Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
St resst est   woningcorporat iesVoor een betere afstemming tussen financieel           management en toezicht...
Inleiding  Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en  het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  (WSW) hebben de overheid...
Inleiding  Het oordeel van het CFV en WSW is gebaseerd  op verwachte kasstromen en geüniformeerde  bedrijfswaardes uit ...
Inleiding  De bewegingsruimte van corporaties in  projecten wordt beïnvloed door het oordeel  van het CFV en WSW   B...
Aanleiding  Corporaties worden volgens CFV en WSW  geconfronteerd met onhoudbare tendensen  als groeiende kapitaalbehoe...
Doel De onhoudbare tendensen vragen om een betere afstemming tussen financieel management en toezicht    De corporat...
Doel (vanuit corporat ie)             Doorbreek onhoudbare tendensen door             verantwoor...
Doel (vanuit CFV en WSW)             Doorbreek onhoudbare tendensen door reële             normeri...
Vragen? Meer weten over de beoordelingsmethodiek en –normering van het CFV en WSW en hoe u hier rekening mee gehouden k...
Acht ergrondinformat ie
Beoordeling algemeen  Beoordeling van solvabiliteit, continuïteit en  kredietwaardigheid is gebaseerd op  geüniformeerd...
Solvabilit eit  Een woningcorporatie is solvabel indien het  vermogen op balansdatum voldoende groot is  om totaal a...
Cont inuït eit  De beoordeling van continuïteit (solvabiliteit  voor komende 5 jaar) resulteert in een van de  volge...
Krediet waardigheid  Het kredietwaardigheidsoordeel is bepalend  voor de mate van toezicht op de corporatie   Monitor...
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for eval...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stresstest woningcorporaties (ATO)

834 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stresstest woningcorporaties (ATO)

 1. 1. St resst est woningcorporat iesVoor een betere afstemming tussen financieel management en toezicht 29 september 2010 Thomas van Leengoed
 2. 2. Inleiding Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de overheidstaak om corporaties jaarlijks te beoordelen Het CFV beoordeelt de solvabiliteit (financiële positie op balansdatum) en continuïteit (effect van geplande activiteiten op financiële positie in komende 5 jaar) Het WSW beoordeelt de kredietwaardigheid (financierbaarheid van geplande activiteiten in komende 5 jaar)
 3. 3. Inleiding Het oordeel van het CFV en WSW is gebaseerd op verwachte kasstromen en geüniformeerde bedrijfswaardes uit de aangeleverde jaarverslagen door de corporaties Bepalend zijn de verwachte kosten en opbrengsten met bijbehorende financieringsbehoefte uit exploitatie van bestaand bezit, geplande verkopen en aangegane verplichtingen in projecten
 4. 4. Inleiding De bewegingsruimte van corporaties in projecten wordt beïnvloed door het oordeel van het CFV en WSW Bij onvoldoende solvabiliteit of continuïteit moet corporatie maatregelen treffen (vermindering van projectdeelname, lastenverlaging of verkoop van bestaand bezit tot opgelegde fusies en overnames) Bij onvoldoende kredietwaardigheid is het faciliteringsvolume (aandeel van benodigd kapitaal waarvoor WSW borg wil staan) en daarmee de totale financieringsruimte voor aangegane verplichtingen ontoereikend
 5. 5. Aanleiding Corporaties worden volgens CFV en WSW geconfronteerd met onhoudbare tendensen als groeiende kapitaalbehoefte, hogere schulden en krapper wordende kasstromen De oorzaak zou liggen in oplopende rentelasten, diverse overheidsmaatregelen (projectsteun, integrale vennootschapsbelasting, inflatievolgend huurbeleid) en te ambitieuze projecten Het gevolg is dat corporaties -parallel aan de discussie over maatschappelijke taakverdeling in projecten- steeds beperkter worden in hun mogelijkheden
 6. 6. Doel De onhoudbare tendensen vragen om een betere afstemming tussen financieel management en toezicht De corporaties moeten voor het nemen van een verantwoord projectbesluit -gelet op verwacht resultaat uit exploitatie en verkoop van bestaand bezit- rekening houden met effect ervan op het oordeel van CFV en WSW Het CFV en WSW moeten -rekening houdend met de minimale maatschappelijke taak van corporaties in projecten- uitgaan van een reële normering in de beoordeling van corporaties
 7. 7. Doel (vanuit corporat ie) Doorbreek onhoudbare tendensen door verantwoorde besluitvorming in projecten Neem effect van projectbesluit op jaarlijkse beoordeling mee in afweging Exploitatie Financieel Financieel management toezicht Solvabiliteit bestaand bezit* corporaties CFV en WSW Verkopen Continuïteit bestaand bezit* Nieuwe Balans Balans Krediet- projecten (doorlopend) (geüniformeerd) waardigheid W&V W&V (doorlopend) (geüniformeerd)*: Resultaten uit exploitatie en verkoop van bestaand bezit aangenomen als status quo
 8. 8. Doel (vanuit CFV en WSW) Doorbreek onhoudbare tendensen door reële normering in jaarlijkse beoordeling Beschouw houdbaarheid van normering bij ten minste instandhouding bestaand bezit Nieuwe Financieel Financieel management toezicht Solvabiliteit projecten* corporaties CFV en WSW Verkopen Continuïteit bestaand bezit* Exploitatie Balans Balans Krediet- bestaand bezit (doorlopend) (geüniformeerd) waardigheid W&V W&V (doorlopend) (geüniformeerd)*: Nieuwe projecten en verkopen bestaand bezit aangenomen op nihil
 9. 9. Vragen? Meer weten over de beoordelingsmethodiek en –normering van het CFV en WSW en hoe u hier rekening mee gehouden kan worden bij investeringsbeslissingen? Neem dan contact op met Thomas van Leengoed via tle@atosborne.nl of +31 (0)6 21439824
 10. 10. Acht ergrondinformat ie
 11. 11. Beoordeling algemeen Beoordeling van solvabiliteit, continuïteit en kredietwaardigheid is gebaseerd op geüniformeerde jaarverslagen Inflatieverwachting Moment van disconteren Lastenniveau Restant levensduur Restwaarde Verkoopportefeuille Heffing bijzondere projectsteun
 12. 12. Solvabilit eit Een woningcorporatie is solvabel indien het vermogen op balansdatum voldoende groot is om totaal aanwezige risico’s met 95% zekerheid op te vangen Marktrisico’s (exploitatie- en productiewaarde) Macro-economische risico’s (rente en inflatie) Operationele risico’s (mensen en processen)
 13. 13. Cont inuït eit De beoordeling van continuïteit (solvabiliteit voor komende 5 jaar) resulteert in een van de volgende uitslagen A - voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie B1 - voorgenomen activiteiten brengen de solvabiliteit op middellange termijn in gevaar B2 - voorgenomen activiteiten brengen de solvabiliteit op korte termijn in gevaar C - voorgenomen activiteiten leiden tot onvoldoende inzet van beschikbaar vermogen D - aangeleverde informatie bevat ernstige tekortkomingen
 14. 14. Krediet waardigheid Het kredietwaardigheidsoordeel is bepalend voor de mate van toezicht op de corporatie Monitorprofiel 1 - corporatie voert eens per jaar overleg met de accountmanager Monitorprofiel 2 - specifieke zaken geven aanleiding tot uitgebreider informatie-uitwisseling Monitorprofiel 3 - corporatie wordt intensief gemonitord en krijgt maatwerk aangeboden Monitorprofiel 4 - corporatie krijgt alleen borging voor herfinanciering, niet voor nieuwe leningen Monitorprofiel 5 - corporatie wordt doorverwezen naar het CFV voor sanering
 15. 15. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.

×