ĐẶT LỆNH QUA MẠNG

1,162 views

Published on

GIẢI PHÁP ĐẶT LẸNH QUA MẠNG

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ĐẶT LỆNH QUA MẠNG

 1. 1. Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI 127-ðê La Thành-Phư ng Nam ð ng-Qu n ð ng ða-Hà N i GI I PHÁP ð T L NH QUA M NG CÔNG TY CH NG KHOÁN (CTCK) Hà n i, 2/2007
 2. 2. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m M CL C 1 CH C NĂNG CƠ B N VÀ KH NĂNG PH C V ............................................. 2 2 GI I THI U CH C NĂNG ...................................................................................... 2 3 THÔNG S K THU T ........................................................................................... 7 3.1 MÔ HÌNH T NG TH ...................................................................................... 7 3.2 CÔNG NGH S D NG .................................................................................. 8 3.3 KH NĂNG B O M T .................................................................................... 8 3.4 YÊU C U TRANG THI T B VÀ M NG...................................................... 9 1 CH C NĂNG CƠ B N VÀ KH NĂNG PH C V V các ch c năng − Gi i pháp ph c v ñư c các khách hàng TRA C U THÔNG TIN TÀI KHO N, THÔNG TIN KH P L NNH − Cho phép khách hàng ð T ðƯ C CÁC L NH MUA BÁN qua Internet. − ð m b o các yêu c u cơ b n ñ m b o tính b o m t cho các thông tin giao d ch c a khách hàng. Có nhi u m c tích h p công ngh b o m t khác nhau. T xác th c ñơn gi n ñ n xác th c m nh. V kh năng ph c v − Ph i ñ m b o ph c v ñư c trư c m t 1000 khách hàng c a CTCK ñ t l nh qua m ng và ñ m b o kh năng m r ng khi s lư ng khách hàng tăng nhi u l n. − Kh năng tích h p linh ho t v i các h th ng Core khác nhau − H th ng cho phép t o ra m t n n t ng cơ b n cho vi c phát tri n các các d ch v trên kênh giao d ch ñi n t ti p theo c a công ty ch ng khoán. Trư c m t, các d ch v ñư c tích h p ngay vào kênh giao d ch này s là giao d ch thông qua SMS và CallCenter. 2 GI I THI U CH C NĂNG Trang 2 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 3. 3. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m Các ph n m m ñư c v n hành trong gi i pháp này là: − Trang WEB ph c v giao d ch qua m ng dành cho khách hàng − Ph n m m Qu n lý giao d ch qua m ng t i h i s CTCK ph c v cho theo dõi các giao d ch nh n ñư c qua m ng và nh p thông tin vào h th ng giao d ch c a công ty − Mô hình cài ñ t ph n m m cho phép tách r i giao d ch c a Cty ra kh i giao d ch qua m ng. Hình 2: các ph n m m ng d ng a) Ph n m m trang web b) Ph n m m qu n lý giao d ch Trang WEB ph c v giao d ch qua m ng dành cho khách hàng T i trang WEB này khách hàng s ñư c s d ng các d ch v sau: − Tra c u s dư tài khoán + Tra c u s dư ti n ñ n ngày Trang 3 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 4. 4. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m + Tra c u s dư ch ng khoán ñ n ngày. + Truy v n các giao d ch liên quan t i s dư m t ch ng khoán. − Sao kê giao d ch + Theo dõi sao kê l nh ñ t trong vòng 6 tháng g n nh t(có th thay ñ i tuỳ theo yêu c u c a công ty ch ng khoán). + Theo dõi sao kê các l nh ñã kh p trong vòng 6 tháng g n nh t(có th thay ñ i tuỳ theo yêu c u c a công ty ch ng khoán). Trang 4 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 5. 5. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m + Theo dõi k t qu kh p l nh trong ngày. + Theo dõi b ng kê các giao d ch ti n chi ti t theo VND. + Theo dõi thông tin chi ti t t ng giao d ch. − ð t l nh mua bán + ð t l nh mua/bán t i sàn Hà n i + ð t l nh mua/bán t i sàn TP HCM Trang 5 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 6. 6. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m H th ng ki m soát thông tin mua bán khi ñ t l nh: + Ki m tra biên ñ giá. + Ki m tra s dư ti n ho c ch ng khoán còn có th giao d ch ñư c + Ki m tra s lư ng ñ t( lô ch n , s lư ng không vư t quá kh i lư ng cho phép…) + Ki m soát th i gian ñ t l nh. Ph n m m qu n lý giao d ch qua m ng Các ch c năng chính c a ph n m m này là: − Ph c v vi c theo dõi các l nh ñ t qua m ng − K t xu t d li u giao d ch c a khách hàng sang CSDL ð t l nh qua m ng ñ ph c v giao d ch − Phân chia công vi c cho t ng nhân viên − Phân lo i và ñánh giá các l nh ñ t qua m ng giúp cho nhân viên CTCK có th x lý các l nh này phù h p v i quy ñ nh c a công ty( g i ñi n l i n u volumn l n, lo i h n n u l nh sai , chia vi c cho nhi u ngư i x lý, g i message cho khách hàng qua m ng) − Các ch c năng chăm sóc khách hàng, Thông báo Trang 6 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 7. 7. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m 3 THÔNG S K THU T 3.1 MÔ HÌNH T NG TH Mô hình t ng th c a gi i pháp ñư c thi t k ñ phù h p v i các yêu c u quan tr ng nh t ñ i v i các ng d ng qua Internet + ð m b o chia tách vùng DMZ kh i các giao d ch n i b nâng cao kh năng phòng ch ng ñ t nh p + ð m b o cơ s d li u giao d ch qua m ng t i ưu nh t ñ có th ph c v ñư c nhanh + WEB Server có kh năng phân t i ñ nâng c p ph c v khi có nhi u khách hàng + Cho phép cài ñ t theo 2 mô hình khác nhau: s d ng máy ch Hosting t i nhà cung c p d ch v vi n thông ho c máy ch ñ t t i Công ty ch ng khoán Trang 7 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 8. 8. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m Hình 1: Mô hình t ng th gi i pháp ñ t l nh qua m ng t i CTCK mô hình trên tham kh o t Cty ch ng khoán ABC (Máy ch ñư c ñ t t i Công ty) 3.2 CÔNG NGH S D NG − Ph n m m ñư c vi t trên n n Microsoft .NET 1.1 − CSDL s d ng là Oracle 10G R2 − K t n i v i 02 CSDL: c a h th ng ñ t l nh qua m ng và c a ph n m m giao d ch theo mô hình client/server 3.3 KH NĂNG B O M T ð ñáp ng yêu c u b o m t ñ c th cho các giao d ch tr c tuy n. ð ng th i cho phép áp d ng cho các kh năng và m c ñ ñ u tư khác nhau c a t ng công ty. Gi i pháp ñư c xây d ng cho phép b o m t theo ba m c: − M c 1: b o m t m c ñ cơ b n Trang 8 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 9. 9. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m + S d ng mã hóa d li u SSL (HTTPS) + S d ng 02 m t kh u: m t kh u ñ t l nh và m t kh u tra c u (truy c p) − M c 2: b o m t s d ng xác th c 2 y u t (b ng SMS c a khách hàng ) + Khách hàng xác th c t ng l nh ñ t c a mình b ng SMS − M c 3: b o m t xác th c m nh + Tích h p v i công ngh b o m t OTP Token ho c th Grid + Công ngh b o m t này ñư c s d ng trong h u h t các ng d ng E- BANKING trên th gi i và ñã ñư c áp d ng t i Vi t Nam. 3.4 YÊU C U TRANG THI T B VÀ M NG Các yêu c u trang thi t b và m ng dư i ñây là yêu c u t i thi u và ch mang tính tham kh o. ð i v i yêu c u c th c a t ng công ty c n có nh ng c u hình phù h p (sizing). Yêu c u máy ch và m ng ñư c tách ra làm 02 c u hình. C u hình s d ng cho giao d ch th nghi m và cho giao d ch th c m c t i thi u. A) CHO GIAO D CH TH NGHI M Máy ch − Máy ch nh nh t dùng cho th nghi m gi i pháp và th c hi n giao d ch n i b Bo m ch ch Intel Sever SE7210TP1-E chipset Intel E7210. Support Pentium IV bus 800 HT up to 3.2GHz. Support DDRam Bus 400Mhz upto 4GB. 02 Ports Ultra SATA 150. 3 x 64-bit/66MHz PCI-X, 1 x 32-bit/33MHz. Support Server Managerment v5.8. B vi x lý Intel Pentium IV 3.0Ghz bus 800 1MB cache HT B nh DDRam 512MB Kingston Bus 400 c ng 80GB Ultra SATA 150 Card m ng Trang 9 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI
 10. 10. Gi i pháp giao d ch qua m ng cho CTCK Tài li u gi i thi u s n ph m Intel PRO 10/100+ Base TX Intel PRO 10/100/1000 Base TX ð ho Intergrated ATI 8MB Memory Yêu c u m ng − Yêu c u có ñư ng truy n ADSL v i IP tĩnh. − Tương ñương v i MegaOffice c a FPT Telecom B) CHO GIAO D CH TH C (Cho phép giao d ch ñ n 500 khách hàng) Máy ch IBM System x3400 Intel Dual Core Xeon 3.0Ghz/667MHz 5050 (2 * 2MB L2 Cache) ( up to 2 CPU)/2x 512 MB PC2-5300 DDR2 ECC DRAM/4x160GB HDD 10K SAS Hot-swap/Serveraid 8K ( support 0,1,5,10)/Nic 10/100/1000 Ethernet, CD-ROM 48x/Keyboard, Mouse/Monitor 15' Yêu c u m ng − ðư ng Leased Line, Bandwidth 2Mbps. Thông tin chi ti t xin liên h : • Ông Nguy n Danh Tú • ði n tho i : 0904 257 115 Trang 10 / 10 Công ty c ph n phát tri n h t ng công ngh BSI

×