Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

1,171 views

Published on

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

 1. 1. 1 PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
 2. 2. 2 “Belirli bir amaca belirli bir süre zarfında belirli bir bütçeyle ulaşılmasını sağlayabilmek için bir araya getirilmiş faaliyetler bütünüdür”. ““Proje” nedir?Proje” nedir?
 3. 3. 3 Bir proje her zaman... İlgili olduğu alanla ilgili politika,strateji ve programların amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri tekrarlamamalı, “yeni” bir faaliyetler bütünü oluşturmalı/geliştirmelidir. Belirli sorunları çözmeyi ve belirli ihtiyaçları gidermeyi amaçlamalıdır. Açıkça tanımlanmış hedef grubu/grupları bulunmalıdır, Açıkça tanımlanmış yönetim sorumlulukları bulunmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihi net bir şekilde belirlenmelidir. Belirlenmiş bir dizi kaynağı ve bütçesi olmalıdır. Projelerin “olmazsa olmaz!”larıProjelerin “olmazsa olmaz!”ları
 4. 4. 4 AB Projeleri ise ...AB Projeleri ise ... ... aşağıdakilerin bir parçasını oluşturmalı ve bunlarla uyumlu olmalıdır: •Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) •Ulusal Program (UP) •Ulusal Kalkınma Planı/Ön Ulusal Kalkınma Planı (UKP/ÖUKP) •Avrupa Birliği ülke stratejisi raporları; ve •Sektör programları (örn: sağlık, eğitim, adli yargı alanlarında)
 5. 5. 5 Projeler Neden Başarısız Olur?Projeler Neden Başarısız Olur? • İlgi olduğu alandaki genel politika, strateji ve programlarla uyumlu olmazsa, • Esnek olmayan hedefler ve süreçler belirlemişse, • Finansman sağlayabilmek için iyimser hedefler belirlemişse, • Teknik uzmanların yönetiminde kalıp, yerel olarak sahiplenilmemişse, • Proje ekibi iyi bir iletişim tesis edememiş ve muhtemel riskleri önceden sezememişse, PROJELER BAŞARISIZ OLUR!!!PROJELER BAŞARISIZ OLUR!!!
 6. 6. 6 Proje YönetimindeProje Yönetiminde Doğrular ve YanlışlarDoğrular ve Yanlışlar • Belirsiz stratejik çerçeve • Arz odaklı projeler • Mevcut durumun uygun bir şekilde analiz edilemeyişi • Faaliyet odaklı planlama • Doğrulanamayan sonuçlar • Kısa dönemli bakış açısı • Çıkarılan derslerin göz ardı edilmesi • Eksik proje dokümanları • Sektör/ program bağlantısı • Talep odaklı yaklaşım • Mevcut durumun daha iyi bir şekilde analiz edilmesi • Amaç odaklı planlama • Doğrulanabilir sonuçlar • Sürdürülebilirlik üzerine odaklanma • Değerlendirmeler yoluyla öğrenme • Standartlaştırılmış format Olmaması Gerekenler Olması Gerekenler
 7. 7. 7 Proje Yönetiminin İlkeleriProje Yönetiminin İlkeleri Hem proje hem de programlarda geçerlidir.  Proje yönetiminin her bir aşaması, gerçekçi ve nesnel bilgiye dayalı karar verme ve değerlendirmeye dayanmalıdır.  Projenin paydaşları, karar alma sürecine dahil edilmeli, böylece paydaşların projeyi sahiplenmeleri sağlanmalıdır.  Mantıksal Çerçeve Planlaması aracılığıyla kapsamlı ve tutarlı bir analiz yapılmalıdır.  Standartlaştırılmış dokümantasyon ve değerlendirme kriterine sadık kalınmalıdır. Programming Identification Formulation Financing Implementation Evaluation Temel Format
 8. 8. 8 Mantıksal ÇerçeveMantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?Yaklaşımı Nedir? Proje yönetimi boyunca kullanılan sistematik bir planlama aracıdır. Tüm paydaşların görüşlerinin alınmasını sağlayan, problem çözümü odaklı bir yaklaşımdır. Projenin başarılı olması için gerekli kriterleri ortaya koyan ve temel varsayım ve riskleri belirleyen bir yaklaşımdır.
 9. 9. 9 TarihiTarihi Kalkınma programlarının kötü dizaynı ve uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım ABD Dış Yardımlar Ajansı (USAID) tarafından 1960larda ilk defa kullanılmaya başlamıştır. Avrupa Birliği tarafından 1990larda resmen benimsenmiş ve kullanılmaya başlamıştır.
 10. 10. 10 Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 11. 11. 11 Mantıksal ÇerçeveMantıksal Çerçeve Analizi’nin FonksiyonuAnalizi’nin Fonksiyonu  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı sistematik düşünmeye yardımcı olur. Projeden elde edilecek sonuçlar kadar, proje sürecine kimin nasıl iştirak edeceğini de belirler.  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı araçları, proje yönetimi süreci boyunca devamlılık ve tutarlılık sağlar.  Projenin gözden geçirilmesine ve gerektiğinde revizyonuna imkan tanır..
 12. 12. 12 Mantıksal ÇerçeveMantıksal Çerçeve Aşağıdakiler arasında ortak ve tutarlı bağlar kurar : Hedeflenen amaçlar Gerekli araçlar Hedeflenen amaçlar Araçlarla ilgili olarak ortaya çıkan maliyetler Elde edilen sonuçlar Gerçekleştirilen faaliyetler Elde edilen sonuçlar Çözülecek Problemler Gerekli araçlar Gerçekleştirilen faaliyetler
 13. 13. 13 Mantıksal Çerçeve Matrisi- proje yapısını tanımlamak, kendi içerisindeki tutarlılığını ve riskleri irdelemek; ölçülebilir başarı göstergelerini oluşturmak Faaliyet planlaması- her bir faaliyet ne zaman gerçekleştirilecektir? Kaynak planlaması – hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır? Mantıksal ÇerçeveMantıksal Çerçeve Yaklaşımının AşamalarıYaklaşımının Aşamaları Paydaş analizi- muhtemel ana paydaşların kapasiteleri değerlendirilerek belirlenmesi Problem analizi- önemli problemlerin, sınırların & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması Hedef analizi – belirlenen problemlerden çözümler geliştirmek; sonuca götüren yöntemler ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Strateji Analizi- çözümler elde etmek için farklı stratejiler geliştirmek; en uygun stratejiyi belirlemek. PLANLAMA SAFHASIANALİZ SAFHASI
 14. 14. 14 –– Analiz Aşaması -Analiz Aşaması - Paydaş Analizi Problem Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi
 15. 15. 15 Paydaş AnaliziPaydaş Analizi Kim? Paydaş, belirlenen problemleri çözmede veya projeye ilişkin olarak arzu edilen sonuçlara ulaşmada çıkar/rolü olan herhangi bir insan grubudur. Örneğin: Devlet kurumları Özel sektör grupları, şirketler Sivil toplum grupları Toplumun üyeleri (çiftçi/tüccar, kadın/erkek, genç/yaşlı, zengin/fakir)
 16. 16. 16 Paydaş AnaliziPaydaş Analizi Paydaş analizi/paydaş katılımı PÇY’ de neden önem taşır? Önemli çıkar gruplarının belirlenmesine ve katılımına imkan tanır Gerekli bilginin elde edilmesine imkan tanır İlgili tarafların gerçekleri hangi yönde farklı algıladıklarını gösterir Farklı ihtiyaçları vurgular Muhtemel ihtilafları/riskleri tanımlamaya yardımcı olur Uygun hedeflerin belirlenmesine, strateji seçilmesine ve faydalara yönelmeye yardım eder.
 17. 17. 17 Paydaş AnaliziPaydaş Analizi Kullanılan araçlar şunlardan oluşur: Paydaş matrisi (çıkarlar, roller, yeterlilikler, vb.) SWOT analizi [güçlü yönler (strengths), zayıf taraflar (weaknesses), fırsatlar (opportunities) ve tehditler (threats)] Paydaşlar arasında ilişkiler Organizasyon şemaları (yetki/sorumlulukların resmi sınırları Görevler, sorumluluklar, zaman tahsisi
 18. 18. 18 Paydaş Matrisi: ÖrnekPaydaş Matrisi: Örnek Paydaşın Adı Projeden Çıkarı Ne? Desteğinin Sürmesi İçin Gerekenler Projeye Katılım Yolu İşçiler -Eğitim ve yeni beceriler -Artan İş Olanakları -Yapılan işte artan ustalık -Yeni müfredat oluşturulurken işçilere danışılması -Eğitimlere katılımlarının ayırım gözetmeksizin sağlanması. -Projenin gidişatı hakkında düzenli bilgilendirme -Eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri hakkında istişare İşveren Örgütleri -Daha iyi eğitimli işgücü pazarının oluşması -Yeni müfredat oluşturulurken işverenlere danışılması - İş uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarına katılım -Projenin gidişatı hakkında düzenli bilgilendirme -Eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri hakkında istişare Eğitimlerin organizasyonunun yapılması.
 19. 19. 19 SWOT AnaliziSWOT Analizi GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER ♦ - Meslek Örgütleriyle Kuvvetli Bağlantılar ♦ - Motivasyonu yüksek çalışanlar ♦ ♦ Eski müfredat ♦ Ders materyallerinin yetersizliği ♦ Yönetsel yapının katı oluşu ♦ FIRSATLAR TEHDİTLER ♦ Gelecekte partner olabilecek başka üniversitelerle kuvvetli bağlantılar. ♦ Düşük ücretler ♦ İletişim olanaklarının kısıtlılığı
 20. 20. 20 Alıştırma: SWOT AnaliziAlıştırma: SWOT Analizi •Çalışma gruplarına ayrılın •Daha önceki alıştırmada tespit ettiğiniz sorunun çözümünde yer alabilecek paydaşlardan birisini seçin. •SWOT analizini yapın. •Sonuçları sunun
 21. 21. 21 Problem AnaliziProblem Analizi Başlıca adımlar şunlardır: 1. Saptanan temel problemin ortaya çıkmasının sebepleri ortaya konulur. 2. Bu sebeplerin alt-sebepleri tespit edilir. 3. Sebep - sonuç ilişkileri arasında mantıksal bir bağlantının olup olmadığı saptanır. 4. Problem ağacı oluşturulur.
 22. 22. 22 Problem Analizi: Nasıl Yapılır?Problem Analizi: Nasıl Yapılır? 1. Projeye konu olacak sorunla ilgili detaylı arka- plan bilgileri toplanır (akademik yayınların taranması, raporların okunması, sorundan etkilenenlerle yapılan istişareler, paydaşlarla yapılan istişareler ...vb yoluyla) 2. Daha önceki benzer projelerden çıkarılan dersler göz önünde bulundurulur. 3. Projenin ele aldığı sorunun çeşitli yönlerine vakıf olmuş kişiler problem analizi çalışmalarına aktif olarak dahil edilir. 4. Mevcut durumun basitleştirilmiş ancak düzgün bir şekilde sunulduğu bir problem ağacı hazırlanır
 23. 23. 23 Örnek Problem AğacıÖrnek Problem Ağacı SONUÇLAR SEBEPLER Problem ağacı, problemler arasında sebep/sonuç ilişkisini kurmaya yardımcı olur BALIK STOKLARINDA AZALMA VAR BALIKÇILAR MALLARINI DÜŞÜK FİYATA SATIYORLAR BALIKÇILARIN GELİRİ DÜŞÜŞTE BALIKLARIN DOĞAL YAŞAM ALANLARI TAHRİP EDİLİYOR YASADIŞI AVLANMA HAD SAFHADA AVLARIN KALİTESİ DÜŞÜK PAZARA GİRİŞ SINIRLI
 24. 24. 24 Hedef AnaliziHedef Analizi Başlıca adımlar şunlardır: 1. Problem ağacında “olumsuz” olarak ifade edilen cümleler “olumlu” şekilde ifade edilir. 2. Hedef ağacı oluşturulur.
 25. 25. 25 Örnek Hedef AğacıÖrnek Hedef Ağacı SONUÇ YÖNTEMLER Yöntem/sonuç ilişkisi yoluyla problemleri olumlu kazanımlara çevirmek DOĞAL BALIK STOKUNUN TÜKENMESİ AZALTILDI VEYA DURDURULDU BALIKÇILAR MALLARINI YÜKSEK FİYATTAN SATMAYA BAŞLADI BALIKLARIN DOĞAL YAŞAMA ALANI KORUNDU YASADIŞI AVLANMA ÖNEMLİ DERECEDE AZALTILDI AVLAR İŞLEME TABİ TUTULMAK SURETİYLE KALİTELERİ ARTTIRILDI PAZARA GİRİŞ İMKANLARI GELİŞTİRİLDİ BALIKÇILARIN GELİRİNİN ARTMASI
 26. 26. 26 Strateji AnaliziStrateji Analizi Strateji Analizinin Hedefi şudur: Belirlenen (muhtemel) amaçları bir dizi fizibilite (olabilirlik) kriterine göre analiz et; Proje uygulaması için uygun stratejiyi seç
 27. 27. 27 Strateji AnaliziStrateji Analizi Başlıca adımlar şunlardır: 1. Hedef ağacını tekrar gözden geçirin. 2. Hedef ağacında yer alan unsurların hepsinin birarada gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine karar verin(mali kaynak yeterliliği, hedef grubun verdiği önem, zaman kısıtı ...vb kriterleri gözönüne alarak) 3. Eğer hepsi birarada gerçekleştirilemeyecekse üzerinde çalışacağınız bölümü tespit edin ve o kısma odaklanın.
 28. 28. 28 Strateji AnaliziStrateji Analizi ACİLİYET HEDEF GRUBUN VERDİĞİ ÖNEM EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASINA KATKI FAALİYETLERİN ORTAYA KOYACAĞI MALİYETLER DİĞER DONÖRLER TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER İÇİN TAMAMLAYICI OLMA ÖZELLİĞİ HEDEF GRUPLARININ MEVCUT POTANSİYELLERİ VE YETERLİLİKLERİ MALİ KAYNAKLARIN, UZMANLIĞIN VB. MEVCUT OLMASI BAZI OLASI KRİTERLERBAZI OLASI KRİTERLER MUTABIK KALINAN STRATEJİNİN AVRUPA KOMİSYONU-ÜYE ÜLKEYE UYGUNLUĞU
 29. 29. 29 Doğal balık stoğu tükenmesi azaltıldı ya da durduruldu Balıkçılar Mallarını Yüksek Fiyatla Satmaya Başladı Balıkçıların geliri arttı Balıkların doğal yaşama alanları korundu Yasadışı avlanma büyük ölçüde azaltıldı Processing of the catch improved Avların işleme tabi tutulması geliştirildi Access to the markets improved Pazara giriş geliştirildi Strateji AnaliziStrateji Analizi Politika öncelikleri, bütçe, insan kaynakları, aciliyet, sosyal kabul edilebilirliğe dayalı karar verme Balık stoğu kontrol stratejisi Pazara uyum stratejisi AMAÇ GENEL HEDEF SONUÇLAR Proje kapsamı dışında tutulan bu ifadeler, varsayımların/risklerin analizinde göz önünde bulundurulmalıdır Proje içindeProje kapsamı dışında
 30. 30. 30 Mantıksal Çerçeve YaklaşımıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı -Planlama Aşaması --Planlama Aşaması - Mantıksal Çerçeve Matrisi Faaliyet Planlaması Kaynak Planlaması
 31. 31. 31 4 3 2 1 12 13 10 11 8 9 5 6 7 Araçlar Maliyetler 1. Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 4. Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön koşullar Not: Matrisin her bir kısmı yukarıdaki numara sıralaması çerçevesinde oluşturulurken, gerektiği takdirde diğer kısımlar kontrol edilmeli ve gözden geçirilip yeniden düzenlenmelidir. Bu “kendini tekrar eden” bir süreçtir. Mantıksal Çerçeve MatrisiMantıksal Çerçeve Matrisi
 32. 32. 32 Dikey MantıkDikey Mantık Önkoşullar Proje Tanımı Doğrulanabilir göstergeler Doğrulama kaynakları Varsayımlar Müdahale mantığının her bir seviyesinde, eğer sonuçlar elde edilirse ve varsayımlar/ önkoşullar gerçekleşirse, o zaman... Faaliyetler Sonuçlar Proje amacı Genel hedefler
 33. 33. 33 Yatay MantıkYatay Mantık Proje Tanımı Doğrulanabilir göstergeler Doğrulama kaynakları Varsayımlar Faaliyetler Sonuçlar Proje amacı Genel hedefler
 34. 34. 34 Proje Tanımlamasının AşamalarıProje Tanımlamasının Aşamaları Projenin katkıda bulunacağı ancak tek başına gerçekleştiremeyeceği daha geniş kapsamdaki sektörel veya ulusal amacı ifade eder Projenin hedef grubuna sürdürülebilir fayda akışı; Projenin sağladığı mal ve hizmetler; Sonuçları elde etmek için projenin neleri gerçekleştirdiği (iş programı/ görevler) Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler
 35. 35. 35 ÖrnekÖrnek Genel Amaç Özel Amaç Sonuç Faaliyetler X ve Y bölgelerindeki bebek ve anne ölümlerinin azalmasını sağlamakX ve Y bölgelerindeki bebek ve anne ölümlerinin azalmasını sağlamak Minimum kalite standartlarını sağlayan anne ve bebek sağlığıMinimum kalite standartlarını sağlayan anne ve bebek sağlığı kliniklerine daha kolay erişim sağlanmasıkliniklerine daha kolay erişim sağlanması 1.1.Klinik yönetim ve idare sistemlerinin geliştirilmesiKlinik yönetim ve idare sistemlerinin geliştirilmesi 2.2.Sağlık ekibinin teknik becerilerinin geliştirilmesiSağlık ekibinin teknik becerilerinin geliştirilmesi 3.3.Mevcut klinik donanımının geliştirilmesiMevcut klinik donanımının geliştirilmesi 4.4.Yeni klinik donanımlarının kurulmasıYeni klinik donanımlarının kurulması 1.11.1 Katılımcı sistem denetiminin yapılmasıKatılımcı sistem denetiminin yapılması 1.2.1.2. Yerel ihtiyaçlara ve yeterliliklere dayalı düşük maliyetli sistemYerel ihtiyaçlara ve yeterliliklere dayalı düşük maliyetli sistem iyileştirme planının hazırlanmasıiyileştirme planının hazırlanması 1.31.3 Belirlenen iyileştirmelerin uygulanmasıBelirlenen iyileştirmelerin uygulanması 1.41.4 İlerleme ve performansın gözlemlenmesi ve gözden geçirilmesiİlerleme ve performansın gözlemlenmesi ve gözden geçirilmesi
 36. 36. 36 Referans NumaralarınıReferans Numaralarını Unutmayınız!Unutmayınız! Hedef Amaç 1 Sonuç 1.1 Sonuç 1.2 Sonuç 1.3 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.1.3 vb.
 37. 37. 37 VarsayımlarVarsayımlar Varsayım: Bir projenin başarısı için gerekli olan, Proje yönetiminin kontrolünde olmayan, Proje uygulaması sırasında izlenmesi gereken, bir koşuldur. Varsayımlar, daha sonraki dönemde gerçekleştirilecek risk analizinin yürütüldüğü zemini oluşturur.
 38. 38. 38 VarsayımlarVarsayımlar Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir : Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri, Hedef grupların proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere yaklaşımı Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi Proje girdi ve çıktıları için fiyat dalgalanmaları Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler Not: Varsayımlar olumlu ifadeler olarak yazılırken riskler olumsuz ifadeler olarak yazılırlar.
 39. 39. 39 VarsayımlarVarsayımlar Varsayım önemli mi? Gerçekleşecek mi? Neredeyse kesin Belki Çok az bir olasılık Evet Hayır Mantıksal çerçeveye dahil etmeyin Varsayım olarak dahil edin Harici faktörü etkilemek için projeyi yeniden tasarlamak mümkün mü? Faaliyet ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden tasarla; gerekliyse proje amacını tekrar oluştur Evet Hayır Proje yapılamaz
 40. 40. 40 Nesnel ve DoğrulanabilirNesnel ve Doğrulanabilir GöstergelerGöstergeler Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler:  Spesifik: net hedefleri olan;  Ölçülebilir: nicelik ve nitelik açılarından;  Elde Edilebilir: kabul edilebilir bir maliyetle;  Uygun: ölçmesi gereken ile ilgili olması (yatay mantık);  Zamanında: proje yönetiminde faydalı olabilmesi için zamanında üretilmesi.
 41. 41. 41 Doğrulama Kaynakları Mantıksal Çerçevede göstergelerin nasıl elde edileceğinin belirtilmesi gerekir: Nasıl ve hangi metodlar yoluyla? Kim tarafından? Ne zaman/ Hangi sıklıkta? Projenin tasarımına bu bilgilerin toplanması için gereken faaliyetler, kaynaklar ve maliyetler dahil edilmelidir. Proje yöneticisi, sonuçların tedarik edilmesine ve amaca katkıda bulunmalarına dikkat etmelidir. İdari kayıtlar
 42. 42. 42 Doğrulama KaynaklarıDoğrulama Kaynakları Maliyet Karmaşıklık İdari raporlar Yönetim raporları Mevcut istatistiki bilgiler Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler Faydalananlarla görüşmeler Özel anketler
 43. 43. 43 Gösterge - DoğrulamaGösterge - Doğrulama Kaynağı: ÖrnekKaynağı: Örnek Hanelerin ve fabrikaların doğrudan kirli su atıkların azaltıldı Nehir suyu kalitesi arttı Yerel halkın yaşam koşulları iyileşti Proje Tanımı Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge Doğrulama Kaynakları Genel Hedef Proje amacı Sonuç 2008’e kadar fabrika atıksularının % 70i ve evsel atıksuların %80i arıtılır. Balık tüketimine bağlı hastalıklar 2006 yılına kadar % 80 oranında azalır. Balık yakalama 2006 yılına kadar % 80 oranında artar. (sabit stokla) Balıkçılıktan elde edilen gelir 2006 yılına kadar % 30 artar Turizm geliri 2006 yılına kadar % 30 artar. Belediyelerin anket raporu Bölgesel hastane ve tıbbi istatistikler Nehir Otoritesi ve Kooperatiflerin Raporları Ekonomik İşler Bakanlığının sosyo ekonomik anket raporu
 44. 44. 44 MÇY – Sık KarşılaşılanMÇY – Sık Karşılaşılan Sorunların EngellenmesiSorunların Engellenmesi Matrisin sonucu kadar MÇY sürecinin önemini de vurgulayınız Analitik sürece paydaşların katılımını temin ediniz Matrisi, özet bir sunuş olarak kabul ediniz- kısa ve anlaşılır olmalıdır ; Yeni bilgiler ışığında matrisi gözden geçirip yeniden düzenleyin; ve Planlama aşamalarında matrisin içindeki detaylı hedef tanımlamasına gereğinden fazla önem vermeyin
 45. 45. FAALİYET VE KAYNAKFAALİYET VE KAYNAK PLANLAMASIPLANLAMASI
 46. 46. 46 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Ödenekler Araç Op. Ofis Tel/Faks Tohum Gübre 5000 5500 1250 1750 3750 4250 750 750 400 400 850 1100 2300 3100 Bütçe Çalışma planı Çalışma planı Çalışma planı Sonuç odaklı faaliyetler, kaynak planları ve bütçeler Mantıksal Çerçeve MÇMÇ’’den Operasyonel Planlamayaden Operasyonel Planlamaya Kaynak Planlaması
 47. 47. 47 Faaliyet PlanlamasıFaaliyet Planlaması Bir faaliyet planı: • Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar • Faaliyetleri operasyonel detaylara ayrıştırır • Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler • Önemli kilometre taşlarını tanımlar • Yönetim sorumluluğunu belirler İş planı İş planı İş planı
 48. 48. 48 Kaynak PlanlamasıKaynak Planlaması Bir kaynak planı: • Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar, • Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır, • Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder, • Yinelenen masrafları tanımlar: Benzeri finansman ihtiyacı Proje sonrası finansal sürdürülebilirlik Salaries Allowances Vehicle Op. Office Tel/Fax Seeds Fertiliser 5000 5500 1250 1750 3750 4250 750 750 400 400 850 1100 2300 3100 Büyçe Salaries Allowances Vehicle Op. Office Tel/Fax Seeds Fertiliser 5000 5500 1250 1750 3750 4250 750 750 400 400 850 1100 2300 3100 Bütçe Maaşlar Harcırahlar Araç Ofis Tel/Faks Tohum Fertiliser 5000 5500 1250 1750 3750 4250 750 750 400 400 850 1100 2300 3100 Bütçe
 49. 49. İyi Projelerin Özellikleriİyi Projelerin Özellikleri
 50. 50. 50 İyi Proje Nedir?İyi Proje Nedir? 1) Hedefler, fon sağlayan kurumun hedefleri ve ilgili ulusal/ bölgesel stratejilerle uyumludur. 2) Kuvvetli tutarlı iç mantık(mantıksal çerçeve); ölçülebilir hedefler, ulaşılabilir amaçlar, ölçülebilir etkiler, uygun göstergeler ve doğrulama kaynakları . 3) Ayrıca…. Uygulama planı; görev analizi; paydaş katılımı; açıkça belirtilmiş eş-finansman kaynaklarıyla oluşturulan gerçekçi bütçe.
 51. 51. 51 Proje Tasarımındaki SorunlarProje Tasarımındaki Sorunlar • Proje fon sağlayan kurumun öncelikleriyle uyumlu değil. • Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik • Diğer faaliyetleri dikkate almaksızın sadece tasarlanan projeyi kendi ortamı içerisinde değerlendirmek • Genel hedefler ile proje hedefi arasında açık bir bağlantının olmaması • Hedefler açık değil • Faydalanıcılar açıkça tanımlanmamış • Aşırı iyimser beklentiler • Belirsiz(açık olmayan) çıktılar.

×