Bài 5 : Lập trình thực thi các hoạt động xử lý theo cơ chế ngắt kết nối (Disconnected)

1,165 views

Published on

Mô hình dữ liệu ngắt kết nối ADO.NET là gì?
Tiến trình đọc (Loading) và ghi (Saving) dữ liệu của DataSet
DataView là gì?

 • Be the first to comment

Bài 5 : Lập trình thực thi các hoạt động xử lý theo cơ chế ngắt kết nối (Disconnected)

 1. 1. 11 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
 2. 2. 22 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Lập trình thực thi các hoạt động xử lý theo cơ chế ngắt kết nối (Disconnected) 1.Mô hình dữ liệu ngắt kết nối ADO.NET là gì? 2.Tiến trình đọc (Loading) và ghi (Saving) dữ liệu của DataSet 3.DataView là gì?
 3. 3. 33 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ 1. Mô hình ngắt kết nối là gì? • Mô hình dữ liệu kết nối và ngắt kết nối • Tạo các đối tượng DataSet và DataTable • Tạo các DataColumn của DataTable • Khai báo các ràng buộc (constraint) và các quan hệ (relation) của các DataTable • Cập nhật dữ liệu cho DataTable
 4. 4. 44 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Mô hình kết nối và ngắt kết nối • Mô hình dữ liệu kết nối (connected model)  Cho phép người dùng mở và duy trì kết nối đến CSDL để thực hiện lệnh  Sử dụng đối tượng Connection và Command • Mô hình dữ liệu ngắt kết nối (disconnected model)  Cho phép người dùng kết nối đến CSDL, đọc và lưu trữ dữ liệu vào vùng nhớ, sau đó ngắt kết nối. Có thể thực hiện các cập nhật trên vùng nhớ này và ghi trở lại CSDL  Sử dụng đối tượng Connection và DataAdapter
 5. 5. 55 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ What Is the ADO.NET Disconnected Model?
 6. 6. 66 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Tạo DataSet và DataTable • DataSet là gì?  Là một CSDL thu nhỏ đặt trong vùng nhớ  DataSet chứa các DataTable, DataRelation  Thuộc tính Tables chứa các DataTable của DataSet  Thuộc tính Relations chứa các DataRelation của DataSet • Tạo DataSet  Khởi tạo một DataSet  Khởi tạo các DataTable và sử dụng phương thức Add
 7. 7. 77 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Tạo đối tượng DataSet • Khai báo và khởi tạo ‘Tạo DataSet DataSet du_lieu = new DataSet(“QLSV”); ‘Tạo DataTable DataTable bang = new DataTable(“SV”); ‘Thêm DataTable vào DataSet du_lieu.Tables.Add(bang);
 8. 8. 88 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Tạo các DataColumn của DataTable • Đối tượng DataColumn  Là các cột của DataTable  Thuộc tính Columns chứa các DataColumn của DataTable • Các thuộc tính của DataColumn  Tên (name)  Kiểu dữ liệu (data type)  Kích thước (size)
 9. 9. 99 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Tạo đối tượng DataColumn • Khai báo và khởi tạo ‘Tạo DataColumn DataColumn cotTenKH = new DataColumn(“TenKH”, Type.GetType(“System.String”)); cotTenKH.MaxLength = 50; ‘Thêm DataColumn vào DataTable bang.Columns.Add(cotTenKH);
 10. 10. 1010 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Đối tượng DataColumn • Chỉ đọc: thuộc tính ReadOnly • Không được Null: thuộc tính AllowDBNull • Duy nhất: thuộc tính Unique • Cột tăng tự động  Thuộc tính AutoIncrement  Thuộc tính AutoIncrementSeed  Thuộc tính AutoIncrementStep • Cột đóng vai trò là biểu thức
 11. 11. 1111 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa tạo cấu trúc DataTable • Tạo DataTable tên Hang_Hoa gồm các cột MHH, Ten, Sl, Dg, TT • MHH kiểu số nguyên, tự động tăng, là khóa chính • Ten kiểu chuỗi, duy nhất • Sl kiểu số nguyên • Dg kiểu số nguyên • Tt bằng Sl*Dg, chỉ đọc
 12. 12. 1212 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Khai báo Constraint và Relation • Constraint là các kiểm tra ràng buộc trên DataTable  Có hai loại: UniqueConstraint và ForeignKeyConstraint  Thuộc tính Constraints chứa các Constraint của DataTable • Relation là quan hệ giữa hai DataTable  Tạo DataRelation gồm Tên quan hệ, các cột bảng cha, các cột của bảng con  Thuộc tính Relations chứa các DataRelation của DataSet
 13. 13. 1313 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa tạo Constraint • Tạo các DataTable KHOA và SINH_VIEN • KHOA gồm các cột Mã khoa, Tên khoa • SINH_VIEN gồm các cột Mã sv, Họ Tên sv, Mã khoa • Tạo constraint kiểm tra tên khoa là duy nhất • Tạo constraint kiểm tra khóa ngoại mã khoa trong SINH_VIEN (bảng con) phải có trong KHOA (bảng cha)
 14. 14. 1414 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa tạo DataRelation • Tạo các DataTable KHOA và SINH_VIEN • KHOA gồm các cột Mã khoa, Tên khoa • SINH_VIEN gồm các cột Mã sv, Họ Tên sv, Mã khoa • Tạo DataRelation dựa trên cột Mã khoa trong SINH_VIEN (bảng con) và trong KHOA (bảng cha)
 15. 15. 1515 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Cập nhật dữ liệu cho DataTable • DataRow  Là một dòng trong DataTable  Thuộc tính Rows chứa các DataRow của DataTable • Cập nhật Thêm  Tạo một DataRow  Sử dụng phương thức Add để thêm DataRow vào DataTable
 16. 16. 1616 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Tạo đối tượng DataRow • Khai báo và khởi tạo ‘Tạo DataRow DataRow dong = bang.NewRow(); dong[0] = …; ‘Thêm DataRow vào DataTable bang.Rows.Add(dong);
 17. 17. 1717 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Cập nhật dữ liệu cho DataTable • Cập nhật Xóa  Sử dụng phương thức Remove để xóa hẳn một DataRow ra khỏi DataTable  Sử dụng phương thức Delete để đánh dấu xóa một DataRow trong DataTable
 18. 18. 1818 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Cập nhật dữ liệu cho DataTable • Ghi và không ghi các thay đổi trong DataTable  Sử dụng phương thức AcceptChanges để ghi  Sử dụng phương thức RejectChanges để không ghi
 19. 19. 1919 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa cập nhật DataTable • Tạo một DataTable và thêm các dòng • Hiển thị DataTable ra lưới • Cho phép Thêm, Sửa, Xóa các dòng • Xử lý các nút Ghi và Không ghi • Minh họa phương thức Find để tìm kiếm • Minh họa phương thức Select để chọn lọc
 20. 20. 2020 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ 2. Tiến trình đọc và ghi dữ liệu của DataSet • Khai báo và khởi tạo đối tượng DataAdapter • Sử dụng đối tượng DataAdapter để đọc và ghi dữ liệu
 21. 21. 2121 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
 22. 22. 2222 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Các DataAdapter trong .NET • System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter • System.Data.OleDbClient.OleDbDataAdapter • System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter • System.Data.OracleClient.OracleDataAdapter
 23. 23. 2323 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Khai báo và khởi tạo DataAdapter • DataAdapter dùng để đọc dữ liệu từ CSDL và lưu trữ trong các DataTable của DataSet • Trước khi đọc thì Connection tự động mở ra và sau khi đọc xong thi Connection tự động đóng lại • DataAdapter sử dụng các Command sau  Select Command  Insert Command  Update Command  Delete Command
 24. 24. 2424 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Tạo đối tượng DataAdapter • Khai báo và khởi tạo ‘Tạo DataAdapter string lenh = “Select * From …”; SqlDataAdapter bo_doc_ghi = new SqlDataAdapter(lenh, ket_noi); ‘Đọc dữ liệu DataSet du_lieu = new DataSet(); bo_doc_ghi.Fill(du_lieu);
 25. 25. 2525 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa sử dụng DataAdapter để đọc dữ liệu • Tạo một DataAdapter để đọc dữ liệu của một bảng • Dữ liệu đọc được sẽ lưu trữ trong DataTable của DataSet (hoặc DataTable không thuộc DataSet) • Hiển thị dữ liệu ra màn hình
 26. 26. 2626 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa sử dụng DataAdapter để đọc dữ liệu • Tạo các DataAdapter để đọc dữ liệu của các bảng cha và bảng con • Dữ liệu đọc được sẽ lưu trữ trong DataTable của DataSet • Hiển thị dữ liệu ra màn hình
 27. 27. 2727 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Sử dụng DataAdapter để ghi • Sử dụng phương thức Update • Trước khi Update thì các Insert Command, Update Command, Delete Command của DataAdapter phải khai báo các câu lệnh thích hợp • Có thể sử dụng đối tượng SqlCommandBuilder để xây dựng tự động các Command này
 28. 28. 2828 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Sử dụng DataAdapter để cập nhật • Phương thức Update ‘Cập nhật các thay đổi trên DataSet về cơ sở dữ liệu bo_doc_ghi.Update(du_lieu); du_lieu.AcceptChanges(); ‘Cập nhật các thay đổi trên DataTable về cơ sở dữ liệu bo_doc_ghi.Update(bang); bang.AcceptChanges();
 29. 29. 2929 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa sử dụng DataAdapter để đọc và ghi dữ liệu • Tạo một DataAdapter để đọc dữ liệu của một bảng • Dữ liệu đọc được sẽ lưu trữ trong DataTable của DataSet (hoặc DataTable không thuộc DataSet) • Hiển thị dữ liệu ra màn hình và cho phép cập nhật • Xử lý nút Ghi về CSDL và nút Không ghi
 30. 30. 3030 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa sử dụng DataAdapter để đọc và ghi dữ liệu • Tạo một DataAdapter để đọc dữ liệu của một bảng có cột khóa chính tự động tăng • Hiển thị dữ liệu ra màn hình và cho cập nhật • Xử lý khi ghi về CSDL
 31. 31. 3131 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ 3. DataView là gì? • Nếu DataTable được dùng lưu trữ dữ liệu thì DataView được dùng hiển thị dữ liệu • DataView cho phép lọc và sắp xếp dữ liệu của DataTable • Một DataTable có thể có nhiều DataView • Một DataTable luôn có một Default View
 32. 32. 3232 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ What Are DataViews?
 33. 33. 3333 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Sử dụng DataView • Khai báo và khởi tạo ‘Khai báo và khởi tạo DataView DataView dv = new DataView(bang); ‘Tham chiếu đến DataView mặc định DataView dv = bang.DefaultView;
 34. 34. 3434 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Sử dụng DataView • Để sắp xếp dữ liệu  thuộc tính Sort • Để lọc dữ liệu theo điều kiện  thuộc tính RowFilter • Để lọc dữ liệu theo trạng thái dòng  thuộc tính RowStateFilter • Để tìm kiếm  phương thức Find và FindRows
 35. 35. 3535 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Minh họa sử dụng DataView • Tạo một DataView và hiển thị ra màn hình • Xử lý sắp xếp • Xử lý lọc • Xử lý tìm kiếm
 36. 36. 3636 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Thực hành 1 • Tạo DataSet và các DataTable • Tạo DataSet và các DataTable cùng với DataRelation
 37. 37. 3737 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Thực hành 2 • Tạo DataAdapter • Sử dụng DataAdapter để đọc dữ liệu
 38. 38. 3838 HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ Thực hành 3 • Tạo DataAdapter • Sử dụng DataAdapter để đọc và ghi dữ liệu

×