SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн тест          Хувилбар-Схот

1-р хэсэг

      1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа, хамтын үйл ажиллагааны
        систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл,өөрийгөө
        байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцоо юм.Хэний
        боловсруулсан тодорхололт вэ?
        А.А.Гидденс В.Т .Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер     Е.Г.Спенсер
      2. Нийлмэл нийгмийн шинжид үл хамаарах өгөгдлийг олно уу?
        А.Нийгмийн олон янз бүхий хэдэн мянгаас хэдэн сая хүнийг багтаасан том
        нийгэм юм.
        В.Хувийн, ураг төрлийн харилцааг ураг төрлийн биш,иргэний харилцаагаар
        халж өөрчилсөн байдаг.
        С.Нийгэм,эдийн засаг,улс төрийн тэгш бус байдал хөгжиж, анги, каст,
        давхраанууд үүсч,төр улс төлөвшин, удирдлагын аппарат нь нийгмийн
        харилцааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах чиг үүрэгтэй байдаг
        нийгэм.
        D.Нийгмийн тэгш бус байдал нь эдийн засаг, улс төр, шашин, эрхзүйн хүчин
        зүйлсээр аяндаа бэхжиж байдаг.
        Е.Хөдөлмөрийн хуваарь,төрөл мэргэжил нь байгалийнх байдаг.
      3. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох, нийгмийн нэгдлийн
        нөхцлийг 4 зүйлээр тодорхойлжээ. Доорхи 5 нөхцлийн аль нь Маршийн
        тодорхойлсонд хамаарахгүй вэ?
        А.Нутаг дэвсгэр     В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх
        С.Иргэдтэй байх     D.Соѐлын хөгжил
        Е.Улс төрийн бие даасан байдал
      4. Нийгмийн ямар нэгэн шат үе бүхэн өмнөх үеэсээ цаг хугацааны хувьд
        богино үргэлжилдэг гэсэн хууль бий.Жишээ нь аж үйлдвэржсэн нийгэм нь аж
        үйлдвэржихээс өмнөх үеэс богино үргэлжилсэн билээ. Дээрхи өгөгдлийн
        үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү?
        А.Ард түмэн ба үндэстнүүд нь ижил биш хурдацтай хөгждөг тухай хууль
        В.Түүхийн хурдацийн хууль  С.Нийгэм эдийн засгийн формацийн онол
        D.Өсөлтийн үе шатны онол   Е.Аль нь ч биш
      5. Дараахи бодомжуудын аль нь зөв бэ?
        А.Засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн.
        В.Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн.
        С.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал мөн.
        D.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал биш
        Е.Бүгд буруу
      6. Судлаач Булдин 1989 нарын эрдэмтдийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх
        хэлбэрээр нь ангилсан ангилалд хамаарахгүйг олно уу?
        А.Хүч хэрэглэх   В.Наймаалцах    С.Үүрэг үүсгэх
        D.Хэрэгжүүлэх   Е.Бүгд буруу
7. Хүний оюун ухаан,сэтгэх авьяас билэг,асуудлын гарц,орцыг олох чадвар нь
    эрх мэдэлд тэмүүлэх араншинг төрүүлсэн учраас төрийг хүний сэтгэх
    чанараас урган гарсан бүтээгдэхүүн гэж үздэг. Энэ онолын төлөөлөгчдийг
    нэрлэнэ үү?
    А.В.И.Ленин   В.Г.Тард   С. Ф.Аквинский
    D.Ж.Руссо    Е.Аристотель
  8. Жирийн иргэнээс аваад төрийн тэргүүн хүртэл, эсхүл засаг захиргааны нэгж
    багаас эхлээд засгийн газар хүртэл хэн ч бай хууль зөрчсөн бол адилхан
    хариуцлага тооцдог , хариуцлагаа хүлээдэг байх . Энэ өгөгдөл эрхзүйт
    төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ?
    А.Хууль дээдлэх ѐс
    В.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх
    С.Төрөөс хүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах
    D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах
    Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах
  9. Монополь олон арга замаар үүсдэг бөгөөд буруу зүйл тэмдэглэсэн бол аль
    вэ?
    А.Засгийн газрын олгосон эрхийн улмаас В.Онцгой нөөцийг эзэмших замаар
    С.Үнээ нэмэх замаар D.Патент юмуу зохиогчийн эрхийн улмаас Е.Нэгдэх
    замаар
  10. Бүтээмж гэж юу вэ?
   А.Үйлдвэрлэлийн зардлаас давсан илүүдэл орлогыг хэлнэ.
   В.Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг
  хүрэлцэхүйц буцан ирж буй орлогыг хэлнэ.
   С.Нийт орлого ба нийт зардлын эерэг зөрүү юм.
   D.Үйлдвэрлэлийн боломжийг бүрэн дүүрэн хүчин чадалд нь хүргэж ашиглах
явдлыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг хэлнэ.
   Е.Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа,үйлчилгээний
тоо хэмжээг хэлнэ.
  11. Гитлерийн үед Германд захиргаадалтын капитализм гэж нэрлэгдэж байсан
    ба энэ үеийн эдийн засаг нь маш хатуу хяналт удирдлага дор явж байсан
    хэдий ч өмч нь хувийн хэвээр үлдсэн.Германы эдийн засгийн тогтолцооны
    хэв маягийг тодорхойлно уу?
    А.Захиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо
    В.Чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоо
    С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо
    D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо
    Е.Аль нь ч биш
  12. Бэлэн мөнгөнд хамаарахыг ол ?
    А.Банкны тэмдэгт   В. Задгай мөнгө  С.Вексель
    D.Депозит мөнгө   Е.Аба В зөв
  13. Сайхан бол хослол төгөлдөр,зүй зохист,хэм тэгш,эмх цэгцтэй байдал,дэг
    журам зэргийг илэрхийлдэг.Муухай бол сайхны эсрэг ойлголт. Тэгвэл сайхан
    ба муухай хэмээх үнэлэмж нь юутай холбоотой үнэлэмж вэ?1оноо
    А.Ёс суртахуун В.Гоо зүй С.Шашин     D.Урлаг    Е.Аль нь ч биш
  14. Хүмүүс шинжлэх ухаан,улс төр,философи, шашныг судлахаасаа өмнө
    хооллож,хувцаслаж,орон байраар өөрийгөө хангах ѐстой.Соѐл нь хүний
    эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас урган гарч,түүн дээр сүндэрлэж,энэ үйл
    ажиллагаанд үйлчилж байдаг. Энэ онолын төлөөлөгчийг нэрлэнэ үү?1оноо
    А.Э.Дюркгейм В.К.Маркс С.М.Вебер D.Ж.Мердок Е.Аба В зөв
15. НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудыг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан
  бичихдээ алдаа гаргасан бол олно уу?1оноо
  А.Эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
  В.Нийгэм,эрүүл мэндийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
  С. Боловсрол,соѐл,шинжлэх ухааны чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
  D.Нийгэм,эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
  Е. Бүгд зөв
16. НҮБ-ын албан ѐсны хэл юу вэ?
  А.Араб,Англи,Хятад,Франц,Орос,Испани
  В.Англи,Орос С.Хятад,Араб,Англи,Орос,Солонгос
  D.Япон,Хятад,Англи,Орос,Солонгос,Франц
  Е.Хятад,Араб
17. Бат Доржид ажил санал болголоо.Нийгмийн харилцааны аль түвшинд
  хамаарах вэ?
  А.Нийгэм хоорондын харилцаа         В.Институт хоорондын харилцаа
  С.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа       D.Байгууллага,бүлэг,нийтлэг
  хоорондын харилцаа           Е.АбаВзөв
18. Германы философич О.Шпенглерийн алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү?
  А.Европын мөхөл В.Түүхийн судалгаа С.Иргэншил хоорондын
  мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхийн дэг журам D.Эртний нийгэм Е.дээрхи
  бүгд
19. Америкийн угсаатны зүйч,түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв
  тохируул?
    1.Зэрлэг үеийн доод шат         а.МАА ба ан агнуур эрхэлдэг,хүнийг
                        наймаалдаг боолт ѐс эхэлсэн болно.
    2.Бүдүүлэг үеийн доод шат       в.Идэшний ургамал тариалж,амьтдыг
                                гэршүүлж эхэлсэн.
   3.Соѐлт үе              с.Хүн анх үүссэн,модонд амьдралынхаа
                       нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе
  А.1с2в3а В.1в2с3а С.1а2в3с D.1с2а3в        Е.1в2а3с
20. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцооны хэлбэрийг тодорхойлно уу?
  А.Сонгуульд оролцох     В.Төрийн байгууллагад хандан захидал бичих
  С.Төрийн ажилтнууд,зүтгэлтнүүдтэй уулзах уулзалтанд оролцох
  D.Нам эвсэл хөдөлгөөнд элсэх         Е.Татвараас зайлсхийх
21. Элитийн онолын гол санаанд хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу?
  А.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээр оролцох эрхтэй.
  В.Олон түмэн өөрсдийн төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй.
  С.Төр нь хүний нэр төр, өмч хөрөнгийг хамгаална.
  D.Төрийн бодлогыг удирдагч цөөнх тодорхойлно.
   Е.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн.
22. Хүний эрх, эрх чөлөө,шударга ѐс,үндэсний эв нэгдлийгхангах,эрүүл
  мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх нь төрийн
  ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ?
  А.Нийгмийн чиг үүрэг В.Эдийн засгийн чиг үүрэг С.Улс төрийн чиг үүрэг
  D.Эрхзүйн чиг үүрэг Е.Оюун санааны чиг үүрэг
23. Төрийн өмчид......,.......хамаарна.
  А.Төрийн нийтийн зориулалттай өмч В.Орон нутгийн өмч С.Төрийн бус
  байгууллага сангийн өмч D.Төрийн өөрийн өмч Е.Аба D хамаарна.
24. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?
   1.Ажилтны нийгмийн хамгаалал      а.Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох,ажлын
                   байраар хангах,мэргэжил эзэмшихэд нь туслах
2.Ажилгүйчүүдийн нийгмийн хамгаалал       в. амьдралаа дээшлүүлэх
             боломжтой ядуучуудад бага хувийн хүүтэй зээл олгож,
                     аж ахуй эрхлэх,ажил хийхэд нь туслах
   3.Нийгмийн эмзэг хэсгийн нийгмийн баталгааг хангах    с.Хөдөлмөрлөх
                             нөхцлийг сайжруулах
  А.1с2в3а В.1с2а3в С.1в2с3а D.1в2а3с Е.1а2в3с
25. 1991 оноос Монголд бага өмч хувьчлалын үе эхэлсэн бөгөөд Монголын
  засгин газраас ард түмэндээ олгосон анхны хувийн өмчийн хэлбэр юу
  вэ?2оноо
  А.Мал В.Орон сууц С.Улсын үйлдвэр D.Хувьцаа Е.Газар
26. Бээжингийн олимпиадад тамирчин Гүндэгмаа мөнгөн медаль хүртсэн
  явдлыг та юу гэж бодож байна вэ?1оноо
  А.Үр дүн  В.Монголын бахархал   С.Дэвшил    D.Хувийн амжилт
  Е.Бүгд зөв
27. Нөгөө хоѐр талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх,зөрчил үүсэхээс
  болгоомжлох. Нөгөө хоѐр талын хооронд дотны хамтын ажиллагаа бий
  болохоос сэргийлэх явдал байдаг.Хэдэн туйлт системийн дүрэм бэ?1оноо
  А.Нэг туйлт В.Олон туйлт С.Гурван туйлт D.Хоѐр туйлт Е.Аль нь ч биш
28. Ямар хүн их сургуульд элсэн орох эрхтэй вэ? 1оноо
  А.Зөвхөн насанд хүрсэн хүн В.Зөвхөн зохих төвшний боловсрол эзэмшсэн
  хүн   С.Зөвхөн элсэлтийн шалгалт өгч тэнцсэн хүн
  D.Хүн болгон суралцах эрхтэй    Е.Аль нь ч биш
29. Нийгмийн статус гэж юу вэ?
  А.Хүний эрх үүргийг тодорхойлох нийгмийн байр суурь В.Тодорхой үнэт
  зүйлс бүхий байдал С.хэрэгцээгээ хангах үйл ажиллагаа D.Хүний нийгмийн
  дүр Е.Хүний хувцаслалт
30. Эрхзүйт ба социаль төрийн хэлбэрүүд нь өөр хоорондоо харилцан адилгүй
  шинж чанартай байдаг хэдий ч тэдгээрт байх нийтлэг шинж байдаг. Ямар
  шинжээр эдгээр төрийн хэлбэрүүд нь адил байдаг вэ?1оноо
  А.Хоѐулаа хувь хүний сайн сайхан байдлыг хангах зорилгод үйлчилдэг.
  В.Хоѐулаа дарангуйллыг хүлээн зөвшөөрдөг.
  С.Ард түмнийг номхон хүлцэнгүй байхыг шаарддаг.
  D.Хоѐулаа бүх хүмүүсийг ажлын байраар хангах
  Е.Нийтлэг шинж байх боломжгүй.
31. Монгол улсын иргэн Жавхаа хувиараа бизнес эрхлэн үйл ажиллагаанаас
  олсон орлогоноосоо тодорхой хувийг нь нийтийн сайн сайхан үйл хэрэгт
  зориулж, Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу албан татвараа төлдөг.Иймээс
  тэрээр “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага”-аар удаа дараа
  шалгарчээ. Энэ тохиолдолд иргэн Жавхаа улс төрийн системд ямар
  дэмжлэг үзүүлж байна вэ?
  А.Эерэг дэмжлэг В.Сөрөг дэмжлэг С.Оролцооны дэмжлэг
  D.Бодит дэмжлэг Е.Нөлөөлөх дэмжлэг
32. 2009 онд МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ямар намууд нэр дэвшүүлэх
  эрхтэй вэ? 1оноо
  А.МАХН В.УИХ-ын гишүүн З.Алтай     С.Иргэний зориг нам
  D.Ардчилсан нам     Е.УИХ-д суудалтай бүх намууд
33. Сонгуульд оролцох эс оролцох,хэний ч дарамт шахалтанд оролгүйгээр
  саналаа чөлөөтэй илэрхийлнэ.Энд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь
  хэрэгжиж байна вэ?
  А.Бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Саналаа нууцаар өгөх D.Шууд Е.Чөлөөтэй
34. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?
Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ...байдаг.
  А.Төрийн бус байгууллага В.Иргэний хөдөлгөөн    С.Төр
  D.Улс төрийн нам    Е.Сонирхлын бүлгүүд,олон нийтийн байгууллага
35. Нийлүүлэлт нэмэгдвэл:
  А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө.
  С.Үнэ буурна,тоо хэмжээ буурна. D.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна.
  Е.Аль нь ч биш
36. Эрэлтийн хуулиар илэрхийлэгдэх бодомжийг олно уу?
  А.Илүүдэл нийлүүлэлт нь үнийг бууруулдаг. В.Хэрвээ хэрэглэгчийн орлого
  өсч байвал ихээр худалдан авдаг. С.Барааны үнэ буурахад худалдан
  авалт нэмэгддэг. D.Эрэлт өсөхөд үйлдвэрлэгчдийн ажил нэмэгдэнэ.
  Е.Аль нь ч биш

37. Монгол улсын үндсэн хуулинд эдийн засгийн талаар хамааралгүй зүйл
  дурдсан бол аль нь вэ?2оноо
  А.Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага өөрийн
  орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байна.
  В.Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч
  өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална.С.Өмчлөгч нь Монгол улсын иргэн ба
  гадаадын иргэн байж болно. D.Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд
  төрийн хамгаалалтанд байна Е.Дээрхи бүгд буруу
38. Импортын болон экспортын гаалийн албан татвар нь:1оноо

  А.Орлогын албан татвар В.Өмчийн татвар С.Онцгой албан татвар
  D.Нийгмийн даатгалын орлого Е.Гадаад үйл ажиллагааны орлого
39. Мөнгөний ханш бууралтын төвшинд нөлөөлөх талаар төрөөс явуулах үйл
  ажиллагаа нь зах зээлийн үеийн төрийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?1оноо
  А.Эдийн засгийг тогтворжуулах В.Орлогыг дахин хуваарилах С.Төгс
  өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг
  Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх үүрэг
40. Хэрэв хүн өвчтэй буюу ажиллах чадваргүй бол аль хэсэгт хамаарах вэ?
  А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна. В.Ажилгүй хүмүүст оруулна.
  С.Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй D.Бүрэн бусажилтай хүмүүст
  оруулахгүй. Е.Бүгд буруу
41. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? ____ явдал нь хэзээд хүний
  нэр төрийг гутаадаг ,үнэ цэнэгүй хэрэггүй зүйл болно.
  А.Сайн В.Шударга С.Шударга бус D.Буян      Е.Хууль бус
42. Шашингүйн үзлийн эрт үеийн төлөөлөгч хэн бэ?
  А.Ксенофон В.Б.Рассел С.З.Фрейд D.Г.Галилей Е.Н.Коперник
43. 1988 онд дэлхийн томоохон шагналын нэг Нобелийн энхтайвны шагналыг
  НҮБ-ын үндсэн гол байгууллагын нэгэнд олгосон байна. Шагнал авсан
  байгууллага аль нь вэ?
  А.Ерөнхий ассамблей В.Олон улсын шүүх С.Аюулгүйн зөвлөл D.НҮБ-ын
  энхийг сахиулах хүчин Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл
44. Дараахи хэрэгцээнүүдээс чухам аль хэрэгцээг улс төрийн институт хангах
  вэ?
  А.Хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийг хангах В.Нийгмийн дэг журам аюулгүй
  байдлыг хангах С.Нийгэмд дээдлэгдэгч соѐлын үнэт зүйлсийг уламжлан
  залгамжлуулагч D.Амьдралын утга учир, оюун санааны асуудлыг
  шийдвэрлэх Е.Нийгэмд шударга ѐсыг тогтоох
45. Доор соѐл иргэншлийн онолын ангилалуудаас дурдсан бол аль нь буруу вэ?
А.Египетийн соѐл иргэншил В.Фаустын соѐл иргэншил С.Шумерийн соѐл
  иргэншил D.Маягийн соѐл иргэншил Е.Бүгд зөв
46. Төрийн гарал үүслийн талаархи онолуудад аль нь хамаарахгүй вэ?
  А.Шашны онол В.Улс төрийн антропологийн онол С.Нийгмийн гэрээний онол
  D.Ангийн онол Е.Засаглал хуваах онол
47. Тендерийн шалгаруулалт будлиантай явагдаж байна хэмээн үзэж,хэсэг
  бизнес эрхлэгчид шалгаруулалтын үр дүнг эсэргүүцэж,комиссоос тайлбар
  өгөхийг шаардав. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах
  вэ?
  А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын
  бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй
  сонирхлын бүлэг Е.Алинд нь ч хамаарахгүй
48. Микро эдийн засаг юуг судлах вэ?
  А.Эдийн засаг дахь мөнгө зээлийн тогтолцоог В.Гадаад худалдааны
  тэнцлийг С.Эдийн засагт төрийн гүйцэтгэх үүрэг,арга механизм D.Эдийн
  засгийн бүх асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг судална. Е.Өрх гэр пүүсийн
  хоорондох харилцаа
49. Монопольт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ?
  А.Нэг худалдагчтай В.Зах зээл дээр пүүс үнийг тодорхойлогч байдаг.
  С.Ялгавартай нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэрлэдэг. D.Тухайн зах зээл
  дээр орж гарахад хэцүү Е.Аль нь ч биш
50. Туулай гэдэг үгийг англиар rabbit оросоор заяц гэдэг.Энэ нь дараахи
  ойлголтуудын алинд хамаарах вэ?
  А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон
  тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийгсурах хэрэгтэй.
  В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэгутга,дуудлага тэмдэг
  болдог.
  С.Үг тэмдэг болохын хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна.
  D.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох боловч тэмдэглэж байгаа
  зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна.
  Е.Дээрхи бүгд
51. Буруу бодомж аль нь вэ?
  А.Хоѐрдахь байгаль В.Нийгмийн үзэгдэл С.Хүний үйл ажиллагааны үр дүнд
  бий болж уламжлагдаж байдаг хэмхэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,үнэт
  зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн төвшин. D.Хүний ололт амжилтын цогцолбор
  Е.Байгалийн үзэгдэл.
52. НҮБ-д гишүүн орнуудад заавал биелүүлэх шийдвэр гаргах эрхтэй ганцхан
  байгууллага байдаг.Түүнийг нэрлэнэ үү?
  А.Олон улсын шүүх В.Аюулгүйн зөвлөл С.Ерөнхий ассамблей D.Нарийн
  бичгийн дарга нарын газар Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл
53. Үндэстний асуудалд эерэг хандлага байхын хамт сөрөг,туйлширсан
  хандлага байсаар байна.Тэдгээрийн нэг болох өөрийн үндэстнийг бусдаас
  дээгүүрт тавих үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
  А.Фашизм В.Колонизм С.Национализм D.Пролетарийн интернационализм
  Е.Геноцид
54. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч субьектуудыг нэрлэнэ үү?
  А.Улсын Их Хурал В.Засгийн газар С.Шүүх,прокурор D.Ерөнхийлөгч
  Е.Вба Dзөв
55. Хэнд албан тушаал байна вэ? Түүнд эрх мэдэл байна хэмээсэн нь эрх
  мэдлийн ямар хэлбэрийн тухай өгүүлж байна вэ?
А.Үүрэг үүсгэх В.Наймаалцах С.Хүч хэрэглэх     D.Дагуулах эрх мэдэл
    Е.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл
  56. Газар,хөдөлмөр,капитал бол үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс мөн.Капиталд
    дараахи зүйлийн аль нь хамаарах вэ?
    А.Мөнгө,хувьцаа,облигаци В.Зөвхөн мөнгө С.Зөвхөн хувьцаа D.Зөвхөн
    хувьцаа,облигаци  Е.Мөнгө,хувьцаа,облигаци    аль  нь  ч  капиталд
    хамаарахгүй.
  57. Монгол улсын иргэн Чехийн хувийн компанид ажиллахад орлого нь хаана
    тооцогдох вэ?
    А.Монгол улсын үндэсний нийт бүтээгдэхүүн,Солонгосын ДНБ
    В.Монгол улсын ДНБ,Солонгосын ҮНБ С.Солонгос,Монголын ҮНБ
    D.Солонгосын ҮНБ,ДНБ Е.Бүгд буруу
    2-р хэсэг
  2.1 Зөв харгалзуул?
    1 Татвар      a Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасавч
                        улс,орон нутгийн төсөв болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө

    2   Албан татвар       b    Хууль тогтоомжийн дагуутөрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйн нэгж
                        байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн
                        төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгө
    3   Хураамж          c    Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасзавсрын ямар нэгэн         шат
                        дамжлагагүйгээр,орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар

    4   Төлбөр          d    Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн
                        ажил үйлчилгээ,бараа бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар

    5   Шууд татвар        e    Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч байгаа төрийн
                        хураамж

    6   Шууд бус татвар      f    Заавал төлөх төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж,иргэдээс хариу төлбөргүйгээр
                        улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгөА.1b2d3c4a5e6f    В.1c2a3b4d5f6a               C.1d2b3c4a5f6e        D.1e2f3b4a5c6d
E.1f2e3a4b5c6d
  2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?
    1   Эртний     Грекийн    a   Эртний,дорнодахины,грекийн,ромын,дундад үеийн,шинэ үеийн
       сэтгэгчдийн ангилал

    2   Түүхэн     хөгжлийн    b   Хаант,язгууртны,бүгд найрамдах,цөөнхийн ардчилсан,дарангуйлагч
       ангилал               төр

    3   Марксист ангилал       c   Хүн төрөлхтөн хөгжлийн тэргүүний загвар,нийтээр хүлээн
                         зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх замаар
                         иргэншил соѐлын нэгдмэл байдалд хүрнэ.Улс үндэстэн ,ард түмэн
                         бүр өөр өөрийн давтагдашгүй иргэншил,соѐлтой,энэ онцлогийг
                         харгалзах нь үндэсний язгуур эрх ашиг

    4   Иргэншлийн хандлага      d   Боол эзэмшлийн,феодалын,капиталист,социалист төр    А.1a2b3c4d В.1b2a3d4c C.1c2d3b4a D.1d2c3b4a E.1d2b3a4d
  2.3 Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?

1  Монгол            а      Нийгмийн бүлэг давхрааны ашиг сонирхлыг зохицуулах, иргэдэд
                        үйлчлэх
2  Төрийн дотоод үүрэг     в  Парламентийн бүгд найрамдах төр

3  Төрийн   үүслийн  нэг  с  Улс орноо батлан хамгаалах
  шалтгаан

4  Төрийн гадаад үүрэг     d  Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах    А.1с2d3b4a В.1с2в3а4d C.1в2а3d4c D.1d2c3b4a E.1d2a3b4c

More Related Content

What's hot

сонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэгсонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэгKhongor Bukhtsooj
 
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсалErdenezul Bazarragchaa
 
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. Tuvshinsanaa Baasanjav
 
нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт Amgaa Amgalan
 
нийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэгнийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэгtulgaa14
 
эрэлт ба нийлүүлэлт
эрэлт ба нийлүүлэлтэрэлт ба нийлүүлэлт
эрэлт ба нийлүүлэлтJust Burnee
 
иргэн татвар төлөгч
иргэн татвар төлөгчиргэн татвар төлөгч
иргэн татвар төлөгчKhongor Bukhtsooj
 
ТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА
ТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГАТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА
ТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГАMr Nyak
 
төрийн оролцоо
төрийн оролцоотөрийн оролцоо
төрийн оролцооSilkroad10
 
судалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээEnkhbold Ebo
 
улс төрийн нам
улс төрийн нам улс төрийн нам
улс төрийн нам MoAltantuya
 
Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?
Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?
Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?Mr Nyak
 
Лекц №4 Санхүүгийн зах зээл
Лекц №4 Санхүүгийн зах зээлЛекц №4 Санхүүгийн зах зээл
Лекц №4 Санхүүгийн зах зээлGunjargal
 
Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Shine Naran school
 

What's hot (20)

Нийгэмшилт
НийгэмшилтНийгэмшилт
Нийгэмшилт
 
сонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэгсонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэг
 
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал
 
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
 
нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт
 
нийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэгнийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэг
 
Lecture 3
Lecture 3 Lecture 3
Lecture 3
 
эрэлт ба нийлүүлэлт
эрэлт ба нийлүүлэлтэрэлт ба нийлүүлэлт
эрэлт ба нийлүүлэлт
 
иргэн татвар төлөгч
иргэн татвар төлөгчиргэн татвар төлөгч
иргэн татвар төлөгч
 
насаз Lek ts №4
насаз Lek ts №4насаз Lek ts №4
насаз Lek ts №4
 
ТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА
ТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГАТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА
ТООН МЭДЭЭЛЭЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА
 
MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)
 
төрийн оролцоо
төрийн оролцоотөрийн оролцоо
төрийн оролцоо
 
судалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээ
 
улс төрийн нам
улс төрийн нам улс төрийн нам
улс төрийн нам
 
Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?
Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?
Шударга ёсонд хэрхэн суралцах вэ?
 
Niigem gadaad bodlogo
Niigem gadaad bodlogoNiigem gadaad bodlogo
Niigem gadaad bodlogo
 
Лекц №4 Санхүүгийн зах зээл
Лекц №4 Санхүүгийн зах зээлЛекц №4 Санхүүгийн зах зээл
Лекц №4 Санхүүгийн зах зээл
 
Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт
 
Cem3
Cem3Cem3
Cem3
 

Viewers also liked

Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
 
Mongolin tuuh test
Mongolin tuuh testMongolin tuuh test
Mongolin tuuh test92baaska96
 
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelurangua85
 
8 r angi tsahimtest-1
8 r angi tsahimtest-18 r angi tsahimtest-1
8 r angi tsahimtest-1Erka Bandi
 
12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012
12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 201212 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012
12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012Bataa Ganbat
 
Монгол орны эдийн засгийн хөгжил
Монгол орны эдийн засгийн хөгжилМонгол орны эдийн засгийн хөгжил
Монгол орны эдийн засгийн хөгжилnansak08
 
түүхийн тест
түүхийн тесттүүхийн тест
түүхийн тестerdenesuren06
 

Viewers also liked (9)

Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3
 
Mongolin tuuh test
Mongolin tuuh testMongolin tuuh test
Mongolin tuuh test
 
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
 
8 r angi tsahimtest-1
8 r angi tsahimtest-18 r angi tsahimtest-1
8 r angi tsahimtest-1
 
12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012
12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 201212 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012
12 jiliin ix angiin jishig daalgawar 2012
 
Монгол орны эдийн засгийн хөгжил
Монгол орны эдийн засгийн хөгжилМонгол орны эдийн засгийн хөгжил
Монгол орны эдийн засгийн хөгжил
 
түүхийн тест
түүхийн тесттүүхийн тест
түүхийн тест
 

Similar to Niigmiin tuhai medleg-4

Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 

Similar to Niigmiin tuhai medleg-4 (20)

жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
 
Sociaty
SociatySociaty
Sociaty
 
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
 
800.mn social studies d by byambaa avirmed
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmed
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 

More from tulgaa14

National history museum of mongolia
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongoliatulgaa14
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
 
Askingdirection
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirectiontulgaa14
 
Animalcwpuzzle
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzletulgaa14
 
Action%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingtulgaa14
 
Body%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchtulgaa14
 
Birthday crossword
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crosswordtulgaa14
 
Askingdirectionws
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionwstulgaa14
 
Activitiesws
ActivitieswsActivitiesws
Activitieswstulgaa14
 
68 classroom-games
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-gamestulgaa14
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1tulgaa14
 
3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuulttulgaa14
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1tulgaa14
 
Rooms houses
Rooms housesRooms houses
Rooms housestulgaa14
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
 
Translation practise presentation
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentationtulgaa14
 
The united kingdom parliament
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliamenttulgaa14
 
хөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэмtulgaa14
 

More from tulgaa14 (20)

National history museum of mongolia
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongolia
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
 
Askingdirection
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirection
 
Animalcwpuzzle
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzle
 
Action%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matching
 
Body%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20search
 
Birthday crossword
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crossword
 
Askingdirectionws
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionws
 
Activitiesws
ActivitieswsActivitiesws
Activitiesws
 
68 classroom-games
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-games
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
 
Test odko
Test odkoTest odko
Test odko
 
3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
 
Shapes
ShapesShapes
Shapes
 
Rooms houses
Rooms housesRooms houses
Rooms houses
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
 
Translation practise presentation
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentation
 
The united kingdom parliament
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliament
 
хөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэм
 

Niigmiin tuhai medleg-4

 • 1. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн тест Хувилбар-Схот 1-р хэсэг 1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа, хамтын үйл ажиллагааны систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл,өөрийгөө байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцоо юм.Хэний боловсруулсан тодорхололт вэ? А.А.Гидденс В.Т .Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер 2. Нийлмэл нийгмийн шинжид үл хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Нийгмийн олон янз бүхий хэдэн мянгаас хэдэн сая хүнийг багтаасан том нийгэм юм. В.Хувийн, ураг төрлийн харилцааг ураг төрлийн биш,иргэний харилцаагаар халж өөрчилсөн байдаг. С.Нийгэм,эдийн засаг,улс төрийн тэгш бус байдал хөгжиж, анги, каст, давхраанууд үүсч,төр улс төлөвшин, удирдлагын аппарат нь нийгмийн харилцааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах чиг үүрэгтэй байдаг нийгэм. D.Нийгмийн тэгш бус байдал нь эдийн засаг, улс төр, шашин, эрхзүйн хүчин зүйлсээр аяндаа бэхжиж байдаг. Е.Хөдөлмөрийн хуваарь,төрөл мэргэжил нь байгалийнх байдаг. 3. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох, нийгмийн нэгдлийн нөхцлийг 4 зүйлээр тодорхойлжээ. Доорхи 5 нөхцлийн аль нь Маршийн тодорхойлсонд хамаарахгүй вэ? А.Нутаг дэвсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх С.Иргэдтэй байх D.Соѐлын хөгжил Е.Улс төрийн бие даасан байдал 4. Нийгмийн ямар нэгэн шат үе бүхэн өмнөх үеэсээ цаг хугацааны хувьд богино үргэлжилдэг гэсэн хууль бий.Жишээ нь аж үйлдвэржсэн нийгэм нь аж үйлдвэржихээс өмнөх үеэс богино үргэлжилсэн билээ. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү? А.Ард түмэн ба үндэстнүүд нь ижил биш хурдацтай хөгждөг тухай хууль В.Түүхийн хурдацийн хууль С.Нийгэм эдийн засгийн формацийн онол D.Өсөлтийн үе шатны онол Е.Аль нь ч биш 5. Дараахи бодомжуудын аль нь зөв бэ? А.Засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн. В.Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн. С.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал мөн. D.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал биш Е.Бүгд буруу 6. Судлаач Булдин 1989 нарын эрдэмтдийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хэлбэрээр нь ангилсан ангилалд хамаарахгүйг олно уу? А.Хүч хэрэглэх В.Наймаалцах С.Үүрэг үүсгэх D.Хэрэгжүүлэх Е.Бүгд буруу
 • 2. 7. Хүний оюун ухаан,сэтгэх авьяас билэг,асуудлын гарц,орцыг олох чадвар нь эрх мэдэлд тэмүүлэх араншинг төрүүлсэн учраас төрийг хүний сэтгэх чанараас урган гарсан бүтээгдэхүүн гэж үздэг. Энэ онолын төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү? А.В.И.Ленин В.Г.Тард С. Ф.Аквинский D.Ж.Руссо Е.Аристотель 8. Жирийн иргэнээс аваад төрийн тэргүүн хүртэл, эсхүл засаг захиргааны нэгж багаас эхлээд засгийн газар хүртэл хэн ч бай хууль зөрчсөн бол адилхан хариуцлага тооцдог , хариуцлагаа хүлээдэг байх . Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Хууль дээдлэх ѐс В.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх С.Төрөөс хүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах 9. Монополь олон арга замаар үүсдэг бөгөөд буруу зүйл тэмдэглэсэн бол аль вэ? А.Засгийн газрын олгосон эрхийн улмаас В.Онцгой нөөцийг эзэмших замаар С.Үнээ нэмэх замаар D.Патент юмуу зохиогчийн эрхийн улмаас Е.Нэгдэх замаар 10. Бүтээмж гэж юу вэ? А.Үйлдвэрлэлийн зардлаас давсан илүүдэл орлогыг хэлнэ. В.Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг хүрэлцэхүйц буцан ирж буй орлогыг хэлнэ. С.Нийт орлого ба нийт зардлын эерэг зөрүү юм. D.Үйлдвэрлэлийн боломжийг бүрэн дүүрэн хүчин чадалд нь хүргэж ашиглах явдлыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг хэлнэ. Е.Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа,үйлчилгээний тоо хэмжээг хэлнэ. 11. Гитлерийн үед Германд захиргаадалтын капитализм гэж нэрлэгдэж байсан ба энэ үеийн эдийн засаг нь маш хатуу хяналт удирдлага дор явж байсан хэдий ч өмч нь хувийн хэвээр үлдсэн.Германы эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу? А.Захиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоо С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо Е.Аль нь ч биш 12. Бэлэн мөнгөнд хамаарахыг ол ? А.Банкны тэмдэгт В. Задгай мөнгө С.Вексель D.Депозит мөнгө Е.Аба В зөв 13. Сайхан бол хослол төгөлдөр,зүй зохист,хэм тэгш,эмх цэгцтэй байдал,дэг журам зэргийг илэрхийлдэг.Муухай бол сайхны эсрэг ойлголт. Тэгвэл сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж нь юутай холбоотой үнэлэмж вэ?1оноо А.Ёс суртахуун В.Гоо зүй С.Шашин D.Урлаг Е.Аль нь ч биш 14. Хүмүүс шинжлэх ухаан,улс төр,философи, шашныг судлахаасаа өмнө хооллож,хувцаслаж,орон байраар өөрийгөө хангах ѐстой.Соѐл нь хүний эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас урган гарч,түүн дээр сүндэрлэж,энэ үйл ажиллагаанд үйлчилж байдаг. Энэ онолын төлөөлөгчийг нэрлэнэ үү?1оноо А.Э.Дюркгейм В.К.Маркс С.М.Вебер D.Ж.Мердок Е.Аба В зөв
 • 3. 15. НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудыг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан бичихдээ алдаа гаргасан бол олно уу?1оноо А.Эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага В.Нийгэм,эрүүл мэндийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага С. Боловсрол,соѐл,шинжлэх ухааны чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага D.Нийгэм,эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага Е. Бүгд зөв 16. НҮБ-ын албан ѐсны хэл юу вэ? А.Араб,Англи,Хятад,Франц,Орос,Испани В.Англи,Орос С.Хятад,Араб,Англи,Орос,Солонгос D.Япон,Хятад,Англи,Орос,Солонгос,Франц Е.Хятад,Араб 17. Бат Доржид ажил санал болголоо.Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ? А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа D.Байгууллага,бүлэг,нийтлэг хоорондын харилцаа Е.АбаВзөв 18. Германы философич О.Шпенглерийн алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү? А.Европын мөхөл В.Түүхийн судалгаа С.Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхийн дэг журам D.Эртний нийгэм Е.дээрхи бүгд 19. Америкийн угсаатны зүйч,түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв тохируул? 1.Зэрлэг үеийн доод шат а.МАА ба ан агнуур эрхэлдэг,хүнийг наймаалдаг боолт ѐс эхэлсэн болно. 2.Бүдүүлэг үеийн доод шат в.Идэшний ургамал тариалж,амьтдыг гэршүүлж эхэлсэн. 3.Соѐлт үе с.Хүн анх үүссэн,модонд амьдралынхаа нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе А.1с2в3а В.1в2с3а С.1а2в3с D.1с2а3в Е.1в2а3с 20. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцооны хэлбэрийг тодорхойлно уу? А.Сонгуульд оролцох В.Төрийн байгууллагад хандан захидал бичих С.Төрийн ажилтнууд,зүтгэлтнүүдтэй уулзах уулзалтанд оролцох D.Нам эвсэл хөдөлгөөнд элсэх Е.Татвараас зайлсхийх 21. Элитийн онолын гол санаанд хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээр оролцох эрхтэй. В.Олон түмэн өөрсдийн төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй. С.Төр нь хүний нэр төр, өмч хөрөнгийг хамгаална. D.Төрийн бодлогыг удирдагч цөөнх тодорхойлно. Е.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн. 22. Хүний эрх, эрх чөлөө,шударга ѐс,үндэсний эв нэгдлийгхангах,эрүүл мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх нь төрийн ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ? А.Нийгмийн чиг үүрэг В.Эдийн засгийн чиг үүрэг С.Улс төрийн чиг үүрэг D.Эрхзүйн чиг үүрэг Е.Оюун санааны чиг үүрэг 23. Төрийн өмчид......,.......хамаарна. А.Төрийн нийтийн зориулалттай өмч В.Орон нутгийн өмч С.Төрийн бус байгууллага сангийн өмч D.Төрийн өөрийн өмч Е.Аба D хамаарна. 24. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Ажилтны нийгмийн хамгаалал а.Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох,ажлын байраар хангах,мэргэжил эзэмшихэд нь туслах
 • 4. 2.Ажилгүйчүүдийн нийгмийн хамгаалал в. амьдралаа дээшлүүлэх боломжтой ядуучуудад бага хувийн хүүтэй зээл олгож, аж ахуй эрхлэх,ажил хийхэд нь туслах 3.Нийгмийн эмзэг хэсгийн нийгмийн баталгааг хангах с.Хөдөлмөрлөх нөхцлийг сайжруулах А.1с2в3а В.1с2а3в С.1в2с3а D.1в2а3с Е.1а2в3с 25. 1991 оноос Монголд бага өмч хувьчлалын үе эхэлсэн бөгөөд Монголын засгин газраас ард түмэндээ олгосон анхны хувийн өмчийн хэлбэр юу вэ?2оноо А.Мал В.Орон сууц С.Улсын үйлдвэр D.Хувьцаа Е.Газар 26. Бээжингийн олимпиадад тамирчин Гүндэгмаа мөнгөн медаль хүртсэн явдлыг та юу гэж бодож байна вэ?1оноо А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд зөв 27. Нөгөө хоѐр талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх,зөрчил үүсэхээс болгоомжлох. Нөгөө хоѐр талын хооронд дотны хамтын ажиллагаа бий болохоос сэргийлэх явдал байдаг.Хэдэн туйлт системийн дүрэм бэ?1оноо А.Нэг туйлт В.Олон туйлт С.Гурван туйлт D.Хоѐр туйлт Е.Аль нь ч биш 28. Ямар хүн их сургуульд элсэн орох эрхтэй вэ? 1оноо А.Зөвхөн насанд хүрсэн хүн В.Зөвхөн зохих төвшний боловсрол эзэмшсэн хүн С.Зөвхөн элсэлтийн шалгалт өгч тэнцсэн хүн D.Хүн болгон суралцах эрхтэй Е.Аль нь ч биш 29. Нийгмийн статус гэж юу вэ? А.Хүний эрх үүргийг тодорхойлох нийгмийн байр суурь В.Тодорхой үнэт зүйлс бүхий байдал С.хэрэгцээгээ хангах үйл ажиллагаа D.Хүний нийгмийн дүр Е.Хүний хувцаслалт 30. Эрхзүйт ба социаль төрийн хэлбэрүүд нь өөр хоорондоо харилцан адилгүй шинж чанартай байдаг хэдий ч тэдгээрт байх нийтлэг шинж байдаг. Ямар шинжээр эдгээр төрийн хэлбэрүүд нь адил байдаг вэ?1оноо А.Хоѐулаа хувь хүний сайн сайхан байдлыг хангах зорилгод үйлчилдэг. В.Хоѐулаа дарангуйллыг хүлээн зөвшөөрдөг. С.Ард түмнийг номхон хүлцэнгүй байхыг шаарддаг. D.Хоѐулаа бүх хүмүүсийг ажлын байраар хангах Е.Нийтлэг шинж байх боломжгүй. 31. Монгол улсын иргэн Жавхаа хувиараа бизнес эрхлэн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоноосоо тодорхой хувийг нь нийтийн сайн сайхан үйл хэрэгт зориулж, Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу албан татвараа төлдөг.Иймээс тэрээр “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага”-аар удаа дараа шалгарчээ. Энэ тохиолдолд иргэн Жавхаа улс төрийн системд ямар дэмжлэг үзүүлж байна вэ? А.Эерэг дэмжлэг В.Сөрөг дэмжлэг С.Оролцооны дэмжлэг D.Бодит дэмжлэг Е.Нөлөөлөх дэмжлэг 32. 2009 онд МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ямар намууд нэр дэвшүүлэх эрхтэй вэ? 1оноо А.МАХН В.УИХ-ын гишүүн З.Алтай С.Иргэний зориг нам D.Ардчилсан нам Е.УИХ-д суудалтай бүх намууд 33. Сонгуульд оролцох эс оролцох,хэний ч дарамт шахалтанд оролгүйгээр саналаа чөлөөтэй илэрхийлнэ.Энд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А.Бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Саналаа нууцаар өгөх D.Шууд Е.Чөлөөтэй 34. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?
 • 5. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ...байдаг. А.Төрийн бус байгууллага В.Иргэний хөдөлгөөн С.Төр D.Улс төрийн нам Е.Сонирхлын бүлгүүд,олон нийтийн байгууллага 35. Нийлүүлэлт нэмэгдвэл: А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ буурна,тоо хэмжээ буурна. D.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш 36. Эрэлтийн хуулиар илэрхийлэгдэх бодомжийг олно уу? А.Илүүдэл нийлүүлэлт нь үнийг бууруулдаг. В.Хэрвээ хэрэглэгчийн орлого өсч байвал ихээр худалдан авдаг. С.Барааны үнэ буурахад худалдан авалт нэмэгддэг. D.Эрэлт өсөхөд үйлдвэрлэгчдийн ажил нэмэгдэнэ. Е.Аль нь ч биш 37. Монгол улсын үндсэн хуулинд эдийн засгийн талаар хамааралгүй зүйл дурдсан бол аль нь вэ?2оноо А.Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байна. В.Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална.С.Өмчлөгч нь Монгол улсын иргэн ба гадаадын иргэн байж болно. D.Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтанд байна Е.Дээрхи бүгд буруу 38. Импортын болон экспортын гаалийн албан татвар нь:1оноо А.Орлогын албан татвар В.Өмчийн татвар С.Онцгой албан татвар D.Нийгмийн даатгалын орлого Е.Гадаад үйл ажиллагааны орлого 39. Мөнгөний ханш бууралтын төвшинд нөлөөлөх талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагаа нь зах зээлийн үеийн төрийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?1оноо А.Эдийн засгийг тогтворжуулах В.Орлогыг дахин хуваарилах С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх үүрэг 40. Хэрэв хүн өвчтэй буюу ажиллах чадваргүй бол аль хэсэгт хамаарах вэ? А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна. В.Ажилгүй хүмүүст оруулна. С.Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй D.Бүрэн бусажилтай хүмүүст оруулахгүй. Е.Бүгд буруу 41. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? ____ явдал нь хэзээд хүний нэр төрийг гутаадаг ,үнэ цэнэгүй хэрэггүй зүйл болно. А.Сайн В.Шударга С.Шударга бус D.Буян Е.Хууль бус 42. Шашингүйн үзлийн эрт үеийн төлөөлөгч хэн бэ? А.Ксенофон В.Б.Рассел С.З.Фрейд D.Г.Галилей Е.Н.Коперник 43. 1988 онд дэлхийн томоохон шагналын нэг Нобелийн энхтайвны шагналыг НҮБ-ын үндсэн гол байгууллагын нэгэнд олгосон байна. Шагнал авсан байгууллага аль нь вэ? А.Ерөнхий ассамблей В.Олон улсын шүүх С.Аюулгүйн зөвлөл D.НҮБ-ын энхийг сахиулах хүчин Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл 44. Дараахи хэрэгцээнүүдээс чухам аль хэрэгцээг улс төрийн институт хангах вэ? А.Хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийг хангах В.Нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах С.Нийгэмд дээдлэгдэгч соѐлын үнэт зүйлсийг уламжлан залгамжлуулагч D.Амьдралын утга учир, оюун санааны асуудлыг шийдвэрлэх Е.Нийгэмд шударга ѐсыг тогтоох 45. Доор соѐл иргэншлийн онолын ангилалуудаас дурдсан бол аль нь буруу вэ?
 • 6. А.Египетийн соѐл иргэншил В.Фаустын соѐл иргэншил С.Шумерийн соѐл иргэншил D.Маягийн соѐл иргэншил Е.Бүгд зөв 46. Төрийн гарал үүслийн талаархи онолуудад аль нь хамаарахгүй вэ? А.Шашны онол В.Улс төрийн антропологийн онол С.Нийгмийн гэрээний онол D.Ангийн онол Е.Засаглал хуваах онол 47. Тендерийн шалгаруулалт будлиантай явагдаж байна хэмээн үзэж,хэсэг бизнес эрхлэгчид шалгаруулалтын үр дүнг эсэргүүцэж,комиссоос тайлбар өгөхийг шаардав. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ? А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Алинд нь ч хамаарахгүй 48. Микро эдийн засаг юуг судлах вэ? А.Эдийн засаг дахь мөнгө зээлийн тогтолцоог В.Гадаад худалдааны тэнцлийг С.Эдийн засагт төрийн гүйцэтгэх үүрэг,арга механизм D.Эдийн засгийн бүх асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг судална. Е.Өрх гэр пүүсийн хоорондох харилцаа 49. Монопольт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ? А.Нэг худалдагчтай В.Зах зээл дээр пүүс үнийг тодорхойлогч байдаг. С.Ялгавартай нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэрлэдэг. D.Тухайн зах зээл дээр орж гарахад хэцүү Е.Аль нь ч биш 50. Туулай гэдэг үгийг англиар rabbit оросоор заяц гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ? А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийгсурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэгутга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үг тэмдэг болохын хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. D.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох боловч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. Е.Дээрхи бүгд 51. Буруу бодомж аль нь вэ? А.Хоѐрдахь байгаль В.Нийгмийн үзэгдэл С.Хүний үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж уламжлагдаж байдаг хэмхэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн төвшин. D.Хүний ололт амжилтын цогцолбор Е.Байгалийн үзэгдэл. 52. НҮБ-д гишүүн орнуудад заавал биелүүлэх шийдвэр гаргах эрхтэй ганцхан байгууллага байдаг.Түүнийг нэрлэнэ үү? А.Олон улсын шүүх В.Аюулгүйн зөвлөл С.Ерөнхий ассамблей D.Нарийн бичгийн дарга нарын газар Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл 53. Үндэстний асуудалд эерэг хандлага байхын хамт сөрөг,туйлширсан хандлага байсаар байна.Тэдгээрийн нэг болох өөрийн үндэстнийг бусдаас дээгүүрт тавих үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Фашизм В.Колонизм С.Национализм D.Пролетарийн интернационализм Е.Геноцид 54. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч субьектуудыг нэрлэнэ үү? А.Улсын Их Хурал В.Засгийн газар С.Шүүх,прокурор D.Ерөнхийлөгч Е.Вба Dзөв 55. Хэнд албан тушаал байна вэ? Түүнд эрх мэдэл байна хэмээсэн нь эрх мэдлийн ямар хэлбэрийн тухай өгүүлж байна вэ?
 • 7. А.Үүрэг үүсгэх В.Наймаалцах С.Хүч хэрэглэх D.Дагуулах эрх мэдэл Е.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл 56. Газар,хөдөлмөр,капитал бол үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс мөн.Капиталд дараахи зүйлийн аль нь хамаарах вэ? А.Мөнгө,хувьцаа,облигаци В.Зөвхөн мөнгө С.Зөвхөн хувьцаа D.Зөвхөн хувьцаа,облигаци Е.Мөнгө,хувьцаа,облигаци аль нь ч капиталд хамаарахгүй. 57. Монгол улсын иргэн Чехийн хувийн компанид ажиллахад орлого нь хаана тооцогдох вэ? А.Монгол улсын үндэсний нийт бүтээгдэхүүн,Солонгосын ДНБ В.Монгол улсын ДНБ,Солонгосын ҮНБ С.Солонгос,Монголын ҮНБ D.Солонгосын ҮНБ,ДНБ Е.Бүгд буруу 2-р хэсэг 2.1 Зөв харгалзуул? 1 Татвар a Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасавч улс,орон нутгийн төсөв болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө 2 Албан татвар b Хууль тогтоомжийн дагуутөрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгө 3 Хураамж c Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасзавсрын ямар нэгэн шат дамжлагагүйгээр,орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар 4 Төлбөр d Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ,бараа бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар 5 Шууд татвар e Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч байгаа төрийн хураамж 6 Шууд бус татвар f Заавал төлөх төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж,иргэдээс хариу төлбөргүйгээр улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгө А.1b2d3c4a5e6f В.1c2a3b4d5f6a C.1d2b3c4a5f6e D.1e2f3b4a5c6d E.1f2e3a4b5c6d 2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1 Эртний Грекийн a Эртний,дорнодахины,грекийн,ромын,дундад үеийн,шинэ үеийн сэтгэгчдийн ангилал 2 Түүхэн хөгжлийн b Хаант,язгууртны,бүгд найрамдах,цөөнхийн ардчилсан,дарангуйлагч ангилал төр 3 Марксист ангилал c Хүн төрөлхтөн хөгжлийн тэргүүний загвар,нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх замаар иргэншил соѐлын нэгдмэл байдалд хүрнэ.Улс үндэстэн ,ард түмэн бүр өөр өөрийн давтагдашгүй иргэншил,соѐлтой,энэ онцлогийг харгалзах нь үндэсний язгуур эрх ашиг 4 Иргэншлийн хандлага d Боол эзэмшлийн,феодалын,капиталист,социалист төр А.1a2b3c4d В.1b2a3d4c C.1c2d3b4a D.1d2c3b4a E.1d2b3a4d 2.3 Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1 Монгол а Нийгмийн бүлэг давхрааны ашиг сонирхлыг зохицуулах, иргэдэд үйлчлэх
 • 8. 2 Төрийн дотоод үүрэг в Парламентийн бүгд найрамдах төр 3 Төрийн үүслийн нэг с Улс орноо батлан хамгаалах шалтгаан 4 Төрийн гадаад үүрэг d Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах А.1с2d3b4a В.1с2в3а4d C.1в2а3d4c D.1d2c3b4a E.1d2a3b4c