Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา        เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(โรงเรียนในฝัน) โดยไม่...
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ / ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)                เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(โรง...
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู...
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอจานวน      -  รายการ เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรื...
-๔-            ๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดคว...
-๕-        ๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชน...
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    ๑๐. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2610551

359 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2610551

 1. 1. ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(โรงเรียนในฝัน) โดยไม่ผูกพันงบประมาณ …………………………. ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา โดย นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนผู้ได้รับมอบอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(โรงเรียนในฝัน)จานวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องตีไข่ ขนาด ๕ ลิตร จานวน ๑ เครื่อง ๒. อ่างซิ้ง ๒ หลุม จานวน ๑ ชุด ๓. โต๊ะเคาท์เตอร์ จานวน ๑ ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ณ กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๘๗-๑๓๐๙ ในวันเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ลงชื่อ) (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 2. 2. เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ / ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(โรงเรียนในฝัน) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ……………………… ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(โรงเรียนในฝัน) จานวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย และต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ๑.๓ บทนิยาม (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๔ แบบบัญชีเอกสาร (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๓ ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับอภิสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง / (ข) บริษัทจากัด... -๒-
 3. 3. (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๖ (๑) (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๔(๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ (๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๔ (๒) ๔.การเสนอราคา ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ แต่งเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทุกรายการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สาหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล๊อกผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน - วัน / ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง... -๓-
 4. 4. ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอจานวน - รายการ เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรียน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ หรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมหลักฐานตามข้อ ๓ จานวน ๒ ซอง ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองที่ ๑ ว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒ / ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ” ซองที่ ๒ หลักฐานประกอบการเสนอราคายื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๓ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๓ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะ พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ๕.๑ การสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาด้วยราคาแต่ละรายการ ๕.๒ ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น ๕.๓ โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ ๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคาของ โรงเรียน ๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา / ๓)เสนอรายละเอียดแตกต่าง...
 5. 5. -๔- ๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ๕.๕ โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียน เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ โรงเรียน มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗ และ โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ ๖.การทาสัญญาซื้อขาย ๖.๑ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการนับแต่วันทาข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญา ก็ได้ ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซือ ้ขายตามแบบสัญญา กับโรงเรียนภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ โรงเรียนยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ๑. เงินสด ๒. เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา โดยผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา (ผู้รับมอบอานาจ) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ ๓. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 ๔. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 / ๕.พันธบัตรรัฐบาลไทย...
 6. 6. -๕- ๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว ๗. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ต่อวัน ๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาซื้อขายแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555(โรงเรียนในฝัน) การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ ตามข้อ ๙.๑แล้วเท่านั้น ๙.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ (๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ โรงเรียน จะเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ / ๙.๔ โรงเรียน สงวนสิทธิ... -๖- ๙.๔ โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
 7. 7. ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) ๑๐. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ ลงชื่อ ...................................................... (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

×