Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emi business model - New way of Business

1,016 views

Published on

"Vì tôi phải nhường phần nói cho các diễn giả khác nên các bạn tải Slide nội dung chiều nay nha- ai không hiểu thì hỏi bên dưới

Đây là mô hình kinh doanh không thể thất bại và sẽ phổ biến trong tương lai 10 năm tới trên Toàn Cầu

Đương nhiên Slide xem thôi thì chỉ hiểu 10% nhưng nó sẽ gợi mở cho những ai thông minh rất nhiều điều mới

Thấy nhiều người muốn nghe nên xin Thoòng báo sẽ làm 01 event về cái này tại Thevuon vào cuối tuần sau"
Nguồn: Tuấn Hà Facebook

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emi business model - New way of Business

 1. 1. EMI-NewwayofBusiness New Business Model in 4.0 By Tuan Ha - Ceo VINALINK
 2. 2. V I N A L I N K M E D I A FULL SOLUTIONS OLD WAY : 90% STARTUP fails at first 12 months NEW WAY : 90% STARTUP can survive with new way of business
 3. 3. USUAL BUSINESS WAY V I N A L I N K . C O M MARKET RESEARCH, R&D 01 BUSINESS MODEL CANVAS 02 BUSINESS OPERATION 03
 4. 4. V I N A L I N K - I B O S S E S S - I M E N T O R NEW WAY OF BUSINESS OR EMI BUSINESS Q1 TOI - Turn On Innovation Q2 Investment from Ideation step to International IPO Q3 Mentoring by Top category's entrepreneur Q4 Business Education and Certification by International EMI helps startup go IPO 10 times faster than usual.
 5. 5. V I N A L I N K D I G I T A L WHAT IS EMI EDUCATION MENTORING INVEST
 6. 6. EDUCATION INTERNATION CERTIFICATION Coaching startups from Ideation to International IPO levels 02
 7. 7. V I N A L I N K D I G I T A L ONLINE STUDYING STUDY COURSE TOI- TURN ON INNOVATION MARKET RESEARCH IdeationQ1
 8. 8. Investing from Ideation to IPO INVESTORS CLUB0 2
 9. 9. V I N A L I N K D I G I T A L InvestQ2
 10. 10. Mentoring T O P 1 C A T E G O R Y ' S M E N T O R MENTOR CLUB I N V E S T O R C L U B
 11. 11. YOUR BUSINESS � � � � S T A R T U P EDUCATION I N T E R N A T I O N A L S T A R T U P MENTORING A C T I O N M E N T O R S INVESTMENT I N V E S T O R S C L U B N E W W A Y E M I B U S I N E S S W A Y
 12. 12. THANKS! TUANHA - CEO VINALINK AND THEVUON

×