Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
11HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
22HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Mục tiêu...
33HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dung...
44HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thi...
55HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới t...
66HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thi...
77HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web Se...
88HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thi...
99HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Trình ...
1010HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới t...
1111HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HTTP...
1212HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới t...
1313HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• URL ...
1414HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới t...
1515HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HTML...
1616HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội du...
1717HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổng q...
1818HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web ...
1919HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Web Cl...
2020HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Đặc ...
2121HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổng q...
2222HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web ...
2323HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Web Cl...
2424HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Đặc ...
2525HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Khi ...
2626HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội du...
2727HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Môi ...
2828HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/HẾTHẾT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài 1 - Tổng quan về lập trình web - Học lập trình web cơ bản với Html, Css, Javascript

Nội dung :
Các khái niệm cơ bản về Internet
Lập trình web ở phía Client
Lập trình web ở phía Server

Xem đầy đủ tại http://www.hoclaptrinhweb.com

 • Be the first to comment

Bài 1 - Tổng quan về lập trình web - Học lập trình web cơ bản với Html, Css, Javascript

 1. 1. 11HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
 2. 2. 22HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Mục tiêuMục tiêu• Các khái niệm cơ bản về Internet• Lập trình web ở phía Client• Lập trình web ở phía Server
 3. 3. 33HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Giới thiệu về InternetGiới thiệu về Internetvà một số khái niệmvà một số khái niệm1.1. Giới thiệu về InternetGiới thiệu về Internetvà một số khái niệmvà một số khái niệm2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt
 4. 4. 44HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về Internet và một số khái niệmGiới thiệu về Internet và một số khái niệm• Giới thiệu về Internet• Web Server• Web Client• Web Browser• HTTP• URL• HTML
 5. 5. 55HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới thiệu về Internet− Là tập hợp các máy tính nối mạng trên thế giới nhằmtrao đổi thông tin với nhau thông qua giao thức TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)− Mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sửdụng, nổi bật nhất là dịch vụ thư điện tử (email), tròchuyện trực tuyến (chat) và truy tìm dữ liệu (searchengine)− Dịch vụ được dùng rất phổ biến trên Internet là WorldWide Web (WWW, thường được gọi tắt là Web)Bài 1: Tổng quan về lập trình webGiới thiệu về Internet và một số khái niệm
 6. 6. 66HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về Internet và một số khái niệmGiới thiệu về Internet và một số khái niệm• Giới thiệu về Internet• Web Server• Web Client• Web Browser• HTTP• URL• HTML
 7. 7. 77HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web Server− Máy tính lưu trữ website− Trả kết quả về cho Web Client khi nhận được yêu cầu• Web Client− Máy tính dùng để truy cập các trang web− Có khả năng yêu cầu và nhận kết quả từ Web ServerBài 1: Tổng quan về lập trình webGiới thiệu về Internet và một số khái niệm
 8. 8. 88HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về Internet và một số khái niệmGiới thiệu về Internet và một số khái niệm• Giới thiệu về Internet• Web Server• Web Client• Web Browser• HTTP• URL• HTML
 9. 9. 99HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Trình duyệt web – Web Browser− Phần mềm dùng để xem các tài liệu hoặc tìm kiếm cáctài nguyên trên World Wide Web− Một số trình duyệt thông dụng hiện nay:• Internet Explorer (IE) có sẵn trong Microsoft Windows củaMicrosoft• Mozilla Firefox của Tập đoàn Mozilla• Netscape Navigator của Netscape• Opera của Opera Software• Chrome của GoogleBài 1: Tổng quan về lập trình webGiới thiệu về Internet và một số khái niệm
 10. 10. 1010HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về Internet và một số khái niệmGiới thiệu về Internet và một số khái niệm• Giới thiệu về Internet• Web Server• Web Client• Web Browser• HTTP• URL• HTML
 11. 11. 1111HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HTTP (HyperText Transfer Protocol)− Là giao thức chuyển giao siêu văn bản trên web− Giao thức này là tập hợp các qui định dùng để trao đổicác tài liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các tậptin đa truyền thông,…) giữa Web server và trình duyệtWebBài 1: Tổng quan về lập trình webGiới thiệu về Internet và một số khái niệm
 12. 12. 1212HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về Internet và một số khái niệmGiới thiệu về Internet và một số khái niệm• Giới thiệu về Internet• Web Server• Web Client• Web Browser• HTTP• URL• HTML
 13. 13. 1313HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• URL (Uniform Resource Locator )− Đường dẫn chỉ tới một trang web cụ thể trên Internet.− Cú pháp đầy đủ:scheme://<host> [:port] [<path>[ ?<querystring> ] ]Trong đó:• scheme: lọai dịch vụ Internet• host: địa chỉ máy chủ chứa tài nguyên• port: cổng dịch vụ trên máy chủ• path: đường dẫn và tên của tập tin tài nguyên trên máy chủ• querystring: các tham số được gửi kèm theo httpVí dụ:http://www.hoclaptrinhweb.com/about.htmlhttp://www.vietbando.com/vietbando?tab=panoramahttp://www.htmlib.com:80/example_files/file.html?Lib=3Bài 1: Tổng quan về lập trình webGiới thiệu về Internet và một số khái niệm
 14. 14. 1414HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về Internet và một số khái niệmGiới thiệu về Internet và một số khái niệm• Giới thiệu về Internet• Web Server• Web Client• Web Browser• HTTP• URL• HTML
 15. 15. 1515HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• HTML (HyperText Markup Language)− Ngôn ngữ dùng để xây dựng các trang web− Gồm các tag giúp web browser biết cách định dạng thôngtin hiển thịVí dụ: nội dung trang web Chao.html<html><head><title> Học lập trình web</title></head><body><h1 align=“center” > Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML</h1></body></html>Bài 1: Tổng quan về lập trình webGiới thiệu về Internet và một số khái niệm
 16. 16. 1616HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Giới thiệu về InternetGiới thiệu về Internetvà một số khái niệmvà một số khái niệm1.1. Giới thiệu về InternetGiới thiệu về Internetvà một số khái niệmvà một số khái niệm2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt
 17. 17. 1717HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web• Web tĩnh và lập trình Client-side• Web động và lập trình Server-side
 18. 18. 1818HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web tĩnh− Là trang web được trình bày dưới dạng văn bản. Nộidung trong trang được tạo ra lúc thiết kế và không đượcthay đổi khi có người dùng truy cập− Được viết bằng ngôn ngữ HTML và không có kết nối vớicơ sở dữ liệu (CSDL)− Khi có nhu cầu xử lý trên trang web tĩnh, ta dùng ngônngữ Client-side script  Lập trình Client-side− Quá trình xử lý chỉ xảy ra tại Web clientBài 1: Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web
 19. 19. 1919HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Web ClientWeb Client Web ServerWeb Serverhttp://www.hoclaptrinhweb.comLập trìnhClient-sideLập trìnhClient-side
 20. 20. 2020HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Đặc điểm khi xử lý tại Client− Nhanh, không mất thời gian để thể hiện kết quả lên trangweb− Chỉ có thể thực hiện những xử lý đơn giản và độc lập− Không cần phải cài đặt phần mềm tại web server− Trình duyệt phải hỗ trợ ngôn ngữ script mà trang HTMLđang sử dụng− Rất hữu ích cho DHTMBài 1: Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web
 21. 21. 2121HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web• Web tĩnh và lập trình Client-side• Web động và lập trình Server-side
 22. 22. 2222HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web động− Là trang web có nội dung được lấy từ CSDL− Dùng ngôn ngữ Server-side script để xử lý− Quá trình xử lý xảy ra tại Web server Lập trình Server-sideBài 1: Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web
 23. 23. 2323HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Web ClientWeb Client Web ServerWeb ServerLập trìnhServer-sideLập trìnhServer-sidehttp://www.hoclaptrinhweb.com/video/
 24. 24. 2424HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Đặc điểm khi xử lý tại Server− Chậm, mất thời gian để thể hiện kết quả lên trang web− Có khả năng thực hiện những xử lý phức tạp và truycập CSDL− Trang web linh động, phục vụ đa yêu cầu của ngườidùng− Phải cài đặt phần mềm tại Web serverBài 1: Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web
 25. 25. 2525HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Khi triển khai một ứng dụng web:− Cần nhận biết bản chất của mỗi xử lý là nên thực hiện ởClient hay Server− Một website có thể chứa các trang web tĩnh và độngBài 1: Tổng quan về lập trình webTổng quan về lập trình web
 26. 26. 2626HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Giới thiệu về InternetGiới thiệu về Internetvà một số khái niệmvà một số khái niệm1.1. Giới thiệu về InternetGiới thiệu về Internetvà một số khái niệmvà một số khái niệm2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web2. Tổng quan về lập trình web3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt3. Môi trường cài đặt
 27. 27. 2727HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Môi trường cài đặtBài 1: Tổng quan về lập trình webMôi trường cài đặtNotepad++Macromedia Dreamweaver xxMicrosoft Visual Studio 2010
 28. 28. 2828HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/HẾTHẾTBài 1: Tổng quan về lập trình web

×