Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)

37,684 views

Published on

Tìm hiểu câu lệnh SELECT trên nhiều bảng
Tìm hiểu 3 nhóm lệnh SQL:
Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo, thay đổi các
bảng dữ liệu(Create, Drop, Alter, …)
Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm các lệnh làm thay đổi dữ liệu
(Insert, Delete, Update,…) lưu trong các bảng
Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm các lệnh quản lý quyền truy
nhập vào dữ liệu và các bảng (Grant, Revoke, …

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hay
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)

 1. 1. Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
 2. 2. Giới thiệu ngôn ngữ SQL Giới thiệu Oracle SQL Giới thiệu các nhóm ngôn ngữ của SQL Tìm hiểu nhóm ngôn ngữ truy vấn dữ liệu với mệnh đề SELECT Hệ thống bài cũ Giới thiệu ngôn ngữ SQL Giới thiệu Oracle SQL Giới thiệu các nhóm ngôn ngữ của SQL Tìm hiểu nhóm ngôn ngữ truy vấn dữ liệu với mệnh đề SELECT Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 2
 3. 3. Tìm hiểu câu lệnh SELECT trên nhiều bảng Tìm hiểu 3 nhóm lệnh SQL: Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo, thay đổi các bảng dữ liệu(Create, Drop, Alter, …) Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm các lệnh làm thay đổi dữ liệu (Insert, Delete, Update,…) lưu trong các bảng Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm các lệnh quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu và các bảng (Grant, Revoke, …) Mục tiêu bài học hôm nay Tìm hiểu câu lệnh SELECT trên nhiều bảng Tìm hiểu 3 nhóm lệnh SQL: Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm các lệnh tạo, thay đổi các bảng dữ liệu(Create, Drop, Alter, …) Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm các lệnh làm thay đổi dữ liệu (Insert, Delete, Update,…) lưu trong các bảng Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm các lệnh quản lý quyền truy nhập vào dữ liệu và các bảng (Grant, Revoke, …) Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 3
 4. 4. Khi truy vấn trên nhiều bảng, phải kết nối các bảng Có hai kiểu kết nối: Kết nối trong: mệnh đề WHERE chỉ ra các trường khóa của các bảng cần kết nối phải như nhau hoặc dùng từ khóa JOIN trong mệnh đề FROM Kết nối ngoài: sử dụng từ khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN trong mệnh đề FROM Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng Khi truy vấn trên nhiều bảng, phải kết nối các bảng Có hai kiểu kết nối: Kết nối trong: mệnh đề WHERE chỉ ra các trường khóa của các bảng cần kết nối phải như nhau hoặc dùng từ khóa JOIN trong mệnh đề FROM Kết nối ngoài: sử dụng từ khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN trong mệnh đề FROM Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 4
 5. 5. Kết nối trong Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 5
 6. 6. Kết nối ngoài Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 6
 7. 7. Kết nối trong trả về 106 bộ dữ liệu Kết nối ngoài trả về 107 bộ dữ liệu Giải thích: Kết nối trong chỉ trả về kết quả khi tìm được DEPARTMENT_ID tương ứng của nhân viên trong bảng DEPARTMENT Kết nối ngoài trả về kết quả ngay cả khi không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên trong bảng DEPARTMENT So sánh kết quả hai kiểu kết nối Kết nối trong trả về 106 bộ dữ liệu Kết nối ngoài trả về 107 bộ dữ liệu Giải thích: Kết nối trong chỉ trả về kết quả khi tìm được DEPARTMENT_ID tương ứng của nhân viên trong bảng DEPARTMENT Kết nối ngoài trả về kết quả ngay cả khi không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên trong bảng DEPARTMENT Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 7
 8. 8. Hàm truy vấn nhóm thực hiện trên một cột của bảng Một số hàm nhóm như: Tìm Max(column) - Tìm giá trị lớn nhất trong cột column Min(column) - Tìm giá trị nhỏ nhất trong cột column Avg(column) - Tìm giá trị trung bình của cột column Count – Hàm đếm số bộ Các hàm truy vấn nhóm (Aggregate Functions) Hàm truy vấn nhóm thực hiện trên một cột của bảng Một số hàm nhóm như: Tìm Max(column) - Tìm giá trị lớn nhất trong cột column Min(column) - Tìm giá trị nhỏ nhất trong cột column Avg(column) - Tìm giá trị trung bình của cột column Count – Hàm đếm số bộ Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 8
 9. 9. Tìm mức lương nhỏ nhất, lớn nhất, lương trung bình (được làm tròn), và số bộ có trong bảng EMPLOYEES Ví dụ: Hàm nhóm đơn giản Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 9
 10. 10. Tìm lương nhỏ nhất, lớn nhất, tiền lương trung bình cho các bộ phận và đếm số lượng nhân viên trong từng bộ phận Hàm nhóm cùng với mệnh đề GROUP BY Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 10
 11. 11. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML – Data Manipulation Language) gồm các truy vấn cho phép thêm, sửa, xóa dữ liệu trong các bảng Bao gồm các truy vấn bắt đầu bằng từ khóa: INSERT INTO - thêm dữ liệu mới vào bảng UPDATE - cập nhật/sửa đổi dữ liệu trong bảng DELETE - xóa dữ liệu trong bảng Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML – Data Manipulation Language) gồm các truy vấn cho phép thêm, sửa, xóa dữ liệu trong các bảng Bao gồm các truy vấn bắt đầu bằng từ khóa: INSERT INTO - thêm dữ liệu mới vào bảng UPDATE - cập nhật/sửa đổi dữ liệu trong bảng DELETE - xóa dữ liệu trong bảng Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 11
 12. 12. Cú pháp: INSERT [INTO] TableName VALUES(val1,val2,…) INSERT [INTO] TableName(column1,…,columnN) VALUES (val1,…,valN) Ví dụ: INSERT INTO EMPLOYEES (EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE_NUMBER, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, COMMISSION_PCT, MANAGER_ID, DEPARTMENT_ID) VALUES (921, 'Werdna', 'Leppo', 'leppo@whatever.com', null, SYSDATE, 'IT_PROG', 15000, 0.0, 103, 60); Thêm dữ liệu mới vào bảng Cú pháp: INSERT [INTO] TableName VALUES(val1,val2,…) INSERT [INTO] TableName(column1,…,columnN) VALUES (val1,…,valN) Ví dụ: INSERT INTO EMPLOYEES (EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE_NUMBER, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, COMMISSION_PCT, MANAGER_ID, DEPARTMENT_ID) VALUES (921, 'Werdna', 'Leppo', 'leppo@whatever.com', null, SYSDATE, 'IT_PROG', 15000, 0.0, 103, 60); Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 12
 13. 13. Chương trình thực hiện thêm dữ liệu và thông báo kết quả như sau: Thêm dữ liệu mới vào bảng Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 13
 14. 14. Dòng dữ liệu mới được thêm vào trong bảng EMPLOYEES Thêm dữ liệu mới vào bảng Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 14
 15. 15. Cú pháp: UPDATE TableName SET columnName= val [WHERE condition]; Ví dụ: UPDATE EMPLOYEES SET PHONE_NUMBER = '301.555.1212' WHERE EMPLOYEE_ID = 921; Cập nhật dữ liệu trong bảng Cú pháp: UPDATE TableName SET columnName= val [WHERE condition]; Ví dụ: UPDATE EMPLOYEES SET PHONE_NUMBER = '301.555.1212' WHERE EMPLOYEE_ID = 921; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 15
 16. 16. Kết quả: Cập nhật dữ liệu trong bảng Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 16
 17. 17. Cú pháp: DELETE FROM TableName [WHERE condition]; Có thể xóa toàn bộ nội dung bảng với cú pháp: DELETE FROM TableName ; Ví dụ: DELETE FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID = 921; Xóa dữ liệu trong bảng Cú pháp: DELETE FROM TableName [WHERE condition]; Có thể xóa toàn bộ nội dung bảng với cú pháp: DELETE FROM TableName ; Ví dụ: DELETE FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID = 921; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 17
 18. 18. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL – Data Definition Language) gồm các lệnh cho phép tạo ra, thay đổi hoặc xóa các bảng Chúng ta cũng có thể định nghĩa các khoá (key), chỉ mục (index), chỉ định các liên kết giữa các bảng và thiết lập các quan hệ ràng buộc giữa các bảng trong CSDL Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL – Data Definition Language) gồm các lệnh cho phép tạo ra, thay đổi hoặc xóa các bảng Chúng ta cũng có thể định nghĩa các khoá (key), chỉ mục (index), chỉ định các liên kết giữa các bảng và thiết lập các quan hệ ràng buộc giữa các bảng trong CSDL Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 18
 19. 19. Các lệnh: CREATE TABLE: tạo một bảng mới trong CSDL ALTER TABLE: thay đổi cấu trúc của một bảng trong CSDL CREATE VIEW: tạo một View mới CREATE INDEX: tạo chỉ mục ( khóa để tìm kiếm) DROP INDEX: xóa chỉ mục đã được tạo Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Các lệnh: CREATE TABLE: tạo một bảng mới trong CSDL ALTER TABLE: thay đổi cấu trúc của một bảng trong CSDL CREATE VIEW: tạo một View mới CREATE INDEX: tạo chỉ mục ( khóa để tìm kiếm) DROP INDEX: xóa chỉ mục đã được tạo Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 19
 20. 20. CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type[option],, column_name2 data_type[option],, .......); Trongđó: table_name là tên bảng cần tạo, column_name là tên các trường cần tạo, data_type là kiểu dữ liệu tươngứng. option là một số ràng buộc như giá trị mặc định, not null,… Lệnh CREATE TABLE CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type[option],, column_name2 data_type[option],, .......); Trongđó: table_name là tên bảng cần tạo, column_name là tên các trường cần tạo, data_type là kiểu dữ liệu tươngứng. option là một số ràng buộc như giá trị mặc định, not null,… Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 20
 21. 21. CREATE TABLE EMPLOYEE_INPUT ( EMPLOYEE_ID NUMBER(6) NOT NULL, FIRST_NAME VARCHAR2(20) NULL, LAST_NAME VARCHAR2(25) NOT NULL, EMAIL VARCHAR2(25) NOT NULL, PHONE_NUMBER VARCHAR2(20) NULL, HIRE_DATE DATE NOT NULL, JOB_ID VARCHAR2(10) NOT NULL, SALARY NUMBER(8,2) NULL, COMMISSION_PCT NUMBER(2,2) NULL, MANAGER_ID NUMBER(6) NULL, DEPARTMENT_ID NUMBER(4) NULL ); Ví dụ lệnh CREATE TABLE CREATE TABLE EMPLOYEE_INPUT ( EMPLOYEE_ID NUMBER(6) NOT NULL, FIRST_NAME VARCHAR2(20) NULL, LAST_NAME VARCHAR2(25) NOT NULL, EMAIL VARCHAR2(25) NOT NULL, PHONE_NUMBER VARCHAR2(20) NULL, HIRE_DATE DATE NOT NULL, JOB_ID VARCHAR2(10) NOT NULL, SALARY NUMBER(8,2) NULL, COMMISSION_PCT NUMBER(2,2) NULL, MANAGER_ID NUMBER(6) NULL, DEPARTMENT_ID NUMBER(4) NULL ); Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 21
 22. 22. Lệnh ALTER TABLE cho phép thay đổi các định nghĩa trên bảng như: Thêm/xóa cột trong bảng Thay đổi kiểu dữ liệu cho các cột trong bảng Thay đổi thuộc tính bộ nhớ cấp cho bảng Thêm/xóa/thay đổi các ràng buộc Lệnh ALTER TABLE Lệnh ALTER TABLE cho phép thay đổi các định nghĩa trên bảng như: Thêm/xóa cột trong bảng Thay đổi kiểu dữ liệu cho các cột trong bảng Thay đổi thuộc tính bộ nhớ cấp cho bảng Thêm/xóa/thay đổi các ràng buộc Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 22
 23. 23. Thêm một cột: ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name data_type; Xóa một cột: ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name; Lệnh ALTER TABLE Thêm một cột: ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name data_type; Xóa một cột: ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 23
 24. 24. Thêm một ràng buộc Check: ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name CHECK (condition); Ví dụ: ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMPLOYEES_CHK_SALARY_MIN CHECK (SALARY > 0); Lệnh ALTER TABLE Thêm một ràng buộc Check: ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name CHECK (condition); Ví dụ: ALTER TABLE EMPLOYEES ADD CONSTRAINT EMPLOYEES_CHK_SALARY_MIN CHECK (SALARY > 0); Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 24
 25. 25. ALTER TABLE EMPLOYEE_INPUT ADD CONSTRAINT EMP_INPUT_DEPT_FK FOREIGN KEY (DEPARTMENT_ID) REFERENCES DEPARTMENTS (DEPARTMENT_ID); Ví dụ này định nghĩa một ràng buộc tham chiếu có tên EMP_DEPT_FK sẽ được thêm vào bảng EMPLOYEES để định nghĩa cột DEPARTMENT_ID là khóa ngoại tương ứng với cột khóa chính (DEPARTMENT_ID) của bảng DEPARTMENTS Lệnh ALTER TABLE ALTER TABLE EMPLOYEE_INPUT ADD CONSTRAINT EMP_INPUT_DEPT_FK FOREIGN KEY (DEPARTMENT_ID) REFERENCES DEPARTMENTS (DEPARTMENT_ID); Ví dụ này định nghĩa một ràng buộc tham chiếu có tên EMP_DEPT_FK sẽ được thêm vào bảng EMPLOYEES để định nghĩa cột DEPARTMENT_ID là khóa ngoại tương ứng với cột khóa chính (DEPARTMENT_ID) của bảng DEPARTMENTS Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 25
 26. 26. Ví dụ ràng buộc UNIQUE: ALTER TABLE EMPLOYEE_INPUT ADD CONSTRAINT EMPLOYEES_UNQ_EMAIL UNIQUE (EMAIL); Ràng buộc UNIQUE có thể được loại bỏ với lệnh ALTER ALTER TABLE EMPLOYEE_INPUT DROP CONSTRAINT EMPLOYEES_UNQ_EMAIL; Lệnh ALTER TABLE Ví dụ ràng buộc UNIQUE: ALTER TABLE EMPLOYEE_INPUT ADD CONSTRAINT EMPLOYEES_UNQ_EMAIL UNIQUE (EMAIL); Ràng buộc UNIQUE có thể được loại bỏ với lệnh ALTER ALTER TABLE EMPLOYEE_INPUT DROP CONSTRAINT EMPLOYEES_UNQ_EMAIL; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 26
 27. 27. Lệnh DROP dùng để bỏ đối tượng không cần thiết khỏi CSDL Ví dụ: DROP TABLE EMPLOYEE_INPUT CASCADE CONSTRAINTS; (mệnh đề CASCADE CONSTRAINTS được thêm vào để tự động loại bỏ các ràng buộc tham chiếu trong bảng ) Lệnh DROP Lệnh DROP dùng để bỏ đối tượng không cần thiết khỏi CSDL Ví dụ: DROP TABLE EMPLOYEE_INPUT CASCADE CONSTRAINTS; (mệnh đề CASCADE CONSTRAINTS được thêm vào để tự động loại bỏ các ràng buộc tham chiếu trong bảng ) Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 27
 28. 28. Gồm các lệnh cho phép đặt các quyền truy xuất dữ liệu cho người sử dụng CSDL Các lệnh: GRANT: Cung cấp các quyền (như tạo View – Create View, cập nhật - Update, xóa - Delete…) cho người sử dụng trên CSDL hoặc trên các bảng. REVOKE: Thu hồi các quyền đã cấp cho người sử dụng trên CSDL hoặc trên các bảng. Ngôn ngữ điều khiển truy xuất dữ liệu Gồm các lệnh cho phép đặt các quyền truy xuất dữ liệu cho người sử dụng CSDL Các lệnh: GRANT: Cung cấp các quyền (như tạo View – Create View, cập nhật - Update, xóa - Delete…) cho người sử dụng trên CSDL hoặc trên các bảng. REVOKE: Thu hồi các quyền đã cấp cho người sử dụng trên CSDL hoặc trên các bảng. Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 28
 29. 29. Cú pháp: Cung cấp quyền trên CSDL: GRANT privilege1, privilege2, … TO database; Cung cấp quyền trên bảng: GRANT privilege1, privilege2,… ON database.TableName TO UserName; Lệnh GRANT Cú pháp: Cung cấp quyền trên CSDL: GRANT privilege1, privilege2, … TO database; Cung cấp quyền trên bảng: GRANT privilege1, privilege2,… ON database.TableName TO UserName; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 29
 30. 30. Ví dụ cấp quyền tạo View cho người dùng CSDL HR: GRANT CREATE VIEW TO HR; Ví dụ cấp các quyền lựa chọn, thêm, cập nhật dữ liệu trên bảng EMPLOYEES cho admin của CSDL HR: GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON HR.EMPLOYEES TO HR_ADMIN; Lệnh GRANT Ví dụ cấp quyền tạo View cho người dùng CSDL HR: GRANT CREATE VIEW TO HR; Ví dụ cấp các quyền lựa chọn, thêm, cập nhật dữ liệu trên bảng EMPLOYEES cho admin của CSDL HR: GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON HR.EMPLOYEES TO HR_ADMIN; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 30
 31. 31. REVOKE cho phép thu hồi lại các quyền đã cấp bởi mệnh đề GRANT. Ví dụ: Thu hồi quyền tạo View cho người dùng CSDL HR: REVOKE CREATE VIEW TO HR; Thu hồi các quyền lựa chọn, thêm, cập nhật dữ liệu trên bảng EMPLOYEES cho admin của CSDL HR: REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON HR.EMPLOYEES TO HR_ADMIN; Lệnh REVOKE REVOKE cho phép thu hồi lại các quyền đã cấp bởi mệnh đề GRANT. Ví dụ: Thu hồi quyền tạo View cho người dùng CSDL HR: REVOKE CREATE VIEW TO HR; Thu hồi các quyền lựa chọn, thêm, cập nhật dữ liệu trên bảng EMPLOYEES cho admin của CSDL HR: REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON HR.EMPLOYEES TO HR_ADMIN; Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 31
 32. 32. Ngôn ngữ SQL cho phép Tạo CSDL và cung cấp các Thao tác cho phép làm việc trên dữ liệu như Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu. 4 nhóm mệnh đề chính của SQL: Nhóm truy vấn dữ liệu (DQL) : Select Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Create, Drop, Alter … Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Insert, Delete, Update … Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Grant, Revoke, … Tổng kết bài học Ngôn ngữ SQL cho phép Tạo CSDL và cung cấp các Thao tác cho phép làm việc trên dữ liệu như Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu. 4 nhóm mệnh đề chính của SQL: Nhóm truy vấn dữ liệu (DQL) : Select Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Create, Drop, Alter … Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Insert, Delete, Update … Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Grant, Revoke, … Slide 4 - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) 32

×