Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toriin belge temdeg

12,325 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Toriin belge temdeg

 1. 1. Төрийн бэлгэ тэмдэг <br />8-р анги <br />
 2. 2. ТӨРИЙН СҮЛД<br />Монголулсынтөрийнсүлднькоммунистзасаглалунасныдараа1992ондхэрэглэгдэжэхэлсэн.<br />Монголулсынтөрийнсүлдньариунцагаанөнгийнбадамцэцэгсуурьтай, төгсгөлгүйүргэлжлэндэлгэрэхтүмэннасанхээгээрхөвөөлсөн, мөнхтэнгэрийгбэлгэдсэндугаригхөхдэвсгэртэйбайна. СүлднийтөвхэсэгтМонголУлсынтусгаартогтнол, бүрэнэрхтбайдал, цогхийморийгилтгэсэналтансоёмбо, эрдэнийнхүлгийгхослууландүрсэлсэнбайна. Сүлднийхүрээниймагнайнхэсэгтэрт, эдүгээ, ирээдүйгурванцагийгбэлгэдсэнхүслийгхангагччандманьэрдэнэ, доодхэсэгтэхгазрыгтөлөөлсөнногоонөнгийнууланхээ, ашиддэвжихийнөлзийхутагоршсонхүрдийгтустусдүрсэлнэ. Хүрдийгхадгаардээдлэнсүлжсэнбайна.<br />
 3. 3. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлд 1939 - 1940<br />Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлд 1924 - 1939<br />Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлд 1940 - 1941<br />Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлд 1941 - 1960<br />Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлд 1960-1992<br />Монгол улсын төрийн сүлд (1992 оноос)<br />
 4. 4. ТӨРИЙН СҮЛДИЙГ ҮЙЛДЭХ, ДҮРСЛЭХ<br />ТӨРИЙН СҮЛДИЙГ БАЙРЛУУЛАХ<br />Òºðèéí ñ¿ëäèéã ºí㺠ÿëãàí ¿éëäýõ áóþó ä¿ðñëýõýä ñî¸ìáî, ýðäýíèéí õ¿ëýã, ò¿ìýí íàñàí õýý, õ¿ðä íü àëòàí øàð, òýíãýð íü õºõ, óóëàí õýý íü òîäîîñ øèíãýðýýæ ãóðâààð äàãíàñàí íîãîîí, áàäàì öýöýã íü àëòàí øàð ºíãèéí õ¿ðýýòýé öàãààí, õàäàã íü àëòàí øàð óòñààð õ¿ðýýëñýí öýíõýð, ÷àíäìàíü ýðäýíý íü íîãîîí, óëààí, õºõ ºíãèéã äºð⺺ð äàãíàæ àëòàí øàð ºíãèéí çóðààñààð õ¿ðýýëñýí áàéíà. Òºðèéí ñ¿ëäíèé ÷àíäìàíü ýðäýíý, ò¿ìýí íàñàí õýý, áàäàì öýöýã íü ýëãýí õ¿ðýí äýâñãýð äýýð áàéðëàíà. <br />Òºðèéí ñ¿ëäèéã ¿éëäýõ, ä¿ðñëýõäýý ò¿¿íèé õýìæýýíýýñ ¿ë õàìààðàí ¯íäñýí õóóëüä õàâñàðãàñàí ýõ çàãâàðò çààñàí òýã, õàðüöààã ÷àíä áàðèìòàëíà. <br /><ul><li> Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí òàìãàíä
 5. 5. Ìîíãîë Óëñûí õèëèéí áàãàíàíä
 6. 6. Óëñûí Èõ Õóðëûí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ñàíàë õóðààëòûí õàéðöàã äýýð
 7. 7. á¿õ øàòíû Çàñàã äàðãûí àëáàí òàñàëãààíä;</li></li></ul><li>ТӨРИЙН ТУГ<br />Ìîíãîëûí íýãäñýí òóëãàð òºðèéí óëàìæëàëò Èõ öàãààí òóã íü ìîíãîë Óëñûí òºðèéí õ¿íäýòãýëèéí áýëãýäýë ìºí. <br />Åñºí õºëò Èõ öàãààí òóã íü Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí òóã ìºí. <br />
 8. 8. Төрийн тугийг үйлдэх<br />Төрийн тугийг байрлуулах<br />Òºðèéí òóãèéã Ìîíãîë Óëñûí á¿õ àéìãèéí àäóóí ñ¿ðãèéí äîòðîîñ øèëæ ñîíãîñîí öàãààí ç¿ñìèéí àçàðãàíû 8Î,Î ñì-ýýñ äîîøã¿é óðòòàé, äýë ñ¿¿ëýýð, ãàíö õóâü ¿éëäýíý. <br />Èõ öàãààí òóãíû íèéò ºíäºð íü èøíèé õàìò Ç62,Î ñì, òèòýì /ñýñýì/-èéí òîéðãèéí ãîë÷ íü 55,Î ñì, õºë, òóãíû íèéò ºíäºð íü èøíèé õàìò 262,Î ñì, òèòìèéí òîéðãèéí ãîë÷ íü 40,0 ñì áàéíà. <br /> Òºðèéí òóãíû èøèéã õóñ ìîäûã õàòààæ, òîñîíä ÷àíàæ ºíãºëæ õèéíý. Èõ öàãààí òóãíû èøíèé ºíäºð íü 303,5 ñì, ãîë÷ íü 5,Î ñì, õºë òóãíû èøíèé ºíäºð íü 231,Î ñì, ãîë÷ íü Ç,5 ñì õýìæýýòýé áàéíà. <br /><ul><li> Òºðèéí òóãèéã ºíãèéí чóëóó øèãòãýæ, äîòîð íü Ìîíãîë Óëñûí á¿õ àéìãèéí õºðñíèé äýýæèéã áàéðëóóëàí öóòãàñàí, øàòàëñàí õýëáýðòýé õîò, óëñûã áýëýãäñýí õ¿ðýý ìàíäàëûí áàéäàëòàé ñóóðü äýýð çàëæ
 9. 9. Òºðèéí îðäîíä áàéðëóóëíà.
 10. 10. Òºðèéí òóãèéã ãàçàðò õ¿ðãýõèéã öýýðëýíý. </li></ul>Òºðèéí òóãèéã õ¿íäýòãýí çàëàõ<br /><ul><li> Ìîíãîë àðäûí õóâüñãàëûí îéí áàÿðûí ºäºð áàÿð íààäìûí Òºâ òàëáàéä Òºðèéí òóãèéã õ¿íäýòãýí çàëíà.
 11. 11. Òºðèéí òóãèéã õ¿íäýòãýí çàëàõ æóðìûã Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷ áàòàëíà. </li></li></ul><li>Төрийн далбаа<br />Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí äàëáàà íü óëààí, õºõ, óëààí õîñîëñîí ºíãºòýé áàéíà. Äàëáààíû ãóðàâ õóâààñíû íýãèéí õýìæýýòýé äóíäàõ õýñýã íü ìºíõ òýíãýðèéí õºõ, ò¿¿íèé õî¸ð òàë íü ìàíäàí áàäðàõûí áýëãýäýë óëààí ºíãºòýé áàéíà. Äàëáààíû èøèí òàëûí óëààí äýâñãýðèéí òºâ õýñýãò àëòàí ñî¸ìáî áàéðëóóëíà. Äàëáààíû ºðãºí, óðò íü 1:2-ûí õàðüöààòàé áàéíà. <br />Òºðèéí äàëáààã ¿éëäýõ<br />Òºðèéí äàëáààã óëààí, õºõ ºíãèéí õýýã¿é, öóëãóé ýäýýð ¿éëäýíý. <br />Òºðèéí äàëáààã ¿éëäýõ, ä¿ðñëýõäýý ò¿¿íèé õýìæýýíýýñ ¿ë õàìààðàí ¯íäñýí õóóëüä õàâñàðãàñàí ýõ çàãâàðò çààñàí òýã, ºðãºí óðòûí 1:2-ûí õàðüöààã ÷àíä áàðèìòàëíà. <br />
 12. 12. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн далбаа<br /> (1949-1992)<br />Монгол Улсынтөрийн далбаа нь 1992 оны 2 сарын 12-ноос хэрэглэгдэж эхэлсэн. 1949 оны төрийн далбаанаас социалист одыг хассанаараа л өөр. Улаан, хөх, улаан хосолсон өнгөтэй байна. Далбааны гурав хуваасны нэгийн хэмжээтэй дундахь хэсэг нь мөнх тэнгэрийн хөх, түүний хоёр тал нь мандан бадрахын бэлгэдэл улаан өнгөтэй байна. Далбааны ишин талын улаан дэвсгэрийн төв хэсэгт алтан соёмбо байрлуулна. Далбааны өргөн, урт нь 1:2-ын харьцаатай байна.<br />
 13. 13. Òºðèéí äàëáààã áàéíãà ìàíäóóëíà<br />Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí îðäîí;<br />Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí ºð㺺 àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí àëáàí àæëûí áàéð;<br />Òºðèéí äàëáààã äàðààõü ãàçàð, òýýâðèéí õýðýãñýë<br />äýýð ò¿ð õóãàöààãààð ìàíäóóëíà:<br />Óëñûí Èõ Õóðëûí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéí ºäºð-ñàíàë õóðààõ áàéð;<br />èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí áîëîí Íèéòèéí Õóðëûí õóðàëäààíû õóãàöààíä-õóðàëäààíû áàéð;<br />Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí áîëîí Ìîíãîë Óëñûã Á¿ãä Íàéðàìäàõ Óëñààð òóíõàãëàñàí ºäºð-òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãûí áàéð;<br />Ìîíãîë Óëñààñ ãàäààä óëñ, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãàä ñóóãàà äèïëîìàò òºëººëºã÷èéí ãàçðûí òýðã¿¿í áîëîí êîíñóëûí õºëºãëºæ ÿâàà òýýâðèéí õýðýãñýë;<br />Òºðèéí äàëáààã áºõèéëãºõ, áóóëãàõ<br />Ìàíäàæ áàéãàà Òºðèéí äàëáààã îðîí äàÿàð ãàøóóäàë çàðëàñàí òîõèîëäîëä 45 õýìýýð áºõèéëãºõ áóþó èøíèé íü ãóðàâíû õî¸ðò õ¿ðòýë áóóëãàíà. <br />
 14. 14. Төрийн тамга<br />¯íäñýí õóóëèéí àðâàí õî¸ðäóãààð ç¿éëèéí 6 äàõü õýñýãò çààñíààð Òºðèéí òàìãà íü äºðâºëæèí õýëáýðòýé, ãîëäîî Òºðèéí ñ¿ëäòýé, ñ¿ëäíèé õî¸ð òàëààð Ìîíãîë Óëñ ãýñýí áè÷ýýñòýé, àðñëàíãèéí ä¿ðñ á¿õèé áàðèóëòàé áàéíà. <br />Төрийн тамгыг үйлдэх<br /><ul><li> Òºðèéí òàìãûã öóë ìºí㺺ð, ãàð àðãààð, ãàíö õóâü ¿éëäýíý.
 15. 15. Òºðèéí òàìãà íü 1Î,Î õ 1Î,Î õ 2,Î ñì õýìæýýòýé, àðñëàíãèéí ä¿ðñ á¿õèé áàðèóëûí ºíäºð íü 8,Î ñì áàéíà.
 16. 16. Òºðèéí òàìãàíû äºðâºí ºíöºãò áàò áýõèéã áýëãýäñýí õîëáîî ò¿ìýí íàñàí õýý áàéðëóóëàí, Ìîíãîë Óëñ ãýñýí áèчýýñèéã ìîíãîë ¿ñãýýð ýâõýæ áèчñýí áàéíà.
 17. 17. Òºðèéí òàìãûã äóóðàéëãàí ¿éëäýõèéã õîðèãëîíî. </li></li></ul><li>
 18. 18. Төрийн тамгыг барих <br />Òºðèéí òàìãûã Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷ áàðèíà<br />Òºðèéí òàìãûã:<br /><ul><li>Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí óã ýõèéí õóóäàñ á¿ð äýýð;</li></ul>Ìîíãîë Óëñûí õóóëü, Óëñûí Èõ Õóðëààð ñî¸ðõîí áàòàëñàí îëîí óëñûí ãýðýý, Ìîíãîë Óëñààñ ãàäààä óëñòàé äèïëîìàò õàðèëöàà òîãòîîõ, öóöëàõ òóõàé Óëñûí Èõ Õóðëûí øèéäâýðèéí óã ýõèéí ýõíèé õóóäàñ äýýð òóñ òóñ äàðíà. <br /><ul><li> Òºðèéí òàìãûã ¿íäýñíèé õýýãýýð ÷èìýãëýñýí ìºíãºí òîíîã á¿õèé, 纺ëºí òîðãîìñîã ýäýýð äîòîðëîñîí çàíäàí ìîäîí õàéðöàãò áàéðëóóëíà. </li></ul>Òºðèéí òàìãûã çàëàõ, õàäãàëàõ<br />Òºðèéí òàìãûã çàëàõ æóðìûã Óëñûí Èõ Õóðàë, õàäãàëàõ æóðìûã Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷ áàòàëíà. <br /> <br />

×