Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
นายชยางกูรแก่กล้าชั้นม.5/2 เลขที่10
ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนก...
นายชยางกูรแก่กล้าชั้นม.5/2 เลขที่10
หรือกึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

62 views

Published on

คอม

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

  1. 1. นายชยางกูรแก่กล้าชั้นม.5/2 เลขที่10 ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการทางานในอดีตมีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่แน่นอนไม่มีความสะดวก และมีคามยุ่งยากในการใช้งาน ปัจจุบันจึงได้มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาในการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ(InformationSystems)คือกระบวนการรวบรวมบันทึกประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนคบคุมการทางานและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DecisionSupportSystem) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DecisionSupportSystem)เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแ น่นอน หรือกึ่งโครงสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้เริ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน
  2. 2. นายชยางกูรแก่กล้าชั้นม.5/2 เลขที่10 หรือกึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ (Transactionprocessingsystem)

×