Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสารสอบราคาจ้าง

1,955 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เอกสารสอบราคาจ้าง

  1. 1. เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 10/2555 การจ้างติดตั้งระบบสารสนเทศ และไอซีที ตามประกาศโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 -------------------------------------- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4 ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสารสนเทศ และไอซีที ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 1.1 แบบรูปรายการ 1.2 แบบใบเสนอราคา (แยกใส่ซองต่างหากจากเอกสารอื่น) 1.3 แบบสัญญาจ้าง 1.4 แบบหนังสือค้าประกัน(หลักประกันสัญญา) 1.5 แบบตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ 1.6 บทนิยาม 1.6.1 ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน 1.6.2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 1.7 แบบบัญชีเอกสาร 1.7 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 1.7 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ ราคาหรือไม่เป็นผู้ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 3. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
  2. 2. 2ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 3.1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปดังนี้ 3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีรายชื่อผู้มี อานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 3.1.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น หุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรอง สาเนาถูกต้อง ( ตรวจสอบข้อนี้ให้ดีก่อนประกาศ ) 3.1.3 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 3.1.4 เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20 หรือ ภ.พ. 01 หรือภ.พ.09) 3.1.5 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ใน ข้อ 1.7(1) ส่วนที่ 3.2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 3.2.1 หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 3.2.2 บัญชีรายการก่อสร้าง 3.2.3 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2)4. 4. การเสนอราคา 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีรายการแนบท้ายใบเสนอราคา
  3. 3. 3ให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาแต่ละรายการและราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคาทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วันนับถัดจาก วันลงนามในสัญญาจ้าง 4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย (แยกต่างหากจากเอกสารอื่น) จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 10 / 2555 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 24ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้ทราบก่อนถึงกาหนดเวลาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2) และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา จะพิจารณาการลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด การอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
  4. 4. 4ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 5.2 หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 5.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ ี 5.3.1 ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของผู้เสนอราคาหรือ ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 5.3.2 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ในใบเสนอราคา 5.3.3 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขกาหนด ในเอกสารสอบราคาที่เป็น สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 5.3.4 ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ ชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาจ้างชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 5.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่าที่สุด หรือราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเหมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
  5. 5. 5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันใดเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมตามข้อ 1.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา มีอานาจหน้าที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ดังกล่าวได้ 6. การทาสัญญาจ้าง ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกายึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 6.1 เงินสด 6.2 เช็คธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทาการ 6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ ใช้แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ ราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา จะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้ว เสร็จตามสัญญาจ้าง
  6. 6. 6 8. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 9. การรับประกันความชารุด ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.3 จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ขอสงวนสิทธิการสอบราคา ไม่จัดจ้างก็ได้หากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ไม่ได้รับอนุมัติเงินประมาณทั้งรายการ การลงนามในสัญญา จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณประจาปี หรือสานักงบประมาณอนุมัติให้ใช้เงินอื่น ๆ ในการจัดจ้างครั้งนี้แล้วเท่านั้น 10.1 เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามใบเสนอราคาสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ (1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือนั้น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการพาณิชยนาวี
  7. 7. 7 10. 2 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 10.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรืกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหว่างดาเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 11 ตุลาคม 2555

×