Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

119 ptpm-09.10.2015

881 views

Published on

119 ptpm-09.10.2015

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

119 ptpm-09.10.2015

 1. 1. .I CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIJ;:T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc D{mg Nai, ngay'89-lhcing 1O.niim_2015~ sa '<liDA Hoe & eONG NGH! OONG NA' ! ~,tNG86 3GGVt- Kinh giri: So' Ni)i v~ tinh D6ng Nai. o/fN Ngill'ALlii. /20 SO KHOA HOC,! A CONG NGH$ TINH DONG NAI TRUNG TAM PHAT TRIEN PHAN MEM S6: A)1 /PTPM Can eu eOng van 56 559/HD-SNV ngay 12/4/2012 eua So' Ni)i v~ huang dfln vS guy trioh thIc hi~n va thil t1,J.c h6 sa d6i v6i cae oQi dung, tham quy~n qUlin Iy eOng ehue, vien ehue theo QUYft djnh 56 27/2012/QD-UBND ngay 05/4/2012 eua Uy ban nhan dan tinh D6ng Nai; Can eu eOng van 56 I214/SKHCN ngay 25/9/20 I5 eua So' Khoa hoc va Cong ngh~ v€ vi~c xay dl,J'Ilgk€ ho~ch tuyen dl,log vien chuc Dam 2015; Trung Him Phat tri€n Philo mem tn,rc thuQC SO' Khoa hQc va C6ng ngh~ D6ng Nai thTe hien xay dTng kf hoaeh tuyfn d~ng vien ehue nam 2015 nhim b6 sung dQingu vien chuc dap (rog yeu d.u nhi~m Vl,I cong tac t~iTnmg tam. ThTe hien theo huang dftn 56 559/HD-SNV ngay 12/4/2012 eua So' N(ii Vl,l,Trung tam Phat tri€n pharr m~m kinh giri Thong baa tuyen dl,log vien chuc nam 2015 d~n S6 NQi Vl de dang thong tin tren cae website tinh nh~m h6 trq thong baa [(log rai va cong khai. R~t mong nh~ GUQ'eSf h6 trq ella SO'NOi V!. Tran trong./. Dinh kern: Kf hoaeh tuyfn d~ng vien ehue nam 2015; Kf hoaeh thanh lap Hi)i d6ng tuyfn d~ng vien ehue nam 2015; QUYft dinh thanh lap Hi)i d6ng tuyfn d~ng vien ehue nam 2015; Thong baa tuy~n d!ng vien chuc nam 2015; Nui nh{in : - Nhu tren; • S6' Khoa hQc va C6ng ngh~ (b/c); - Luu: VT PTPM D:PTPMI97- CV xettuyenvienchuc20 153 b
 2. 2. TRUNG TAM pHAT TRIEN PHAN MEM HOI DONG TUYEN Dl)NG VIEN CHUC S6: -fA 8 ffB-PTPM C(>NG Hl)A XA HOI CHU NGHIA Vl~T NAM DQc I~p - TV do - H1}nh phuc D6ng Nai, ngay 09 thang 10 niim 2015 THONGBAo TuySn dVng vien chuc Dam 2015 Can ell Lu~it vicD chuc ngay 15 thang 11 nam 2010; Nghi uinh 56 29/20 12/NEl-CP ngay 12/4/2012 eua Chinh phil v€ tuy€n dIng, su dung va quan 1y vien chuc; Can eu Thong tu s6 15/2012/TT-BNV ngay 25/12/2012 eua Bi) Ni)i Vu huang dftn va tuy€n dung, ky hgp d6ng linn vi~e va den bU chi phi dao taO b6i duang d6i vai vien ehue; Thong tu 56 16/2012/TT-BNV ngay 28/12/2012 eua B9 Nl)i Yl v~ ban hanh quy che thi tuyen, xet tuy€n vien chuc; quy che thi thang hang ehue danh ngh€ nghi~p d6i vai vien ehue va ni)i quy ky thi tuy€n, thi thang h~ng chuc danh nghe nghi~p o6i v&ivien chuc; Can eu Quy€t dinh 56 2712012/QEl-UBND ngay 05/4/2012 eua Uy ban nhan dan tinh El6ng Nai ban hilnh quy dinh quan Iy va phan e~p th~m quy€n qmin 1y c6ng chuc, vie~ chuc cae co quan] ban, nganh va don vi SI nghi~p thuQc Uy ban nhan dan tinh, Uy ban nhan dan cap huy~n; Can eu eong van 56 559/HD-SNV ngay 12/4/2012 eua Sa Ni)i Vu huang dftn v~ guy trluh th!c hi~n va thu We h6 sa dbi v&i cae noi dung thrlm quy~n qulIn Iy eong ehue, vien ehue theo Quy€t dinh 56 27/2012/QD-UBND ngay 05/4/2012 eua Uy ban nhiln dan tinh Elling Nai; Can eu Quy€t dinh 56 218/QD-SKHCN ngay 10/9/2013 eua Sa Khoa hoc va Cong ngh~ tinh Elling Nai v€ vi~e ban hilnh quy dinh quan 1y va phan cfrp thdrn quy~n qmin If cong chuc, vicD chuc cae ph6ng chuyen mon, chi el,le va dan vi 51'nghi~p thui)e Sa Khoa hQe va Cong ngh~; Can eu eong van 56 1214/SKHCN ngay 25/9/2015 eua Sa Khoa hQe va Cong ngM v€ vi~e xay dfng k€ hoaeh tuy€n dung vicn ehue nam 2015; Ciln eu K€ hoaeh 56 115/KH-PTPM ngay 01/10/2015 eua Trung tam Philt tri€n phAn mem ve vi~c tuyen dmg vien chuc nam 2015; Can eu Quy€t dinh s6 /QD-PTPM ngay /10/2015 eua Trung tam Phat trien PhArr m~m v~ vi~c thanh l~pHOi d6ng tuyen dl,mg vien chuc nam 2015. Hi)i dling tuy€n dung vicn ehue Trung tam Philt tri€n philn mem thong bilo tuy€n dung vien ehue nam 2015 nhu sau: I. THONG BAo 1,'UYEN Dl)NG: . . Thong baa din tuyen 06 nhun 81,1' lam vi~c t<;t.iTrung tam PhAt trien Phan m~m. G6m cac chuc danh:
 3. 3. i I I - Ky su (l~p lrinh vien): 03 nguai - Chuyen vien (l~p Irinh vien): 01 nguai - Ky Ihu~1vien (ki~m Ihli): 01 nguai (Dinh kernBang nhu c6u tuyin dyng vien chuc nam 2015) 1.Di~uki~ntuy~ndl}ng: - La cong ddn Vi~tNarn, co dja chi thuemg tm tl,1i Vi~tNam; khong trong Ihai gian lroy ew Ideh nhiem hinh SI, eh~p himh an phal ill c:ii lao khang giam giu, quan ch~; - C6 phiim eh~1 dao dire 16t,,Iy ljeh ro rang; - Tua; dai: khang qua 35 luai; - Tinh Irang sire khOe 161; - Trinh d(i ngoai ngii: Ti€ng Anh (Irinh d(i B In'ylen) 2. Tieu chu5n dr tuy~n: Ngoai cae tieu chuful chung quy djnh t<;li Bi~u 22 Lu~t Vien chuc va £>i~u 4 Nghi djnh 56 29/2012/ND-CP eua Chinh phil v~ tuy~n dmg, 5li dungvil quiln ly vieo chuc, Trung tam Phat trien PhArrm@mb6 sung them cae tieu chuAn cho tung chuc danh nhu sali: -, 2.1. Ng(lch Kl toan vien: - Chi lieu: 01 vi tri - Yeu d.u: . + Trinh dO chuyen moo: co trinh dOell nhan tra len, chuyen nganh k~ t03n t61nghiep Dai hQe ehinh quy, biing dpphil hqp vai ehire danh din luy~n; + C6 kinh nghi~m tmng Hoh vvc k€ toan oha nu&c, ke khai thu~, t6i thieu 01 nam; + Trinh d(i tin hQe: ehiIng chi trinh d(i B Ira len. Sli dung Ihilnh IhaO may vi Hoh va cae may moe, thiet bi chuyen dl,lng dap (rng yeu c~u nhi~m Vl,Jchuyen man. 2.2. Ng(lelt Kji SIT: - Chi lieu: 03 vi tri (l~p Irinh vien) - Yeu d.u: + Trinh d<)chuyen man: co trinh dQ cu nhan/ ky su tra len chuyen nganh Cong nghe Ih6ng lin, khoa hQc may tinh, t6t nghiep E1aihoc chinh quy, biing dp phil hqp vai chire danh dn luy~n; + C6 kinh nghiem l~p trinh tren ng6n ngii C#, Sharepoinl, c6 khil nang xay dIng, phat tri~n va khai thac thong tin tren cac phAn m~m ling dl,1ng; + C6 kha nang chuy~n giao va khai thac thong tin tren cac thi~t bi ung dung Ih6ng minh. 2.3. Ng(lcll Cltuyiin viiin: - Chi tieu: 01 vi tri (l~p Irinh vien) - Yeu cAu: + Trinh de. chuyen man: co trinh d9 Cll ohan cao d5ng tra Icn chuyen ngilnh C6ng nghe Ih6ng lin, khoa hQe may tinh, t61 nghiep ehinh quy, biing cUp phil h9l' v6'i ch(rc danh cAn tuyen;
 4. 4. + C6 kinh nghi~m l~p trinh tren ng6n ngii C#, Dotnetnuke, Sharepoint, co kha nang xay dlJIlg, philt tri~nva khai thac thong tin tren cae ph~nm~m(mg dll1g, website, portal, web application. 2.4. Ng~ch Kji thu{it vii!n: - Chi tieu: 01 vi tr! (ki~m tM ph6.n m~m) - Yeu cdu: + Trinh dQ chuyen mon: co trinh dQ trung cfrp tra len chuyen nganh Cong ngh~ thOng tin, t5t nghi~p chinh quy, b&ng cfrp phil hQ'p vai chuc dauh c!in tuy€n; + Co kinh nghi~m I~p trinh tren ngon ngii C#, Dotnetnuke, c6 kha nang xay dl11g, phat tri~nva khai thac thong tin tren cae phdrrm6m ,uog dVng t6i thi€u 1 Dam; + Co kha nang kifm dinh ph6.n mfm ung dlng, website, portal, web application; l~p baa bifu, baa cao. 3. Hi> SO' d" tuy~n: - Dan dang ky dl,ftuyfn vien chuc (thea m~u Ban hanh kem thea Thong tu s5 1512012/TT-BNV ngay 25 thang 12 nam 2012 cua BQ NQi Vl); - Ban sa yfu Iy lich (thea m~u) co xac nhan cua UBND xii, phuOng, thi tran nai ell tru.; - Ban sao gi~y chung minh nhiln dan (cong chung); - Ban sao B&ngt5t n(lhi~p Trung hlc ph5 thOng (cong chung); . - Ban sao cae van bang chuyen mon, chung chi ngo~ingfr va bang diem kft qua hlc t~p phil hgp vai yeu c!iu cua ng~ch dl,ftuyfn (cong chung); - Gi~y chirng nh~n thuQc d5i tugng un tien trang tuyfn dlng (nfu co); - Gi~y chUng nh~nsue kh6e do co quan y te co thfrm quy€n cAp huy~n tra len cAp. GiAy chung nh~nsue kh6e co gia tri trong thai h~n06 thang tinh d€n ngay nQp hi>sa dang ky dl,ftuyfn; - Ba phong bi dan tern ghi r5 ten nguai nh~n, dia chi va kern 02 aoh co 4x6; - Hi; sa dugc dl,fng trang phong bi ciJ 24cm x 34cm (ghi dliy du hl ten, dia chi, s6 di~ntho~ilien l~c); Sau khi trimg tuy~n, nguai trung tuy~n phil xu~t trinh ban chinh cac van b6.ng, gil1yta chirng nh~n df d5i chifu. Llrll (I: HQi d6ng tuy€.n dl,lng chi chAp nh~nh6 sa eua thi sinh dl,l tuyen oa t6t nghi~p va co van b~ng chuyen mon, co chung chi dAy duo HQi d6ng tuy~n dU1gkhong tifp nMn hi; SCi thi sinh chi co gi~y chung nMn t5t nghi~p t~m thai, gi~yxac nh~n cac van b~ng, chung chi ngo'ili ngfr. 4. ThiYi gian nh3n hB sO': Tir ngay thong baa dfn hft ngay 12/11/2015 (trong ngay. gio hanh chinh). 5. NO'i nh3n hB sa: Thi sinh dl,f thi nQp hi; SCi t~i: Ph/mg T5 chuc - Hanh chinh, Trung Him Phlit trifn Phlin mfm Oliu 3) thuQCSa Khoa hlc Cong ngh~ tinh EJi;ng Nai. Dia chi: S5 1597, duang Ph~m Van Thu~n, phuang Th5ng Nhl1t, Thanh ph5 Bien Hoa, tinh Di;ng Nai.
 5. 5. S6 di~n tho~i lien h~: 0613.822268 - (s6 nQi bQ 8116 ho~c 8306) Lu'u Y: - Thi sinh dI tuy~n hru y khi nQp h6 so phili dQc ky thong bao nay d~ chQn vi tri dang ky dI tuy~n va ghi cac thong tin phil hqp vo-i nganh ngh€, trinh do, ng<;lchtuy~n dvng va cae yeu cAu khac. - Mili img vien chi dugc nQp 01 bQ hi; so dang ky dI tuy€n vao 01 dan vi co nhu cfru tuyen dlng, n€u 0 I nguai nQp dll tuyen vao 02 vi tff tra len xem nhu khong hqp I"va se bi HQi di;ng tuy~n dIng lo~i hi; sa. II. HINH THUC TUYEN D1)NG: 1. Hlnh lhire: Vi~c tuyen dl,mg vien chuc duQ'cthlle hi~n thong qua hloh thire xet tuy~n. 2. Phuong phap xcI tuy€n: - Xet k~t qua t6t nghi~p (bao gi;m x~p loai b~ng t6t nghi"p, di~In hQCtaP va di~m t6t nghi"p); - Phong vin t[Ic ti~p (v€ nang lIc, ky nang nghi"p V1,l va ki~m tra, sat h<;ichchuyen mon thong qua bai kiem tra tr5c nghi~m t<;iiehb). 3. Ljeh xet lny€n: Til' ngay 16/11/2015 d€n ngay 20/11/2015 Khi co th~c mile, phao anh cae vfrn d~ lien quan trang cong tac tuyen dl,mg vien chuc Trung tam Phat trit3n PhAn mem nam 2015, thi sinh co the lien h~ tIVe ti€p v€ So' N(ji v¥ tinh £J6ng Nai qua sri di~n thoai 061.3947241 hogc email v~ dia chi: sonoivudongnai@gmail.com Tren day Ia thong bao tuyen dl,mg vien chuc nam 2015 eila H('>id6ng xet tuy€n vien chuc Trung tam PhM tri~n Phftn m~m./. Nu; nh{in : - 86 NQi vv; - 86 Khoa hQCva C6ng ngh~; - Ltru: VT, vr. D:PTPM _Tbaoluyendungvienchuc20 153 b ~ ..__..... ~ - GIAM DOC TRUNG TAM Vii Hn?lnu I<h~i
 6. 6. r ","' SO KHOA HOC vA CONG NGHE riNH DONG NAI TRUNG TAM PHAT TRIEN PRAN MEM C(lNG HoA xA HQI CHU NGHiA vI~r NAM £Ii)c I~p - TV do - H~nh phuc D6ng Nat, ngay 09 thang 10 nam 2015 NHU cAu TUYEN DT)NG VIEN CHlJC NAM 2015 Dinh kern ThOngbaa s6 ITB-PTPMngay 09 thang 10 nam 2015 Nhu du vieD chu-c do tuy~nd1}ng Dam 2015 STr Ten phong/ Bi)ph~n sA Chu-c danh Trinh dQ Ten Ma Chi chli hrgn2 cane: vice chuvcn man npach npach 1 2 3 4 5 6 7 8 C6 kinh nghi~m l~p tdoh tren Cit Dhan CNTT, ngoo ngfr C#, Sharepoint, co khii. Dang xay d!ng, phat tri~n, chuy~n 3 Ky su Ky SlI khaa hQc KysU' 13.095 giao va khai thac thong tin tnSo cae may tinh ph~n m~m ting dlng, thiBt bi frng. dl,mg thong minh. C6 kinh nghi~m I~p trinh Iren ngoo ngii C#, Dotnetnuke, 1 .Chuyen vieD elI ohan cao ding Chuyen 01a.003 Sharepoint, co kha nang xiiy dffig, CNTTtra len VieD phit IriSo va khai thac thong tin 1 Phong CDOg ngM phAn mSm Iren cae phAn m&m tmg d)ng, website, portal, web application. .~~ i, ~ , , 'i ( ."..•...•. ......-i" ,- - _.
 7. 7. .r . I !~ ""0 •• "".,. Nhu eAuvicn ehfre dn tuyin dl}ng nam 2015 Chtfc danh Trinh de) Ten con viee ehu en mon n ~eh 4 5 6 c'~' , ., '~~ , .."" t ' , "~ITen phongl BQph~n ~ sa luan f 1 1 1 2 13 • • • , Mii ngl,leh 7 l Ghi ehu 8 JI " K:9 thu~t vien Trung cAp Ky thu~t vien 13.096 Co kinh nghi~m l?p trinh tren ngon ngG:C#, Dotnetnuke, co kha nang xay dIng, ph<ittri@nva khai thac thong tin tren cae phAnmSm t'mg dVngt6i thiSu 1"nam; C6 kha nang kdm djnh phArrm€m lrng dVng, website, portal, web application; l?p baa biSu, baa cao. 2 Phong T6 chlrc Hanh chlnh K~ toao vien I Cir nhall K~ toao K~ toan VieD 06.031 'IC6 kinh nghi~m trang linh -"I~k~ . toan nha nuac, kS khai thuS, tol thiSu 01 nam; SiI dVngthanh th~o "may vi tfnh va cae may moc, thi~t hj ehuyen dl)ng dap t'mgyeu cAu nhi~m Vl)chuyen mono I TONG C<)NG: Noinh~n: - Cac phongl bQ ph~ thuQc Trung tfun; - Luu:VT, VP. D:PTPM 197_ Nhucautuyendung ve2a 15 • 2 q,PBIEU (Ky va ghi ro h9 ten) ~,£~ .:..--- ' Nguy~nThj True Khuyen ---
 8. 8. s6 KHOAHQC vA CONG NGH$ TiNH DONG NAI TRUNG TAM PHAT TRIEN PRAN MEM S6: 45IQD-PTPM CQNG HOA xA HQI CHi! NGHiA VIJ!T NAM Dt}c I~p -Tl! do -H:;mh phuc Ddng Nai, ngay 08 thang 10 nam 2015 I I i QUYETDJNH V/v Thanh I~p h(i <Ibng tny~n dyng vien chu'c nam 2015 GrAM DOC TRUNG TAM PHAT TRIEN PHAN MEM Can eu Thong ltr s6 1612012/TT-BNV ngay 28/1212012 cua B( N(i VI} v~ Ban hanh Quy eh~ thi tuy€n, xet tuy€n vien ehue; Quy eh~ thi thang hang ehue danh ngh~ nghi.p d6i v&i vien eMe va N(i quy ky thi tuy€n, thi thang hang chuc danh nghS nghi~p d5i vai vien chuc; Can eu Quy~t dinh s6 1165/QD-UBND ngay 19/0112006 eua UBND tinh / Dilng Nai v~ vi.e thanh l~p Trung tam Phit tri€n philn m~m thu(e S& Khoa hQe va Cong ngh. tinh Dilng Nai; Can eu Quy~t dinh s6 218/QD-SKHCN ngay 10/9/2013 eua So Khoa hye va Cong ngh. tinh Dilng Nai ban hanh quy djnh quan ,Il' va phan dp thilm quy~n quan Iy cong chuc, vien chuc cae phong chuyen mon, chi CIC va dan vi 51! nghi.p thu(e So Khoa hQe va Cong nghe; Can eu Quy~t dinh s6 215/QD-SKHCN ngay 25/9/2015 eua Giam d6e So Khoa hQc va C6ng ngh~ tinh D6ng Nai v~ vi~c ban hanh Quy che vE t6 chuc va hOat d(ng eua Trung tam Phit tri~n philn m~m true thu(e So Khoa hoc va Cong ngh. tinh Dilng Nai; Can eu K~ hoaeh s6 115/KH-PTPM ngay 01110/2015 eua Trung tam Phat tri€n phftrr mSm vS vi~c tuy~n dl,lng vien chuc narn 2015; Can eu K~ hoaeh s6 IKH-PTPM ngay 06/1012015 eua Trung tam Phat tri~n phArrrnSrn vS vi~c thanh I~p h9i d6ng tuyfn dl,mg vien chuc nam 2015, QUYET I>JNH: Di€u 1. Thanh laP H(i dilng xet tuy€n vien ehue Trung tam Phat tri€n ph:in m6m g6m 06 thanh vien, trong d6: I, Ong VO Hoang Khai, Giam d6e Trung tam - Chu tieh H(i dilng; 2, Ong Nguyen Hilng PMe, Ph6 Giam d6e Trung tam - PhO CM tjeh H(i dilng; 3, Ba Nguyen Thj True Khuyen, Truong phimg T6 ehue Hanh ehinh - Dy vien kiem thu ky H{>id6ng;
 9. 9. I 4. Gng D6 TrQng Nghia, Pho Truong phong Cong ngh~ philn m~m - Oy vien; 5. Ba Triln Thj Dung, PhO TruOng phOng T6 chirc Ranh chinh kiem K~ tmin tm6ng - Oy vi~n; Bi~u 2. HQi d6ng xet tuykn vien chuc Trung Him PhAt tri~n phan m~m co nhi~m V!. quyen h;;msau: - Thong bao cong khai k~ hOach tuy~n dung: Th~ I~, quy ch~, tieu chuiln va di~u ki~n dl! tuy~n; h6 sa cfin thi~t ella nguai dg tuyen; mon thi, hloh thuc thi (n~u thi tuy~n), thiJi gian, dia di~m; - Thanh laP Ban ra d~ thi, ban coi thi, ban chAm thi, ban phach (n~u thi tuyen), ban xet tuyen (n~u xet tuyen). - Ti~pnh~nva xet hd sa dV tuy~n,t6 chuc sa tuyen (n~uco); cong b6 danh sach nhung nguiJi du di~u kien dV tuyen; - Chi dao va t6 chirc kY thi (coi thi, chAm thi dung quy ch~), bao cao k~t qua thi tuy~n (hoac xet tuy~n). - Giai qUYlh khi~u n~i, t6 cao ella nguai dV tuyen ... I>i~u 3. Cae ph6ng, ban lien quan va cae aog, bit co ten trong f)i~u can ciTQuy~t djnh thi hanh. Quy~t djnh nay co hi~u Ivc k~ tit ngay ky. No'i nh#n: - Nhu f)j~u 1; - S6 Khoa hQC va Cong ngh~ (b/c); - Luu VT. D:PTPM 197_ QDthanhl nphoidong 7b. Vo HorlnO' Kh~i
 10. 10. SO KHOA HOC vA CONG NGHE TiNH DONG NAI . TRUNG TAM PHA T Til.niN pHAN MEM S5: /H 5AIKH-PTPM C(lNG HOA XA H(ll CHU NGHIA VIJ):TNAM DQcl~p - Tv do - Hl)nh phtic D6ng Nai, ngay 06 thang 10 nam 2015 mem KEHO~CH Thanh l~p hili dang tuy~n d,!ng viCn chu'c nam 2015 Can cu Lu~t vien chuc sil 58/2010/QH12 nam 2010 cua Quilc h(ii quy djoh v€ vien chuc; Can cu Nghi djnh sil29/2012/NEl-CP ngay 12/4/2012 cua Chlnh phU vi; tuy~n dVng, sir dlng va quan ly vien chuc; Can cu vao Quyi;t dinh 1165/QD-UBND ngay 19/01/2006 cua UBND vi; vi~c thanh l~p Trung tam Phcit triSn Phein mem tn,rc thuQc Sa Khoa hQC va C6ng ngh~ tinh Dang Nai; Can cu Quyi;t dinh sil 27/2012/QEl-UBND ngay 05/4/2012 cua Uy ban nhiln dan tinh Elling Nai ban hanh guy dinh qUiin Iy va philn dp th~m quyi;n quan 19 cong chuc, vieT! chuc cae cO' quail;> ban, nganh va dan vi 51,1'nghi~p thuQC Uy ban nhilo dan tinh, Uy ban nhan dan cap hUYen; Can cu cang van sil 559/HD-SNV ngay 12/4/2012 cua Sa N(ii Vu huang d~n v€ quy trinh thl,I'c hi~n va thli t1)C h6 sa d6i v&i cae llQi dung thftm quykn quan ly cang chuc, vien chuc theo Quyi;t djnh s5 27/2012/QD-UBND ngay 05/4/2012 cua Uy ban nhilo dan tlnh Elling Nai; Can cu Quyi;t dinh sil 218/QEl-SKHCN ngay 10/9/2013 cua Sa Khoa hoc va Cang nghe tlnh Elling Nai ban hanh quy dinh quan Iy va philn dp th~m guyi;n qufm 19 cong chuc, vien chuc cae ph6ng chuycn mon, chi ClC va dan vi Sf nghieP thu!,c Sa Khoa hoc va Cang nghe; Can cu cang van silI214/SKHCN ngay 25/9/2015 cua Sa Khoa hoc va C6ng ngh~ v€ vi~c xay dlJIlg k~ ho~ch tuy€n dl,lng vien chuc nam 20 I5; Can cu Ki; ho~ch silI15/KH-PTPM ngay 01110/2015 cua Trung tam Phat tri€n phdn mfm vf k€ hO'ilchtuy~n dl,lng vien chuc nam 2015; Nh~m b6 sung d9i ngu can b9, vien chuc dap ung yeu cdu nhi~m Vl,lc6ng tac, Trung tam Phat trien Phdn m~m tn,rc thuQC Sa Khoa hQc va C6ng ngh~ Elling Nai xay dl11gki; ho~ch df kii;n thanh ph~n H(ii dang tuy~n dung vien chuc nam 2015 nhu sau: I. Chu tjch Hili dang tuy~n dmg: - Ong VO Hoang Khai; chuc danh: Giam d6c Trung tam PhM trien phdn 2. Ph6 chu tjch Hili dang tlly~n d,!ng:
 11. 11. - ang Nguy€n H6ng PMc; chirc danh: Ph6 Giam d5c Trung tiim Phat tri~nphAn memo 3. Cae Uy vien Hi)i dang: - ang Ph~m D6 Tr9ng Nghia; chirc danh: Ph6 Truong ph6ng C6ng ngh~ phAn mSm. - Ba Tr~n Thi Dung; chirc danh: PhO Truong phOng T5 chirc Hanh chlnh kiem K~ toan TruOng. - Bit Nguy€n Thi Truc Khuyen; chirc danh: Truong ph6ng T5 chirc Hitnh chinh kiem thu kY Hi)i d6ng. HQi d6ng tuy~ndmg co th~tnrng t~pmot s5 can bo, vien chuc ella cae ph6ng thui)c Trung tam giup vi~c trang quit tdnh ho~t di)ng (danh sitch c~ th~ do Hi)i d6ng tuy~n dung quy~t dinh). Nhi~m Vu va quy€n h~n cua Hi)i d6ng tuy€n dung theo Can cir Quy~t dinh s5 2712012/QD-UBND ngay 05/4/2012 cua Oy ban nhan dan Hnh ban hanh quy dinh quan Iy va phan cftp th~m quy€n quan Iy c6ng chirc, vien chirc thui)c Oy ban nhan dan Hnh, Oy ban nhan dan cftp huy~n. Nhi~m Y1,1 ella cae thanh vien do chti tich HQi d6ng tuy~n dlng phan congo H(}i d6ng tuy€n dlng se tl)'giai th~sau khi hoan thanh nhi~m V1,l. Ndi nlJg.n : - So Khoa h9C va Cong ngh~(blc); - HQi dAng tuy~ndlng vien chlrc 2015; - Luu: VT. D:PTPMI97_ KHthanhlaphoiclongtuyendung ve20 1503b -.!-~ yo Hoang Khai 2
 12. 12. so KHOA HOC vA CONG NGHJ;: TiNH DONG NAI TRUNG TAM PHAT TRIItN pHAN MEM S6:A1!lIKH-PTPM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIj):T NAM DQcl~p - Tf do - H:~mhphuc D6ng Nai, ngay OJ thang 10 niim 2015 . KEHO~CH Tuyen dl)ng vien ehue nam 2015 Coo eli Lu~t Vien chlic nam 2010; Coo cli Nghj djnh s6 29/2012/NEl-CP ngay 12/4/2012 cua Chinh phu ve tuyen dlng, sir dvng va qUllD 1y vien chuc; Can cli VaGQuy€t djnh 1165/QB-UBND ngay 19/01/2006 cua UBND ve viec thOOhl~p Tnmg tam Phat trien Ph@.nmem tll!C thuQC Sa Khoa hoc va Cong nghe tinh D6ng Nai; Can cli Quy€t djnh s6 27/2012/QB-UBND ngay 05/4/2012 cua Uy ban nhan dOOtlnh D6ng Nai ban hanh quy djnh quan I)' va phan dip th@.mquyen qulm ly cong chuc, vie~ chuc cae co quao; ban, nganh va dan Vl s~rnghi~p thuQc Uy ban nhan dan Hnh, Uy ban nhan dan cap hUYen; Can cli cong van s6 559/HD-SNV ngay 12/4/2012 cua Sa NQi Vu huang dftn v~ quy trinh thl,l"c hien va thiJ tl,JC h6 sa ddi vui cae DQi dung thdm quy~n quan I)' cong chlic, vien chUc theo Quy€t djnh s6 27/2012/QD-UBND ngay 05/4/2012 cua Uy ban nhiin dan tlnh D6ng Nai; Can cli Quy€t djnh s6 218/QB-SKHCN ngay 10/9/2013 cua Sa Khoa hoc va Cong nghe Hnh B6ng Nai ban bOnh quy djnh quiln I)' va phan dip th@.mquyen quan Iy cong chuc, vien chuc cae phong chuyen mon, chi Cl,lC va don vi s~ nghi.;p thuQc Sa Khoa hoc va Cong nghe; Can cir cong van s6 1214/SKHCN ngay 25/9/2015 cua Sa Khoa hoc va Cong ngh.; ve viec xay dung k€ hOach tuyen dung vien chirc nam 20 15; Trung tam PhM tri€n Ph@.nmem tll!c thuQC Sa Khoa hQCva Cong nghe tinh D6ng Nai xay dVng k€ hOach tuy€n dlng vien chirc nam 2015 nhu sau: I. THONG BAo ~UYEN DlJNG: . . Thong baD can tuyen 06 ohan Sl,I lam vi~c t~iTrung tarn Phiit trien Phan memo G6m cae chuc danh: - K~ toan vien: 01 nguai. - Kj' su (l~p trinh vien): 03 nguiJi - Chuyen vien (l~p trinh vien): 01 nguiJi - Kj' thu~t vien (ki€m thli): 01 nguiJi 1.Di~uki~ntuy~ndmg: - La c6ng dan Vi~t Nam, co dia chi thucmg tru t~i Vi~t Nam; kh6ng trong thai gian truy cUu trach nhi~m hinh 51!, ch.1ph~mhan ph~t til cai t~o kh6ng giam gifr, qulm ch€; - ('0 nh~m rhat thn il{"r tAl' h', l;('h rn r-lno.
 13. 13. - Tu6i diYi:khong qua 35 tU6i; - Tinh tqng sue kh6e t6t; - Trinh d( ngo~i ngfr: Ti€ng Anh (trinh d( B tra len) 2. Tieu chuin drrtuy~n: Ngoai cae tieu chuAn chung quy dinh t~iDieu 22 Lu:;itVien chuc va E>h~u 4 Nghi djnh s6 29/2012/NfJ-CP ~ua C~inh pM ~€ tuy€n dung, su dung v~ quan ly vien chuc, Trung tam Phat triSn Philn mem b5 sung them cae tieu chuan cho tung chuc danh nher sau: 2.1. Ng{lch xl toan vien: - Chi tieu: 01 vi tri - Yeu cAu: + Trinh' 09 chuyen'mon: 'co moh d9 ell obarr tr6 len, chuyen ngahh kS toan t5t nghi~p fJ~i hi;>cchinh guy, biing dp pM hgp voi chuc danh dn tuy€n; + C6 kinh nghi~rh-trong firth vic kS"ioan'nha' nuac, ke khai thuS, tbi thi~u 01 nam; + Trinh d( tin hQc: chirng chi trinh.d(.B tra len. SU dung thanh th~o may vi tiuh va cae may moe, thi,h bi chuyen dt,mg dap.trng yeu cAu nhi~m Vl,l chuyen mono 2.2. Ng~ch Kj sa: - Chi tieu: 03 vi tri (laP trinh vien) - Yeu cAu: + Trinh 09 chuyen mon: co trinh 09 elI ohan! ky su tra len chuyen nganh Cong nghe thong tin, khoa hQc may tinh, t5t nghieP fJ~i hQc chinh quy, biing dp phil hgp voi chUc danh dn tuyen; + C6 kinh nghi~m l:;iptrirm tren ngoo. ngil C#, Sharepoint, co kha nang xay dl,l11g,phat tri~nva khai thac thong tin tren cac phftn m~mung dVng; + Co khfl nang chuy~n giao va khai thac thong tin tren cac thi~t bi (mg dung thong minh. 2.3.Ng~c" Chuyen vien: - Chi tieu: 01 vi tr! (lap trinh vien) - Yeu cftu: + Trinh d(> chuyen mon: co trinh d(> Cll nhan cao d~ngtra len chuyen nganh C6ng nghe thong tin, khoa hQc may tinh, t6t nghieP chinh guy, biing dp phu hqp v6'i chuc danh cftn tuy~n; + Co kinh nghi~ml~ptrinh tren ngon ngil C#, Dotnetnuke, Sharepoint, co khi nang xay dl,l'ng, phat tri~n.va khai thac thong tin tren cac phftn m€m frng dung, website, portal, web application. 2.4. Ng~c" Kj Ihu~1vien: - Chi lieu: 01 vi tri (kiem thu phlin mem) - Yeu cftu: + Trinh d(>chuyen mon: co trinh d9 trung cdp tra len chuyen ngimh Cong nghe thong tin, t5t nghiep chinh quy, biing clip phil hgp vai chirc danh clin tuy€n; 2
 14. 14. + Co kinh nghiem l~p trinh tren ngon ngu C#, Dotnetnuke, co kha nang xay dIIlg, phat tri~n va khai thac thong tin tren cae phdn mem ung dmg t6i thi6u i nilm', " , + Co kM nang kiem dinh philo mem ung dlng, website, portal, web application; I~p bao bieu, bao cao. 3. Hf;scr d" tuyen: - Dern dang ky d", luyen vien chue (theo milu Ban hiloh kern theo ThOng lu s6 15/2012/TT-BNV ngay 25 thang 12 nam 2012 cua Bi) Ni)i Vl); - Ban sa yeu I)' lich (theo milu) co xac nh~n cua UBND xa, phulmg, thi tdn nai err tm; - Ban sao gi~y chung minh nhan dilo (cong chung); - Ban sao B~ng t6t nghiep Trung hoc ph6 thong (eong chung); - BaD sao cae van b~ng chuyen mon, chung chi ngo:;ti ngu va bang di€m ket qua hoc t~p phil hW val yeu du cua ngach d", luy€n (cong chung); - Gi~y chUng nhiln thui)c d6i tlt<;mgun tien trang luy€n dlng (n€u co); - Gi~y chUng nhiln suc khoe do co quan y t€ co th~m quy€n dp huyen tra len cAp. GiAy chUng nh?TI sue kh6e co gia tri trong thai h:;tn 06 thang troh d~n ngay ni)p h6 sa dang ky d! tuy€n; - Ba phong bi dan tern ghi r5 ten nguai nh~n, dla chi va kern 02 anh cft 4x6; - H6 sa duge d!ng trong phong bi eft 24cm x 34cm (ghi d~y du ho ten, dia chi, s6 dien thoai lien lac); Sau khi hung tuyan, nguaj truog tuyan phai xuAt trinh bim chinh cae van b~ng, gi~y ta chUng nhiln d€ d6i chieu. L,," y: Hi)i d6ng tuy€n dlng chi ch~p nh~n h6 sa cua thi sinh d! tuy€n d. t6t nghiep va co van bkg chuyen mon, co chung chi d~y duo Hi)i d6ng tuyen dlng khong ti€p nh~n h6 sa thi sinh chi co gi~y chung nh~n t6t nghiep tam thai, giAy xac nh~ cae van b~ng, chUng chi ngo:;ti ngfr. 4. ThOi gian Dhan h8 sa: Tlr ngay thong b~o d€n het ngay 12/11/2015. 5. Noi nhao hB sa: Phong T6'ehuc - Hanh ehinh, Trung tam Phat tri€n Ph~n mem (tai I~u 3) thui)c Sa Khoa hoc va Cong nghe. Dia chi: sci 1597, duimg Ph<;m Van Thu(in, phuong Th6ng Nh6t, Thanh ph6 Bien /Ida, tinh D6ng Nai. II. HiNH THlrC TUYEN Dl)NG: 1. Hinh thtrc: Vi~c tuy6n dVng vien chuc dlIgc thl,J'c hi~n thong qua hloh thlie xet tuyen. 2. Phucrng ph:ip xC! tuy~n: - Xet ket qua 16t nghiep (bao gam xep loai b~ng t6t nghiep, di€m hoc t~p v?l ttl~m tAt nohipnJ'
 15. 15. - PhOng vfuI tn,re ti~p (hieu bi~t ve Lu~t vien ehUe; ve nang h,re, ky nang nghi~p Vl,l, (mg dl,lIlg cong ngh~ thong tin va ki€m tra, sat h?ch chuyen mon thong qua bai kit~mtra tr~cnghi~m tren phArrm~mt?i ch6). III. Tum GIAN TO CWC TOUC HIEN: - Tit ngay 28/9 ttin ngay 12/10/20j 5: . + Xay dgng k~ ha~eh tuyen dlng; + Thanh l~p HQi dling tuyen dlllg; + Chudn bi h6 sa va cae nQi dung d~ thl,l'c hi~nk~hO<;lchtuy€n dvng. - Titngay 12/10 ttin ngay 12/11/2015: Thong baa tuyen dlng va nh~n hli sa. + Gt'ri van ban ve SlYNQi Vl,l de dang len website tinh Dling Nai de h6 Irq thong baa rQng rai. + Thong bao c6ng khai tren bang thong tin ella S6 Khoa hQc va C6ng ngh€. - Tit ngay 12/11 ttin ngay 16/11/2015: rling hqp dauh saeh df tuy~n. - Tit ngay 16/11 ttin ngay 20/11/2015: rli ehire xet tuyen hli sa. - Tit ngay 20/11 ttin ngay 24/11/2015: Cong nMn k~t qua tuyen dlng. - Tit ngiiy 24/11 ttin ngay 26/11/2015: Cong bli k~t qua va ky hqp dling lam vi~c. - Tit ngay 26/11 ttin ngay 30/11/2015: Baa caa k~t qua tuyen dlng. Tren day Iii ke hOQ.chtrien khai cong tac tuy€n dVng vien chuc nam 2015 ella Tnmg Him PhM trit!n Phfrn m~m.l. Nui nh~n: - SoNi)i VI (d~b/e); - Sa Khoa hQc va C6ng ngh~(d~b/e); - Luu: VT, VP. D:PTPMI97- KH -tuyendungvc20 155b VO Roan!>" Khai

×