Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим судалгаа2

1,598 views

Published on

 • Be the first to comment

цахим судалгаа2

 1. 1. Судалгаа Дүүрэнбат Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ Овог Түмэнбат Нас 15 Нэр Дүүрэнбат Хүйс эрАсуулт 1: Чамайг гэрийн даалгавараа хийхэд чинь хэн нэгэн тусалдаг уу? /гэр бүлээс чинь/ a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Гэрийнхээ ажилд тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Сонгон,секц,дугуйланд явдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 4: Автобусаар байнга зорчидог уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 5: Сурагчийн үнэмлэхтэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 1
 2. 2. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 2
 3. 3. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 3
 4. 4. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 4
 5. 5. Судалгаа Дүүрэнбатойн жижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хуудас 5
 6. 6. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 6
 7. 7. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 7
 8. 8. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 8
 9. 9. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 9
 10. 10. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 10
 11. 11. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 11
 12. 12. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 12
 13. 13. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 13
 14. 14. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 14
 15. 15. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 15
 16. 16. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 16
 17. 17. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 17
 18. 18. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 18
 19. 19. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 19
 20. 20. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 20
 21. 21. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 21
 22. 22. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 22
 23. 23. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 23
 24. 24. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 24
 25. 25. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 25
 26. 26. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 26
 27. 27. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 27
 28. 28. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 28
 29. 29. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 29
 30. 30. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 30
 31. 31. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 31
 32. 32. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 32
 33. 33. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 33
 34. 34. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 34
 35. 35. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 35
 36. 36. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 36
 37. 37. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 37
 38. 38. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 38
 39. 39. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 39
 40. 40. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 40
 41. 41. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 41
 42. 42. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 42
 43. 43. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 43
 44. 44. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 44
 45. 45. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 45
 46. 46. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 46
 47. 47. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 47
 48. 48. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 48
 49. 49. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 49
 50. 50. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 50
 51. 51. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 51
 52. 52. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 52
 53. 53. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 53
 54. 54. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 54
 55. 55. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 55
 56. 56. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 56
 57. 57. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 57
 58. 58. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 58
 59. 59. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 59
 60. 60. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 60
 61. 61. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 61
 62. 62. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 62
 63. 63. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 63
 64. 64. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 64
 65. 65. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 65
 66. 66. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 66
 67. 67. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 67
 68. 68. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 68
 69. 69. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 69
 70. 70. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 70
 71. 71. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 71
 72. 72. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 72
 73. 73. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 73
 74. 74. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 74
 75. 75. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 75
 76. 76. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 76
 77. 77. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 77
 78. 78. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 78
 79. 79. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 79
 80. 80. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 80
 81. 81. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 81
 82. 82. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 82
 83. 83. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 83
 84. 84. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 84
 85. 85. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 85
 86. 86. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 86
 87. 87. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 87
 88. 88. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 88
 89. 89. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 89
 90. 90. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 90
 91. 91. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 91
 92. 92. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 92
 93. 93. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 93
 94. 94. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 94
 95. 95. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 95
 96. 96. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 96
 97. 97. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 97
 98. 98. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 98
 99. 99. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 99
 100. 100. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 100
 101. 101. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 101
 102. 102. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 102
 103. 103. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 103
 104. 104. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 104
 105. 105. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 105
 106. 106. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 106
 107. 107. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 107
 108. 108. Судалгаа Дүүрэнбат Хуудас 108
 109. 109. Судалгаа Янжинлхам Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Ванчиндорж Нас 15 Сургууль Нэр Янжинлхам Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Чамайг гэрийн даалгавараа хийхэд чинь хэн нэгэн тусалдаг уу? /гэр бүлээс чинь/ a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Гэрийнхээ ажилд тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Сонгон,секц,дугуйланд явдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 4: Автобусаар байнга зорчидог уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 5: Сурагчийн үнэмлэхтэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 109
 110. 110. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 110
 111. 111. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 111
 112. 112. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 112
 113. 113. Судалгаа Янжинлхамжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хуудас 113
 114. 114. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 114
 115. 115. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 115
 116. 116. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 116
 117. 117. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 117
 118. 118. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 118
 119. 119. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 119
 120. 120. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 120
 121. 121. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 121
 122. 122. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 122
 123. 123. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 123
 124. 124. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 124
 125. 125. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 125
 126. 126. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 126
 127. 127. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 127
 128. 128. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 128
 129. 129. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 129
 130. 130. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 130
 131. 131. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 131
 132. 132. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 132
 133. 133. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 133
 134. 134. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 134
 135. 135. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 135
 136. 136. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 136
 137. 137. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 137
 138. 138. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 138
 139. 139. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 139
 140. 140. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 140
 141. 141. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 141
 142. 142. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 142
 143. 143. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 143
 144. 144. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 144
 145. 145. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 145
 146. 146. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 146
 147. 147. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 147
 148. 148. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 148
 149. 149. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 149
 150. 150. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 150
 151. 151. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 151
 152. 152. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 152
 153. 153. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 153
 154. 154. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 154
 155. 155. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 155
 156. 156. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 156
 157. 157. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 157
 158. 158. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 158
 159. 159. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 159
 160. 160. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 160
 161. 161. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 161
 162. 162. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 162
 163. 163. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 163
 164. 164. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 164
 165. 165. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 165
 166. 166. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 166
 167. 167. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 167
 168. 168. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 168
 169. 169. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 169
 170. 170. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 170
 171. 171. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 171
 172. 172. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 172
 173. 173. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 173
 174. 174. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 174
 175. 175. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 175
 176. 176. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 176
 177. 177. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 177
 178. 178. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 178
 179. 179. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 179
 180. 180. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 180
 181. 181. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 181
 182. 182. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 182
 183. 183. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 183
 184. 184. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 184
 185. 185. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 185
 186. 186. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 186
 187. 187. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 187
 188. 188. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 188
 189. 189. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 189
 190. 190. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 190
 191. 191. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 191
 192. 192. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 192
 193. 193. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 193
 194. 194. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 194
 195. 195. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 195
 196. 196. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 196
 197. 197. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 197
 198. 198. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 198
 199. 199. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 199
 200. 200. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 200
 201. 201. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 201
 202. 202. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 202
 203. 203. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 203
 204. 204. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 204
 205. 205. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 205
 206. 206. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 206
 207. 207. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 207
 208. 208. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 208
 209. 209. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 209
 210. 210. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 210
 211. 211. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 211
 212. 212. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 212
 213. 213. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 213
 214. 214. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 214
 215. 215. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 215
 216. 216. Судалгаа Янжинлхам Хуудас 216
 217. 217. Судалгаа Номинзаяа Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Мөнгөнхуяг Нас 15 Сургууль Нэр Номинзаяа Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Чамайг гэрийн даалгавараа хийхэд чинь хэн нэгэн тусалдаг уу? /гэр бүлээс чинь/ a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Гэрийнхээ ажилд тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Сонгон,секц,дугуйланд явдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 4: Автобусаар байнга зорчидог уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 5: Сурагчийн үнэмлэхтэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 217
 218. 218. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 218
 219. 219. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 219
 220. 220. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 220
 221. 221. Судалгаа Номинзаяажижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 221
 222. 222. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 222
 223. 223. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 223
 224. 224. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 224
 225. 225. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 225
 226. 226. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 226
 227. 227. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 227
 228. 228. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 228
 229. 229. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 229
 230. 230. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 230
 231. 231. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 231
 232. 232. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 232
 233. 233. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 233
 234. 234. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 234
 235. 235. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 235
 236. 236. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 236
 237. 237. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 237
 238. 238. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 238
 239. 239. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 239
 240. 240. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 240
 241. 241. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 241
 242. 242. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 242
 243. 243. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 243
 244. 244. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 244
 245. 245. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 245
 246. 246. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 246
 247. 247. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 247
 248. 248. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 248
 249. 249. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 249
 250. 250. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 250
 251. 251. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 251
 252. 252. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 252
 253. 253. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 253
 254. 254. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 254
 255. 255. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 255
 256. 256. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 256
 257. 257. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 257
 258. 258. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 258
 259. 259. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 259
 260. 260. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 260
 261. 261. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 261
 262. 262. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 262
 263. 263. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 263
 264. 264. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 264
 265. 265. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 265
 266. 266. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 266
 267. 267. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 267
 268. 268. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 268
 269. 269. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 269
 270. 270. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 270
 271. 271. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 271
 272. 272. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 272
 273. 273. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 273
 274. 274. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 274
 275. 275. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 275
 276. 276. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 276
 277. 277. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 277
 278. 278. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 278
 279. 279. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 279
 280. 280. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 280
 281. 281. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 281
 282. 282. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 282
 283. 283. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 283
 284. 284. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 284
 285. 285. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 285
 286. 286. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 286
 287. 287. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 287
 288. 288. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 288
 289. 289. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 289
 290. 290. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 290
 291. 291. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 291
 292. 292. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 292
 293. 293. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 293
 294. 294. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 294
 295. 295. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 295
 296. 296. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 296
 297. 297. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 297
 298. 298. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 298
 299. 299. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 299
 300. 300. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 300
 301. 301. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 301
 302. 302. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 302
 303. 303. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 303
 304. 304. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 304
 305. 305. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 305
 306. 306. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 306
 307. 307. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 307
 308. 308. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 308
 309. 309. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 309
 310. 310. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 310
 311. 311. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 311
 312. 312. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 312
 313. 313. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 313
 314. 314. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 314
 315. 315. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 315
 316. 316. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 316
 317. 317. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 317
 318. 318. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 318
 319. 319. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 319
 320. 320. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 320
 321. 321. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 321
 322. 322. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 322
 323. 323. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 323
 324. 324. Судалгаа Номинзаяа Хуудас 324
 325. 325. Судалгаа Солонго Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Алтанхуяг Нас 15 Сургууль Нэр Солонго Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Чамайг гэрийн даалгавараа хийхэд чинь хэн нэгэн тусалдаг уу? /гэр бүлээс чинь/ a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Гэрийнхээ ажилд тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Сонгон,секц,дугуйланд явдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 4: Автобусаар байнга зорчидог уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 5: Сурагчийн үнэмлэхтэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 325
 326. 326. Судалгаа Солонго Хуудас 326
 327. 327. Судалгаа Солонго Хуудас 327
 328. 328. Судалгаа Солонго Хуудас 328
 329. 329. Судалгаа Солонгожижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хуудас 329
 330. 330. Судалгаа Солонго Хуудас 330
 331. 331. Судалгаа Солонго Хуудас 331
 332. 332. Судалгаа Солонго Хуудас 332
 333. 333. Судалгаа Солонго Хуудас 333
 334. 334. Судалгаа Солонго Хуудас 334
 335. 335. Судалгаа Солонго Хуудас 335
 336. 336. Судалгаа Солонго Хуудас 336
 337. 337. Судалгаа Солонго Хуудас 337
 338. 338. Судалгаа Солонго Хуудас 338
 339. 339. Судалгаа Солонго Хуудас 339
 340. 340. Судалгаа Солонго Хуудас 340
 341. 341. Судалгаа Солонго Хуудас 341
 342. 342. Судалгаа Солонго Хуудас 342
 343. 343. Судалгаа Солонго Хуудас 343
 344. 344. Судалгаа Солонго Хуудас 344
 345. 345. Судалгаа Солонго Хуудас 345
 346. 346. Судалгаа Солонго Хуудас 346
 347. 347. Судалгаа Солонго Хуудас 347
 348. 348. Судалгаа Солонго Хуудас 348
 349. 349. Судалгаа Солонго Хуудас 349
 350. 350. Судалгаа Солонго Хуудас 350
 351. 351. Судалгаа Солонго Хуудас 351
 352. 352. Судалгаа Солонго Хуудас 352
 353. 353. Судалгаа Солонго Хуудас 353
 354. 354. Судалгаа Солонго Хуудас 354
 355. 355. Судалгаа Солонго Хуудас 355
 356. 356. Судалгаа Солонго Хуудас 356
 357. 357. Судалгаа Солонго Хуудас 357
 358. 358. Судалгаа Солонго Хуудас 358
 359. 359. Судалгаа Солонго Хуудас 359
 360. 360. Судалгаа Солонго Хуудас 360
 361. 361. Судалгаа Солонго Хуудас 361
 362. 362. Судалгаа Солонго Хуудас 362
 363. 363. Судалгаа Солонго Хуудас 363
 364. 364. Судалгаа Солонго Хуудас 364
 365. 365. Судалгаа Солонго Хуудас 365
 366. 366. Судалгаа Солонго Хуудас 366
 367. 367. Судалгаа Солонго Хуудас 367
 368. 368. Судалгаа Солонго Хуудас 368
 369. 369. Судалгаа Солонго Хуудас 369
 370. 370. Судалгаа Солонго Хуудас 370
 371. 371. Судалгаа Солонго Хуудас 371
 372. 372. Судалгаа Солонго Хуудас 372
 373. 373. Судалгаа Солонго Хуудас 373
 374. 374. Судалгаа Солонго Хуудас 374
 375. 375. Судалгаа Солонго Хуудас 375
 376. 376. Судалгаа Солонго Хуудас 376
 377. 377. Судалгаа Солонго Хуудас 377
 378. 378. Судалгаа Солонго Хуудас 378
 379. 379. Судалгаа Солонго Хуудас 379
 380. 380. Судалгаа Солонго Хуудас 380
 381. 381. Судалгаа Солонго Хуудас 381
 382. 382. Судалгаа Солонго Хуудас 382
 383. 383. Судалгаа Солонго Хуудас 383
 384. 384. Судалгаа Солонго Хуудас 384
 385. 385. Судалгаа Солонго Хуудас 385
 386. 386. Судалгаа Солонго Хуудас 386
 387. 387. Судалгаа Солонго Хуудас 387
 388. 388. Судалгаа Солонго Хуудас 388
 389. 389. Судалгаа Солонго Хуудас 389
 390. 390. Судалгаа Солонго Хуудас 390
 391. 391. Судалгаа Солонго Хуудас 391
 392. 392. Судалгаа Солонго Хуудас 392
 393. 393. Судалгаа Солонго Хуудас 393
 394. 394. Судалгаа Солонго Хуудас 394
 395. 395. Судалгаа Солонго Хуудас 395
 396. 396. Судалгаа Солонго Хуудас 396
 397. 397. Судалгаа Солонго Хуудас 397
 398. 398. Судалгаа Солонго Хуудас 398
 399. 399. Судалгаа Солонго Хуудас 399
 400. 400. Судалгаа Солонго Хуудас 400
 401. 401. Судалгаа Солонго Хуудас 401
 402. 402. Судалгаа Солонго Хуудас 402
 403. 403. Судалгаа Солонго Хуудас 403
 404. 404. Судалгаа Солонго Хуудас 404
 405. 405. Судалгаа Солонго Хуудас 405
 406. 406. Судалгаа Солонго Хуудас 406
 407. 407. Судалгаа Солонго Хуудас 407
 408. 408. Судалгаа Солонго Хуудас 408
 409. 409. Судалгаа Солонго Хуудас 409
 410. 410. Судалгаа Солонго Хуудас 410
 411. 411. Судалгаа Солонго Хуудас 411
 412. 412. Судалгаа Солонго Хуудас 412
 413. 413. Судалгаа Солонго Хуудас 413
 414. 414. Судалгаа Солонго Хуудас 414
 415. 415. Судалгаа Солонго Хуудас 415
 416. 416. Судалгаа Солонго Хуудас 416
 417. 417. Судалгаа Солонго Хуудас 417
 418. 418. Судалгаа Солонго Хуудас 418
 419. 419. Судалгаа Солонго Хуудас 419
 420. 420. Судалгаа Солонго Хуудас 420
 421. 421. Судалгаа Солонго Хуудас 421
 422. 422. Судалгаа Солонго Хуудас 422
 423. 423. Судалгаа Солонго Хуудас 423
 424. 424. Судалгаа Солонго Хуудас 424
 425. 425. Судалгаа Солонго Хуудас 425
 426. 426. Судалгаа Солонго Хуудас 426
 427. 427. Судалгаа Солонго Хуудас 427
 428. 428. Судалгаа Солонго Хуудас 428
 429. 429. Судалгаа Солонго Хуудас 429
 430. 430. Судалгаа Солонго Хуудас 430
 431. 431. Судалгаа Солонго Хуудас 431
 432. 432. Судалгаа Солонго Хуудас 432
 433. 433. Судалгаа Баянтуул Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Батцогт Нас 15 Сургууль Нэр Баянтуул Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Чамайг гэрийн даалгавараа хийхэд чинь хэн нэгэн тусалдаг уу? /гэр бүлээс чинь/ a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Гэрийнхээ ажилд тусалдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Сонгон,секц,дугуйланд явдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 4: Автобусаар байнга зорчидог уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d. Асуулт 5: Сурагчийн үнэмлэхтэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 433
 434. 434. Судалгаа Баянтуул Хуудас 434
 435. 435. Судалгаа Баянтуул Хуудас 435
 436. 436. Судалгаа Баянтуул Хуудас 436
 437. 437. Судалгаа Баянтуулжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 9е Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хуудас 437
 438. 438. Судалгаа Баянтуул Хуудас 438
 439. 439. Судалгаа Баянтуул Хуудас 439
 440. 440. Судалгаа Баянтуул Хуудас 440
 441. 441. Судалгаа Баянтуул Хуудас 441
 442. 442. Судалгаа Баянтуул Хуудас 442
 443. 443. Судалгаа Баянтуул Хуудас 443
 444. 444. Судалгаа Баянтуул Хуудас 444
 445. 445. Судалгаа Баянтуул Хуудас 445
 446. 446. Судалгаа Баянтуул Хуудас 446
 447. 447. Судалгаа Баянтуул Хуудас 447
 448. 448. Судалгаа Баянтуул Хуудас 448
 449. 449. Судалгаа Баянтуул Хуудас 449
 450. 450. Судалгаа Баянтуул Хуудас 450
 451. 451. Судалгаа Баянтуул Хуудас 451
 452. 452. Судалгаа Баянтуул Хуудас 452
 453. 453. Судалгаа Баянтуул Хуудас 453
 454. 454. Судалгаа Баянтуул Хуудас 454
 455. 455. Судалгаа Баянтуул Хуудас 455
 456. 456. Судалгаа Баянтуул Хуудас 456
 457. 457. Судалгаа Баянтуул Хуудас 457
 458. 458. Судалгаа Баянтуул Хуудас 458
 459. 459. Судалгаа Баянтуул Хуудас 459
 460. 460. Судалгаа Баянтуул Хуудас 460
 461. 461. Судалгаа Баянтуул Хуудас 461
 462. 462. Судалгаа Баянтуул Хуудас 462
 463. 463. Судалгаа Баянтуул Хуудас 463
 464. 464. Судалгаа Баянтуул Хуудас 464
 465. 465. Судалгаа Баянтуул Хуудас 465
 466. 466. Судалгаа Баянтуул Хуудас 466
 467. 467. Судалгаа Баянтуул Хуудас 467
 468. 468. Судалгаа Баянтуул Хуудас 468
 469. 469. Судалгаа Баянтуул Хуудас 469
 470. 470. Судалгаа Баянтуул Хуудас 470
 471. 471. Судалгаа Баянтуул Хуудас 471
 472. 472. Судалгаа Баянтуул Хуудас 472
 473. 473. Судалгаа Баянтуул Хуудас 473
 474. 474. Судалгаа Баянтуул Хуудас 474
 475. 475. Судалгаа Баянтуул Хуудас 475
 476. 476. Судалгаа Баянтуул Хуудас 476
 477. 477. Судалгаа Баянтуул Хуудас 477
 478. 478. Судалгаа Баянтуул Хуудас 478
 479. 479. Судалгаа Баянтуул Хуудас 479
 480. 480. Судалгаа Баянтуул Хуудас 480
 481. 481. Судалгаа Баянтуул Хуудас 481
 482. 482. Судалгаа Баянтуул Хуудас 482
 483. 483. Судалгаа Баянтуул Хуудас 483
 484. 484. Судалгаа Баянтуул Хуудас 484
 485. 485. Судалгаа Баянтуул Хуудас 485
 486. 486. Судалгаа Баянтуул Хуудас 486
 487. 487. Судалгаа Баянтуул Хуудас 487
 488. 488. Судалгаа Баянтуул Хуудас 488
 489. 489. Судалгаа Баянтуул Хуудас 489
 490. 490. Судалгаа Баянтуул Хуудас 490
 491. 491. Судалгаа Баянтуул Хуудас 491
 492. 492. Судалгаа Баянтуул Хуудас 492
 493. 493. Судалгаа Баянтуул Хуудас 493
 494. 494. Судалгаа Баянтуул Хуудас 494
 495. 495. Судалгаа Баянтуул Хуудас 495
 496. 496. Судалгаа Баянтуул Хуудас 496
 497. 497. Судалгаа Баянтуул Хуудас 497
 498. 498. Судалгаа Баянтуул Хуудас 498
 499. 499. Судалгаа Баянтуул Хуудас 499
 500. 500. Судалгаа Баянтуул Хуудас 500
 501. 501. Судалгаа Баянтуул Хуудас 501
 502. 502. Судалгаа Баянтуул Хуудас 502
 503. 503. Судалгаа Баянтуул Хуудас 503
 504. 504. Судалгаа Баянтуул Хуудас 504
 505. 505. Судалгаа Баянтуул Хуудас 505
 506. 506. Судалгаа Баянтуул Хуудас 506
 507. 507. Судалгаа Баянтуул Хуудас 507
 508. 508. Судалгаа Баянтуул Хуудас 508
 509. 509. Судалгаа Баянтуул Хуудас 509
 510. 510. Судалгаа Баянтуул Хуудас 510
 511. 511. Судалгаа Баянтуул Хуудас 511
 512. 512. Судалгаа Баянтуул Хуудас 512
 513. 513. Судалгаа Баянтуул Хуудас 513
 514. 514. Судалгаа Баянтуул Хуудас 514
 515. 515. Судалгаа Баянтуул Хуудас 515
 516. 516. Судалгаа Баянтуул Хуудас 516
 517. 517. Судалгаа Баянтуул Хуудас 517
 518. 518. Судалгаа Баянтуул Хуудас 518
 519. 519. Судалгаа Баянтуул Хуудас 519
 520. 520. Судалгаа Баянтуул Хуудас 520
 521. 521. Судалгаа Баянтуул Хуудас 521
 522. 522. Судалгаа Баянтуул Хуудас 522
 523. 523. Судалгаа Баянтуул Хуудас 523
 524. 524. Судалгаа Баянтуул Хуудас 524
 525. 525. Судалгаа Баянтуул Хуудас 525
 526. 526. Судалгаа Баянтуул Хуудас 526
 527. 527. Судалгаа Баянтуул Хуудас 527
 528. 528. Судалгаа Баянтуул Хуудас 528
 529. 529. Судалгаа Баянтуул Хуудас 529
 530. 530. Судалгаа Баянтуул Хуудас 530
 531. 531. Судалгаа Баянтуул Хуудас 531
 532. 532. Судалгаа Баянтуул Хуудас 532
 533. 533. Судалгаа Баянтуул Хуудас 533
 534. 534. Судалгаа Баянтуул Хуудас 534
 535. 535. Судалгаа Баянтуул Хуудас 535
 536. 536. Судалгаа Баянтуул Хуудас 536
 537. 537. Судалгаа Баянтуул Хуудас 537
 538. 538. Судалгаа Баянтуул Хуудас 538
 539. 539. Судалгаа Баянтуул Хуудас 539
 540. 540. Судалгаа Баянтуул Хуудас 540
 541. 541. Судалгаа анализ    Чамайг гэрийн даалгавараа хийхэд чи Овог Хүйс Сургууль Анги бүлэг хэн нэгэн тусалдаг уу? /гэр бүлээс чин Нэр Нас a. ТиймТүмэнбат Дүүрэнбат 15 эр 44 9еВанчиндорж Янжинлхам 15 эм 44 9еМөнгөнхуяг Номинзаяа 15 эм 44 9еАлтанхуяг Солонго 15 эм 44 9еБатцогт Баянтуул 15 эм 44 9е Хуудас 541
 542. 542. Судалгаа анализэрийн даалгавараа хийхэд чинь  Гэрийнхээ ажилд  Сонгон,секц,дугуйланд  Автобусаар байнга тусалдаг уу? /гэр бүлээс чинь/ тусалдаг уу? явдаг уу? зорчидог уу? b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй Хуудас 542
 543. 543. Судалгаа анализ Сурагчийн  үнэмлэхтэй юу?a. Тийм b. Үгүй Хуудас 543

×