Software Engineering Process Standard

4,066 views

Published on

#2

Published in: Education
 • Be the first to comment

Software Engineering Process Standard

 1. 1. มาตรฐานทางด ้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ วรวุ ฒ ิ รามจันทร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการจัดการ
 2. 2. AGENDAS มาตรฐานที เกี ยวข ้ องกับวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ CMMI ITIL ISO 12207, ISO 29110 TQS Q&A 2
 3. 3. Standard® _ Bird Eyes View 3
 4. 4. ความสั มพันธ์ ของมาตรฐานต่าง ๆ 4
 5. 5. มาตรฐานสํ าคัญอย่างไรเป็ นเกณฑ์ สํ าหรับ วิ ธ ี ปฏิ บัต ิ ท ีดี ท ี สุด งานทีมี ประสิ ทธิ ภาพและได ้ ผล ความสามารถบุคคล/องค์ กร การทํางานร่วมกัน การกําหนดระดับความยอมรับ ที มา: ครรชิ ต มาลัยวงศ์ 5
 6. 6. ตัวอย่างมาตรฐานบุคคล Certified Software Project Manager (CSPM) Certified Software Quality Analyst (CSQA) Certified Software Tester (CSTE) Certified Information Systems Auditor (CISA) มาตรฐานเฉพาะทางของบริ ษัทซอฟต์ แวร์ 6
 7. 7. มาตรฐานเฉพาะทางของบริ ษัท IT โมเดลทีน่าสนใจในปั จจุบันมี ดังนี  CMMI : สํ าหรับบริ ษัททีพัฒนาซอฟต์ แวร์  ITIL  ISO 12207, ISO 29110  TQS (Thai Quality Software)Spice (ISO 15504) is an international standard for software process assessment.Spice (Software Process Improvement and Capability dEtermination) is an international initiative to support the development of an International Standard for SoftwareProcess Assessment. 7
 8. 8. ทําไมมาตรฐานจึ งมี ความสํ าคัญ 8
 9. 9. คุณค่าของการแก ้ ไขปั ญหาทันเวลา Error Correction Costs By Phase Operation Relative Cost$$$ To Correct Error Validation Integration Implementation Detailed Design TIME 9
 10. 10. 10
 11. 11. CMMI คื ออะไรCMMI (Capability Maturity Model Integration) คื อ? แบบจําลองการพัฒนากระบวนการ (ที วัดทั งด ้ านขี ดความสามารถและ วุฒ ิ ภาวะ) ถูกสร ้ างขึ นทีSoftware Engineering Institute, Carnegie Mellon University CMMI เป็ นการต่อยอดจาก SW-CMM ที ใช ้ แพร่หลายทัวโลกกับงานพัฒนา ซอฟต์ แวร์มาจนหมดวาระไปประมาณปี 2005 Software Park Thailand ได ้ เริ มนํ าSW-CMM มาสู ่ ธุรกิ จซอฟต์ แวร์ไทย ตั งแต่ 1999 และมี บริ ษัทได ้SW-CMM ระดับต่างๆราว 20 บริ ษัท ถึ งปั จจุบันนีบริ ษัทที ได SW-CMM ส่ วนใหญ่ได ้ พัฒนากระบวนการอย่าง ้ ต่อเนือง และบรรลุ CMMI เรียบร ้ อยแล ้ ว 11
 12. 12. CMMI สามารถใช ้ กับ Software Engineering Hardware Engineering System Engineering Integrated Product and Process Development Addition 12
 13. 13. CMMI Maturity Levels Optimizing5 Continuous Process Improvement Quantitatively Managed4 Quantitative Management Defined3 Process Standardization Managed2 Initial Basic Projects Management1 Process unpredictable, poorly controlled, and reactive 13
 14. 14. CMMI Capability Levels 14
 15. 15. ขอบเขตกระบวนการของ Staged Model 15
 16. 16. 16
 17. 17. ITIL คื ออะไร ITIL คือ Information Technology Infrastructure Library แนวทางการบริ หารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ พัฒนาโดย British Government เพือประเมินการจัดจ้ าง vendors และ ปรับปรุงกระบวนการภายในขององค์กร แสดงแนวทางโดยรวมของการพัฒนาและส่งมอบงานบริ การโดยเฉพาะทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดความเชือมโยงของการสือสารทีแตกต่างระหว่างแต่ละกระบวนการและ ฟั งก์ชันงาน มุ่งไปทีลูกค้ าเป็ นหลั ก โดยถือว่าลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง(Customer Centric) 17
 18. 18. ตัวอย่างองค์ กรที นํ า ITIL มาบริ หารจัดการ 18
 19. 19. เทคโนโลยี สารสนเทศและธุรกิ จ ITBusiness 19
 20. 20. การจัดการกับโครงสร ้ างระบบที ซั บซ ้ อน 20
 21. 21. โมเดลจําลองสภาพการทํางานของระบบ Application Screen Scrape Download Message Application Application File Queue Screen Application Scrape Sockets Screen Transaction Transaction Scrape File File Application Sockets Download CICS Gateway RPC File ORB APPC Application Message ORB Application Application Message Transaction Queue File Application Message Queue CICS Gateway Transaction Screen File Scrape APPC Application Message Download RPC FileSource: Gartner 21
 22. 22. ITIL® v3 22
 23. 23. 23
 24. 24. ISO 12207 คื ออะไรISO 12207 เป็ นมาตรฐานของวัฏจักรหรือกระบวนการพื นฐานในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ ซึ งประกอบไปด ้ วยกระบวนการหลัก 5กระบวนการดังต่อไปนี : Acquisition Supply Development Operation Maintenance 24
 25. 25. แนวคิ ดของ ISO 12207Process (17) กระบวนการ Activity (74) กิ จกรรม Task (232) งาน Artifact (154) เอกสาร 25
 26. 26. รายละเอี ยด ISO 12207 7. Organizational Life Cycle Process 7.1 Management 7.2 Infrastructure 7.3 Improvement 7.4 Training 5.1 Acquisition 5. Primary Life Cycle Process 5.2 Supply 5.3 Development 5.4 Operation 5.5 Maintenance 6. Supporting Life Cycle Process6.1 Documentation 6.2 Configuration 6.3 Quality Assurance 6.4 Verification Management 6.5 Validation 6.6 Joint Review 6.7 Audit 6.8 Problem Resolution 26
 27. 27. ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207ประกอบด ้ วยเอกสาร(Documentation) 5 ประเภทดังนี  Procedure  Plan  Records  Documents  Audits & Reviews 27
 28. 28. ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207 (ต่อ) Procedure เอกสารแสดงแนวทางการทํางาน หรือการปฏิ บัต ิ งานหลัก Plan เอกสารแสดงการปฏิ บัต ิ งานในรายละเอี ยดเฉพาะของแต่ละ โครงการ โดยพิ จารณาทั งเรื องของเป้ าหมาย การจัดการ , ทรัพยากร และการวัดผลเป็ นระยะๆ (Milestone) ของ โครงการนั นๆ Records เอกสารแสดงการบันทึ กของการทํางานในกิ จกรรมต่างๆ 28
 29. 29. ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207 (ต่อ) Documents เอกสารอื น นอกเหนือจาก procedure, plan, record ที ทํา ขึ นหรือต ้ องมี ในการทํางาน เช่ น เอกสารสรุปผลการทํางาน , เอกสารนํ าเสนอข ้ อมูล specifications เป็ นต ้ น , Audits & Reviews หลักฐานหรื อเอกสาร แสดงการตรวจสอบและการวิ เคราะห์ การทํางานในกิ จกรรมต่างๆ 29
 30. 30. 29110 30
 31. 31. ISO 29110 คื ออะไร TQS (Thai Quality Software) เป็ นมาตรฐานทีได้ ประยุกต์จากมาตรฐานสากลISO12207 โดยประเทศไทยได้ ส่งคณะกรรมการวิชาการเข้ าร่ วมกับกลุ่ม ISO/IEC SC7 ทีทําหน้ าทีในการยกร่างมาตรฐานระดับสากลด้ านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ และระบบ เพือวิจัยและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สําหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กทีเรี ยกว่า ISO29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises(VSE) ISO 29110 เป็ นแนวคิดยุคใหม่ของ ISO ทีจะเน้ นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมทั งผู ้ ประกอบใหม่ทีเข้ ามาให้ มีโอกาสในการแข่งขันตามแนวทางการพัฒนา ฯ Outsourcing ซึงในอดีตทีผ่านมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ ถูกทําให้ เป็ นเรื องทีเข้ าใจยากและมีความสลับซับซ้ อนยุ่งยากในการปฏิบัติตาม ISO 29110 ถูกพัฒนาด้ วยแนวคิดพื นฐานเพือสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กให้ มีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรองคุณภาพในระดับสากล 31
 32. 32. กระบวนการของ ISO 29110กระบวนการของ ISO 29110 เน้ นให้ ผู ้ ประกอบการอิสระ ผู ้ ประกอบการขนาดเล็กทีมีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรื อหน่วยงานทางด้ าน Software ทีอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ให้ มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีเป็ นระบบ และเข้ าสู่กระบวนการสากล โดยจะเป็ นการเริ มต้ นในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรื อ SPI(Software Process Improvement)ISO 29110 ให้ ความสําคัญ 2 กระบวนการหลัก คือ - กระบวนการด้ านการบริ หารโครงการ (Project Management) - กระบวนการด้ านการสร้ างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) 32
 33. 33. ISO/IEC SC7 STANDARD COLLECTION 33
 34. 34. 34
 35. 35. TQS (Thai Quality Software) คื ออะไร คื อ มาตรฐานของระบบบริ หารคุณภาพของ Software โดย อาศั ยพืนฐานจากมาตรฐาน ISO 12207 สามารถแบ่งได ้ เป็ น5 ระดับ (level) จาก 1 ถึ ง 5 ซึ งแต่ละ ระดับมี สาระสํ าคัญในวัฏจักรของการพัฒนา Software ที แตกต่างกัน เมื อองค์ กรพัฒนาระบบ TQS ถึ ง level 5 ถื อว่าสามารถ เทียบเคี ยงได ้ กับISO 12207 แบ่งตาม 232 งาน (Tasks) ในการผลิ ตเอกสาร (Artifact) ต่างๆ (ประมาณโดยรวม 154 เอกสาร) ประมาณ 20 - 40 เอกสารต่อ TQS หนึ งระดับ 35
 36. 36. TQS Level 1 (Basic Engineering) ISO 12207 Activity Artifact Required5.2.4 Supply Planning Software Life Cycle Selection Procedure, Project Plan5.3.1 Development Process Implementation Development Procedure5.3.4 Software Requirement Analysis Software Requirement Document5.3.5 Software Architectural Design Software Architecture Design Document, User Manual5.3.7 Software Coding & Testing Test Procedure , Test Record5.3.13 Software Acceptance Support Software Acceptance Testing Record5.5.1 Maintenance Process Implementation Maintenance Procedure5.5.3 Modification Implementation Modification Record6.2.1 Configuration Mgt Implementation Configuration Management Procedure6.2.3 Configuration Control Change Request Record6.3.1 Quality Assurance Implementation Quality Assurance Procedure, Quality Assurance Record7.1.1 Initiation & Scope Definition Project Management ProcedureA.4.1 Tailoring Decision and Rational Tailoring Decision and Rational Record 36
 37. 37. TQS Level 2 – Activity from Level 1 Activity Activity5.2.4 Supply Planning 6.2.1 Configuration Mgt5.3.1 Development Implementation Implementation 6.2.3 Configuration Control5.3.4 Software RequirementAnalysis 6.3.1 Quality Assurance5.3.5 Software Architectural Design Implementation5.3.7 Software Coding & Testing 7.1.1 Initiation & Scope Definition5.3.13 Software Acceptance Support A.4.1 Tailoring Decision and5.5.1 Maintenance Process RationalImplementation5.5.3 Modification Implementation 37
 38. 38. TQS Level 2 - Activities Activity Activity5.2.4 Supply Planning 6.1.1 Documentation5.2.6 Delivery & Completion 6.2.1 Configuration Mgt5.3.1 Development Implementation Implementation5.3.2 System Requirement Analysis 6.2.3 Configuration Control5.3.3 System Architectural Design 6.2.4 Configuration Status Accounting5.3.4 Software RequirementAnalysis 6.2.6 Release Management5.3.5 Software Architectural Design 6.3.1 Quality Assurance Implementation5.3.7 Software Coding & Testing 6.8.1 Problem Resolution5.3.12 Software Installation 7.1.1 Initiation & Scope Definition5.3.13 Software Acceptance Support 7.1.2 Planning5.4.2 Operational Testing 7.1.5 Closure5.5.1 Maintenance Process A.4.1 Tailoring Decision andImplementation Rational5.5.3 Modification Implementation 38
 39. 39. THE END นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรี ยน ได้ ที http://www.rabbitthailand.com 39
 40. 40. 40

×