Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Иргэн ба нийгэм                             Хичээлийн  хөтөлбөр Батлав: СБЗА­ны дарга      ...
Иргэн ба нийгэм                                Хичээлийн  хөтөлбөр              ...
Иргэн ба нийгэм                             Хичээлийн  хөтөлбөр                 ...
Иргэн ба нийгэм                            Хичээлийн  хөтөлбөр        ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИ...
Иргэн ба нийгэм                          Хичээлийн  хөтөлбөр       ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙ...
Иргэн ба нийгэм                            Хичээлийн  хөтөлбөр         ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ...
Иргэн ба нийгэм                               Хичээлийн  хөтөлбөр ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН...
Иргэн ба нийгэм                         Хичээлийн  хөтөлбөр          НИЙГМ ИЙН УХААН ХИЧЭЭЛ...
Иргэн ба нийгэм                          Хичээлийн  хөтөлбөр   34. Зах зээлийн эдийн засгийн төр...
Иргэн ба нийгэм                           Хичээлийн  хөтөлбөр             ИРГЭН БА НИ...
Иргэн ба нийгэм                           Хичээлийн  хөтөлбөр      ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙ...
Иргэн ба нийгэм                            Хичээлийн  хөтөлбөр               ХИЧЭЭ...
Иргэн ба нийгэм                            Хичээлийн  хөтөлбөр            ИРГЭН БА НИ...
Иргэн ба нийгэм                                    Хичээлийн  хөтөлбөр  Батлав: СБЗА­ны ...
Иргэн ба нийгэм                                    Хичээлийн  хөтөлбөр  1        ...
Иргэн ба нийгэм                                   Хичээлийн  хөтөлбөр          20...
Иргэн ба нийгэм              Хичээлийн  хөтөлбөр Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж     Байгаль, нийгмийн...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3

Share

Download to read offline

Standart niigmiin uhaan1 1

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Standart niigmiin uhaan1 1

 1. 1. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр Батлав: СБЗА­ны дарга  Д.Буяндэлгэр Зөвшөөрсөн: МБСХАжилтан  Б. Мягмардорж  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР Сургуулийн нэр: Монгол­ Солонгосын Техникийн Коллеж  Тэнхим: Байгаль, нийгмийн ухаан  Мэргэжил олгох шат  Анхан шат / 11­р анги /  Хичээлийн нэр  Иргэн ба нийгэм  Долоо хоногт хичээллэх цаг  Л:С:Л::Бд  /0:2:0:0 /  Босоо тэнхлэг  ЕБС: Түүх, Биологи, Хууль эрх зүй  Хэвтээ тэнхлэг  Эдийн засаг, аж ахуй эрхлэлт  Заагдсан    сэдвээр  нийгмийн  ухаан  хичээлийн  үндсэн  сэдвүүдийн  агуулгатай  танилцаж,  танин  мэдэхүйн  хувьд  Хичээлийн зорилго  цэгцтэй  мэдлэг,  сэдэв  хоорондын  уялдаа  холбоог  тодорхой  гарган,  бие    даан  судлах,  агуулга  үзэл  санааг  ойлгомжтой  илэрхийлэхэд  суралцагчдын  мэдлэгийг  дээшлүүлэхтэй  холбогдсон сургалт явуулахад оршино  Нийгмийн шинжлэх ухааны талаар тодорхой мэдлэгтэй  болох, нийгмийн тухай ойлголт, улс төр, ардчилал,  Суралцагчдад олгох мэдлэг  нийгмийн давхраажил, соёл,эрх зүй, монголын ба олон  улсын хамтын ажиллагааны тухай цэгцтэй мэдлэг эзэмшиж,  түүнийг амьдралд хэрэглэх мэдлэгтэй болно.Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 1 
 2. 2. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  Нийгмийн  амьдралын    аль  ч  хүрээнд  нийгмийн  шинжлэх  Чадвар  ухааны  асуудлыг  зөв  шийдэх,  сургалт,  хүмүүжлийн  чадварыг эзэмших, авч үзэж буй асуудлыг шинжлэх ухааны  үндэслэлтэйгээр нотлох чадвар эзэмшинэ.  Амьдрал  практикт  нийгмийн  шинжлэх  ухааны  асуудлыг  чадамгай  хэрэглэх,  туршлага  бүтээлч  сэтгэлгээг  хөгжүүлэх,  Дадал  асуудал  дэвшүүлж,  бие  даан  суралцах,санал  бодлоо  илэрхийлэх,  шүүмжлэл  хийх,  сурагчдын  бүтээлч  оролцоог  идэвхижүүлэх дадал эзэмшүүлнэ.  Нийгмийн ерөнхий ойлголт, улс төр, ардчилал, эдийн засаг,  соёл,  эрх зүй, нийгмийн давхраажил, олон улсын хамтын  Хөтөлбөрийн агуулга  нийгэмлэг гэх зэрэг бүлэг сэдвүүдийн талаар тодорхой  мэдлэг, чадвар эзэмшсэн эсэхийг мэдвэл зохино.  Хөтөлбөрийн үнэлгээний  Үсгэн үнэлгээ: A/ B/ C/ D/ F/  Багшийн 70 оноо  Ирц ­20 оноо                                     Явц ­ 20 оноо  Төлөвшил­ 10 оноо  Идэвхи ­ 20 оноо  Тэнхимийн 30 оноо  Жишиг даалгаварын дагуу тест боловсруулна.  Бие даалт  Бие даалтын ажлыг өгсөн  дэд сэдвийн дагуу бичиж, тайлбар  яриагаар хамгаалж дүгнүүлнэ.Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 2 
 3. 3. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  1. С.Нямзагд, О.Пүрэв, Г.Сайнхишиг, С.Энхтүвшин  Нийгмийн тухай  мэдлэг  УБ., 2002 /  9­10­р анги  /  2. Д.Буян  Нийгмийн тухай мэдлэг  УБ.,  1999  3. Улс төрийн шинжлэх ухаан УБ., 2001 / МУИС /  4. Ю.Адъяа Менежментийн ухаан УБ., 2002  5. С.Цэдэнсодном Нийгмийн тухай мэдлэгийн  тест УБ.,  2002  Ашиглах ном сурах бичиг  6. О.Пүрэв Нийгмийн тухай мэдлэгийн тест УБ., 1998  7. П.Лхагвасүрэн Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн 100  асуулт хариулт  УБ., 2006  8. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн унших сэдэв НБШУГ  УБ., 2005  9. Д.Буян Нийгмийн тухай мэдлэг УБ., 2006  Бие даалтыг цаг тухайд нь тооцуулж дүгнүүлнэ.  Сурагчдын анхааралд:  Зөвшөөрсөн: БНУТЭрхлэгч  Ц. Сайнтуяа  Боловсруулсан: Нийгмийн ухааны багш:  Ц. СайнтуяаМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 3 
 4. 4. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН АРГА ЗҮЙ  / Хавсралт ­1/  Хичээл: ИРГЭН БА НИЙГЭМ  САЛБАР:  Мэргэжлийн Анхан Шат  ТЭНХИМ:  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим  МЭРГЭЖИЛ: ·  Компьютерийн оператор ·  Авто машины оношлогоо­ засвар ·  Ноос ноолуур боловсруулалт ·  Сүлжмэлийн үйлдвэрлэл ·  Оёдол эсгүүр ·  Тоног төхөөрөмжийн засвар­ гагнуур ·  Сүлжих машины оператор ·  Дүнз  мод боловсруулалт  АНГИ:  Анхан шатны 2­р анги  /11­р анги/  НИЙТ ЦАГ:  72 цаг  Үүнээс:  I  улиралд  36 цаг  7 хоногт 2 цаг  II улиралд 36 цаг   7 хоногт  2 цагМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 4 
 5. 5. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  / Хавсралт ­2/ ЗОРИЛГО: Нийгмийн ухаан хичээлийн сургалтын явц болон үр дүнг шалгах үйл ажиллагааны зарчим, агуулга, шалгуур, хэлбэр, арга, хэрэгсэл, үе шатыг тодорхойлон түүнийг суралцагч, багш, эцэг, эх, бусад сонирхогчдод ойлгомжтой, ил тод байлгах нөхцлийг хангахад оршино. Суралцагчдад  мэдлэг чадвар, дадлын үнэлгээний шалгуур:  Ярих, илэрхийлэх, дүрслэх, бичих чадвар  Эзэмшсэн мэдлэгийн системтэй болон төгс байдал  Нэгтгэн дүгнэх, задлан ялгах чадвар  Мэдлэгээ адил болон шинэ нөхцөлд хэрэглэх бүтээлч үйл ажиллагаа  Танин мэдэх тэмүүлэл, идэвхи сонирхол гэх шалгууруудыг хэрэглэн стандарт шаардлага  (зорилтуудыг) хэрхэн хангасныг үнэлж дүгнэнэ. Суралцагчдын төлөвшлийг үнэлэх үнэлгээний шалгуур:  Сурах арга барилын төлөвшил  Бие дааж ажиллах чадвар  Бусадтай харилцах, хамтран ажиллах чадвар  Хөдөлмөрт хандах хандлага  Өөртөө хариуцлага хүлээх чадвар  Асуудлыг шийдвэрлэх чадвар Үнэлгээ, дүгнэлтийн хэлбэр: Мэргэжлийн анхан шатны сургуульд суралцагчдын мэдлэг, чадвар, дадлыг дараах арга хэлбэрүүдээр үнэлж дүгнэнэ. Үүнд:  Амаар:  (асуулт, хариулт, ярилцлага, маргаан, мэтгэлцээн, шүүлэг, сэдвийн  болон тайлан хамгаалалт)  Бичгээр:  (тест, хяналтын ажил, илтгэл, реферат, тайлан, төсөл, курсын   ажил)  Практик ажил:  (лабораторийн ажил, туршилт, загвар, төсөл, ажиглалт, сорил, дадлагын  ажил, үйлчилгээ) Мэдлэг, чадварыг үнэлж, дүгнэх арга:  Мэргэжлийн  анхан  шатны  сургуульд  суралцагчдын  мэдлэг,  ур  чадварыг  үнэлж  дүгнэхдээ тухайн хичээл, бүлэг сэдэв, уг хичээлийн бүрэн агуулгын стандарт (зорилтууд)­ыг хэрхэн хангасан төвшингөөр нь  А (онцсайн­дээд төвшин),  В (сайн­дундажаас дээгүүр төвшин),  C (хангалттай­дундаж төвшин),  D (боломжийн стандарт хангасан төвшин),  F  (хангалтгүй  доод  төвшин)  гэсэн  үсгэн  үнэлгээгээр  үнэлэх  ба  харгалзсан оноог үсгийн ард бичнэ.Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 5 
 6. 6. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ  / Хавсралт ­2/ ЗОРИЛГО: Сурагчдад  нийгмийн  ухаан  хичээлийн  онолын  үндсэн  мэдлэгийг  лекцээр  олгож  эн  мэдлэгээ бататгах үүднээс давтлага, бие даалт, семинарын хичээлээр гүйцэтгэнэ. Сургалтын  явцад    үр  дүнг  шалгах  үйл  ажиллагааны  зарчим,  агуулга,  арга  хэлбэр,  хугацаа тодорхойлох,  суралцагчдын  мэдлэг,  чадвар,  дадал  эзэмшилт,  төлөвшилтийн  түвшин  сурагч  багш ойлгомжтой ил тод байлгах нөхцлийн хангахад оршино. Үнэлгээний үе шат:  1.  Хичээлийн явцаар / үнэлэх /  2.  Бүлэг сэдвээр / үнэлэн дүгнэх /  3.  Улирлын эцэст / дүгнэх /  4.  Бүх хичээлийн агуулгаар буюу жилийн эцсээр  / дүгнэх / тус тус дүгнэн шалгана.  Үнэлэх арга:  1.  Танхимд үнэлэх арга  ­  ярилцлага хийх  Бичгээр  ­ контрол хийх ­ бие даан ойлгосноо бичиж тэмдэглэх  Тестээр  ­ сонгох тест  ­ нөхөх тест  ­  зохиох тест  ­  2.  Бие даалт үнэлэх арга  ­  ажиглах  ­  уншиж судлах  ­  товч тэмдэглэл хийх  ­  тайлан, реферат, бяцхан ном хийхМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 6 
 7. 7. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРЧИНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  / Хавсралт ­4/  Сургалтын байранд заавал  байх сургалтын үндсэн хэрэглэгдэхүүн  Зайлшгүй байх тоо  Кабинет  1  Ширээ  15  Сургалтын байрны нэр  Сандал  30  Самбар  1  Шохой  1  Үзүүлэн  15 ба түүнээс дээш  Тараах материал  25 ба түүнээс дээш  Сурах бичиг  15­аас дээшМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 7 
 8. 8. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  НИЙГМ ИЙН УХААН ХИЧЭЭЛИЙН БИЕ ДААЛТЫН СЭДЭВ:  1.  Нийгмийн тухай олон янзын ойлголтууд ,нийгмийн хөгжлийн үе шат  2.  Нийгмийн харилцааны уг мөн чанар  3.  Хувь хүн бие хүний тухай  4.  Нийгэм байгалийн харилцан хамаарал  5.  Нийгмийн амьдралын хэв маягууд  6.  Нийгмийн судалгааны аргууд  7.  Улс төрийн тухай улс төрийн үзэл баримтлалын ялгаа  8.  Төрийн үүсэл хөгжил түүний чиг үүрэг  9.  Төрийн байгууламж түүний хэлбрүүд / Монгол /  10. Засаг, засаглалын тухай ойлголт  11. Сонирхлын бүлгүүдийн тухай , тэдгээрийн ангилал үүрэг  12. Улс төрийн нам түүний гарал үүсэл  13. Улс төрийн эрх мэдэл түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр  14. Нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл түүний төрөл  15. Сонгууль, сонгуулийн системийн тухай  16. Нийгийн давхраажилтийн тухай ойлголт  17. Нийгмийн анги давхрааны ялгаа  18. Нийгмийн хамгааллын тогтолцооны бүтэц  19. Ядуурлын шалтгаан, түүний ангилал, бууруулах арга зам  20. Ардчилал, ардчилалын үүсэл хөгжлийн тухай  21. Ардчилалын хөгжлийн түүхэн үе шат  22. Ардчилалын үнэт зүйлс  23. Хүний эрх,  эрх чөлөө, жам ёсны эрх  24. Соёл түүний ангилал онцлог, соёлын бүтэц  25. Соёлын хэлбэр  26. Соёлын бүрэлдэхүүн хэсгүүд  27. Эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлах зүйл  28. Эдийн засгийн үндсэн асуудал  29. Эдийн засгийн тогтолцоо, түүний онцлог  30. Үндэсний эдийн засгийн нэгдмэл үзүүлэлт  31. Далд эдийн засаг гэж юу вэ?  32. Эрэлт, эрэлтийн хуулийн тухай  33. Нийлүүлэлт, нийлүүлэлтийн хуулийн тухайМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 8 
 9. 9. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  34. Зах зээлийн эдийн засгийн төрөл хэлбэр  35. Зах зээлийн үнийн тухай , үнийн хэлбэр  36. Марктенг гэж юу вэ?  37. Менежмент гэж юу вэ?  38. Төрийн эдийн засаг дахь оролцоо, түүний  хэв шинж, үүрэг  39. Өрсөлдөөн, түүний төрөл хэлбэр  40. Монополын талаархи ойлголт  41. Санхүү, санхүүгтйн тогтолцооны онцлог  42. Банк, банкны тогтолцоо  43. Татвар, түүний ангилал  44. Төсөв түүний үүрэг  45. Ажил эрхлэлт, түүний түвшин  46. Ажилгүйдэл, түүний хэлбэр  47. Эрх зүйн тухай ерөнхий ойлголт  48. Төрийн албаны тухай  49. Төрийн захиргааны болон төрийн албан хаагчдын чиг үүрэг  50. Захиргааны зөрчил ба хариуцлага  51. Олон улсын харилцааны үүсэл хөгжил, үе шат ,хэлбэр  52. Монголын гадаад харилцаа, түүний үндсэн чиглэл  53. НҮБ,НҮБ­ын гол байгууллагуудын чиг хандлага, хөгжлийн онцлог  54. АПЕК,АСЕАН  гэж юу вэ? түүнйи үүрэг  55. ЮНЕСКО,ЮНЕСЕФ гэж юу вэ? түүний үүрэг  56. Европын холбоо, үүрэг, үйл ажиллагаа  57. Олон улсын харилцаан дахь Монгол улсын оролцооМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 9 
 10. 10. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН НОМ ЗҮЙ 1. С.Нямзагд, О.Пүрэв, Г.Сайнхишиг, С.Энхтүвшин Нийгмийн тухай  мэдлэг  УБ., 2002 /  9­10­р анги  / 2. Д. Дашпүрэв нийгмийн тухай мэдлэг УБ., 1998  / 9­ 10­р анги / 3. Д.Буян  Нийгмийн тухай мэдлэг  УБ.,  1999 4. П.Батаа нийгмийн тухай мэдлэг УБ., 1998 5. Улс төрийн шинжлэх ухаан УБ., 2001 / МУИС / 6. Б.Дашдэмбэрэл Г.Ганбаяр Харьцуулсан улс төр судлал  Уб., 2004 7. Нийгмийн хамгааллын холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл    УБ., 2000 8. Г.Цэдэндагва Зах зээлийн эдийн засаг УБ., 1999 9. Ю.Адъяа Менежментийн ухаан УБ., 2002 10. Д.Солонго Төрийн эрх зүйн тайлбар толь УБ., 2003 11. Доминик Сальватор Микро эдийн засгийн онол ба бодлогууд  УБ., 2005 12. Д.Баярсайхан Н.Ариунчимэг Марктенгийн тулгуур менежмент 1  УБ., 2005 13. Монгол улсын үндсэн хууль  УБ., 1992 14. Монгол улсын боловсролын тухай хуулиуд  УБ., 2002 15. Ц.Цэрэнжээ Өмчийн эрх зүй УБ., 2000 16. Д.Дүгэржав Бизнесийн эрх зүй УБ., 1998 17. Монгол улсын хуулиудын эмхэтгэл УБ., 1996    / 1992­1996 / 18. Ч.Ган­Өлзий, Л.Лханям, Д.Ганбат, Б.Намсрай  Нийгмийн тухай мэдлэг УБ., 1998 19. H. Чагдаа Нийгмийн тухай мэдлэг УБ., 1996 20. С.Цэдэнсодном Нийгмийн тухай мэдлэгийн  тест УБ., 2002 21. О.Пүрэв Нийгмийн тухай мэдлэгийн тест УБ., 1998 22. Монгол улсын төр эрх зүйн үндэс УБ., 1998 23. П.ЛхагвасҮрэн Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн 100 асуулт хариулт  УБ., 2006 24. Нийгмийн тухай мэдлэг  хичээлийн унших сэдэв  НБШУГ УБ., 2005 25. Д.Буян Нийгмийн тухай мэдлэг УБ., 2006Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 10 
 11. 11. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙН ЧАДВАР  ДАДЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ТОДОРХОЙЛОЛТ Энэ хичээл нь бүрэн дунд боловсрол эзэмших сурагчдад  ерөнхий эрдмийн суурь хичээл болно. Уг хичээлийг  судалснаар  суралцагчдын  сэтгэхүй  ,  танин  мэдэхүйг  Монголын  нийгмийн  бодит амьдралаас  урган  гарсан  болон  ардчилал  хөгжсөн  улсуудын  нийгмийн  шинжлэх  ухааны  шинэхэн ололт, амжилтанд тулгуурласан агуулга бүхий сэдвүүдэд төвлөрнө. ЗОРИЛГО : Заагдсан    сэдвээр    иргэн  ба  нийгэм  хичээлийн  үндсэн  сэдвүүдийн  агуулгатай  танилцаж,  танин мэдэхүйн  хувьд  цэгцтэй  мэдлэг,  сэдэв  хоорондын  уялдаа  холбоог  тодорхой  гарган  суралцагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй холбогдсон сургалт явуулахад оршино ЗОРИЛТ : ¨  Тодорхой мэдлэг чадвар эзэмших ¨  Нийгмийн судалгааны аргуудыг амьдралд хэрэглэх ¨  Бие даан суралцах чадвартай болох ¨  Нийгмийг хамгаалалтай холбоотой хууль тогтоомжийг мэдэх ¨  Сурах бичиг ашиглах, хүснэгттэй ажиллаж сурах ҮҮРЭГ: Уг хичээлийг судалснаар суралцагчид нийгмийн тодорхой ойлголттой болох, мөн түүнчлэн улс төр, эдийн засаг, соёл, монголын болон олон улсын хамтын нийгэмлэгийн тухай, эдгээрийн хоорондын харилцан уялдаа, үүрэг, онцлог, үйл ажиллагааг тодорхойлж, түүнтэй холбогдсон хууль тогтоомж, тодорхойлолтуудыг амьдралд хэрэглэх үүргийг гүйцэтгэнэ. АЧ ХОЛБОГДОЛ : Уг хичээлийг судалснаар  зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэнтэй холбогдон нийгмийн харилцаанд идэвхитэй оролцох, нийгмийн олон хүрээний агуулгыг мэдэх, хувийн үнэлэмж, практик үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд оршино.Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 11 
 12. 12. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ХИЧЭЭЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ ХИЧЭЭЛИЙН НЭР:  ИРГЭН БА НИЙГЭМ БАГЦ ЦАГ:  2 ДОЛОО ХОНОГТ ХИЧЭЭЛЛЭХ ЦАГ:  0 (сем) ,  0(сем ), 2(сем), 2(сем) ХИЧЭЭЛИЙН КОД:  SOC 41 ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:  Үүнд Сурагчдад олгох мэдлэг: Нийгмийн шинжлэх ухааны талаар тодорхой мэдлэгтэй болох, нийгмийн тухай ойлголт, улс төр, нийгмийн эдийн засаг, ардчилал, нийгмийн давхраажил, соёл, эрх зүй, монголын ба олон улсын хамтын ажиллагааны тухай цэгцтэй мэдлэг эзэмшиж, түүнийг амьдралд хэрэглэх мэдлэгтэй болно. Чадвар: Нийгмийн  амьдралын    аль  ч  хүрээнд  нийгмийн  шинжлэх  ухааны  асуудлыг  зөв  шийдэх,  сургалт, хүмүүжлийн  чадварыг  эзэмших,  авч  үзэж  буй  асуудлыг  шинжлэх  ухааны  үндэслэлтэйгээр  нотлох чадвар эзэмшинэ. Дадал: Амьдрал  практикт  нийгмийн  шинжлэх  ухааны  асуудлыг  чадамгай  хэрэглэх,  туршлага  бүтээлч сэтгэлгээг  хөгжүүлэх,  асуудал  дэвшүүлж,  бие  даан  суралцах,санал  бодлоо  илэрхийлэх,  шүүмжлэл хийх, сурагчдын бүтээлч оролцоог идэвхижүүлэх дадал эзэмшүүлнэ.Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 12 
 13. 13. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  ИРГЭН БА НИЙГЭМ  ХИЧЭЭЛИЙГ ДҮГНЭХ АРГА  Бүлэг  Бүлэг  Дүгнэх арга  сэдэв  сэдвийн нэр  ТАНХИМД  БИЕ ДААЛТ  ·  асуулт зохиох Нийгмийн  ·  асуултанд хариулах ·  унших I  ойлголт ·  хүснэгттэй ажиллах ·  хүснэгттэй ажиллах  II  Улс төр  ·  жишээ  гаргаж  ·  жишээ зохиох  ардчилал тайлбарлах ·  жишээн  дээр  ·  хүснэгттэй  ажиллаж  III  Эдийн засаг тайлбарлах сурах  ·  ялгааг судлах IV  Нийгмийн  ·  үүрэг,үйлажиллагааг  ·  хууль  тогтоомжуудыг  давраажил танинмэдэх судлах ·  амьдралд хэрэглэх  ·  ялгааг судлах ·  жишээ  гарган  тайлбар  V  Соёл ·  танин мэдэх хийх  ·  тодорхойлолт цээжлэх ·  жишээ  гарган  тайлбар  ·  хоорондын ялгааг танин  хийх VI  Эрх зүй мэдэх ·  хууль  тогтоомжуудыг  судлах  VII  Монгол ба олон  ·  үйл  ажиллагааны  ·  хооронд нь харьцуулж  улсын хамтын  үүргүүдийг  судлах судлах нийгэмлэгМонгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 13 
 14. 14. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  Батлав: СБЗА­ны дарга  Д.Буяндэлгэр  Зөвшөөрсөн: МБСХАжилтан  Б. Мягмардорж  Нийгмийн ухаан хичээлийн цөм хөтөлбөр  / 11­р анги /  2009­2010 оны хичээлийн жил  Долоо хоногт орох цаг 2 дд  Улирал  Хичээлийн сэдэв  Цаг 1  Нийгмийн тухай олон янзын ойлголт, нийгмийн харилцааны мөн чанар  2 2  Нийгэм түүхийг үзэх олон ургальч үзэл, байгаль нийгмийн холбоо  хамаарал  2 3  Нийгмийн хэв маягууд , тэдгээрийн онцлог  2 4  Нийгмийн бүлэг ба институт, нийтлэг түүний төрөл 5  Нийгмийг судлах судалгааны энгийн аргууд  2 6  Улс төрийн тухай ойлголт, улс төрийн эрх мэдэл,хуваарилалт  2 7  Улс төрийн системийн тухай  2 8  Монгол улсын улс төрийн систем, түүний онцлог  1 – р улирал 9  Улс төрийн дэглэмийн ангилал 10  Төрийн үүсэл, онцлог шинж, чиг үүрэг  2 11  Төрийн хэлбэр, түүний ангилал 12  Сэдвийн шалгалт  2 13  Сонирхлын бүлгүүдийн тухай, түүний ангилал, гүйцэтгэх үүрэг  2 14  Улс төрийн намын үүсэл, хөгжил  2 15  Иргэдийн улс төрийн оролцоо ба сонгууль  2 16  Ардчиллын хэлбрүүд, зарчмууд , хөгжлийн түүхэн үе шат  2 17  Давтлага  2 18  Сэдвийн шалгалт  2 Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 14 
 15. 15. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  1  Татвар түүний ангилал, Санхүү, төсвийн тухай  2  2  Үндэсний эдийн засгийн нэгдмэл үзүүлэлт  2  3  Монголын эдийн засгийн гадаад хамтын ажиллагаа  2  Нийгмийн давхраажил ба  нийгмийн тэгш биш байдал, нийгмийн давхраажилтын үндсэн  4  2  хэмжигдэхүүн  5  Нийгэм дэхь шилжих хөдөлгөөн Монгол дахь ажилгүйдэл ба ядуурал  2  6  Социализмын үеийн нийгмийн ангиуд болон Монголын нийгмийн давхраажил  2  7  Монголын нийгмийн хамгаалал, халамжийн тухай  2  8  Соёлын ойлголт түүний бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсгүүд  2  2 – р улирал  9  Монголын уламжлалт ба орчин үеийн соёлын хэм хэмжээний ойлголт  2  10  Соёлын хэлбэрүүд, соёлын албан ба албан бус хэм хэмжээ  2  11  Сэдвийн шалгалт  2  12  Эрх зүйн тухай ерөнхий ойлголт, хянан шийдвэрлэх хуулиудын тухай  2  13  Төрийн захиргааны байгууллага болон төрийн албан хаагчдын чиг үүрэг хэм хэмжээ  2  14  Захиргааны зөрчил ба хариуцлага, тодорхой салбар эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын чиг үүрэг  2  15  Олон улсын харилцаа,түүний хэлбрүүд, Монгол ба олон улсын хамтын  нийгэмлэг  2  16  Монголын гадаад харилцааны агуулга түүний үндсэн чиглэл  2  17  Олон улсын хамтын  нийгэмлэгийн үйл ажиллагаан дахь Монгол улсын оролцоо  2  18  Сэдвийн шалгалт  2Хянасан: Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхимийн Эрхлэгч :  Ц. Сайнтуяа Боловсруулсан: Нийгмийн ухааны багш :  Ц. Сайнтуяа Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 15 
 16. 16. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр  2006­2007 оны хичээлийн жилд иргэн ба нийгэм хичээлээр  2­р ангиудын сурагчдаас 2 ­р улиралд бие даалт, шалгалт шалгах хуваарь  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим  11­р анги  НИЙГМИЙН УХААН  Бие даалт шалгах  Сэдвийн шалгалт шалгах  хугацаа  хугацаа  №  Ангиудын нэрс  IV­ Y  бүлэг  YI­YII  бүлэг  Бие даалт №1  Бие даалт№2  сэдвийн  сэдвийн  шалгалт  шалгалт  1  Компьютерийн оператор 2а  3­р сарын 13  5­р сарын 01  4­р сарын 10  5­р сарын 29  2  Компьютерийн оператор 2б  3­р сарын 15  5­р сарын 03  4­р сарын 12  5­р сарын 31  3  Авто машины засвар оношлогоо 2а  3­р сарын 15  5­р сарын 03  4­р сарын 12  5­р сарын 31  4  Авто машины засвар оношлогоо 2б  3­р сарын 15  5­р сарын 03  4­р сарын 12  5­р сарын 31  5  Тоног төхөөрөмжийн засвар гагнуур 2а  3­р сарын 14  5­р сарын 02  4­р сарын 11  5­р сарын 30  6  Тоног төхөөрөмжийн засвар гагнуур 2б  3­р сарын 09  4­р сарын 27  4­р сарын 06  5­р сарын 25  7  Оёдол эсгүүр 2а  3­р сарын 14  5­р сарын 02  4­р сарын 11  5­р сарын 30  8  Оёдол эсгүүр 2б  3­р сарын 14  5­р сарын 02  4­р сарын 11  5­р сарын 30  9  Ноос ноолуур боловсруулалт 2а  3­р сарын 09  4­р сарын 27  4­р сарын 06  5­р сарын 25  10  Дүнз мод боловсруулалт, дизайн 2а  3­р сарын 09  4­р сарын 26  4­р сарын 05  5­р сарын 24  11  Сүлжих машины оператор 2а  3­р сарын 09  4­р сарын 27  4­р сарын 06  5­р сарын 25  12  Сүлжмэлийн үйлдвэрлэл 2а  3­р сарын 13  5­р сарын 01  4­р сарын 10  5­р сарын 29Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 16 
 17. 17. Иргэн ба нийгэм  Хичээлийн  хөтөлбөр Монгол­Солонгосын Техникийн Коллеж  Байгаль, нийгмийн ухааны тэнхим 17
 • 0904394

  Sep. 16, 2017
 • narmandahnaranchimeg

  Oct. 6, 2013
 • dashgarav

  Mar. 20, 2013

Views

Total views

9,804

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

75

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×