈ ÔÈ› ¤Î·ÛÙÔ˜ ¿ÓÙ·˜ ÛˆÊÚÔÓ›˙Ô˘ÛÈÓ, ˆ˜ Ùfi ÂÈÎfi˜. fiÙ·Ó ‰¤ ÙÂÏÂÛı‹Ù¿ ÈÂÚ¿, Ô ‚·ÛÈχ˜ ÚÔÛηϤ۷˜ ¿ÓÙ·˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù¿ ÔÈËÙ¤·. ÒÛÙÂÔÚÒÓ Ù·‡Ù· ËÁ‹Û·ÈÔ ¿Ó ÙÔ‡˜ Ì¤Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙ¿˜ Â›Ó·È ÙÒÓÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ‰¤ ÌfiÓÔ˘˜ ÙÒ fiÓÙÈ 13.6 Ù¯ӛٷ˜ ÙÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ.  Âȉ¿Ó ÁÂ Ì‹Ó ËÁ‹Ù·È ‚·ÛÈχ˜ ‹Ó ̤ÓÌˉ›˜ ÂÓ·ÓÙ›Ô˜ Ê·›ÓËÙ·È, Ô˘‰Â›˜ ·˘ÙÔ‡ ÚfiÛıÂÓ ÔÚ‡ÂÙ·È, Ï‹Ó ™ÎÈÚ›Ù·È 11
 13. 13. η› ÔÈ ÚÔÂÚ¢ÓÒÌÂÓÔÈ È Â›˜: ‹Ó ‰¤ ÔÙ ̿¯ËÓ Ô›ˆÓÙ·È ¤ÛÂÛı·È, Ï·‚ÒÓÙfi ¿ÁËÌ· Ù‹˜ ÚÒÙ˘ ÌfiÚ·˜ Ô ‚·ÛÈχ˜ ¿ÁÂÈ ÛÙÚ¤„·˜  › ‰fiÚ˘, ¤ÛÙ ¿Ó 13.7 Á¤ÓËÙ·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰˘Ô›Ó ÌfiÚ·ÈÓ Î·› ‰˘Ô›Ó ÔÏÂÌ¿Ú¯ÔÈÓ. Ô‡˜ ‰¤ ‰Â›Â › ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÂÙ¿¯ı·È, Ô ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔ˜ ÙÒÓ ÂÚ› ‰·ÌÔÛ›·Ó Û˘ÓÙ¿ÙÙÂÈ: ÂÈÛ› ‰¤Ô‡ÙÔÈ fiÛÔÈ ¿Ó Û‡ÛÎËÓÔÈ ÒÛÈ ÙÒÓ ÔÌÔ›ˆÓ, η› Ì¿ÓÙÂȘ η› È·ÙÚÔ› η› ·˘ÏËÙ·›<η›> ÔÈ ÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, η› ÂıÂÏÔ‡ÛÈÔÈ ‹Ó ÙÈÓ˜ ·ÚÒÛÈÓ. ÒÛÙ ÙÒÓ‰ÂÔÌ¤ÓˆÓ Á›ÁÓÂÛı·È Ô˘‰¤Ó · ÔÚ›ٷÈ: Ô˘‰¤Ó Á¿Ú 13.8 · ÚfiÛΠÙfiÓ ÂÛÙÈ. Ì¿Ï· ‰¤ η› Ù¿‰Â ˆÊ¤ÏÈÌ·, ˆ˜ ÂÌÔ› ‰ÔΛ,ÂÌ˯·Ó‹Û·ÙÔ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂȘ ÙfiÓ ÂÓ fi ÏÔȘ ·ÁÒÓ·. fiÙ·Ó Á¿Ú ÔÚÒÓÙˆÓ ‹‰ËÙÒÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ ¯›Ì·ÈÚ· ÛÊ·ÁÈ¿˙ËÙ·È, ·˘ÏÂ›Ó Ù ¿ÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ·ÚfiÓÙ·˜·˘ÏËÙ¿˜ ÓfiÌÔ˜ η› Ìˉ¤Ó· §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ·ÛÙÂÊ¿ÓˆÙÔÓ Â›Ó·È: η› fi Ï·‰¤ Ï·Ì Ú‡- 13.9 ÓÂÛı·È ÚÔ·ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ¤ÍÂÛÙÈ ‰¤ ÙÒ Ó¤ˆ η› Î¯ÚÈ̤ӈ ÂȘ Ì¿¯ËÓÛ˘ÓÈ¤Ó·È Î·› ʷȉÚfiÓ Â›Ó·È Î·› ¢‰fiÎÈÌÔÓ. η› ·Ú·ÎÂχÔÓÙ·È ‰¤ ÙÒÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯ˆ: Ô˘‰ ·ÎÔ‡ÂÙ·È Á¿Ú ÂȘ ÂοÛÙËÓ ¿Û·Ó Ù‹Ó ÂÓˆÌÔÙ›·Ó ·ÊÂοÛÙÔ˘ ÂÓˆÌÔÙ¿Ú¯Ô˘ ¤Íˆ: fi ˆ˜ ‰¤ ηÏÒ˜ Á›ÁÓËÙ·È ÔÏÂÌ¿Ú¯ˆ ‰Â› ̤ÏÂÈÓ. 13.10 fiÙ·Ó ÁÂ Ì‹Ó Î·ÈÚfi˜ ‰Ô΋ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÔ Â‰Â‡ÂÛı·È, ÙÔ‡ÙÔ˘ ̤Ӊ‹ ·ÚÈÔ˜ ‚·ÛÈχ˜ η› ÙÔ‡ ‰Â›Í·› Á fi Ô˘ ‰Â›: Ùfi ̤ÓÙÔÈ ÚÂۂ›·˜· Ô ¤Ì ÂÛı·È η› ÊÈÏ›·˜ η› ÔÏÂÌ›·˜, ÙÔ‡Ù Ô˘ ‚·ÛÈϤˆ˜. η› ¿Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Ó ¿ÓÙ˜ · fi ‚·ÛÈϤˆ˜, 13.11 fiÙ·Ó ‚ԇψÓÙ·È Ú¿Í·› ÙÈ. ‹Ó ‰ Ô˘Ó ‰›Î˘ ‰ÂfiÌÂÓfi˜ ÙȘ ¤ÏıË, Úfi˜ ÂÏÏ·ÓÔ‰›Î·˜ ÙÔ‡ÙÔÓ Ô ‚·ÛÈχ˜ · Ô ¤Ì ÂÈ, ‹Ó ‰¤ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Úfi˜Ù·Ì›·˜, ‹Ó ‰¤ ÏË›‰· ¿ÁˆÓ, Úfi˜ Ï·Ê˘ÚÔ ÒÏ·˜. Ô‡Ùˆ ‰¤ Ú·ÙÙÔ̤ӈӂ·ÛÈÏ› Ô˘‰¤Ó ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔÓ Î·Ù·Ï› ÂÙ·È Â › ÊÚÔ˘Ú¿˜ ‹ ÈÂÚ› Ì¤Ó Ù¿ Úfi˜ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ ›ӷÈ, ÛÙÚ·ÙËÁÒ ‰¤ Ù¿ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜. 14.1 ∂È ‰¤ Ù›˜ Ì ¤ÚÔÈÙÔ ÂÈ Î·› Ó‡Ó ¤ÙÈ ÌÔÈ ‰ÔÎÔ‡ÛÈÓ ÔÈ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ÓfiÌÔÈ ·Î›ÓËÙÔÈ ‰È·Ì¤ÓÂÈÓ, ÙÔ‡ÙÔ Ì¿ ¢›· ԢΠ¿Ó 14.2 ¤ÙÈ ıÚ·Û¤ˆ˜ › ÔÈÌÈ. Ô›‰· Á¿Ú ÚfiÙÂÚÔÓ Ì¤Ó §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô›ÎÔÈ Ù¿ ̤ÙÚÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÏÏ‹ÏÔȘ Û˘ÓÂ›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‹·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ Ù·›˜ fiÏÂÛÈ Î·› ÎÔϷ΢Ô̤ÓÔ˘˜ 14.3 ‰È·Êı›ÚÂÛı·È. η› ÚfiÛıÂÓ Ì¤Ó Ô›‰· ·˘ÙÔ‡˜ ÊÔ‚Ô˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¯Ú˘Û›ÔÓ¤¯ÔÓÙ·˜ Ê·›ÓÂÛı·È: Ó‡Ó ‰ ¤ÛÙÈÓ Ô‡˜ η› ηÏψ È- 14.4 ˙Ô̤ÓÔ˘˜  › ÙÒ ÎÂÎÙ‹Ûı·È.  ›ÛÙ·Ì·È ‰¤ η› ÚfiÛıÂÓ ÙÔ‡ÙÔ˘¤ÓÂη ÍÂÓËÏ·Û›·˜ ÁÈÁÓÔ̤ӷ˜ η› · Ô‰ËÌÂ›Ó Ô˘Î ÂÍfiÓ, fi ˆ˜ Ì‹Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈ ÔÏ›Ù·È · fi ÙÒÓ Í¤ÓˆÓ ÂÌ ›Ì Ï·ÈÓÙÔ: Ó‡Ó ‰  ›ÛÙ·Ì·ÈÙÔ‡˜ ‰ÔÎÔ‡ÓÙ·˜ ÚÒÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÛ Ô˘‰·ÎfiÙ·˜ ˆ˜ Ìˉ¤ ÔÙ ·‡ˆÓÙ·È·ÚÌfi˙ÔÓÙ˜  › 14.5 ͤÓ˘. η› ‹Ó Ì¤Ó fiÙ  ÂÌÂÏÔ‡ÓÙÔ fi ˆ˜ ¿ÍÈÔÈ Â›ÂÓ ËÁ›Ûı·È: Ó‡Ó‰¤ Ôχ Ì¿ÏÏÔÓ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È fi ˆ˜ ¿Ú- 14.6 ÍÔ˘ÛÈÓ ‹ fi ˆ˜ ¿ÍÈÔÈ ÙÔ‡ÙˆÓ ¤ÛÔÓÙ·È. ÙÔÈÁ·ÚÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚfiÙÂÚÔÓ Ì¤Ó ÈfiÓÙ˜ ÂȘ §·Î‰·›ÌÔÓ· ‰¤ÔÓÙÔ ·˘ÙÒÓ ËÁ›Ûı·È  › ÙÔ‡˜‰ÔÎÔ‡ÓÙ·˜ ·‰ÈΛÓ: Ó‡Ó ‰¤ ÔÏÏÔ› ·Ú·Î·ÏÔ‡ÛÈÓ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜  › Ùfi 12
 14. 14. ‰È·ÎˆÏ‡ÂÈÓ ¿ÚÍ·È ¿ÏÈÓ ·˘ÙÔ‡˜. 14.7 Ô˘‰¤Ó ̤ÓÙÔÈ ‰Â› ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÒÓ Â È„fiÁˆÓ ·˘ÙÔ›˜ÁÈÁÓÔ̤ӈÓ,  Âȉ‹ Ê·ÓÂÚÔ› ÂÈÛÈÓ Ô‡Ù ÙÒ ıÂÒ ÂÈıfiÌÂÓÔÈ Ô‡Ù ÙÔ›˜§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ÓfiÌÔȘ. 15.1 µÔ‡ÏÔÌ·È ‰¤ η› ¿˜ ‚·ÛÈÏ› Úfi˜ Ù‹Ó fiÏÈÓ Û˘Óı‹Î·˜ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁԘ ԛËÛ ‰ÈËÁ‹Û·Ûı·È: ÌfiÓË Á¿Ú ‰‹ ·‡ÙË ·Ú¯‹ ‰È·ÙÂÏ› Ô›· ÂÚ ÂÍ ·Ú¯‹˜Î·ÙÂÛÙ¿ıË: Ù¿˜ ‰¤ ¿ÏÏ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ ‡ÚÔÈ ¿Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÂÎÈÓË̤ӷ˜ η› ¤ÙÈη› Ó‡Ó ÌÂÙ·ÎÈÓÔ˘Ì¤Ó·˜. 15.2 ¤ıËΠÁ¿Ú ı‡ÂÈÓ Ì¤Ó ‚·ÛÈϤ· Úfi Ù‹˜ fiψ˜ Ù¿ ‰ËÌfiÛÈ· ¿ ·ÓÙ·,ˆ˜ · fi [ÙÔ‡] ıÂÔ‡ fiÓÙ·, η› ÛÙÚ·ÙÈ¿Ó fi ÔÈ ¿Ó Ë 15.3 fiÏȘ ÂÎ ¤Ì Ë ËÁ›Ûı·È. ¤‰ˆÎ ‰¤ η› Á¤Ú· · fi ÙÒÓ ı˘Ô̤ӈÓÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ, η› Á‹Ó ‰¤ ÂÓ ÔÏÏ·›˜ ÙÒÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ fiÏÂˆÓ · ¤‰ÂÈÍÂÓÂÍ·›ÚÂÙÔÓ ÙÔÛ·‡ÙËÓ ÒÛÙ ̋٠ÂӉ›Ûı·È 15.4 ÙÒÓ ÌÂÙÚ›ˆÓ Ì‹Ù ÏÔ‡Ùˆ ˘ ÂÚʤÚÂÈÓ. fi ˆ˜ ‰¤ η› ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜ ¤ÍˆÛÎËÓÔ›ÂÓ, ÛÎËÓ‹Ó ·˘ÙÔ›˜ ‰ËÌÔÛ›·Ó · ¤‰ÂÈÍÂ, η› ‰ÈÌÔÈÚ›· Á  › ÙÒ ‰Â› ÓˆÂÙ›ÌËÛÂÓ, Ô˘¯ ›Ó· ‰È Ï¿ÛÈ· ηٷʿÁÔÈÂÓ, ·ÏÏ ›Ó· η› · fi ÙÔ‡‰Â ÙÈ̋۷Ȥ¯ÔÈÂÓ Â› ÙÈÓ· 15.5 ‚Ô‡ÏÔÈÓÙÔ. ¤‰ˆÎ ‰ ·‡ η› Û˘Û΋ÓÔ˘˜ ‰‡Ô Âη٤ڈ ÚÔÛÂϤÛı·È, Ô›‰‹ η› ¶‡ıÈÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È. ¤‰ˆÎ ‰¤ η› ·ÛÒÓ ÙÒÓ Û˘ÒÓ · fi ÙfiÎÔ˘ ¯Ô›ÚÔÓÏ·Ì‚¿ÓÂÈÓ, ˆ˜ Ì‹ ÔÙ · ÔÚ‹Û·È 15.6 ‚·ÛÈχ˜ ÈÂÚÒÓ, ‹Ó ÙÈ ‰ÂËı‹ ıÂÔ›˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡۷Ûı·È. η› Úfi˜ Ù‹ÔÈΛ· ‰¤ Ï›ÌÓË ‡‰·ÙÔ˜ <·ÊıÔÓ›·Ó> ·Ú¤¯ÂÈ: fiÙÈ ‰¤ η› ÙÔ‡ÙÔ Úfi˜ ÔÏÏ¿¯Ú‹ÛÈÌÔÓ, ÔÈ Ì‹ ¤¯ÔÓÙ˜ ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈÁÓÒÛÎÔ˘ÛÈ. η› ¤‰Ú·˜ ‰¤ ¿ÓÙ˜˘ ·Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ‚·ÛÈÏ›, 15.7 Ï‹Ó Ô˘Î ¤ÊÔÚÔÈ · fi ÙÒÓ ÂÊÔÚÈÎÒÓ ‰›ÊÚˆÓ. η› fiÚÎÔ˘˜ ‰¤·ÏÏ‹ÏÔȘ ηٿ Ì‹Ó· ÔÈÔ‡ÓÙ·È, ¤ÊÔÚÔÈ Ì¤Ó ˘ ¤Ú Ù‹˜ fiψ˜, ‚·ÛÈχ˜Î·Ù¿ ÙÔ‡˜ Ù‹˜ fiψ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ‚·ÛÈχÛÂÈÓ, Ù‹ ‰¤ fiÏÂÈÂÌ Â‰ÔÚÎÔ‡ÓÙÔ˜ ÂΛÓÔ˘ ·ÛÙ˘Ê¤ÏÈÎÙÔÓ 15.8 Ù‹Ó ‚·ÛÈÏ›·Ó ·Ú¤ÍÂÈÓ. ·‡Ù·È Ì¤Ó Ô‡Ó ·È ÙÈÌ·› Ô›ÎÔÈ ˙ÒÓÙÈ ‚·ÛÈÏ›‰¤‰ÔÓÙ·È, Ô˘‰¤Ó ÙÈ Ôχ ˘ ÂÚʤÚÔ˘Û·È ÙÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ: Ô˘ Á¿Ú Â‚Ô˘Ï‹ıËÔ‡Ù ÙÔ›˜ ‚·ÛÈχÛÈ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfiÓ ÊÚfiÓËÌ· ·Ú·ÛÙ‹Û·È Ô‡Ù ÙÔ›˜ ÔϛٷȘÊıfiÓÔÓ ÂÌ ÔÈ‹Û·È 15.9 Ù‹˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. ·› ‰¤ ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·ÓÙÈ ÙÈÌ·È ‚·ÛÈÏ› ‰¤‰ÔÓÙ·È Ù‹‰Â‚Ô‡ÏÔÓÙ·È ‰ËÏÔ‡ÓÔÈ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ÓfiÌÔÈ fiÙÈ Ô˘¯ ˆ˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜ ·ÏÏ Ò˜ ‹Úˆ·˜ÙÔ‡˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ‚·ÛÈÏ›˜ ÚÔÙÂÙÈ̋ηÛÈ. 13
 15. 15.

×