Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle. Características básicas

1,919 views

Published on

Sesión de formación en Moodle para ACA, en colaboración con Eurecamedia.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Moodle. Características básicas

 1. 1. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Miguel Angel Muras 1 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació E-learning Elaboració Continguts Continguts Plataforma Tutors (Moodle) Eines Alumnes comunicació/intercanvi 2
 2. 2. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Moodle és un sistema de gestió de cursos, de distribució lliure, que ajuda als educadors a crear comunitats d’aprenentatge en línea. Aquest tipus de plataformes tecnològiques també es coneixen com LMS (Learning Management System). Moodle va ser creat per Martin Dougiamas, qui va ser administrador de WebCT a la Universitat Tecnològica de Curtin. Basà el seu disseny en les idees del constructivisme en pedagogia que afirmen que el coneixement es construeix a la ment de l’estudiant en lloc de ser transmès sense canvis a partir de llibres o ensenyaments i en l’aprenentatge col.laboratiu. Un professor que opera des d’aquest punt de vista crea un ambient centrat en l’estudiant que li ajuda a construir aquest coneixement posant de base les seves habilitats i coneixements en comptes de simplement publicar i transmetre la informació que es considera que els estudiants han de conèixer. La primera versió d’aquesta eina de treball va aparèixer el 20 d’agost de 2002 i, des d’aleshores han aparegut noves versions de forma regular. Fins al juliol de 2008, la base d’usuaris registrats inclou més de 21 milions, distribuits en 46.000 sites en tot el món i està traduït a més de 75 idiomes. http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle 3 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació 180.000 descàrregues al mes, amb un increment del 100% durant l’últim any. 49,980 instal.lacions registrades de Moodle. http://moodle.org/stats/ 4
 3. 3. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Principals característiques Eines per a la integració i creació de continguts educatius (materials didàctics, exercicis, exàmens...). Comunicació síncrona i asíncrona (xat, correu electrònic, fòrums, videoconferències...). Seguiment i avaluació de l’alumne. Segmentació de rols i funcions. Promou una pedagogia constructivista social: col.laboració, activitats, reflexió crítica, etc. La seva arquitectura i eines són apropiades per a classes en línea, així com també per a complementar l’aprenentatge presencial. 5 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Principals característiques La instal.lació és senzilla, requereix una plataforma que suporti el llenguatge PHP i la disponibilitat d’una base de dades. Moodle té una capa d’abstracció de bases de dades, per això suporta els principals sistemes gestors de bases de dades. Compleix amb l’estàndard SCORM de creació de continguts per formació i comunicació amb plataformes. La majoria de les àrees d’introducció de text (materials, missatges dels fòrums, entrades dels diaris, etc.) poden ser editades mitjançant l’editor HTML, tan senzill com qualsevol editor de textos. S’ha emfatitzat una seguretat sòlida en tota la plataforma. Tots els formularis són revisats, les cookies xifrades, etc. Té una interfície de navegador de tecnologia senzilla, lleugera i compatible. 6
 4. 4. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Estructura organitzativa CAMPUS moodledata/1 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 moodledata/2 Curs 1 Curs 2 Curs 3 moodledata/4 moodledata/3 Tots els continguts es guarden en carpetes amb numeració seqüencial (ID Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 únic), dins la carpeta denominada Moodledata. Continguts El campus té assignada la Pàgina web carpeta 1. SCORM Qüestionaris Documents 7 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Disseny Disseny quadrat, basat en blocs i amb molta presència de taules (limita les possibilitats visuals). Estructura de temes gràfics independients. Podem tenir dissenys diferenciats per curs (ralentitza lleugerament el sistema). 8
 5. 5. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Estructura modular Mòduls Blocs Temes i llenguatge (Continguts laterals que (Activitats i eines que (Canviem l’apariència complementen la formació podem evaluar) gràfica - Afegim idiomes) central) 9 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus de curs: temes Creem tants temes com necessitem per estructurar la informació (sense temporalitat). 10
 6. 6. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus de curs: setmanal Estructurem el curs en funció d’una temporalitat d’inici i de final. 11 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus de curs: social El principal objetiu del curs és l’adquisició/creació de coneixements a través del debat on-line. 12
 7. 7. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris i perfils Alumne Tutor Creador Alumne Tutor Creador Alumne Tutor Creador { { { CURS 1 CURS 2 CURS 3 Moodle permet la creació de diversos tipus de perfils/rols i determinar quins permisos tindrà cada perfil. En cada curs podem assignar a un usuari varis perfils. Fins i tot algunes activitats ens faciliten la segmentació per perfils. 13 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris i perfils Els usuaris s’organitzen en rols. Un usuari pot tenir més d’un rol, segons on estigui. Podem definir nous rols. Podem assignar rols que depenguin d’altres rols. Podem definir rols globals (l’usuari sempre tindrà aquest rol en tot el sistema). Els usuaris tenen un rol particular a la portada (curs 1 per Moodle). 14
 8. 8. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris i perfils 15 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris i perfils 16
 9. 9. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Creació d’usuari 17 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Creació d’usuari 18
 10. 10. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Creació d’usuari 19 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus d’usuari: administrador Gestió del sistema (funcionament general de Moodle). Configuració de les funcionalitats base que ofereix la plataforma: tasques, fòrums, xats, etc., escollint les que siguin més adequades en cada moment. Cada curs podrà fer ús, o no, de les eines activades. Normalment 1 persona, Creació d’usuaris en el campus, de forma manual i massiva. Altes, amb coneixements baixes i modificacions. tècnics Personalització de l’entorn, dissenys, temes gràfics, etc. Ajust dels paràmetres de navegació. Seguimient i control de l’ús de l’entorn. Administració de perfils d’usuaris. Administració remota del servidor i dels seus recursos tècnics. Administració global dels continguts dels cursos. Modificació de paràmetres de portada, accés, validació, seguiment, estadístiques... 20
 11. 11. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus d’usuari: cap d’estudis (creador de cursos) Són professors dels cursos que creen. Creació de cursos. Configuració dels paràmetres generals del curs. Gestió de matriculacions i baixes dels alumnes en el curs. 1 o 2 caps d’estudi Assignació dels tutors al curs o cursos que els correspongui. Resolució de dubtes administratius tant d’alumnes com de tutors. 21 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus d’usuari: tutor o professor Només poden treballar en els cursos que tinguin assignats. Modificació dels paràmetres del curs. Creació i publicació de continguts educatius, activitats i exàmens. 1 o varis professors per Gestió de continguts educatius segons el perfil dels alumnes. curs Creació de grups i organització d’activitats per grup. Avaluació i correcció d’activitats. Seguiment dels alumnes. Interacció amb els alumnes a través de missatges, xats, fòrums, etc. Tipus d’usuari: professor no editor Suport al professor titular. Resposta a les consultes sobre el funcionament de l’entorn. Proposició i desenvolupament de temes, donar el seu punt de vista. 22
 12. 12. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Tipus d’usuari: alumnes Realització de les activitats formatives a distància. Accés a continguts web i consulta de la informació disponible en el campus. Realització d’activitats d’avaluació i autoavaluació. 1 o varis alumnes per curs Interacció amb el tutor i la resta d’alumnes mitjançant les eines de comunicació síncrones i asíncrones. Seguiment individual de les avaluacions realitzades pel professor/tutor. Introducció de dades dins del seu perfil perquè la resta de companys el coneguin millor. Retroalimentació del procés formatiu. 23 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Crear un curs 24
 13. 13. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Crear un curs 25 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Crear un curs 26
 14. 14. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris dins d’un curs: assignar rol 27 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris dins d’un curs: fitxa de perfil 28
 15. 15. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Usuaris dins d’un curs: grups i agrupaments Grups separats o visibles (és convenient forçar la gestió de grups). Un usuari pot estar en més d’un grup dins d’un curs. Podem crear cursos automàtics (organitzats per número d’usuaris). Si tenim grups separats, cada usuari interactuarà només amb els usuaris del seu grup. TUTOR 1 Contingut 5 Agrupament 1 USUARI 1 Contingut 6 USUARI 2 Per filtrar el contingut segons les persones (en fase experimental) USUARI 3 Grup 1 USUARi 4 Contingut 7 Agrupament Contingut 1 2 Contingut 8 Contingut 2 Mateix contingut, amb grups separats (no es veuen entre ells) Contingut 3 Contingut 4 TUTOR 2 USUARI 5 USUARI 6 Grup 2 USUARI 7 29 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: recursos vs. activitats 30
 16. 16. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: edició d’un recurs 31 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: activitats Activitat recent: mostra tots els canvis ocorreguts des de l’última vegada que es va accedir a la plataforma, incloent nous missatges, usuaris, etc. Xat: espai pel debat en temps real entre participants d’un curs. Consulta: el tutor pot realitzar una pregunta amb una sèrie d’opcions, de les que els alumnes n’elegiran una. Útil per conèixer ràpidament el sentiment del grup sobre algun tema o permetre eleccions per part del grup. Qüestionari: configurar una seqüència de preguntes. Les preguntes poden ser: opció múltiple, verdader/fals, respostes curtes i models complexos. Cada intent es qualifica automàticament i el tutor pot decidir mostrar o no la qualificació o les respostes correctes als alumnes una vegada realitzada l’avaluació. Diari/blog: serveix per proposar als alumnes una reflexió sobre algun tema de manera que puguin respondre i modificar les esmentades respostes al llarg de tot el procés formatiu. Fòrum: és aquí on es desenvolupen la major part dels debats de l’acció formativa. Permet l’avaluació de cada participació pel tutor. Els alumnes poden rebre una còpia de cada missatge a la seva bústia de correu electrònic. Glossari: permet la creació d’un glossari de termes de forma conjunta pel tutor i els alumnes. 32
 17. 17. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: activitats Taller: possibilita el treball en grup per aquelles activitats proposades pel tutor que s’han de desenvolupar en grup. És complexe de muntar però molt útil per treballs col.laboratius. Tasca: ofereix la possibilitat d’assignar un treball o activitat als alumnes com ara assajos, projectes que han de publicar en un espai privat. Aquesta tasca és avaluable. Calendari: dates clau del curs, amb la seva corresponent activitat. Es converteix en una eina clau per l’autoplanificació del curs per a l’alumne. L’alumne pot editar el seu propi calendari o veure els esdeveniments que el professor o l’administrador del campus publiqui. Wiki: eina col.laborativa que permet als usuaris d’un curs on-line participar en la creació de continguts del curs. Bases de dades: útil per la creació de continguts estructurats. Avaluable per part del professor. 33 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: qüestionaris 34
 18. 18. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: qüestionaris 35 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: qualificació 36
 19. 19. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: informes 37 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: informes 38
 20. 20. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Curs: informes 39 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Moodle: altres característiques 40
 21. 21. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Moodle 2.0 41 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Annex (Què entenem per contingut) VÍDEOS/AUDIOS .htm .GIF .FLV WEB GRÀFICS .html .JPG (Vídeo de flash) .PNG .MOV .php .AVI/RMV .asp .PNG T .MP4/MPG .jsp .MP3 ANIMACIONS .SWF .JS .DOC TREBALL ALTRES .SVG .CSS .ODT .XML .PSD applet JAVA .FLA PDF 42
 22. 22. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Annex (Terminologia) Un paquet SCORM és un bloc de material web empaquetat de forma que segueix SCORM l’estàndard SCORM d’objetes d’aprenentatge. D’aquesta manera, un paquet (generalment una carpeta comprimida) es pot instal.lar en diferents campus mantenint les funcionalitats. Aquests paquets poden incloure pàgines web, gràfics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altre element que funcioni en un navegador web. El mòdul SCORM permet carregar fàcilment qualsevol paquet SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estàndard i convertir-lo en part d’un curs. EMBED És un codi que s’usa per afegir certs continguts de webs 2.0 en les nostres pàgines. Per exemple, afegir un vídeo de Youtube, una presentació de Slideshare... 43 Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Annex (Terminologia) RSS Llenguatge d’intercanvi. Normalment s’utilitza per publicar continguts d’un blog, notícies, enllaços... d’una pàgina web a una altra. És un mètode (que necessita un programa específic) que s’usa per pujar arxius als ordenadors FTP que estan conectats a internet per publicar els arxius. Un CMS (Content Management System) és un gestor de continguts. Una eina que permet crear i CMS modificar pàgines web de molts diversos tipus, gestionar usuaris, accions... LMS Un LMS (Learning Management System) és un gestor de continguts de formació. Permet crear pàgines web, continguts, cursos... SiFR és una tecnologia que permet representar tipus de lletra en pàgines web SiFR (normalment no es pot). CSS CSS és un arxiu que conté instruccions per mostrar tipus, colors i gràfics en una web. DNS DNS és una tecnologia que transforma les adreces d’internet: 212.1.14.14 a una adreça més assequible: http://www.web.com 44
 23. 23. Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Moodle. Funcionalitats bàsiques i aplicació Miguel Angel Muras 45

×