Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา                เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั...
2         3.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร         3.2.2 ใบรับรองคุณวุฒิ...
3             รายละเอียดในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย         ทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

071255

437 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

071255

 1. 1. ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ....................... ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยเงินนอกงบประมาณ จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 1.1. ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กลางคืน จานวน 1 อัตรา - ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาตามจุดต่างๆ ตามรายละเอียดในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ที่แนบ โดยเวลาในการรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่วันละ 12 ชั่วโมง โดยเริ่มเวลา 18.00-06.00 น. - เงินเดือน 7,000 บาท2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เพศชาย มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปี และไม่เกิน 55 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.3 มีความรู้ไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2.4 มีประวัติเป็นบุคคลดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ 2.5 มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญาข้อตกลงจนแล้วเสร็จ 2.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 2.7 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือ ลหุโทษ 2.8 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย3. การรับสมัคร 3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 – 13 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-5691052 หรือ 080-552-5591 นางอัญชลี เกตุบารุง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ต้องมีตัวจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
 2. 2. 2 3.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 3.2.2 ใบรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ต้องได้รับอนุมัติก่อนวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป 3.2.4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 3.2.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 3.3 เงื่อนไขในการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น 3.4 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ จะประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของผู้สมัคร และสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆเช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ4. กาหนดการในการเลือกสรร 4.1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 6 ธันวาคม 2555 – 13 ธันวาคม 2555 4.2 วันสอบ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 11.00 น 4.3 วันประกาศผลสอบ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 12.00 น 4.4 รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรและทาสัญญาจ้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 12.30 น5. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา กาหนด ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 3. 3. 3 รายละเอียดในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา มีความประสงค์จะจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ประกอบด้วย 1. อาคารเรียน 1 1 หลัง 2. อาคารเรียน 2 1 หลัง 3. อาคารเรียน 3 1 หลัง 4. หอประชุม – โรงอาหาร 1 หลัง 5. ห้องดนตรีไทย 1 หลัง 6. โรงฝึกงานคหกรรม 1 หลัง 7. อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 8. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 1 หลัง 9. สนามเอนกประสงค์ 1 สนาม 10. สนามฟุตบอล 1 สนาม 11. เรือนประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 12. ป้อมยาม 1 หลัง 13. ศาลาเรือนไทย 1 หลัง 14. ศาลาองค์พระ 1 หลัง 15. โรงฝึกงานเกษตร 1 หลัง 16. เรือนเพาะชา 1 หลัง 17. ห้องน้านักเรียน 1 หลัง 18. บ้านพักครู 2 หลัง 19. บ้านพักภารโรง 3 หลัง 20. โรงผลิตน้าดื่ม 1 หลัง 21. โรงเก็บวัสดุ 2 หลัง 22. สหกรณ์ร้านค้า 1 หลัง 23. ห้องอาหารครู 1 หลัง 24. อาคารเรียน 4 และห้องสมุด 1 หลัง 25. ห้องธนาคารโรงเรียน 1 หลัง 26. ห้องอาเซียน 1 หลัง

×