Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technical analysis 001

1,014 views

Published on

 • Login to see the comments

Technical analysis 001

 1. 1. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy NH P MÔN PHÂN TÍCH K THU T a Phân tích k thu t là m t môn ngh thu t, và Trader là ngh s ! a 1
 2. 2. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyGi i thi uTác gi Yoshihiro Tanaka (田中勝博),sinh năm 1964 là chuyên gia phân tíchk thu t, chuyên gia kinh t hàng ñ ut i Nh t b n. Năm 24 tu i, ông ñã gicương v thành viên h i ñ ng qu n trcông ty ch ng khoán BZM Futures(m t công ty con c a ngân hàngBarclays). Năm 1994, ông tham giathành l p công ty tư v n Fisco và hi nt i ho t ñ ng v i tư cách m t nhà tưv n ñ c l p. Ông ñã vi t khá nhi ucu n sách v th trư ng ch ng khoánvà xây d ng nên m t phương pháp ñ utư mang tên TANAKA. 2
 3. 3. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyChương I : NG D NG C A PHÂN TÍCH K THU T1. 3 căn b nh ph thu c l n làm gi m l i nhu n(1) B nh ph thu c ngư i khác : không t tin vào b n thân(2) B nh ph thu c vào thông tin(3) B nh ph thu c vào giao d ch : l y m c ñích là giao d ch hơn là ki m l inhu n Ph thu c giao d ch Ph thu c Ph thu c thông tin ngư i khác2. S khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ- ð u tư là ñánh giá s thay ñ i tăng trư ng ñ mua c phi u còn ñ u cơ là ñánhgiá s thay ñ i trong cung c u ñ ti n hành mua bán c phi u.- ð u tư là “vui” v i c phi u còn ñ u cơ là “vui” v i giá c phi u.- Nguyên t c cơ b n c a ñ u tư là “n m gi dài h n và phân tán r i ro”. Tuy nhiênth c t không có m y nhà ñ u tư th c hi n ñúng như v y. H u h t các nhà ñ u tưñ u nghĩ t i l i nhu n c a ngày mai hơn là l i nhu n c a 1 năm sau. N u như v y,nh ng ngư i này ph i ñư c g i là nh ng nhà ñ u cơ.3. 3 phương pháp phân tích chính- Phân tích cơ b n(fundamental analysis) : phân tích tình hình kinh t , chính tr ,ngành(vĩ mô) và phân tích tình hình c a các doanh nghi p riêng(vi mô)- Phân tích k thu t(technical analysis) : s d ng toán th ng kê ñ phân tích sbi n ñ ng c a giá trong quá kh . 3
 4. 4. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy- Giác quan th 6 : sáng ng d y, nhìn lên b u tr i xanh không g n mây, c m giácd ch u và trong lòng nghĩ r ng hôm nay ph i mua m t c phi u nào. Phân tích cơ b n ch n ra nh ng c phi u t t ñ ñ u tư Phân tích k thu t ch n ra th i ñi m ñ u tư Giác quan th 6 giúp hình thành c m h ng thành công4. 15 d ng (pattern)- T lúc mua c phi u ñ n khi bán có t t c 15 d ng. Khi mua(input) có 3 d ng vàkhi bán (output) có 5 d ng, t ng c ng 3 x 5 =15 d ng.- 3 d ng input là : mua dũng c m (mua khi giá ñang gi m), mua kỳ v ng (mua khigiá ñang ñi ngang) và mua ñu i (mua khi giá ñang tăng). H u h t th t b i c a cácnhà ñ u cơ là do mua dũng c m. Các nhà ñ u tư chuyên nghi p thư ng mua dũngc m nhưng cũng có nh ng trư ng h p th t b i do không ñoán ñúng ñáy.- 5 d ng output : sau khi mua giá gi m, sau khi mua giá tăng, sau khi mua giá ñingang, sau khi mua giá tăng r i gi m, sau khi mua giá gi m r i tăng5. Sai l m l n c a nhà ñ u tưNguyên t c cơ b n c a ñ u tư ch ng khoán là “mua r bán ñ t” nhưng l i có nhi unhà ñ u tư hi u nh m thành “c mua r thì có th bán ñư c ñ t” 4
 5. 5. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy6. 3 nguyên nhân gây l chínhNhà ñ u tư mua c phi u vì kỳ v ng th trư ng s tăng lên trong tương lai.Tuy nhiên th c t thì nhi u khi l i không ñúng như kỳ v ng. N u ta chi n th ngthì ph i có 1 ai ñó thua và th trư ng trong ng n h n là Zero sum t c là t ng th ngb i = 0.3 nguyên nhân chính d n t i s th t b i c a nhà ñ u tư là :- nh m v xu hư ng th trư ng (trend)- nh m v th i gian mua-bán(timing)- nh m v thông tinH u h t nh ng th t b i là b t ngu n t nguyên nhân ñánh giá sai v trend. Nhà ñ utư cho r ng c phi u s lên và mua vào, th c t sau ñó giá c phi u lên nhưng hl i cho r ng còn lên n a. ðáng ti c là giá c phi u ñã ñ t t i ñ nh và t t d c d nt i th t b i.7. Giá tăng là do ph n ng mua d ng dây chuy nN u xác ñ nh th i gian không chu n, mua c phi u vào th i ñi m cu i cùng c aph n ng dây chuy n thì dù cho c phi u c a công ty có ho t ñ ng t t ñ n ñâu,tri t lý kinh doanh có hay ñ n ñâu thì giá c phi u sau khi ch m ñ nh s t t d n.N u ñã m t ñi s h ng thú, ưa thích c a nhà ñ u tư thì c n ph i có m t kho ngth i gian ñ làm lành v t thương ñó. Vì v y m i có câu châm ngôn “ñ nh 3 ngày,ñáy 100 ngày” Nhà ñ u tư cá nhân Trader, nhà ñ u tư chuyên nghi p 5
 6. 6. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy8. ð u tư thu n xu th hay ñ u tư ngh ch xu th ?Hành ñ ng ñ u tư mua khi giá c phi u ñang gi m và bán ra khi giá ñang tăng g ilà ñ u tư ngh ch xu th . Hành ñ ng ñ u tư này là nguy hi m nh t b i vì ñ thayñ i xu hư ng(trend) thì c n ph i có các thông tin và năng lư ng tương ñ i. Hànhñ ng ñ u tư này ñi ngư c l i v i trend. Ngư c l i, ñi theo xu th c a trend (muakhi giá tăng, bán khi giá gi m) g i là ñ u tư thu n và là cách nghĩ cơ b n c aPTKT. - Phân tích trend : phương pháp ñánh giá xem giá tăng hay gi m - Phân tích cycle : phương pháp ñánh giá xem giá ñ t hay r - Phân tích cung c u : phương pháp ñánh giá ñ ưa thích - Phân tích patern : phương pháp d ñoán tương lai d a vào patern quá kh 6
 7. 7. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương II : PHÂN TÍCH TREND – PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ TĂNG HAY GI MLà phương pháp nh n ñư c s chú ý nhi u nh t trong các phương pháp phân tíchk thu t. Trong trư ng h p th trư ng ñang ñi ngang thì s d ng phương phápphân tích này không mang l i hi u qu . Khi ñó ph i s d ng phương pháp c achương 3.1. Trend và cycleTrend là bi u th xu hư ng mang tính dài h n c a th trư ng, cycle là bi u th stăng gi m trong ng n h n. Dù là trend tăng hay gi m thì cũng là t p h p c a cácdao ñ ng d ng sóng nh (cycle) . Nguyên t c cơ b n như sau : - Thu n theo trend hay n m b t cycle - Xem trend, ñ c cycle - Trend là dài h n, cycle là ng n h n - Trend là t ng th , cycle là b ph n - Không ñư c l n l n gi a trend và cycle2. Bình quân trư tLà phương pháp d ñoán xu hư ng th trư ng d a vào m i quan h gi a giá cphi u và giá tr bình quân (phương pháp Joseph Granville)Có 2 phương pháp bình quân trư t là bình quân trư t gi n ñơn (SMA) và bìnhquân trư t t tr ng (WMA)(1) Công th c tínha) Bình quân trư t gi n ñơn SMA (single moving average)SMAn = (giá tr 0 + giá tr 1 + … + giá tr n-1)/nb) Bình quân trư t t tr ng WMA(weight moving average)WMAn = (n*giá tr 1+(n-1)*giá tr 2 + … + 1*giá tr n-1)/(1+2+…+n)WMA g n v i giá tr hi n t i hơn SMA. 7
 8. 8. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Golden cross (d u hi u mua) : ñư ng SMA ng n h n xuyên t dư i lên trên ñư ng SMA dài h n. - Dead cross (d u hi u bán) : ñư ng SMA ng n h n xuyên t trên xu ng dư i ñư ng SMA dài h n.(2) Phương pháp Granvillea) Nh ng d u hi u mua :- ðư ng MA sau khi gi m b t ñ u ñi ngang ho c hư ng lên trên và ñư ng giá ñãvư t lên trên ñư ng MA.- ðư ng MA ñang hư ng lên trên nhưng ñư ng giá l i c t xu ng phía dư i ñư ngMA.- ðư ng MA ñang hư ng lên trên, ñư ng giá n m trên ñư ng MA và gi m xu ngdư i nhưng không vư t qua ñư ng MA mà l i quay ñ u tăng.- ðư ng MA ñang gi m, ñư ng giá cũng ñang gi m trư t ra xa ñư ng MA (ñ ochi u t ñ ng ng n h n)b) Nh ng d u hi u bán :- ðư ng MA sau khi tăng thì b t ñ u chuy n sang ñi ngang ho c gi m và ñư nggiá n m c t xu ng phía dư i ñư ng MA.- ðư ng MA ñang gi m mà ñư ng giá l i c t lên phía trên ñư ng MA.- ðư ng MA ñang có xu hư ng gi m, ñư ng giá n m dư i ñư ng MA và ñã tăngnhưng không vư t qua ñư c ñư ng MA mà l i ti p t c gi m.- ðư ng MA ñang tăng, ñư ng giá cũng ñang tăng và vư t xa ñư ng MA (ñi uch nh trong ng n h n).3. H th ng kênh (chanel system)- ðư ng gi i h n trên : bình quân giá cao nh t c a N ngày- ðư ng gi i h n dư i : bình quân giá th p nh t c a N ngàyCác d ng ñư ng chanel system là Bollinger band, Volatility system,…Thông thư ng ngư i ta thư ng ch n N = 10 8
 9. 9. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyNguyên lý c a chanel system là n m trong chân lý c a trend. Chân lý c a trend t clà “n u không vư t qua giá cao nh t thì không còn ñ ng l c tăng, n u khôngrơi dư i giá th p nh t thì không còn ñ ng l c gi m” mua bán - N u giá vư t quá giá tr bình quân c a giá cao nh t trong 10 ngày phát sinh trend tăng d u hi u mua. - N u giá gi m quá giá tr bình quân c a giá th p nh t trong 10 ngày phát sinh trend gi m d u hi u bán4. ð u tư ng n h n hay dài h n là do th trư ng quy t ñ nh ch khôngph i nhà ñ u tưM c ñích c a nhà ñ u tư là tăng l i nhu n ch không ph i là n m gi c phi u dàih n. Chưa ch c n m gi c phi u dài h n ñã là ñi u ki n tuy t ñ i ñ nâng cao l inhu n.Nhi u nhà ñ u tư nói là s n m gi c phi u 3 năm. Sau khi mua ñư c 1-2 tháng,xu t hi n nh ng thông tin t t kéo giá c phi u tăng g p 2 l n, nhà ñ u tư s m mcư i và ti p t c n m gi . Nhưng ngư c l i, n u xu t hi n nh ng thông tin x u nhưcông ty làm ăn thua l , s p phá s n thì ña s nh ng nhà ñ u tư ñó s v i vàng bánngay c phi u ñ gi m thi u t n th t.Tóm l i, nhà ñ u tư ph i ñi theo xu hư ng c a th trư ng thì m i t n t i . 9
 10. 10. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy5. Bollinger band(1) Phương pháp l p bollinger bandUpper band = MA + (STD_DV*W)Lower band = MA - (STD_DV*W)Giá ñ i di n (typical price) = (giá l n nh t+giá nh nh t+giá ñóng c a)/3MA = bình quân trư t N ngày c a giá ñ i di nSTD_DV = ñ l ch chu n trư t N ngày c a giá ñ i di nW=h sPhương pháp l p Bollinger band r t gi ng v i ñư ng bao (envelope) c a bìnhquân trư t. ðư ng bao (Envelope) là l y SMA làm chu n r i v 2 ñư ng trên dư icách SMA 1 kho ng c ñ nh.Như v y, n u th trư ng bi n ñ ng l n thì ñ r ng c a band s l n và ngư c l ikhi th trư ng không dao ñ ng thì ñ r ng c a band s h p.V lý thuy t thì nên mua khi ñư ng giá ch m band dư i và bán khi giá ch m bandtrên.6. Pivot (Reaction trend system)(1)Phương pháp l p PivotP = pivotH = giá cao nh t c a ngày hôm trư cL = giá th p nh t c a ngày hôm trư cC = giá ñóng c a ngày hôm trư cP = (H+L+C)/3D1 = H – PD2 = P – LD3 = H – LB1 = P – D1 = 2P – HB2 = P – D3 = P – H + LS1 = P + D2 = 2 P – L 10
 11. 11. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyS2 = P + D3 = P + H – LHBOP(hight break out point) = 2P – 2L + HLBOP(low break out point) = 2P – 2H + Lðư ng h tr : B1,B2ðư ng kháng c : S1,S2Phương pháp s d ng cơ b n là mua ñư ng h tr và bán ñư ng kháng c .LBOP và HBOP ñư c ñ nh nghĩa là ñi m phát sinh trend. N u giá vư t quá HBOPthì mua và xu ng dư i LBOP thì bán. N u kho ng cách gi a ñư ng kháng c vàñư ng h tr h p l i thì là d u hi u thay ñ i trend.(2) Quy t c l c (Filter rule)Quy t c này là : n u giá cp thay ñ i x% so v i ñáy/ñ nh g n nh t thì ti n hànhmua/bán x% bán mua x%7. Parabolic (SAR – stop and reverse : d ng và chuy n hư ng)SAR ngày hôm sau = SAR ngày hôm nay + h s gia t c*(giá tr m i – SAR ngàyhôm nay)Giá tr m i = giá cao nh t trong trend khi th trư ng ñi lên, giá th p nh t trongtrend khi th trư ng ñi xu ng 11
 12. 12. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy8. Trend và nguyên nhân mang tính th i vTrên th trư ng ch ng khoán luôn t n t i nh ng hi n tư ng b t thư ng (unnomaly)mà không th gi i thích m t cách h p lý. N m b t trư c ñư c nh ng hi n tư ngnày là ñi u h t s c quan tr ng trong vi c xác nh n trend. Lưu ý : nh ng th ng kêdư i ñây ch áp d ng cho th trư ng ch ng khoán Nh t b n. (1) Tháng 1 – rocket start : các th trư ng ch ng khoán trên th gi i, nhi u trư ng h p là giá ch ng khoán tăng trong tháng 1. ði u này là do s kỳ v ng c a các nhà ñ u tư vào m t năm m i. Thông thư ng n u tháng 1 mà tăng thì trong năm ñó s có xu hư ng tăng và ngư c l i. (2) Tháng 2 – Nibbachi (28) : kinh t trong tháng 2 và tháng 8 thư ng d m chân t i ch nên tình hình trên th trư ng ch ng khoán cũng m ñ m. (3) Tháng 3 : phá v th cân b ng, quy t toán cu i năm, ñ ng yên lên giá (4) Tháng 4 : bư c vào m t năm tài chính m i, ti n ch y vào nhi u. Thông thư ng tháng 4-6 là th i ñi m tuy t v i ñ ñ u tư. (5) Tháng 5 : golden week, báo cáo k t qu kinh doanh. (6) Tháng 6 : giá tăng trong tháng 6 thư ng là do nguyên nhân cung c u (7) Tháng 7 : S ph c h i c a mùa hè, m t tháng ñ y nh ng b t ng . (8) Tháng 8 : tháng ngh l , th trư ng ít giao d ch. (9) Tháng 9 : kh ng b , ñ i sách gi m thu , ñ u tư kém hi u qu , ñ ng yên lên giá (10) Tháng 10 : Black Monday. Ám nh v ngày th 2 ñen t i v n còn trong tâm trí nhà ñ u tư nên trong tháng này th trư ng v n ti p t c m ñ m (kéo dài t tháng 8). Tuy nhiên tháng 10 cũng là tháng mà th trư ng có nh ng bi n ñ ng l n. (11) Tháng 11 : b t ñ u chi n d ch kinh doanh cho l giáng sinh. Th trư ng chuy n sang m t xu hư ng m i, cơ h i ñ ñ u tư. (12) Tháng 12 : các qu chu n b khóa s cu i năm và tri n v ng cho m t năm m i nên ít có trư ng h p gi m giá. 12
 13. 13. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương III : PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ GIÁ CAO HAY TH P - PHÂN TÍCH CYCLE1. N m b t phương pháp mua bán ngh ch xu th(1) Phương pháp ñ c sóng ng n h nNhư ph n trư c ñã nói : trong trend có nhi u sóng (cycle) và các sóng ñó có thlà tăng ho c gi m. Phương pháp phân tích k thu t trong chương này thư ng ñư cg i là “phương pháp mua bán ngh ch”, t c là mua khi giá gi m và bán khi giá tăng.Tuy nhiên khi th trư ng ñang có m t xu hư ng r t m nh thì phương pháp nàykhông s d ng ñư c. Ví d khi th trư ng ñang có xu hư ng gi m m nh mà l imua vào giá r thì cũng không th mang l i l i nhu n như mong mu n.(2) 4 quan h gi a trend và cycle- Trend tăng, cycle tăng- Trend tăng, cycle gi m- Trend gi m, cycle tăng- Trend gi m, cycle gi mTrong 4 quan h trên thì quan h 1 và 3 là ít r i ro và có nhi u cơ h i. Ngư c l iquan h 2 và 4 thì có nhi u r i ro.2. Ch s tính phương hư ng (DMI : directional movement index)+DI = (T ng +DM c a 14 ngày qua)/(T ng TR c a 14 ngày qua)-DI = (T ng -DM c a 14 ngày qua)/(T ng TR c a 14 ngày qua)ADX = T ng DX c a 9 ngày qua+DM = giá max hôm nay – giá max hôm qua-DM = giá min hôm qua – giá min hôm naySo sánh +DM và –DM, giá tr nh hơn l y = 0, n u 2 giá tr b ng nhau thì khôngl y b ng 0 mà l y nguyên giá tr ñó. N u +DM(hay-DM) là s âm thì l y b ng 0.TR = Max(giá max hôm nay – giá min hôm nay, giá max hôm nay – giá ñóng c ahôm qua, giá ñóng c a hôm qua – giá min hôm nay) 13
 14. 14. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyDX = │(+DM) – (-DM) │:│(+DM) + (-DM) │+DI là bi u th kh năng giá tăng, -DI là bi u th kh năng giá gi m, ADX là bi uth ñ m nh c a trend ch không bi u th tính phương hư ng c a trend - N u +DI và ADX cùng tăng t c là th trư ng ñang có xu th tăng m nh - N u +DI tăng mà ADX không tăng m y t c là th trư ng có xu th tăng y u - N u -DI và ADX cùng tăng t c là th trư ng ñang có xu th gi m m nh - N u ADX ñang m c th p, t c không có rõ tính trend thì ñây là cơ h i t t ñ ti n hành “mua bán ngh ch” - N u +DI tăng vư t qua –DI thì là d u hi u t t ñ mua. Ngư c l i n u –DI tăng vư t qua +DI t c là d u hi u bán. - N u ADX vư t qua ñ nh chuy n t tăng sang gi m và kho ng cách gi a +DI và –DI ngày m t h p l i t c là d u hi u k t thúc trend.3. ðư ng tâm lý Psycological line= 100% * s ngày giá tăng hơn ngày hôm trư c trong vòng 12 ngày / 12 ngày(n u giá không ñ i cũng tính là giá tăng)N u ch s này >=75%(9 tăng 3 gi m) t c là ñang ñư c mua vào nhi u.N u ch s này <=25%(9 gi m 3 tăng) t c là ñang ñư c bán ra nhi u.4. Oscillator (Dao ñ ng)= (giá max trong vòng N ngày – giá ñóng c a hôm nay)/( giá max trong vòng Nngày - giá min trong vòng N ngày)ði n hình c a Oscillator là R% c a William.R% = (giá max – giá m c a + giá min – giá ñóng c a)/2*(giá max – giá min)N u R <20% là d u hi u ñư c mua vào nhi u, n u R>80% là d u hi u b bán ranhi u. 14
 15. 15. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy5. ð nh nghĩa ñ u tư và ñ u cơðây là m t ch ñ ñã có t r t lâu và không th có m t ñ nh nghĩa chính xác choñ u tư và ñ u cơ. Không th nghĩ m t cách ñơn thu n r ng ñ u tư là n m gi dàih n và ñ u cơ là n m gi ng n h n b i vì có nh ng ngư i ban ñ u xác ñ nh muac phi u ñ n m gi dài h n nhưng khi có nh ng thông tin t t, giá c phi u tănglên thì l p t c bán ra ki m l i. - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là th i gian n m gi . - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là phương pháp phân tích. - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là hình th c giao d ch.Có m t ñ nh nghĩa thư ng ñư c s d ng là : “ñ u tư là kỳ v ng vào c t c cònñ u cơ là kỳ v ng vào capital gain (chênh l ch giá).Nhà ñ u tư kỳ v ng vào vi c sinh l i t công ty còn nhà ñ u cơ kỳ v ng vào vi csinh l i t giá c phi u.Phương pháp ñ u tư “n m gi dài h n và phân tán r i ro” ch phát huy hi u qukhi n n kinh t ñang phát tri n. Tuy nhiên, trong th i kỳ kinh t suy thoái thì ñâylà phương pháp ñ u tư r i ro nh t.6. Ch báo RSI (Relative strenght index)ðây là ch báo ñi n hình c a phương pháp phân tích dao ñ ng ñư c nhi u ngư is d ng.RSI = A/(A+B)A = trung bình ph n tăng giá ñóng c a trong N ngày giá lênB = trung bình ph n gi m giá ñóng c a trong N ngày giá xu ngðánh giá RSI b ng 4 cách sau.(1) ðánh giá b ng tiêu chu nRSI d ch chuy n t 0 ñ n 100, n u RSI>70 t c là giá c phi u ñang m c cao và<30 t c là giá c phi u ñang m c th p. Tuy nhiên r t khó có th ñánh giá RSIch b ng tiêu chu n này. 15
 16. 16. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy (%) 80 D u hi u bán 70 60 Swing 40 D u hi u mua 30 20(2) ðánh giá b ng phương hư ng c a RSI- Cho dù th trư ng ñang có xu hư ng ñi ngang ho c gi m mà RSI l i có xu hư ngñi lên thì nhi u kh năng th trư ng s ñ o chi u ñi lên.- Cho dù th trư ng ñang có xu hư ng ñi ngang ho c tăng mà RSI l i có xu hư ngñi xu ng thì nhi u kh năng th trư ng s ñ o chi u ñi xu ng(3) ðánh giá b ng hình d ngð c bi t khi RSI l n hơn 70 ho c nh hơn 30 mà có hình ch V ngư c/xuôi thì làd u hi u ñ ti n hành mua bán.(4) Hi n tư ng ngư c chi u gi a th trư ng và RSIa. Hi n tư ng ngư c chi u th trư ng ñi lên : nên bán khi- giá c phi u ñ t giá tr max m i- RSI >70- RSI ko ñ t giá tr max m ib. Hi n tư ng ngư c chi u th trư ng ñi xu ng : nên mua khi- giá c phi u ñ t giá tr min m i- RSI <30- RSI ko ñ t giá tr min m i 16
 17. 17. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy7. Ch báo StochasticsK% = (giá ñóng c a ngày hôm nay – giá min trong N ngày)/(giá max trong Nngày – giá min trong N ngày)D% = bình quân trư t trong M ngày c a K%Slow D% = bình quân trư t trong Y ngày c a D%Thông thư ng giá tr c a N,M,Y là (14,3,3) ho c (9,3,3)RSI ñư c tính toán d a trên cơ s là ph m vi bi n ñ ng giá còn Stochastics ñư ctính toán t s chênh l ch giá nên Stochastics ph n ng nh y c m v i s bi nñ ng c a giá hơn là RSID u hi u mua bán t ñư ng K% và D% : - d u hi u mua là ñư ng K% và D% ñ u n m dư i 25% : golden cross - d u hi u mua là ñư ng K% và D% ñ u n m trên 75% : dead cross - b qua d u hi u l n ñ u và chú tr ng t i d u hi u l n 2, l n 3 17
 18. 18. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương IV : PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ ð YÊU THÍCH - PHÂN TÍCH CUNG C U1. 3 nguyên nhân chính làm giá bi n ñ ng3 nguyên nhân chính làm giá bi n ñ ng là : thông tin, cung c u và bi n ñ ng giá(bi n ñ ng do chia tách c phi u)Có r t nhi u nhà ñ u tư nh y c m v i “thông tin” nhưng th c t là n u ch có“thông tin” thì tuy t ñ i không th sinh ra l i nhu n. N u nguyên nhân gây bi nñ ng giá là 100% thì 10% là do thông tin, 20% là do xu hư ng và 70% là do cungc u. Xu hư ng ñây nghĩa là b u không khí c a toàn b th trư ng.Có r t nhi u nhà ñ u tư sa ñà vào vi c tìm ki m thông tin mà không bi t r ng cóñ n 60% lư ng thông tin khi ñ n tay mình thì ñã ñư c ph n ánh vào giá hi n t i vàñã tr thành thông tin cũ.2. 10 nguyên nhân chính làm tăng giá c phi u- Nhà ñ u tư nư c ngoài mua c phi u : tuy nhiên c n lưu ý r ng không ph i nhàñ u tư nư c ngoài luôn luôn ñúng.- C i thi n nguyên nhân cung c u- Làm giá c a gi i ñ u cơ- K t qu kinh doanh t t hơn- Lên c p (ratting up) trong ñánh giá c a gi i phân tích ch ng khoán : tuy nhiênnguyên nhân này cũng ch có th làm giá tăng lên 3 ngày- PR c a gi i media : cũng ch lên ñư c 3 ngày- nh hư ng t nư c ngoài- Nguyên nhân cá bi t : công ty tham gia vào các lĩnh v c m i, d án m i- Ch quan : ch vì nghĩ giá lên nên mua- Ph n ng ngư c v i thông tin x u 18
 19. 19. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy3. Phân tích kh i lư ng giao d ch, bình quân trư t kh i lư ng giao d ch(1) giá c phi u và kh i lư ng giao d ch, 6 d ngPhân tích kh i lư ng giao d ch h t s c quan tr ng b i vì ho t ñ ng c a nhà ñ u tưñư c ph n ánh vào kh i lư ng giao d ch. ð c trưng c a kh i lư ng giao d ch làtrong th trư ng tăng thì kh i lư ng giao d ch cũng tăng và ngư c l i. Có 6 d ngquan h gi a giá c phi u và kh i lư ng giao d ch như sau : - Kh i lư ng giao d ch và giá c phi u ñ u ñ t ñ nh - Sau khi kh i lư ng giao d ch ñ t ñ nh thì trong vòng 10 ngày giá c phi u cũng ñ t ñ nh. - Kh i lư ng giao d ch sau khi ñ t ñ nh thì giá tăng nhanh. - Kh i lư ng giao d ch và giá c phi u ñ u ch m ñáy. - Sau khi kh i lư ng giao d ch ch m ñáy thì trong vòng 10 ngày giá c phi u cũng ch m ñáy. - Kh i lư ng giao d ch sau khi ch m ñáy thì giá gi m nhanh.Dù trong trư ng h p nào thì n u kh i lư ng giao d ch tăng nhanh cũng c n h t s cchú ý, ñây chính là d u hi u cho th y s p ch m ñ nh ho c ñáy.(2) S d ng ñư ng bình quân trư t kh i lư ng giao d cha. Phương pháp s d ng trong ng n h n :- ðư ng kh i lư ng giao d ch tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi umua- ðư ng kh i lư ng giao d ch gi m nhanh, vư t dư i ñư ng MA(5) là d u hi ubánb. Phương pháp s d ng trong giao d ch dài h n :- ðư ng MA(5) tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u mua- ðư ng MA(5) gi m nhanh, vư t dư i ñư ng MA(25) là d u hi u bán4. Phân tích giá tr giao d chCũng gi ng như phương pháp phân tích kh i lư ng giao d ch.a. Phương pháp s d ng trong ng n h n : 19
 20. 20. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy- ðư ng giá tr giao d ch tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u mua- ðư ng giá tr giao d ch gi m nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u bánb. Phương pháp s d ng trong giao d ch dài h n :- ðư ng MA(5) tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u mua- ðư ng MA(5) gi m nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u bán5. Phân tích kh i lư ng giao d ch theo t ng m c giáN u phát sinh nh ng bi n ñ ng cách xa m c giá có kh i lư ng giao d ch l n thì cókh năng th trư ng s bi n ñ ng l n.6. OBV (On Balance Volume)Trư c h t ñ nh 1 ngày làm chu n và l y OBV c a ngày này = 0.N u giá ñóng c a c a ngày hôm nay cao hơn hôm qua thì OBV hôm nay = kh ilư ng giao d ch hôm nay + OBV hôm qua.N u giá ñóng c a c a ngày hôm nay th p hơn hôm qua thì OBV hôm nay = OBVhôm qua - kh i lư ng giao d ch hôm nay.N u giá ñóng c a c a hôm nay = hôm qua thì l y OBVhôm nay = OBV hôm qua.Ý nghĩa ñây là coi kh i lư ng giao d ch c a ngày giá tăng là “kh i lư ng giaod ch mua” và kh i lư ng giao d ch c a ngày giá gi m là “kh i lư ng giao d chbán” và so sánh bên mua v i bên bán.Phương pháp phân tích OBV này cũng do Granville sáng t o ra. Cách nghĩ cơ b nlà bi n ñ ng c a kh i lư ng giao d ch có khuynh hư ng ñi trư c so v i giá cphi u. N u OBV tăng t c là ñang có khuynh hư ng mua vào và n u OBV gi mt c là ñang có khuynh hư ng bán ra.7. ðư ng cong ngư c chi u kim ñ ng hð c trưng c a ñư ng cong này là v trên h tr c t a ñ l y tr c tung là giá cphi u và tr c hoành là kh i lư ng giao d ch. 20
 21. 21. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyGiá c phi u Chuy n âm (5) Tín hi u bán Mua ñu i, bán non (6) (4) Bán m nh (7) (3) Mua m nh (8) (2) Bán ñu i, mua non (1) Tín hi u mua Chuy n dương Kh i lư ng giao d ch (1) giá cp ñang m c th p nhưng kh i lư ng giao d ch b t ñ u tăng. ðây ñư c coi là d u hi u chuy n dương và là ñi u ki n ñ mua vào. (2) kh i lư ng gd và giá cp ñ u tăng. ðây ñư c coi là d u hi u mua. (3) Giá cp tăng nhưng kh i lư ng gd không thay ñ i m y. D u hi u mua m nh. (4) Giá cp tăng nhưng kh i lư ng gd gi m d n. D u hi u mua ñu i và n u có lãi thì b t ñ u bán non. (5) Giá cp ng ng tăng, kh i lư ng gd ti p t c gi m. ðây là d u hi u chuy n âm và hình thành ñi u ki n ñ bán ra. (6) C kh i lư ng gd và giá ñ u gi m. ðây là d u hi u bán ra. (7) Giá cp ti p t c gi m, kh i lư ng gd không có d u hi u tăng. D u hi u bán ra m nh. (8) Giá cp ti p t c gi m nhưng kh i lư ng gd b t ñ u tăng tr l i. Thay vì bán ñu i thì nên mua non. Thông qua vi c nghiên c u hình bát giác này có th hi u ñư c tâm lý nhà ñ u tư như sau: 21
 22. 22. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Khi th trư ng b t ñ u tăng thì các nhà ñ u tư còn ñang trong giai ño n nghi ng nên kh i lư ng giao d ch ít. Tuy nhiên n u giá ti p t c tăng thì tâm lý b t an c a nhà ñ u tư ngày m t gi m d n t i kh i lư ng gd tăng theo. - Khi th trư ng ñ t ñ nh thì ña s nhà ñ u tư ñ u c m th y l c quan. - C ng thêm v i tuyên truy n c a báo chí nên càng có thêm nhi u ngư i tham gia, nhi u ngư i mua và kh i lư ng gd ñ t max. - Tuy nhiên khi giá cp ñ t ñ nh và b t ñ u gi m thì tâm lý b t an c a nhà ñ u tư ngày m t tăng d n t i kh i lư ng gd gi m cùng v i giá. - Khi tâm lý b t an lên t i ñ nh thì kh i lư ng giao d ch l i tăng và giá cp ch m ñáy ñ chu n b chu kỳ m i.8. Ch s tăng gi m giáCh s = T ng s cp tăng giá trong 25 ngày/T ng s cp gi m giá trong 25 ngày100% là giá tr trung l p, vư t quá 120% t c là th trư ng ñang nóng và dư i 70%t c là th trư ng ñang m ñ m.9. ð l ch chu n (Volatility)ð l ch chu n σ = 0.601*ln(Ht/Lt)*√250250 t c là 250 ngàyHt = giá cao nh t trong ngàyLt = giá th p nh t trong ngày - trong nhi u trư ng h p, Volatility thư ng gi m trư c giá - n u giá ñang m c cao mà Volatility gi m thì c n xem xét bán ñi9. Th trư ng không liên quan t i suy nghĩ c a b n thân3 ñ ng thái và th i ñi m s quy t ñ nh l i nhu n : (bán/mua/ngh )*th i ñi m = t n l iV y thì hành ñ ng bán/mua/ngh ñư c quy t ñ nh b i cái gì? Thông thư ng làñư c quy t ñ nh b i phân tích cơ b n(fundamental) 22
 23. 23. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyNhư v y fundamentals analysis = bán/mua/nghTa ñã bi t, xác ñ nh th i ñi m = technical analysis. Ngoài ra, tr c giác b n thâncũng h t s c quan tr ng. N u m t bu i sáng ng d y, tâm lý c m th y tho i mái vàth i ti t th t ñ p khi n ta có c m giác hôm nay th trư ng s lên. T c là th i ñi m= technical analysis + giác quan th 6.Tóm l i ta có công th c : l i nhu n = fundamentals analysis*( technical analysis+ giác quan th 6)Tuy nhiên n u ch d a vào công th c trên thì cũng không th giúp ta ki m ñư cl i nhu n. Th trư ng không ph thu c vào b n thân ta nghĩ gì mà nó ph thu cvào ngư i khác nghĩ gì. Do ñó ñ chi n th ng trên th trư ng thì v n ñ khôngph i là ta nghĩ gì mà suy ñoán xem ngư i khác nghĩ gì. T c là ph i ñoán ñư c xuhư ng c a th trư ng.Như v y, công th c cu i cùng s là :Profit = fundamentals analysis*( technical analysis + giác quan th 6)*trend 23
 24. 24. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương IV : D ðOÁN TƯƠNG LAI D A VÀO CÁC PATERN TRONG QUÁ KH1. ð th n n (Candle chart)Là phương pháp phân tích k thu t mà Nh t b n h t s c t hào. Vào gi a th k18, ông Honma là m t nhà ñ u tư ñã r t thành công trên th trư ng g o Osaka.Ông ñã vi t ra cu n “Ngũ pháp Sakeda” trong ñó có gi i thi u v phương phápphân tích hình n n. Hơn 200 năm sau, phương pháp này ñã ñư c c th gi i bi tñ n như là m t phương pháp phân tích bi u th s bi n ñ ng c a th trư ng.(1) Cùng tìm ra các ki u paternCách bi u th ñ th hình n n là n u giá ñóng c a > giá m c a thì s v hình n ntr ng (ñư ng dương) và ngư c l i là hình n n ñen (ñư ng âm) Giá cao nh t Giá ñóng c a Giá m c a Giá th p nh t Giá th p nh t Giá cao nh tGiá mc a Giá ñóng c a Giá th p nh t 24
 25. 25. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyCác ño n th ng m c trên n n g i là râu, râu n m trên g i là râu trên, râu n m dư ig i là râu dư i.ð th hình n n có nhi u lo i : ñ thì ngày, ñ th tu n, ñ th tháng, ñ th năm,..(2) Ngũ pháp SakedaCơ b n c a phương pháp phân tích ñ th n n là ngũ pháp Sakeda. Sakeda ñư cbi t ñ n v i tư cách là m t c ng xu t g o n i ti ng th i Eñô, là nơi Honma ñã sinhra.9 ki u cơ b n và 19 ki u ng d ng c a ñ th n n.9 ki u cơ b n ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ðư ng ñ i ñ i âm ti u âm ti u dương âm dương âm ñ ng dương dương chi u chi u chi u chi u s trên trên xu ng xu ng R t R t Cân Cân Y u Y u M nh M nh D u m nh y u b ng b ng hi u y u m nh chuy n ñ i19 ki u ng d ng k t h p âm dương : lư c d ch (nhà ñ u tư có th nghiên c utrong các tài li u khác v candle chart).(3) Râu trênKhi th trư ng ñang tăng mà xu t hi n râu trên t c là d u hi u ñã g n t i ñ nh. Râutrên t c là ph n chênh l ch gi a giá cao nh t và giá ñóng c a ho c gi a giá caonh t và giá m c a. Càng vào ñ n ph m vi ñ nh thì râu trên càng có xu hư ng dài 25
 26. 26. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huyra, t c là áp l c bán ra ngày m t gia tăng. Ngư c l i n u xu t hi n râu dư i t c làñã g n t i ñáy, râu dư i càng dài thì s c c u càng m nh.(4) Tình tr ng viên b t l cTh trư ng sau khi tăng nóng mà rơi vào tình tr ng viên b t l c t c là d u hi u c as s t gi m. nh ng c phi u ñư c gi i thi u, ñư c lăng xê qua media là nh ng cphi u d quan sát th y hi n tư ng này nh t. Viên b t l c(5) Ch th pgiá cao nh t > giá m c a = giá ñóng c a > giá th p nh tTrong nhi u trư ng h p ñây là d u hi u ñ o chi u c a th trư ng ho c th trư ngs tăng nhanh hơn hay gi m m nh hơn. Tiêu chu n ñ ñánh giá ch th p n mkh i lư ng giao d ch. N u xu t hi n ch th p cùng kh i lư ng giao d ch tăngm nh t c là d u hi u c a s ñ o chi u, n u không th trư ng v n ti p t c duy trìtr ng thái hi n t i.(6) Chim 3 cánhN u có 3 ñư ng âm xu t hi n trong ph m vi ñ nh thì g i là chim 3 cánh. ðây làd u hi u c a xu hư ng gi m giá. 26
 27. 27. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy2. Phân tích xu hư ng (trend)Cho ñ n nay, ñã có r t nhi u ngư i nghiên c u trend và cycle trong phân tíchch ng khoán. M t trong nh ng phương pháp phân tích trend n i ti ng nh t làphương pháp phân tích d ng sóng Elliott.(1) L ch s và ñ c trưng c a phương pháp d ng sóng ElliottÔng t c a lý thuy t này là Ralph Nelson Elliott (1871-1948), k toán chuyên vrestaurant và ñư ng s t.Elliott ñã nh n ra r ng bi n ñ ng giá c phi u bình quân công nghi p Dow t o ram t xu hư ng có th phân bi t và có tính l p ñi l p l i. Tuy nhiên th i gian hìnhthành xu hư ng và ñ r ng c a bi n ñ ng không nh t thi t là s l p ñi l p l i.(2) Nguyên t c c a nguyên lý d ng sóng là DowNgư i ñ u tiên phát bi u r ng bi n ñ ng giá cp có hình d ng gi ng sóng bi n làCharles Dow. Ông cho r ng : trend chính trong 1 năm gi ng như th y tri u, trendbư c 2 trong vài tháng gi ng như sóng bi n còn nh ng trend nh gi ng như cácg n sóng. B ng vi c tính toán các ñi m cao nh t c a nh ng con sóng liên ti p thìcó th d ñoán ñư c phương hư ng c a th y tri u. Th trư ng tăng Sóng 1 tăng Thoát kh i s bi quan v giá c phi u Sóng 2 tăng C i thi n tình hình kinh t , tình hình kinh doanh c a DN Sóng 3 tăng Giá c phi u vư t quá giá tr th c Th trư ng gi m Sóng 1 gi m Bán tháo Sóng 2 gi m Tình hình kinh t , tình hình kinh doanh x u ñi Sóng 3 gi m ði m cao nh t (climax) 27
 28. 28. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyD a trên lý thuy t c a Dow, Elliott ñã nghiên c u m t cách chi ti t hơn và hoànthành lý thuy t d ng sóng Elliott.(3) Các ki u sóngTrong khi Dow cho r ng có 3 d ng sóng thì Elliott l i cho r ng có 8 d ng sóng v i5 sóng lên và 3 sóng xu ng. Ông coi 8 ñ t sóng này là 1 chu kỳ ñ phân tích thtrư ng.Trong 5 sóng lên thì sóng 1,3,5 là sóng m nh còn sóng 2,4 là sóng ñi u ch nh.Sóng 2 ñi u ch nh cho 1 và 4 ñi u ch nh cho 3. 3 sóng gi m là sóng A,B,C (5) (3) (B) (A) (1) (4) (2) (C) - Sóng lên 1 : quá trình t o cơ s , c c di n ñ o chi u t th trư ng ñi xu ng - Sóng ñi u ch nh 2 : ñi m k t thúc c a sóng ñi u ch nh 2 không th p hơn ñi m kh i ñ u c a sóng lên 1 - Sóng lên 3 : kh i lư ng giao d ch l n nh t, ph m vi tăng giá cao nh t, th i gian không ng n nh t - Sóng ñi u ch nh 4 : hình thành cân b ng d ng tam giác - Sóng lên 5 : ñ t tăng giá cu i cùng - Sóng gi m A : khó có th nghĩ là sóng ñi u ch nh trong xu th tăng 28
 29. 29. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Sóng gi m B: tăng l i do ñ o chi u mua nhưng không gi ñư c lâu mà l i chuy n sang sóng C - Sóng gi m C : xác nh n xu th gi m giá ñã rõ ràng(4) Tính ra giá tr m c tiêu d a vào dãy Fibonacci1,1,2,3,5,8,13,21,34,….ð c trưng c a dãy Fibonacci là : - Gía tr c a 1 s h ng = t ng 2 s h ng ñ ng trư c - B t kỳ m t s h ng nào cũng g n b ng 0.618 c a s h ng ti p theo - B t kỳ s h ng nào cũng g n b ng 1.618 c a s h ng ñ ng trư c - B t kỳ s h ng nào cũng g n b ng 0.382 c a s h ng ñ ng ti p theo cách ñó 2 v tríNh ng con s 0.618 hay 0.382 ñ u ñư c ng d ng vào r t nhi u lĩnh v c. Ví dñ d ñoán giá gi m ñ n m c nào thì ngư i ta cho r ng s gi m ñ n m c = 0.618so v i m c cao nh t ho c tăng ngư c tr l i 38.2% so v i m c gi m)(5) Trend paternN u quan sát ñ th thì th y có r t nhi u ki u patern. N i giá tr cao nh t hi n t iv i giá tr cao nh t trong quá kh , n i giá tr th p nh t hi n t i v i giá tr th p nh ttrong quá kh thì có th d ñoán ñư c th trư ng ñang có xu hư ng như th nào,biên ñ là bao nhiêu,…Dư i ñây là th ng kê m t s patern ph bi n. 29
 30. 30. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy D ng hình h p : cân b ng chính th ng D ng c r D ng c bay D ng tam giác cân D ng tam giác cân ngư c D ng tam giác hư ng xu ng D ng tam giác ngư c hư ng lên D ng tam giác hư ng lên D ng tam giác ngư c hư ng xu ng D ng cái nêm hư ng xu ng D ng cái nêm hư ng lên3. Market profileMarket profile là m t phương pháp phân tích th trư ng do Peter Steidlemayer ñưara vào năm 1981.(1) ng d ng ñ l ch chu nPhương pháp Market proflie là phương pháp phân tích ng d ng ñ l ch chu n.N u phân tích th trư ng b ng phương pháp này thì 60-70% c a t t c các ngàykinh doanh là có hình d ng c a ñ l ch chu n ñi n hình. 30
 31. 31. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy(2) Cách tínhB t ñ u t lúc m c a thì c 30 phút s thay ñ i ch cái và ghi l i kho ng giátrong 30 phút ñó.Ví d n u xét ch s bình quân Nikkei thì ta có b ng như sau.A 09:00 – 09:30B 09:30 – 10:00C 10:00 – 10:30D 10:30 – 11:00E 12:30 – 13:00F 13:00 – 13:30G 13:30 – 14:00H 14:00 - 14:30I 14:30 – 15:00N u trong cùng m t kho ng th i gian mà cùng m t m c giá ñư c giao d ch 2 l nthì cũng ch ghi 1 ch cái. Thông tin c n thi t ñ ti n hành phân tích này là giá l nnh t và nh nh t trong vòng 30 phút.Gía m c a và ñóng c a ñư c ghi b ng ch cái nh (a,j)(3) Gi i thích các t ng chuyên d ng- Mode : m c giá có kh i lư ng giao d ch l n nh t. Tuy nhiên do M , thông tinv kh i lư ng giao d ch theo t ng m c giá r t ít nên Nh t ngư i ta s l y m cgiá mà có nhi u ch cái nh t th i ñi m k t thúc m i ngày. N u có nhi u m c giácùng có kh i lư ng giao d ch l n nh t thì l y m c giá g n giá ñóng c a nh t làmMode.- Value area : kho ng giá l y Mode t p trung 70% kh i lư ng giao d ch trong ngàylàm trung tâm.- TPO(time price opportunity) : tình tr ng phân b ñơn v th p nh t ñư c s d ngtrên Profile. N u phát sinh TPO nhi u hơn dư i(trên) Mode thì bi u hi n thtrư ng c a phía mua(bán). 31
 32. 32. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy- Tail : 2 hay nhi u hơn ch cái không ch ng lên nhau phát sinh 2 ñ u Profile.- Initial range : kho ng giá trong vòng 1 ti ng tính t lúc m c a. Trong trư ngh p thông thư ng thì là kho ng A và BHình d ng c a th i ñi m k t thúc giao d ch trong ngày ñư c chia làm 3 d ngchính : - Normal day : phân b d ng ñi n hình (hình cái chuông) - Double distribution day : d ng 2 ñ nh - Trend day : hình d ng khi tăng ho c gi m(4) 5 phương pháp mua bán cơ b n1. Phá v Initial range(IR)Trư c khi b t ñ u giao d ch, n u ta bi t ñư c kho ng ñáy c a ñ l ch chu n thì skhông ph i v t v trong giao d ch. Trong kho ng giá A ch c ch n s bao g m cph m vi ñáy c a ñ l ch chu n. V m t kinh nghi m thì trong kho ng th i gian B,nhi u kh năng s hình thành 1 ph n c a ñáy. Vì v y, không quá l i khi cho r ngIR s quy t ñ nh ngày giao d ch ñó.Vào ngày Normal day, giao d ch thư ng ñư c th c hi n m c trên IR.Dù là Double distribution day hay là Trend day thì n u IR b phá v t c là d uhi u th trư ng chuy n sang m t m c m i. Mua th i ñi m giá vư t quá IR vàbán th i ñi m giá gi m quá IR(mua bán thu n)2. Xu t hi n tailTail ñư c ñ nh nghĩa là c c tr ñ l ch chu n s 3. Trong phân tích Market Profilethì s xu t hi n(hình thành) tail là h t s c quan tr ng. Tail t c là ch s khôngch ng trên ñó nên nh ng ngư i liên quan ñ n th trư ng thư ng không thích giaod ch kho ng giá ñó. T c là th trư ng s bi n ñ ng l n ngư c theo hư ng xu thi n tail, r t gi ng v i khái ni m “râu” trong candle chart.3. Phân tích TPO 32
 33. 33. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh HuyN u TPO c a m t ngày l y Mode làm trung tâm là 60:20 thì có th hi u r ng có60 ngư i mua và 20 ngư i bán(trên th c t thì có th s ngư i bán = s ngư i muanhưng ñây là cách ñ nh nghĩa trong phương pháp MP).Như v y, trong xu hư ng lên thì TPO phía mua s nhi u và trong xu hư ng gi mthì TPO phía bán s nhi u. B ng vi c quan sát khuynh hư ng này ta có th nh n ras chuy n hóa c a th trư ng.4. Quan h gi a Mode và 30 phút cu iTrư c khi th trư ng ñóng c a thì thư ng phát sinh nhi u c m xúc : s kỳ v ngcho ngày mai, ñi u ch nh position,.. nên giá thư ng bi n ñ ng l n.ð ng hư ng giá 30 phút cu i r t khó phân tích nhưng s bi n ñ ng giá trong 30phút này l i h t s c quan tr ng. N u coi Mode là giá chính th c cho ngày hôm ñóthì range trong 30 phút cu i s có 3 kh năng : - Mode và range I trùng nhau xu hư ng cân b ng - Mode > range I xu hư ng gi m - Mode < range I xu hư ng tăng5. D ch chuy n c a Value Area(VA)N u giá vư t quá giá tr max c a VA ngày hôm qua thì mua, ngư c l i vư t quágiá tr min c a VA ngày hôm qua thì bán. Có th d a vào s d ch chuy n c a VAñ d ñoán phát sinh trend gi ng như s phá v IR. Bi u ñ gi i thích 1 13410 I 13400 E F G I J 13390 E F G H I J 13380 B C D E F G H I j ← M o d e 13370 B C D E F G H I J 13360 B C D E H 13350 B C D E 13340 A B C E 33
 34. 34. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 13330 A B 13320 A B 13310 A B 13300 A - - - - - - - - - 13290 A Tail 13280 a ← g i á m c a 13270 A - - - - - - - - - Bi u ñ gi i thích 2 13250 I 13240 I 13230 I J 13220 I j ← g i á ñóng c a IJ--------gi i h n trên valua 13210 area 13200 H I J 13190 H 13180 E F G H 13170 E F G H 13160 E F G H 13150 E F G H 13140 D E F G H 13130 D E G 13120 D - - - - - - - 13110 D レッジ 13100 D 13090 D - - - - - - - 13080 C D 13070 B C D - - - - 34
 35. 35. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 13060 A B C ↑ 13050 A B C ABC--------gi i h n dư i value 13040 area 13030 a B C 13020 A B C 13010 A B C 13000 A B Initial range 12990 A B ↓ 12980 B - - - - - Cách l p MP 14100 A 14090 A 14080 A 14070 A 14060 A J 14050 A B G J 14040 A B C F G H j 14030 A B C E F G H I J 14020 A B C D E F G H I J 14010 A C D E G H I 14000 A C D E H I 13990 C D E I 13980 C D E 13970 D 35
 36. 36. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 14100 A 14090 a 14080 A 14070 A 14060 A J 14050 A B G J 14040 A B C F G H j 14030 A B C E F G H I J 14020 A B C D E F G H I J 14010 A C D E G H I 14000 A C D E H I 13990 C D E I 13980 C D E 13970 D 36

×