จัดทําโดย นายขจรศักดิ์ ดําเกาะ เลขที่ 3 ชั้นม.5/3    เสนออาจารย นิตยา ทองดียิ่ง
เนื้อหา  เปนแพทยไมรูใน        คัมภีรไสยทานบรรจงรูแตยามาอาองค         รักษาไขไมเข็ดขาม   บางหม...
แปล เปนแพทยแตไมรูในตาราเวทยมนตรคาถาที่ครูตั้งใจเรียนไวรูแตยามาประดับตัว รักษาไขไมเกรงกลัว  หมอบางคนก็พูดโกหก...
คําศัพทกระหน่ํา หมายถึง  ชา ๆ ลงอยางหนักคัมภีรไสย หมายถึง          คัมภีรไสยศาสตร หมายถึง คัมภีรอถรรพเว...
บทวิเคราะหดานวรรณศิลป1.การสรรคํา     เปนแพทยไมรูใน      คัมภีรไสยทานบรรจง  รูแตยามาอาองค     ...
2. การใชโวหาร    บางหมอก็กลาวคํา       มุสาซ้ํากระหน่ําความ   ยกตนวาตนงาม          ประเสริฐยิ่งในกา...
ดานสังคม    เปนแพทยไมรูใน       คัมภีรไสยทานบรรจง รูแตยามาอาองค         รักษาไขไมเข็ดขาม ...
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตั้ม

1,103 views

Published on

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตั้ม

 1. 1. จัดทําโดย นายขจรศักดิ์ ดําเกาะ เลขที่ 3 ชั้นม.5/3 เสนออาจารย นิตยา ทองดียิ่ง
 2. 2. เนื้อหา เปนแพทยไมรูใน คัมภีรไสยทานบรรจงรูแตยามาอาองค รักษาไขไมเข็ดขาม บางหมอก็กลาวคํา มุสาซ้ํากระหน่ําความ ยกตนวาตนงาม ประเสริฐยิ่งในการยา
 3. 3. แปล เปนแพทยแตไมรูในตาราเวทยมนตรคาถาที่ครูตั้งใจเรียนไวรูแตยามาประดับตัว รักษาไขไมเกรงกลัว หมอบางคนก็พูดโกหกช้ําๆ ยังขอความยกยองตนเองวามีความรูดียิ่งในเรื่องยา
 4. 4. คําศัพทกระหน่ํา หมายถึง ชา ๆ ลงอยางหนักคัมภีรไสย หมายถึง  คัมภีรไสยศาสตร หมายถึง คัมภีรอถรรพเวท ของพราหมณตนฉบับในเนื้อเรื่องเขียน ไสยมุสา หมายถึง เท็จ ปดอาองค หมายถึง อวดตน
 5. 5. บทวิเคราะหดานวรรณศิลป1.การสรรคํา เปนแพทยไมรูใน คัมภีรไสยทานบรรจง รูแตยามาอาองค รักษาไขไมเข็ดขาม ในตอนนี้หรือบทที่กลาวมานั้นแสดงใหเห็นวาคนที่ไมมวิชาความรูในดาน ี  เวทยมนตรคาถาไมควรที่จะนํามาใชในการดํารงชีวิตในทางที่ผิดเพราะจะทําให คนที่มา ใชบริการจะทําใหคนเดือดรอนอยากมากเพราะตนเองที่จริงแลวไมไดมี ความรูอยางที่พูด สวนใหญจะเปนคนที่ไมมีการศึกษาหรือมีความรูนอย ซึ่ง ในตอนนีจะใชคาพูดทีตรงไปตรงมา ถายทอดใหเขาใจไดงาย ้ ํ ่
 6. 6. 2. การใชโวหาร บางหมอก็กลาวคํา มุสาซ้ํากระหน่ําความ ยกตนวาตนงาม ประเสริฐยิ่งในการยา เปนการแสดงใหเห็นถึง การโกหกวาหมอที่มีความสามารถในการรักษา มีความรูในดานการยาทําใหเห็นภาพชัดเลยวาการที่มาบอกวาตนเกงในเรื่องยาแตที่จริงแลวเขามาโกหกกันวาตนเกงในเรื่องการยามาก
 7. 7. ดานสังคม เปนแพทยไมรูใน คัมภีรไสยทานบรรจง รูแตยามาอาองค รักษาไขไมเข็ดขาม บางหมอก็กลาวคํา มุสาซ้ํากระหน่ําความ ยกตนวาตนงาม ประเสริฐยิ่งในการยา การที่หมอมีจํานวนมากสวนใหญแลวคนเรามักคิดกันไปเองวาหมอคนนั้นเปนหมอที่มีความสามารถในการรักษาโรค แตที่จริงนั้นจะเปนแกหมอบางคนที่มีความรู บางคนไมไดมีความรูมาแตมารักษาคนที่ไมรูวาไมใชหมอจริงๆฉะนั้นซึ่งความคิดของคนเรามักคิดกันอยางนี้อยูเสมอวาขอแกใหหายจากโรคนั้นก็พอแลว
 8. 8. ขอบคุณครับ

×