Niigmiin tuhai medleg-5

2,525 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Niigmiin tuhai medleg-5

  1. 1. Хичээлийн нэр:Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар В хот 1. Нээлттэй нийгэм бол хувь хүний эрх чөлөө ,үзэл санааны олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн, шүүмжлэлт болон ардчилсан үзэл өргөн дэлгэрсэн нийгэм юм. Нээлттэй нийгмийн тухай онолыг хэн боловсруулсан бэ? А.Ф.Тѐннис В.А.Гидденс С.К.Маркс D.К.Поппер Е.Аль нь ч биш 2. Угсаатны нийтлэгийн хэлбэрүүдэд хамаарахгүй өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Овог В.Үндэстэн С.Анги D.Угсаатан Е.Аймаг 3. Сэтгэхүйн хөгжлийн үе бүхэнд тэр үед хүнийг сургаж болох шинэ дадал бүрэлдэн тогтдог.Доорхи онолуудын алиных нь агуулгыг илэрхийлж байна вэ? А.Бие хүний хөгжлийн онол В.Зан суртахууны хөгжлийн онол С.Танин мэдэхүйн хөгжлийн онол D.Психоаналитик онол Е.Бүгд буруу 4. Аль нь зөв бодомж вэ? А.Нийгмийн институт нь нүдэнд үл харагдах тул хийсвэр ойлголт. В.Нийгмийн институт нь нийгэмд обьектив оршигч систем. С.Нийгмийн институт нь хүний сэтгэхүй ухамсраас хамааран оршдог. D.Нийгмийн институт нь эдийн засгийн амьдралын хүрээнээс хамааран оршигч систем . Е.Нийгмийн институт нь хүний хүсэл зоригоос шалтгаална. 5. Төлөөллийн ардчиллын давуу тал нь юу вэ? А.Нийгмийн тодорхой төлөөллийн эрх ашгийг өмгөөлсөн бодлогыг батлах В.Хувь хүн бусдыг доромжлон гүтгэж болно. С.Өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгааллуулсан хууль батлах D.Харьцангуй цөөн хүн хамруулсан нөхцөлд л хэрэгжүүлэх боломжтой Е.Бүх бүлгүүдэд ашиг сонирхол, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж олгодог. 6. Сонирхлын бүлэг гэж юу вэ? А.Эдийн засгийн сонирхлоо гүйцэлдүүлэхийн төлөө хамтарсан хүмүүсийн нэгдэл В.Өөрсөддөө ашигтай шийдвэр гаргуулан, ашиггүй шийдвэрийг цуцлуулахын төлөө ажиллагаа явуулж буй хэсэг бүлэг хүмүүс мөн. С.Хамгийн зохион байгуулалттай, үүргээрээ ялгаран мэргэшсэн хүмүүсийн бүлэг мөн. D.Нэг эрх ашиг,ижил зорилго, адилхан сонирхлын үүднээс хамтын үйл ажиллагаа явуулж буй хоѐр ба түүнээс дээш хүмүүсийн нэгдэл мөн. Е.Төр, засгийн эрхийг авахын төлөө нэгдэн тэмцэж байгаа бүлэг хүмүүс юм. 7. Нийгмийн бүх үзэгдэлд туйлын хяналт тогтоохыг эрмэлздэг улс төрийн дэглэмийг нэрлэнэ үү? А.Либераль ардчилсан дэглэм В.Тоталитар улс төрийн дэглэм С.Консерватив ардчилсан дэглэм D.Авторитар улс төрийн дэглэм Е.Охлократ дэглэм
  2. 2. 8. Хүмүүс ганц нэгээрээ биш харин нэгдэж, гаршсан зүйлээ дагнан эрхлэх замаар хэрэгцээгээ илүү ханган, хөдөлмөрийн хуваарь тогтсон нь төрийн үүслийн гол шалтгаан болдог.Энэ хэний боловсруулсан онол вэ? А.В.И.Ленин,К.Маркс В.Ж.Руссо, Т.Гоббс С.Платон, Сен-Симон D.Ж.Маритон, Ф.Аквинский Е.Конфуций,Аристотель9. Явцуу утгаар капиталийг тодорхойлно уу? А.Биеийн хөдөлмөрийн капитал В.Мөнгөн капитал С.Үндсэн ба эргэлтийн капитал D.Бүгд зөв Е.Бүгд буруу10. Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээг аль ойлголт нь илэрхийлэх вэ? А.Бүтээмж В.Ашиг С.Үр ашиг D.Үйлдвэрлэл Е.Зардал11. Пүүсийн үйлдвэрийн болон маркетингийн бүх зардал, түүн дээр хүлээгдэж буй ашгийг нэмсний нийлбэрээр тодорхойлогдох үнийг нэрлэнэ үү? А.Үйлдвэрлэлийн үнэ В.Жижиглэнгийн үнэ С.Бөөний үнэ D. Нэрлэсэн үнэ Е.Аба С хариулт зөв12. Аль нь эдийн засгийн тухай бүрэн дүүрэн ойлголт вэ? А.Ашиг олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба ажил, үйлчилгээ явуулахад зориулан зохицуулж байгаа биеийн болон оюуны үйл ажиллагаа. В.Хязгааргүй өсдөг хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хангах сонголтыг хэрэгжүүлэх явц дахь хүмүүсийн хоорондын харилцаа, үйл ажиллагааны төрлүүдийн цогц. С.Материаллаг болон оюуны баялгийг үйлдвэрлэн бий болгох, хувиарлах, солилцох, хэрэглэх талаархи хүмүүсийн үйл ажиллагааны цогц. D.Юуг үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд зориулан үйлдвэрлэхийг шийдвэрлэх явдал. Е.Дээрхи бүгд13. Зан байдлын дүрүүдэд хамаарах ойлголтуудыг тодорхойлно уу? А.Ёс заншил В.Зан үйл С.Уламжлал D.Бүгд зөв Е.Абав хариулт зөв14. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Соѐлуудын харилцан тархалт, дэлгэрэлтийг ___________ гэнэ. А.Соѐлын холбоо В.Соѐлын нэвчих үзэгдэл С.Соѐлын олон талт байдал D.Соѐлын түгээмэл шинж Е.Аль нь ч биш15. Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын системийн байгууллагад аль нь хамаарахгүй вэ? А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд хамаарна. Е.Аба В хариулт зөв16. Аль нь хуучин колони байсан улс орныг тусгаар тогтнолынхоо төлөө ахиц гаргахад чиглүүлж өгдөг вэ? А.НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр В.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
  3. 3. С.Олон улсын шүүх D.Асрамжийн зөвлөл Е.Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл17. Америкийн угсаатны зүйч, түүхч Л.Г.Морганы алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү? А.Эртний нийгэм В.Түүхийн судалгаа С.Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн, шинэчлэгдэн буй дэлхийн дэг журам D.Европын мөхөл Е.Эдийн засгийн өсөлтийн үе шатууд, коммунист биш тунхаглал18. Тамирчид зуны аялал зохион байгуулахаар “Сүмийн дэн” компанитай гэрээ байгуулав. Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарахыг тодорхойл? А.Институт хоорондын харилцаа В.Нийгэм хоорондын харилцаа С.Байгууллага бүлэг, нийтлэг хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа Е. Дээрхи бүгд19. Америкийн угсаатны зүйч, түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв тохируул? 1.Зэрлэг үеийн доод шат а.Мал аж ахуй, ан агнуур эрхэлдэг, хүнийг наймаалдаг боолт ѐс эхэлсэн болно. 2.Бүдүүлэг үеийн доод шат в.Идэшний ургамал тариалж, амьтдыг гэршүүлж эхэлсэн. 3.Соѐлт үе с.Хүн анх үүссэн, модонд амьдралынхаа нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе. А.1с2в3а В.1в2с3а С.1а2в3с D.1с2а3в Е.1в2а3с20. Аль нь ардчиллын тухай ойлголтыг тодорхойлоход илүүц вэ? А.Ард түмний засаглал В.Ард түмнээс сонгогдсон засаглал С.Эрх чөлөөний тухай үзэл баримтлал D.Үнэт зүйл Е.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийн хүсэл зоригийн илэрхийлэл21. Хүний эрх, эрх чөлөө шударга ѐс, үндэсний эв нэгдлийг хангах, эрүүл мэнд боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх, хүн амын амьдралын тодорхой түвшинг тасралтгүй дээшлүүлэх, ахуй амьдрал, хөдөлмөрийн нөхцөл шаардлагыг хангах гэх мэт нь төрийн ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ? А.Улс төрийн чиг үүрэг В.Нийгмийн чиг үүрэг С.Эдийн засгийн чиг үүрэг D.Эрхзүйн чиг үүрэг Е.Оюун санааны чиг үүрэг22. Хүй нэгдлийн, боол эзэмшлийн, феодалын, капиталист , социалист нийгэм хэмээн ангилжээ. Төрийн ангиллын ямар хандлагад хамаарах вэ? А.Түүхэн хөгжлийн В.Марксист ангилал С.Иргэншлийн хандлага D.АбаВ хариулт зөв Е.Бүгд буруу23. Төрийн өмч нь төрийн нийтийн зориулалттай өмч, төрийн өөрийн өмчөөсбүрдэнэ. Төрийн өөрийн өмчид _____________ хамаарна. А.Газрын хэвлий түүний баялаг В.Ус түүний доторхи баялаг С.Ой түүний дагалдах баялаг D.Төрийн тусгай хэрэгцээний бэлтгэл нөөц Е.Түүх соѐлын үнэт зүйл цогцолбор24. Макро эдийн засгийн гол зорилго юунд орших вэ?
  4. 4. А.Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал В.Микро эдийн засгийн ажиллагааг хангах С.Ажилгүйдлийг багасгах D.Ядуурлыг багасгах Е.Шатахууны нийлүүлэлт25. Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт, банкны тасалбарыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Вексель В.Банкнот С.Депозит мөнгө D.Чек Е.Компьютерийн мөнгө26. Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж нь ямар үнэлэмжийн илрэл вэ? А.Ёс суртахууны В.Ажлын С.Шашны D.Хүнийг үнэлэх Е.Гоозүйн27. Нэг сонгогч нэг л удаа санал гаргах,сонгогчид адил саналын эрхтэй байх,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байх, нэг тойрог дахь саналын тоо тэгш байх нөхцлүүд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын алинд хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Бүх нийтийн зарчим В.Тэгш эрхийн зарчим С.Шууд сонгох зарчим D.Саналаа нууцаар гаргах зарчим Е.Чөлөөтэй сонгох зарчим28. Ангийн тухай эсрэг тэсрэг байр суурь бүхий төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү? А.Э.Дюркгейм-М.Вебер В.М.Вебер-П.Сорокин С.К.Маркс-Э.Дюркгейм D.Н.Смельзер-П.Сорокин Е.Н.Смельзер-М.Вебер29. Төрийн эрх мэдлийг хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүхийн байгууллагын хооронд зөв тэнцвэртэй, харилцан хяналттай хуваарилах нь эрхзүйт төрийн үндсэн шинжүүдийн алинд нь хамаарах вэ? А.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх В.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах С.Хууль дээдлэх ѐс D.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх Е.Улс төр эрхзүйн соѐлтой байх30. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллагыг нэрлэнэ үү? А.Улс төрийн нам В.Төр С.Сонирхлын бүлгүүд D.Төрийн бус байгууллагууд Е.Дээрхи бүгд31. Парламентад шахалт үзүүлэх, гүйцэтгэх засаглалд шахалт үзүүлэх, шүүх эрх мэдэлд шахалт үзүүлэх гэсэн гурван үндсэн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүлгийг нэрлэнэ үү? А.Шахалтын бүлэг В.Аномик бүлэг С.Эвлэл хлбооны бус бүлэг D.Байгууллагажсан бүлэг Е.Эвлэл холбооны хэлбэртэй бүлэг32. Аль нь иргэдийн нийгмийн оролцоог илэрхийлж байна вэ? А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах, хандив өргөх В.Спортын уралдаан тэмцээнд орлцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан авах Е.Аль нь ч биш33. Иргэд хүсэл зорилгоо илэрхийлэх арга замыг сонгоно уу? А.Сайн дурын байгууллагын гишүүн байх
  5. 5. В.Өөрсдийгөө төлөөлөх албан тушаалтнаа сонгох С.Чөлөөт сэтгэлгээтэй байх D.Сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх Е.Дээрхи бүгд34. Зөв тохируул?1.Бэлэн мөнгө буюу хугацаагүй хадгаламж,банкны а.Мөнгөний тодорхойлолт хугацаатай хадгаламж, төрөл бүрийн үнэт цаас2.Нийгмийн хэв маягаас хамаарахгүй арилжаа в.Мөнгөний үүрэг солилцоо байсан цагт мөнгө зайлшгүй байна.3.Өртгийн хэмжүүр, хуримтлал, зээл төлбөрийн хэрэгсэл с.Мөнгөний онцлог4.Бүх таваарыг үнэлж, арилжиж, солилцож, d.Мөнгөний ангилал төлбөрт үйлчилгээ хийдэг түгээмэл тэнцүүлэгч болсон онцгой таваар А.1а2в3с4d B.1d2c3b4a C.1d2b3c4a D.1d2a3b4c E.1d2c3a4b35. Английн эдийн засагч Ж.Кейнсийн үндэслэсэн онол: А.Мөнгөний монетаризм онол В.Микро эдийн засгийн онол С.Экономиксийг үндэслэгч. D.Макро эдийн засгийн онол Е.Харьцангуй давуу талын онол36. Кейнсчүүд нь: А.Зах зээл нь өөрөө дотроо тогтвортой гэж үздэг. В.Зах зээлд зөвхөн чөлөөт өосөлдөөн л байдаг гэж үздэг. С.Зах зээл нь мөнгөний тэлэх бодлогыг ашиглахын эсрэг байдаг. D.Эдийн засгийн нөхцлийг хангахын тулд Засгийн газрын оролцоо зайлшгүй гэж үздэг. Е.Дээрхи бүх хариултууд үнэн37. Эдийн засгийн уналтаас гарсан ажилгүйдэл доорхи хэлбэрүүдийн алинд нь хамаарах вэ? А.Шилжилтийн ажилгүйдэл В.Бүтцийн ажилгүйдэл С.Мөчлөгийн ажилгүйдэл D.Байнгын ажилгүйдэл Е.Улирлын ажилгүйдэл38. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь: А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Бүгд буруу39. Монголд хаврын баяр болох Цагаан сарыг билгийн тооллоор тэмдэглэхэд,Казак үндэстэн Хаврын баяр болох Науризын баярыг 3 сарын 22 –нд тэмдэглэн өнгөрөөдөг. Энэ нь: А:Соѐлын зөрчил В.Соѐлын универсаль С.Соѐлын олон талт байдал D.Соѐлын диффузи Е.Соѐлын ялгаа40. Хүн амын бие даан боловсролоо дээшлүүлэхэд туслах нь тасралтгүй боловсролын Тогтолцооны аль хэсэгт хамаарах вэ? А.Албан боловсролын тогтолцоо В.Албан бус боловсролын тогтолцоо С.Амьдрах орчноос олж авах боловсролын тогтолцоо D.Нийгмийн боловсролын тогтолцоо Е.Аль нь ч биш
  6. 6. 41. Мянганы сорилын сан хөтөлбөрийн боловсруулж, Монгол улс хэрэгжүүлдэг. Энэ нь ямар улсын дэмжлэгтэйгээр хэрэгждэг вэ? А.Япон В.Америкийн нэгдсэн улс С.Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгждэг хөтөлбөр D.Улсын Их хурлаас баталсан хөтөлбөрийн хүрээн дэх үйл ажиллагаа Е.Бүгд буруу42. Нийгмийн микро бүлэгтявцуу утгаар хамаарахыг олно уу? А.Анги давхраа В.Овог аймаг С.Ястан үндэстэн D.Гэр бүл үйлдвэрлэлийн хамт олон Е.Бүгд буруу43. Судалгааны аргуудыг мэдээлэл цуглуулах арга, мэдээлэл боловсруулах арга гэж ангилах бөгөөд боловсруулалтын аргад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Анализ синтез В.Индукци дидукци С.Асуулгын арга D.Ажиглалт туршилтын арга Е.АбаВхариулт зөв44. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинж а.Улс төр, эдийн засаг, нийгэм, оюун санааны үүрэг 2.Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах в.Улс орноо батлан хамгаалах 3.Төрийн дотоод чиг үүрэг с.Хууль тогтоох гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл 4.Төрийн гадаад чиг үүрэг d.Монополь, нэгдмэл , хүлээн зөвшөөрөгдсөн А.1c2b3a4d B.1b2c3a4d C.1a2b3c4d D.1d2c3a4b E.1c2b3a4d45. Улс төрийн намыг коммунист,социалист,социаль демократ, либераль, консерватив, фашист хэмээн ангилсан нь доорхи ойлголтуудын алинд хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Баримталж буй үзэл суртлын агуулгаар В.Явуулж буй үйл ажиллагааны шинж чанараар нь С.Улс төрийн чиг баримжаагаар нь D.Улс төрийн системд эзэлж буй байр сууриар нь Е.Тогтож буй улс төрийн дэглэмтэй харьцаж буй байдлаар нь46. Орлого өсөж байхад Х барааны эрэлт буурав. Х барааг : А.Дорд бараа В.Үнэ багатай бараа С.Хэвийн буюу онцгой бараа D.АбаВ хариулт зөв Е.Аль нь ч биш47. Дэд соѐлыг хэрхэн ангилдаг вэ? А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн D.Шашны ,мэргэжлийн ,сөрөг Е.Зонхилогч, сөрөг, дагуул48. Соѐлын өөрчлөлт нь ............, ........... байдлаар явагддаг. А.зогсонги,ухарсан В.зогсонги.урагшилсан С.ухарсан,үсэрсэн D.ухарсан,хөгжсөн Е.ухарсан,урагшилсан49. Дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан тулгамдсан асуудлуудыг уламжлалт ба уламжлалт бус хэмээн ангилдаг. Уламжлалт бус асуудалд аль нь хамаарах вэ? А.Олон улсын терроризм В.Үндэстэн хоорондын мөргөлдөөн
  7. 7. С.Экологийн тэнцвэргүй байдал D.Байгалийн болон хүний үйл ажиллагаагаас үүдэн гарч буй гамшгийн асуудал Е.Дээрхи бүгд50. Нийгмийн жижиг бүлгийн үндсэн шинжийг тодорхойлно уу? А.Гишүүдийн орон зайн хувьд ойр байдаг. В.Гишүүдийн зан байдлыг албан бусаар хянах С.Бүлэгт сайн дурын үндсэн дээр элсэх D.Дээрхи бүгд Е.АбаВ хариулт зөв51. Монгол дахь ардчиллын үнэлэмжид эерэгээр нөлөөлсөн хүчин зүйлүүдийг тодруулна уу? А.Албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байгаа явдал. В.Улс төрийн нам зүтгэлтнүүд хувийн эрх ашиг, нэр төр хөөцөлдснөөс С.Ардчилал нь хүний эрх, олон ургльч чөлөөт байдлыг эрхэмлэн үзэж буй явдал D.Зарим удирдагчдын ааш араншин, болчимгүй үйл ажиллагаатай холбож үзэх Е.Аль нь ч биш52. Улс төрийн намыг хэрхэн тодорхойлж болох вэ? А.Зохион байгуулалттай улс төрийн хөдөлгөөн В.Засгийн эрх авах боломжгүй субьект С.Сонгуулиар дамжин засгийн газарт тавих хууль ѐсны хяналтыг олж авахаар эрмэлзэж буй байгууллага D.Улс төрийн бүлэглэл Е.Бүгд буруу53. Дараахи шинжүүдийн аль нь монополийг тодорхойлохгүй вэ? А.Үнэд нөлөөлөх хүчтэй В.Зах зээл рүү орох саад бэрхшээл их С.Бүтээгдэхүүнийг орлуулах бүтээгдэхүүн байж болно. D.Зах зээл дээр ганцхан пүүс байна. Е.Бүгд зөв54. Урьдчилан тооцоолох боломжгүй ханш уналтын үед их хохирдог нь: А.Тогтмол орлоготой хүмүүс В.Биет эд хөрөнгө эзэмшигчид С.Зээлдэгч нар D.Засгийн газар Е.Аль нь ч биш55. Зах зээлийн эдийн засагт төр чухам ямар асуудалд оролцох вэ? А.Нийгэм дэх мөнгөн орлогын хуваарилалт В.Бэлэн байгаа нөөцөөр юуг хэдий хэмжээтэй үйлдвэрлэхийг тодорхойлох С.Хязгаарлагдмал орлогыг зохистой ашиглах арга замыг тодорхойлж, тодорхой хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх D.Нийт хүн ам болон тодорхой хэсэг бүлгийн сонирхлоос үл хамаарсан нийгэмд зайлшгүй шаардлагатай бараа үйлчилгээний хүрээг тодорхойлох Е.Аль нь ч биш56. Нийгэм соѐлын хөгжил зогсонги болж,залгамж шинж алдагдан , үнэт зүйлсийн ололт гээгдэхэд юу нөлөөлдөг вэ? А.Хуулиа дагахгүй байх В.Уламжлал хүндлэгдэхгүй байх С.Уламжлал мартагдах D.Өөр орны колони болох Е.Бүгд буруу57. Олон улсын харилцаа явагдах шаардлагыг тодорхойлно уу? А.Тухайн улс бусад улстай харилцснаар өөрийн байр суурийг дэлхий нийтэд таниулах В.Улс орнуудтай харилцснаар тухайн улсын түүх соѐлыг судлах, суралцах боломж нээгддэг.
  8. 8. С.Аливаа төр нь дотоод бодлогынхоо үр дүнд нийгмийн бүхий л хэрэгцээг хангаж чаддаггүй, гадаад оронтой харилцаж байж зарим хэрэгцээгээ хангадаг. D.Дээрхи бүгд Е. Аль нь ч биш Хоѐрдугаар хэсэг 2.1 Зөв харгалзуулна уу? 1 Маргинал байдал a Үндэсний соѐл, тэгш эрх нь зөрчигдөж байгаа үндэсний цөөнхи 2 Маргиналууд b Хоѐр нийтлэгийн эсвэл хоѐр соѐлын зааг дээр оршин буй хувь хүн ба нийгмийн бүлгийн тодорхойгүй төлөв байдал 3 Улс төрийн маргинал c Өмнө нь баримталж байсан үнэт зүйлс, зан үйл, амьдралын хэм хэмжээгээ цоо шинээр өөрчлөхөөс аргагүй байдалд хүрснээс сэтгэлзүйн хямралд орж, өөрсдийгөө хоѐрдмол байдлаар ухамсарласан хүмүүс 4 Угсаатны маргинал d Нийгэм, улс төрийн амьдралд оролцох хууль ѐсны эрх мэдэл, боломж нь хязгаарлагдмал хүмүүс А.1c2a3b4d B.1b2a3d4c C.1d2c3a4b D.1a2b3c4d E.1b2c3d4а 2.2 зөв харгалзуулна уу? 1 Монгол а Нийгмийн бүлэг давхрааны ашиг сонирхлыг зохицуулах, иргэдэд үйлчлэх 2 Төрийн дотоод үүрэг в Парламентийн бүгд найрамдах төр 3 Төрийн үүслийн нэг с Улс орноо батлан хамгаалах шалтгаан 4 Төрийн гадаад үүрэг d Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах A.1a2b3c4d B.1b2a3d4c C.1c2d3a4b D.1d2c3b4a E.1a2d3c4b 2.3 Зөв харгалзуулна уу? 1 Татвар a Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасавч улс,орон нутгийн төсөв болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө 2 Албан татвар b Хууль тогтоомжийн дагуу төрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгө 3 Хураамж c Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаас завсрын ямар нэгэн шат дамжлагагүйгээр,орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар 4 Төлбөр d Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ,бараа бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар 5 Шууд татвар e Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч байгаа төрийн хураамж 6 Шууд бус татвар f Заавал төлөх төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж, иргэдээс хариу төлбөргүйгээр улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгөА.1b2d3c4a5e6f В.1c2a3b4d5f6a C.1d2b3c4a5f6e D.1e2f3b4a5c6dE.1f2e3b4a5c6d

×