Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bài 1:
TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL)
Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng
Giải thích các mô hì...
Dữ liệu (data)
Là các thông tin của đối tượng (ví dụ: người, vật, một khái niệm,
sự việc…) được lưu trữ trên máy tính.
Có ...
Dữ liệu về đối tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ
cảnh.
Ví dụ: dữ liệu về đối tượng sinh viên có thể khác nhau tùy
...
CSDL (Database) = Tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu
trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính.
CSDL được th...
CSDL được tổ chức có cấu trúc:
Các dữ liệu lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi (record), các
trường dữ liệu (field).
Các...
Ví dụ một CSDL:
Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu
Kho dữ liệu về từng cuốn sách gồm:
- Tên sách
- Tên tác giả
- Nhà xuất bản
- Năm ...
CSDL cung cấp khả năng trừu tượng hóa dữ liệu thông qua các lớp. Bao gồm
3 lớp: Lớp vật lý, Lớp logic, Lớp bên ngoài.
Sự p...
Lớp vật lý:
Lớp vật lý chứa toàn bộ các file dữ liệu
Người dùng CSDL không nhất thiết phải nắm được
cấu trúc tổ chức của c...
Lớp logic (còn được gọi là Schema):
Cấu trúc dữ liệu trừu tượng được tạo thành từ lớp vật lý.
Lớp logic có thể chứa một tậ...
Lớp bên ngoài:
Bao gồm các khung nhìn (view) và được gọi chung là
subschema
Khung nhìn: là khái niệm cho phép nhiều người ...
Độc lập dữ liệu vật lý:
Khả năng thay đổi cấu trúc file vật lý của một cơ sở dữ liệu mà
không làm gián đoạn người dùng đan...
Độc lập dữ liệu logic:
Khả năng tạo ra các thay đổi tới lớp lô-gic mà không làm gián
đoạn người dùng hiện tại và các quá t...
Quản lý dữ liệu: là quản lý một số lượng lớn dữ liệu, bao
gồm cả việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép Thao
tác (thêm, ...
Dữ liệu được lưu trữ trong các file riêng biệt
Ví dụ: các chương trình lưu trữ thông tin bằng hệ
thống các file dạng text
...
Quản lý dữ liệu bằng CSDL giúp dữ liệu được lưu trữ một cách hiệu
quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng ...
Các CSDL có thể khác nhau về chức năng và mô hình dữ liệu (data
model).
Mô hình dữ liệu sẽ quyết định cách thức lưu trữ và...
Các mô hình:
Mô hình dữ liệu file phẳng
(Flat file)
Mô hình dữ liệu mạng
(Network model)
Các mô hình CSDL
Mô hình dữ liệu ...
Mô hình này chỉ dùng cho các CSDL đơn giản.
CSDL dạng file phẳng thường là file kiểu văn bản chứa
dữ liệu dạng bảng
Mô hìn...
Ví dụ: một file phẳng thể hiện thông tin một Customer (Khách hàng)
dưới dạng bảng của một công ty Northwind Traders chuyên...
Tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu.
Liên hệ dữ liệu thể hiện trên liên hệ giữa nút cha và nút c...
Ví dụ: một mô hình dữ liệu phân cấp trong CSDL Northwind
Mô hình dữ liệu phân cấp
Customer:6 Order: 56 Order Detail:
Produ...
Hạn chế:
Một nút con không thể có quá một nút cha -> Không biểu diễn được
các quan hệ dữ liệu phức tạp
Mô hình dữ liệu phâ...
Cách tổ chức:
Các file riêng biệt trong hệ thống file phẳng được gọi là các bản
ghi . Tập hợp bản ghi cùng kiểu tạo thành ...
Ví dụ: Cấu trúc mô hình mạng của Northwind
Mô hình dữ liệu mạng
Customer: 6
Order: 56
Order Detail:
Product 28
Slide 1 - T...
Tính chất:
Ưu điểm:
Dễ biểu diễn mô hình
Diễn đạt được các liên hệ dữ liệu phức tạp
Nhược điểm:
Truy xuất chậm
Không thích...
Trong mô hình dữ liệu quan hệ, không có các liên kết vật lý. Dữ liệu
được biểu diễn dưới dạng bảng với các hàng và các cột...
Ví dụ: mô hình dữ liệu quan hệ trong CSDL Northwind gồm 3 bảng:
Customer, Order, Employee
Mô hình dữ liệu quan hệ
Ví dụ: m...
Ra đời vào khoảng đầu năm 90, dựa trên cách tiếp cận của phương
pháp lập trình hướng đối tượng.
CSDL bao gồm các đối tượng...
Ví dụ mô hình dữ liệu đối tượng “Customer”
Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
Slide 1 - Tổng quan về CSDL 30
Các mô hình CSDL đề cập đến các hình thức tổ chức lưu trữ và truy
cập dữ liệu.
Hệ quản trị CSDL (DataBase Management Syste...
Những lợi ích DBMS mang lại:
Quản trị các CSDL
Cung cấp giao diện truy cập để che dấu các đặc tính phức tạp về mặt cấu
trú...
Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational DataBase Management
System = RDBMS)
RDMBS là một dạng DBMS được sử dụng phổ biến nhất...
Hệ quản trị CSDL quan hệ
RDBMS
Slide 1 - Tổng quan về CSDL 34
BẢNG1
Khóa
Dữ liệu...
BẢNG2
Khóa
Dữ liệu...
CSDL
Rất nhiều người dùng tham gia vào hệ thống RDBMS như:
Người quản trị CSDL (DataBase Administrator)
Người thiết kế CSDL (Da...
Dễ dàng định nghĩa, duy trì và thao tác dữ liệu lưu trữ.
Trích xuất dữ liệu dễ dàng
Dữ liệu được chuẩn hóa và được bảo vệ ...
CSDL là tập hợp dữ liệu liên quan với nhau được lưu trữ có cấu trúc
và dễ dàng cập nhật dữ liệu hoặc trích xuất thông tin ...
Hệ quản trị CSDL (DBMS) là tập các chương trình cho phép
người dùng lưu trữ, cập nhật và trích xuất thông tin từ CSDL.
Hệ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

71

Share

Download to read offline

Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT

Download to read offline

Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL)
Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng
Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau
Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ
(RDBMS)
Mục tiêu bài học hôm nay
Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL)
Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng
Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau
Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ
(RDBMS)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT

 1. 1. Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 2. 2. Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL) Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) Mục tiêu bài học hôm nay Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL) Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) Slide 1 - Tổng quan về CSDL 2
 3. 3. Dữ liệu (data) Là các thông tin của đối tượng (ví dụ: người, vật, một khái niệm, sự việc…) được lưu trữ trên máy tính. Có thể truy nhập vào dữ liệu để trích xuất ra các thông tin. Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng khác nhau (các ký tự, ký số, hình ảnh, ký hiệu, âm thanh…). Mỗi cách mô tả như vậy gắn với một ngữ nghĩa nào đó. Dữ liệu Dữ liệu (data) Là các thông tin của đối tượng (ví dụ: người, vật, một khái niệm, sự việc…) được lưu trữ trên máy tính. Có thể truy nhập vào dữ liệu để trích xuất ra các thông tin. Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng khác nhau (các ký tự, ký số, hình ảnh, ký hiệu, âm thanh…). Mỗi cách mô tả như vậy gắn với một ngữ nghĩa nào đó. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 3
 4. 4. Dữ liệu về đối tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ: dữ liệu về đối tượng sinh viên có thể khác nhau tùy vào mục đích quản lý: Quản lý điểm: Tên, mã sinh viên, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 Quản lý nhân thân: Tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán, lớp Dữ liệu Dữ liệu về đối tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ: dữ liệu về đối tượng sinh viên có thể khác nhau tùy vào mục đích quản lý: Quản lý điểm: Tên, mã sinh viên, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 Quản lý nhân thân: Tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán, lớp Slide 1 - Tổng quan về CSDL 4
 5. 5. CSDL (Database) = Tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính. CSDL được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu Cơ sở dữ liệu (CSDL) CSDL (Database) = Tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính. CSDL được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu Slide 1 - Tổng quan về CSDL 5 Cơ sở dữ liệu Người dùng Cho phép truy nhập thông tin Lưu trữ thông tin
 6. 6. CSDL được tổ chức có cấu trúc: Các dữ liệu lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi (record), các trường dữ liệu (field). Các dữ liệu lưu trữ có mối quan hệ (relational) với nhau. Khả năng truy xuất thông tin từ CSDL: CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật dữ liệu  Cần phải quản trị CSDL Cơ sở dữ liệu CSDL được tổ chức có cấu trúc: Các dữ liệu lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi (record), các trường dữ liệu (field). Các dữ liệu lưu trữ có mối quan hệ (relational) với nhau. Khả năng truy xuất thông tin từ CSDL: CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật dữ liệu  Cần phải quản trị CSDL Slide 1 - Tổng quan về CSDL 6
 7. 7. Ví dụ một CSDL: Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu Kho dữ liệu về từng cuốn sách gồm: - Tên sách - Tên tác giả - Nhà xuất bản - Năm xuất bản - Giá sách... Dữ liệu là các cuốn sách CSDL lưu trữ thông tin các cuốn sách Slide 1 - Tổng quan về CSDL 7 Kho dữ liệu về từng cuốn sách gồm: - Tên sách - Tên tác giả - Nhà xuất bản - Năm xuất bản - Giá sách... CSDL lưu trữ thông tin các cuốn sách Truy cập CSDL để tìm các cuốn sách theo tên tác giả, theo nhà xuất bản…
 8. 8. CSDL cung cấp khả năng trừu tượng hóa dữ liệu thông qua các lớp. Bao gồm 3 lớp: Lớp vật lý, Lớp logic, Lớp bên ngoài. Sự phân biệt giữa các lớp tạo nên 2 tầng độc lập: Độc lập dữ liệu vật lý và Độc lập dữ liệu logic Các đặc tính trong CSDL CSDL cung cấp khả năng trừu tượng hóa dữ liệu thông qua các lớp. Bao gồm 3 lớp: Lớp vật lý, Lớp logic, Lớp bên ngoài. Sự phân biệt giữa các lớp tạo nên 2 tầng độc lập: Độc lập dữ liệu vật lý và Độc lập dữ liệu logic Slide 1 - Tổng quan về CSDL 8
 9. 9. Lớp vật lý: Lớp vật lý chứa toàn bộ các file dữ liệu Người dùng CSDL không nhất thiết phải nắm được cấu trúc tổ chức của các file dữ liệu vật lý khi sử dụng một cơ sở dữ liệu. Các đặc tính trong CSDL Lớp vật lý: Lớp vật lý chứa toàn bộ các file dữ liệu Người dùng CSDL không nhất thiết phải nắm được cấu trúc tổ chức của các file dữ liệu vật lý khi sử dụng một cơ sở dữ liệu. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 9
 10. 10. Lớp logic (còn được gọi là Schema): Cấu trúc dữ liệu trừu tượng được tạo thành từ lớp vật lý. Lớp logic có thể chứa một tập hợp các bảng hai chiều, một cấu trúc phân cấp tương tự như sơ đồ tổ chức của một công ty hay một vài cấu trúc khác Các đặc tính trong CSDL Lớp logic (còn được gọi là Schema): Cấu trúc dữ liệu trừu tượng được tạo thành từ lớp vật lý. Lớp logic có thể chứa một tập hợp các bảng hai chiều, một cấu trúc phân cấp tương tự như sơ đồ tổ chức của một công ty hay một vài cấu trúc khác Slide 1 - Tổng quan về CSDL 10
 11. 11. Lớp bên ngoài: Bao gồm các khung nhìn (view) và được gọi chung là subschema Khung nhìn: là khái niệm cho phép nhiều người dùng quan sát dữ liệu theo nhiều cách khác nhau trong khi dữ liệu lưu bên dưới tầng vật lý là duy nhất. Các đặc tính trong CSDL Lớp bên ngoài: Bao gồm các khung nhìn (view) và được gọi chung là subschema Khung nhìn: là khái niệm cho phép nhiều người dùng quan sát dữ liệu theo nhiều cách khác nhau trong khi dữ liệu lưu bên dưới tầng vật lý là duy nhất. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 11
 12. 12. Độc lập dữ liệu vật lý: Khả năng thay đổi cấu trúc file vật lý của một cơ sở dữ liệu mà không làm gián đoạn người dùng đang truy cập vào các quá trình đang diễn ra được gọi là độc lập dữ liệu vật lý Việc phân biệt lớp vật lý với lớp lô-gic tạo ra sự độc lập dữ liệu vật lý Các đặc tính trong CSDL Độc lập dữ liệu vật lý: Khả năng thay đổi cấu trúc file vật lý của một cơ sở dữ liệu mà không làm gián đoạn người dùng đang truy cập vào các quá trình đang diễn ra được gọi là độc lập dữ liệu vật lý Việc phân biệt lớp vật lý với lớp lô-gic tạo ra sự độc lập dữ liệu vật lý Slide 1 - Tổng quan về CSDL 12
 13. 13. Độc lập dữ liệu logic: Khả năng tạo ra các thay đổi tới lớp lô-gic mà không làm gián đoạn người dùng hiện tại và các quá trình đang diễn ra được gọi là độc lập dữ liệu lô-gic. Việc phân biệt giữa lớp lô-gic và lớp bên ngoài tạo ra tính độc lập dữ liệu lô-gic. Các đặc tính trong CSDL Độc lập dữ liệu logic: Khả năng tạo ra các thay đổi tới lớp lô-gic mà không làm gián đoạn người dùng hiện tại và các quá trình đang diễn ra được gọi là độc lập dữ liệu lô-gic. Việc phân biệt giữa lớp lô-gic và lớp bên ngoài tạo ra tính độc lập dữ liệu lô-gic. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 13
 14. 14. Quản lý dữ liệu: là quản lý một số lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép Thao tác (thêm, sửa, xóa dữ liệu) và Truy vấn dữ liệu. 2 phương pháp quản lý dữ liệu: Hệ thống quản lý bằng file Hệ thống quản lý bằng CSDL Quản lý dữ liệu Quản lý dữ liệu: là quản lý một số lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép Thao tác (thêm, sửa, xóa dữ liệu) và Truy vấn dữ liệu. 2 phương pháp quản lý dữ liệu: Hệ thống quản lý bằng file Hệ thống quản lý bằng CSDL Slide 1 - Tổng quan về CSDL 14
 15. 15. Dữ liệu được lưu trữ trong các file riêng biệt Ví dụ: các chương trình lưu trữ thông tin bằng hệ thống các file dạng text Nhược điểm của việc quản lý bằng file: Dư thừa và mâu thuẫn dữ liệu Kém hiệu quả trong truy xuất ngẫu nhiên, hoặc xử lý đồng thời Dữ liệu lưu trữ rời rạc Gặp vấn đề về an toàn và bảo mật Quản lý dữ liệu bằng file Dữ liệu được lưu trữ trong các file riêng biệt Ví dụ: các chương trình lưu trữ thông tin bằng hệ thống các file dạng text Nhược điểm của việc quản lý bằng file: Dư thừa và mâu thuẫn dữ liệu Kém hiệu quả trong truy xuất ngẫu nhiên, hoặc xử lý đồng thời Dữ liệu lưu trữ rời rạc Gặp vấn đề về an toàn và bảo mật Slide 1 - Tổng quan về CSDL 15
 16. 16. Quản lý dữ liệu bằng CSDL giúp dữ liệu được lưu trữ một cách hiệu quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả Lợi ích của hệ thống quản lý bằng CSDL: Tránh dư thừa, trùng lắp dữ liệu Đảm bảo sự nhất quán trong CSDL Các dữ liệu lưu trữ có thể được chia sẻ Có thể thiết lập các chuẩn trên dữ liệu Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu Đảm bảo bảo mật dữ liệu Quản lý dữ liệu bằng CSDL CSDL Quản lý dữ liệu bằng CSDL giúp dữ liệu được lưu trữ một cách hiệu quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả Lợi ích của hệ thống quản lý bằng CSDL: Tránh dư thừa, trùng lắp dữ liệu Đảm bảo sự nhất quán trong CSDL Các dữ liệu lưu trữ có thể được chia sẻ Có thể thiết lập các chuẩn trên dữ liệu Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu Đảm bảo bảo mật dữ liệu Slide 1 - Tổng quan về CSDL 16
 17. 17. Các CSDL có thể khác nhau về chức năng và mô hình dữ liệu (data model). Mô hình dữ liệu sẽ quyết định cách thức lưu trữ và truy cập dữ liệu. Tùy từng ngữ cảnh quan hệ giữa các thành phần dữ liệu trong CSDL, mô hình phức hợp được áp dụng để việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu đạt hiệu quả cao nhất. Các mô hình CSDL Các CSDL có thể khác nhau về chức năng và mô hình dữ liệu (data model). Mô hình dữ liệu sẽ quyết định cách thức lưu trữ và truy cập dữ liệu. Tùy từng ngữ cảnh quan hệ giữa các thành phần dữ liệu trong CSDL, mô hình phức hợp được áp dụng để việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu đạt hiệu quả cao nhất. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 17
 18. 18. Các mô hình: Mô hình dữ liệu file phẳng (Flat file) Mô hình dữ liệu mạng (Network model) Các mô hình CSDL Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical model) Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational model) Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object- Oriented model) Slide 1 - Tổng quan về CSDL 18 Custo mer ID Company Name Contact First Name Contact Last Name Job Title City Sta te 6 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Manager Milwa ukee WI 26 Company Z Run Liu Accounting Assistant Miami FL Customer: 6 Order: 79 Order: 56 Order Detail: Product 28 (Other Employee 2 Orders) Employee: 2 Order Detail: Product 7 Order Detail: Product 51
 19. 19. Mô hình này chỉ dùng cho các CSDL đơn giản. CSDL dạng file phẳng thường là file kiểu văn bản chứa dữ liệu dạng bảng Mô hình dữ liệu file phẳng Slide 1 - Tổng quan về CSDL 19
 20. 20. Ví dụ: một file phẳng thể hiện thông tin một Customer (Khách hàng) dưới dạng bảng của một công ty Northwind Traders chuyên cung cấp các mặt hàng thực phẩm Mô hình dữ liệu file phẳng Customer ID Company Name Contact First Name Contact Last Name Job Title City State Slide 1 - Tổng quan về CSDL 20 Customer ID Company Name Contact First Name Contact Last Name Job Title City State 6 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Manager Milwaukee WI 26 Company Z Run Liu Accounting Assistant Miami FL
 21. 21. Tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu. Liên hệ dữ liệu thể hiện trên liên hệ giữa nút cha và nút con. Mỗi nút cha có thể có một hoặc nhiều nút con, nhưng mỗi nút con chỉ có thể có một nút cha. Do đó mô hình phân cấp thể hiện các kiểu quan hệ: 1-1 1-N Mô hình dữ liệu phân cấp Tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu. Liên hệ dữ liệu thể hiện trên liên hệ giữa nút cha và nút con. Mỗi nút cha có thể có một hoặc nhiều nút con, nhưng mỗi nút con chỉ có thể có một nút cha. Do đó mô hình phân cấp thể hiện các kiểu quan hệ: 1-1 1-N Slide 1 - Tổng quan về CSDL 21
 22. 22. Ví dụ: một mô hình dữ liệu phân cấp trong CSDL Northwind Mô hình dữ liệu phân cấp Customer:6 Order: 56 Order Detail: Product 48 Slide 1 - Tổng quan về CSDL 22 Order: 79 Order Detail: Product 48 Order Detail: Product 51 Order Detail: Product 7
 23. 23. Hạn chế: Một nút con không thể có quá một nút cha -> Không biểu diễn được các quan hệ dữ liệu phức tạp Mô hình dữ liệu phân cấp Slide 1 - Tổng quan về CSDL 23
 24. 24. Cách tổ chức: Các file riêng biệt trong hệ thống file phẳng được gọi là các bản ghi . Tập hợp bản ghi cùng kiểu tạo thành một kiểu thực thể dữ liệu. Các kiểu thực thể kết nối với nhau thông qua mối quan hệ cha- con. Mô hình dữ liệu mạng biểu diễn bởi một đồ thị có hướng, và các mũi tên chỉ từ kiểu thực thể cha sang kiểu thực thể con. Mô hình dữ liệu mạng Cách tổ chức: Các file riêng biệt trong hệ thống file phẳng được gọi là các bản ghi . Tập hợp bản ghi cùng kiểu tạo thành một kiểu thực thể dữ liệu. Các kiểu thực thể kết nối với nhau thông qua mối quan hệ cha- con. Mô hình dữ liệu mạng biểu diễn bởi một đồ thị có hướng, và các mũi tên chỉ từ kiểu thực thể cha sang kiểu thực thể con. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 24
 25. 25. Ví dụ: Cấu trúc mô hình mạng của Northwind Mô hình dữ liệu mạng Customer: 6 Order: 56 Order Detail: Product 28 Slide 1 - Tổng quan về CSDL 25 Order: 79 (Other Employee 2 Orders) Employee:2 Order Detail: Product 7 Order Detail: Product 51
 26. 26. Tính chất: Ưu điểm: Dễ biểu diễn mô hình Diễn đạt được các liên hệ dữ liệu phức tạp Nhược điểm: Truy xuất chậm Không thích hợp với các CSDL có quy mô lớn. Mô hình dữ liệu mạng Tính chất: Ưu điểm: Dễ biểu diễn mô hình Diễn đạt được các liên hệ dữ liệu phức tạp Nhược điểm: Truy xuất chậm Không thích hợp với các CSDL có quy mô lớn. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 26
 27. 27. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, không có các liên kết vật lý. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bảng với các hàng và các cột: CSDL là tập hợp các bảng (còn gọi là quan hệ) Mỗi hàng là một bản ghi (record), còn được gọi là bộ (tuple) Mỗi cột là một thuộc tính, còn được gọi là trường (field) Dữ liệu trong hai bảng liên hệ với nhau thông qua các cột chung. Có các toán tử để thao tác trên các hàng của bảng. Mô hình dữ liệu quan hệ Trong mô hình dữ liệu quan hệ, không có các liên kết vật lý. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bảng với các hàng và các cột: CSDL là tập hợp các bảng (còn gọi là quan hệ) Mỗi hàng là một bản ghi (record), còn được gọi là bộ (tuple) Mỗi cột là một thuộc tính, còn được gọi là trường (field) Dữ liệu trong hai bảng liên hệ với nhau thông qua các cột chung. Có các toán tử để thao tác trên các hàng của bảng. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 27
 28. 28. Ví dụ: mô hình dữ liệu quan hệ trong CSDL Northwind gồm 3 bảng: Customer, Order, Employee Mô hình dữ liệu quan hệ Ví dụ: mô hình dữ liệu quan hệ trong CSDL Northwind gồm 3 bảng: Customer, Order, Employee Slide 1 - Tổng quan về CSDL 28
 29. 29. Ra đời vào khoảng đầu năm 90, dựa trên cách tiếp cận của phương pháp lập trình hướng đối tượng. CSDL bao gồm các đối tượng: Mỗi đối tượng bao gồm các thuộc tính, phương thức (hành vi) của đối tượng. Các đối tượng trao đổi với nhau thông qua các phương thức. Một đối tượng có thể được sinh ra từ việc thừa kế từ đối tượng khác, nạp chồng (hay định nghĩa lại) phương thức của đối tượng khác… Mô hình dữ liệu hướng đối tượng Ra đời vào khoảng đầu năm 90, dựa trên cách tiếp cận của phương pháp lập trình hướng đối tượng. CSDL bao gồm các đối tượng: Mỗi đối tượng bao gồm các thuộc tính, phương thức (hành vi) của đối tượng. Các đối tượng trao đổi với nhau thông qua các phương thức. Một đối tượng có thể được sinh ra từ việc thừa kế từ đối tượng khác, nạp chồng (hay định nghĩa lại) phương thức của đối tượng khác… Slide 1 - Tổng quan về CSDL 29
 30. 30. Ví dụ mô hình dữ liệu đối tượng “Customer” Mô hình dữ liệu hướng đối tượng Slide 1 - Tổng quan về CSDL 30
 31. 31. Các mô hình CSDL đề cập đến các hình thức tổ chức lưu trữ và truy cập dữ liệu. Hệ quản trị CSDL (DataBase Management System – DBMS) là các phần mềm giúp tạo các CSDL và cung cấp cơ chế lưu trữ, truy cập theo các mô hình CSDL. Ví dụ: SQL Server, Microsoft Access, Oracle là các hệ quản trị CSDL điển hình cho mô hình quan hệ. IMS của IBM là hệ quản trị CSDL cho mô hình phân cấp IDMS là hệ quản trị CSDL cho mô hình mạng Hệ quản trị CSDL Các mô hình CSDL đề cập đến các hình thức tổ chức lưu trữ và truy cập dữ liệu. Hệ quản trị CSDL (DataBase Management System – DBMS) là các phần mềm giúp tạo các CSDL và cung cấp cơ chế lưu trữ, truy cập theo các mô hình CSDL. Ví dụ: SQL Server, Microsoft Access, Oracle là các hệ quản trị CSDL điển hình cho mô hình quan hệ. IMS của IBM là hệ quản trị CSDL cho mô hình phân cấp IDMS là hệ quản trị CSDL cho mô hình mạng Slide 1 - Tổng quan về CSDL 31
 32. 32. Những lợi ích DBMS mang lại: Quản trị các CSDL Cung cấp giao diện truy cập để che dấu các đặc tính phức tạp về mặt cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý Hỗ trợ các ngôn ngữ giao tiếp. Ví dụ: Ngôn ngữ mô tả, định nghĩa dữ liệu – DDL Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc – SQL Có cơ chế an toàn, bảo mật cao Hệ quản trị CSDL Những lợi ích DBMS mang lại: Quản trị các CSDL Cung cấp giao diện truy cập để che dấu các đặc tính phức tạp về mặt cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý Hỗ trợ các ngôn ngữ giao tiếp. Ví dụ: Ngôn ngữ mô tả, định nghĩa dữ liệu – DDL Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc – SQL Có cơ chế an toàn, bảo mật cao Slide 1 - Tổng quan về CSDL 32
 33. 33. Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational DataBase Management System = RDBMS) RDMBS là một dạng DBMS được sử dụng phổ biến nhất, trong đó tất cả dữ liệu được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các bảng dữ liệu. Tất cả các thao tác trên CSDL đều diễn ra trên các bảng. Hệ quản trị CSDL quan hệ Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational DataBase Management System = RDBMS) RDMBS là một dạng DBMS được sử dụng phổ biến nhất, trong đó tất cả dữ liệu được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các bảng dữ liệu. Tất cả các thao tác trên CSDL đều diễn ra trên các bảng. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 33
 34. 34. Hệ quản trị CSDL quan hệ RDBMS Slide 1 - Tổng quan về CSDL 34 BẢNG1 Khóa Dữ liệu... BẢNG2 Khóa Dữ liệu... CSDL
 35. 35. Rất nhiều người dùng tham gia vào hệ thống RDBMS như: Người quản trị CSDL (DataBase Administrator) Người thiết kế CSDL (DataBase Designer) Người phân tích hệ thống (System Analysts) Người lập trình ứng dụng (Application Programmers) Người thiết kế và triển khai CSDL (DBMS Designers and Implementers) Người dùng cuối (End User) Người dùng liên quan đến RDBMS Rất nhiều người dùng tham gia vào hệ thống RDBMS như: Người quản trị CSDL (DataBase Administrator) Người thiết kế CSDL (DataBase Designer) Người phân tích hệ thống (System Analysts) Người lập trình ứng dụng (Application Programmers) Người thiết kế và triển khai CSDL (DBMS Designers and Implementers) Người dùng cuối (End User) Slide 1 - Tổng quan về CSDL 35
 36. 36. Dễ dàng định nghĩa, duy trì và thao tác dữ liệu lưu trữ. Trích xuất dữ liệu dễ dàng Dữ liệu được chuẩn hóa và được bảo vệ tốt Nhiều nhà cung cấp cung cấp phần mềm Dễ dàng chuyển đổi giữa nhà cung cấp và nhà triển khai RDBMS là các sản phẩm trưởng thành và ổn định Tại sao lại tập trung vào CSDL quan hệ? Dễ dàng định nghĩa, duy trì và thao tác dữ liệu lưu trữ. Trích xuất dữ liệu dễ dàng Dữ liệu được chuẩn hóa và được bảo vệ tốt Nhiều nhà cung cấp cung cấp phần mềm Dễ dàng chuyển đổi giữa nhà cung cấp và nhà triển khai RDBMS là các sản phẩm trưởng thành và ổn định Slide 1 - Tổng quan về CSDL 36
 37. 37. CSDL là tập hợp dữ liệu liên quan với nhau được lưu trữ có cấu trúc và dễ dàng cập nhật dữ liệu hoặc trích xuất thông tin từ CSDL. Tổ chức CSDL tạo ra các lớp trừu tượng CSDL: lớp vật lý, lớp lo-gic và lớp bên ngoài. Ban đầu dữ liệu lưu trữ rời rạc dưới dạng các file, gọi là mô hình dữ liệu file phẳng. Sau đó, các mô hình dữ liệu khác được thiết kế cho phép mô tả cách thức lưu trữ dữ liệu và cách thức để truy nhập dữ liệu dễ dàng Tổng kết bài học CSDL là tập hợp dữ liệu liên quan với nhau được lưu trữ có cấu trúc và dễ dàng cập nhật dữ liệu hoặc trích xuất thông tin từ CSDL. Tổ chức CSDL tạo ra các lớp trừu tượng CSDL: lớp vật lý, lớp lo-gic và lớp bên ngoài. Ban đầu dữ liệu lưu trữ rời rạc dưới dạng các file, gọi là mô hình dữ liệu file phẳng. Sau đó, các mô hình dữ liệu khác được thiết kế cho phép mô tả cách thức lưu trữ dữ liệu và cách thức để truy nhập dữ liệu dễ dàng Slide 1 - Tổng quan về CSDL 37
 38. 38. Hệ quản trị CSDL (DBMS) là tập các chương trình cho phép người dùng lưu trữ, cập nhật và trích xuất thông tin từ CSDL. Hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) là tập hợp các chương trình cho phép tạo và thao tác với CSDL quan hệ. Có nhiều đối tượng người dùng RDBMS như: quản trị CSDL, thiết kế CSDL, phân tích và thiết kế ứng dụng, cài đặt CSDL, người dùng cuối. Tổng kết bài học Hệ quản trị CSDL (DBMS) là tập các chương trình cho phép người dùng lưu trữ, cập nhật và trích xuất thông tin từ CSDL. Hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) là tập hợp các chương trình cho phép tạo và thao tác với CSDL quan hệ. Có nhiều đối tượng người dùng RDBMS như: quản trị CSDL, thiết kế CSDL, phân tích và thiết kế ứng dụng, cài đặt CSDL, người dùng cuối. Slide 1 - Tổng quan về CSDL 38
 • OanhVKim1

  Aug. 10, 2021
 • chuppachups925

  Aug. 8, 2021
 • ThnhV134

  Dec. 4, 2020
 • ndk

  May. 9, 2020
 • ngdminh93

  Apr. 6, 2020
 • HeroNguyen9

  Oct. 24, 2019
 • PhucBui30

  Feb. 19, 2019
 • VnhHoan1

  Jan. 28, 2019
 • XunToTo

  Nov. 1, 2018
 • huakhai

  Sep. 18, 2018
 • dungdno_gn

  Aug. 24, 2018
 • lehang30

  Aug. 23, 2018
 • DespairHope

  Jul. 11, 2018
 • ssuser0fee41

  Jul. 4, 2018
 • honhi1307

  Apr. 20, 2018
 • CngCng71

  Mar. 12, 2018
 • tranphunguyen050398

  Mar. 7, 2018
 • thang812

  Nov. 13, 2017
 • phantanphat77

  Sep. 30, 2017
 • TanaGia

  Aug. 30, 2017

Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL) Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) Mục tiêu bài học hôm nay Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL) Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS)

Views

Total views

112,795

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

297

Actions

Downloads

6,147

Shares

0

Comments

0

Likes

71

×