Niigmiin tuhai medleg-3

3,097 views

Published on

  • Be the first to comment

Niigmiin tuhai medleg-3

  1. 1. Хичээлийн нэр:Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар Ахөдөө1-р хэсэг1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа , хамтын үйл ажиллагааны систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ? А.А. Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер2. Нийлмэл нийгмийн шинжид хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Ураг төрлийн харилцаанд суурилсан В.Хувийн өмч үүсээгүй С.Нийгэм улс төр эдийн засгийн тэгш бус байдал үүссэн. D.Нарийн зохион байгуулалт бүхий удирдлагын системтэй. Е.СбаD зөв.3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?_____ гэдэг нь ижил хэм хэмжээ,үнэт зүйл бүхий,хоорондоо ухамсартайгаар харилцдаг,тухайн бүлэгт багтаж байгаагаа ухамсарладаг, бусад хүмүүс ч тэднийг тус бүлгийн гишүүн гэж үздэг хүмүүсийн цогцыг хэлдэг. А.Анхдагч бүлэг В. Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч бүлэг4. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ? А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд, зөвлөх менежерүүд Е. Аль нь ч биш5. Аль өгөгдөл нь буруу вэ? А.Төрийн засаглал нь хууль цаазын үндэстэй. В.Төрийн засаглал нь шийдвэр гаргах, албадах онцгой эрхтэй. С. Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн . D.Төрийн засаглал нь сайн дурын үндсэн дээр юмуу эсвэл аргагүйн эрхэнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс төр, эрхзүй,ѐс суртахууны хэм хэмжээгээр зохицуулагддаг засаглал юм. Е.Төрийн засаглал нь албадлагын өвөрмөц аппаратад тулгуурлаж,бүх ард нийтэд хүрч байх улс төрийн засаглалын төвлөрсөн хэлбэр юм.6. Эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй аргаар нь ангилсан ангилал аль вэ? А.Гэр бүлийн , төрийн, улс төрийн В.Эдийн засгийн,мэдээллийн,албадлагын С.Ардчилсан, ардчилсан бус D.Хууль тогтоох ,гүйцэтгэх, шүүх Е.Гэр бүлийн,цэргийн,намын,үйлдвэрчний,төрийн7. Төр бол хүчтэй хүмүүсээс нийгэмд дарангуйллаа тогтоох байгууллага бөгөөд эрхзүй бол хүчтэй нь хүчгүйдээ ашиг сонирхолоо тулган хүлээлгэх арга хэрэгсэл буюу төр хүчирхийлэл, ялалтаар төрж, бэхжиж, хөгждөг.Энэ хэний боловсруулсан онол бэ? А.К.Маркс В.К.Каутский С.Г.Тард D.Т.Гоббс Е.Ф.Аквинский
  2. 2. 8. Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй байх, хуулиар олгосон эрх чөлөөгөө баталгаатай эдлэх бололцоог бүрдүүлж, хүний сайн сайхны төлөө төр тэмцдэг байх явдал юм.Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Хууль дээдлэх ѐс В.Төр иргэн хоѐр харилцан хариуцлага хүлээх С.Төрөөсхүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах9. Олигопользах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ? А.Хоорондоо ялгаатай боловч нэг төрлийн таваар борлуулахыг сонирхсон олон тооны үйлдвэрлэгчидтэй. В.Ойролцоо орлуулах бүтээгдэхүүн байхгүй. С.Нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн олон. D.Үнийг зах зээл тодорхойлно. Е.Үнийг үйлдвэрлэгч тодорхойлно.10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг хүрэлцэхүйц буцан орж ирж буй орлогыг ... гэнэ. А.Ашиг В.Хэвийн ашиг С.Хэт ашиг D.Тооцооны ашиг Е.СбаD хариулт11. Гадаад худалдааны онолыг үндэслэгч нь: А.М.Фридман В.Д.Рикардо С.Адам Смит D.Ж.Кейнс Е.А.Маршалл12. М1-д хамаарах нь : А.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж В.Бэлэн буй мөнгө С.Төрөл бүрийн үнэт цаас D.Банкны хугацаатай хадгаламж Е.Дээрхи бүгд буруу13. Байгалиас харьцангуй бие даан оршиж, түүний хуулиудыг захиран ашиглаж амьдрах арга ухаанд голлон үндэслэгддэг соѐлыг судлаачид юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Нүүдэлчдийн соѐл В.Байлдан дагуулагчдын соѐл С.Өрнийн соѐл D.Шашны соѐл Е.Мэргэжлийн соѐл14. Францын социологич Э.Дюркгейм бүтээлүүддээ соѐлын ямар үүргийг онцлон тэмдэглэж байсан бэ? А.Соѐлын хүмүүжил боловсролын үүрэг В.Соѐлын нэгтгэгч ба салгагч үүрэг С.Соѐлын зохицуулагч үүрэг D.АВС зөв Е.Бүгд буруу15. Төрийн эрх мэдлийн онцлог шинжид хамаарагдах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Нэгдмэл В.Монополь С.Хүлээн зөвшөөрөгдсөн D.Төрийн бие даасан, хараат бус бүрэн бүтэн байдал. Е. Бүгд зөв
  3. 3. 16. Олон улсын харилцааны үндсэн хэлбэрүүдийг зөв дурдсаныг олно уу? А.Улс төр , эдийн засаг, цэрэг стратеги, соѐл, олон нийт. В.Хамтын ажиллагаа, хараат байдал, дайн, өрсөлдөөн С.Нэг туйлт, хоѐр туйлт, гурван туйлт, олон туйлт D.Өрсөлдөөн, хараат байдал, соѐлын солилцоо, эдийн засаг Е.Улс төр, цэрэг стратеги, техник, хамтын ажиллагаа17. Тамирчид зуны аялал зохион байгуулахаар “Сүмийн дэн” компанитай гэрээ байгуулав.Нийгмийн харилцааны аль төвшинд хамаарах вэ? А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа Е.Аль нь ч биш18. Судалгааны аргуудыг мэдээлэл цуглуулах арга, боловсруулалтын арга гэж ангилдаг. Боловсруулах аргад хамаарахыг нь нэрлэнэ үү? А.Түүврийн арга В.Асуулгын арга С.Бичиг баримт судлах арга D.Анализ синтез Е.Туршилтын арга19. Зөв тохируул? 1.Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм а.Нийгмийн гол зорилго нь мэдлэг мэдээлэл. 2.Аж үйлдвэржсэн нийгэм в.Нийгмийн гол зорилго нь засаглал. 3.Аж үйлдвэржсэний дараахи нийгэм с.Нийгмийн гол зорилго нь мөнгө. А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2в3а D.1с2а3в Е.1а2с3в20. Иргэдийн улс төрийн оролцооны нийцтэй хэлбэрүүдийг дурдахдаа хамааралгүйг дурдсан бол аль нь вэ? А.Сонгуульд оролцох,нэрээ дэвшүүлэх В.Өлсгөлөн зарлах С.Бүх ард түмний санал асуулга D.Төрийн байгууллага албан тушаалтанд захидал бичих Е.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан санл бодлоо илэрхийлэх21. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ? А.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй. В. Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах С.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээрээ оролцох эрхтэй байх D.Хүний эрх бол хэнээс ч хамаарах жам ѐсны зүйл мөн. Е.Төр засаг нь ард түмнийхээ өмнө биш,харин нам,бүлэг,лобби зэрэг байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээх ѐстой.22. Төрийн чиг үүргийг үйл ажиллагааны шинж чанараар нь дотоод,гадаад чиг үүрэг гэж ялган үзэж болно.Доорхи өгөгдлүүдээс гадаад чиг үүрэгт хамаарахыг тодорхойлно уу? А.Төрийн болон нийгмийн аюулгүй байдлыгхангах В.Олон хэвшил бүхий эдийн засгийг төлөвшүүлэх С.Эрүүл мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх D.Оюуны өвийг хамгаалах Е.Улс орноо батлан хамгаалах
  4. 4. 23. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард түмний өмч болгон заасан зүйлсийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ. Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна. А.Ургамал ан амьтны нөөц В.Төрийн байгууллага,албан газарт эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө С.Төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт эзэмшүүлсэн эд хөрөнгө D.Төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийнтөрд ногдох хувь хөрөнгө Е.Хуульд заасан бусад үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө24. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Нийгмийн эмзэг бүлэг а.Жирэмсэн болон нярай,хөхүүл ганц хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж 2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг хамаардаг. 3.Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие ахмад настан хамардаг. А.1а2в3с В.1в2с3а С.1с2а3в D.1с2в3а Е.1а2с3в25. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Эд хөрөнгийг шууд мэдэлдээ байлгаж, эдлэх боломжтой байхыг ... гэнэ. А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв26. Соѐлын босоо чиглэл дэх ангилалд соѐлыг шаталсан байдлаар авч үздэг.Ийм ангилалын хүрээнд хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу? А.Элитийн соѐл В.Ардын соѐл С.Угсаатны хэв маягийн соѐл D.Үндэстний хэв маягийн соѐл Е.СбаD хамаарахгүй.27. Ноѐрхогч шинжтэй болж буй аливаа улс эвслийг эсэргүүцэх улс орнууд өөрийн хүчийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, аливаа улс гүрэн аль нэг талтай дайтсан ч системийг бүхэлд нь тогтворгүйжүүлэх үйлдэл хийхгүй байх нь олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ? А. Олон туйлт систем В. Гурван туйлт систем С. Хоѐр туйлт систем D.Нэг туйлт систем Е. Аль нь ч биш28. Аль нь хүүхдийн нийгэмшилтэнд илүү чухал вэ? А.Хэвлэл В.Биеийн галбир С.Цаг уурын орчин D.Гэр бүлийн орчин Е. Эдгээр нь бүгд тэнцүү хүчтэй.29. Аль нь төрөлхийн статус вэ? А.Сурагч В.Спортын мастер С.Орон сууцанд суудаг. D.Найз Е.Халх30. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулд хэн нэр дэвшүүлэх эрхтэй вэ? А. Улс төрийн намууд В. Сонирхлын бүлгүүд С.Улсын их хуралд суудал бүхий намууд дангаараа болон хамтран D.Улс төрийн хөдөлгөөнүүд Е.ВбаС зөв31. Ядууст зориулж халамжийн төв байгуулжээ. Энэ нь иргэдийн ... оролцоо юм. А.Улс төрийн оролцоо В. Нийгмийн оролцоо С.Хувийн оролцоо D.Бүлгийн оролцоо
  5. 5. Е. Оролцоо32. Сүхбаатарын талбайд Засгийн газрын үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн хэсэг иргэдийн жагсаал болж, төрийн ордон руу дайран зарим цонхыг хагалсан байна. А. Иргэдийн улс төрийн нийцтэй оролцоо В. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцоо С.Иргэдийн нийгмийн оролцоо D.Иргэдийн хувийн оролцоо Е.СбаD хариулт зөв33. Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах эрхтэй.Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А. Бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Чөлөөтэй Е. Саналаа нууцаар өгөх34. Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ... байдаг. А.Сонирхлын бүлгүүд В.Улс төрийн нам С.Төр D.Төрийн бус байгууллага Е. Хөдөлгөөн35. Ажилгүйдлийн түвшинг тодорхойлохдоо нийт ажилгүйчүүдийн тоог/эдийн засгийн идэвхийтэй хүн ам буюу ажиллах хүчинд харьцуулаад хэдээр үржүүлдэг вэ? А.10 В.100 С.1000 D.10000 Е.Бүгд буруу36. Хэрвээ барааны үнэ эрэлт нийлүүлэлтийн огтлолцлоос доогуур бол: А.Илүүдэл бий болно . В.Хомсдол бий болно. С.Ажилгүйдэл өснө. D.Худалдан авагчийн зах зээл үүснэ. Е. Бүгд буруу37. Үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өөрчлөлтөөс хамаарахгүй тогтвортой байдаг зардлыг тогтмол зардал гэнэ. Тогтмол зардлыг тодорхойл: А.Удирдах ажилтны цалин В.Түүхий эдийн зардал С.Эрчим хүчний зардал D.Тээврийн үйлчилгээний зардал Е.Хөдөлмөрийн нөөцийн зардал38. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нь: А.Нийгмийн даатгалын орлого В.Хөрөнгийн татвар С.Дотоод бараа үйлчилгээний татвар D.Гаалийн татвар Е.Төлбөр39. Монополийг хязгаарлах нь төрийн үйл ажиллагаа нь доорхи үүргүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх В.Нөөцийг хуваарилах үүрэг С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг D.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг40. Далд эдийн засаг гэдэг нь алба ѐсоор бүртгэгдээгүй эдийн засаг юм.Далд эдийн засгийн хэлбэрт хамаарахгүй өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Ганзагын наймаа хийдэг хүмүүс В.Өмч идэж шамшигдуулах С.Албаны бэлэн мөнгөөр хувийн арилжаа наймаа хийх D.Хээл хахууль Е.Дээрхи бүгд хамаарна.41. Табу-ямар нэгэн үйлдэл,үг, эд зүйлд тогтоогдсон туйлын хориг юм. Табу бол ... онцгой хэлбэр юм. Тохирох үгийг нөхөж бич? А.Уламжлалын В.Ёс заншлын С.Зан үйлийн D.Хэм хэмжээний Е.Бүгд буруу42. Үндэсний шашинд хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу? А.Даосизм В.Индуизм С.Синтойзм D.Иудейн Е.Христос
  6. 6. 43. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага зургаан үндсэн гол байгууллагатай. Эдгээрээс өнөөгийн байдлаар үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон байгууллагыг олно уу? А.Ерөнхий ассамблей В.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл С.Аюулгүйн зөвлөл D.Асрамжийн зөвлөл Е.Олон улсын шүүх44. Дараахи харгалзаануудын аль нь буруу вэ? А.Брахман –Санваартнууд В.Кшатрий-Цэргийн жанжнууд С.Войшья-Газар тариалан,гар урлал,худалдаа эрхлэгчид D.Шудр-Дээд гаралтай жирийн хүмүүс Е.Бүгд зөв45. Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг хэн авах вэ? А.Нэг насхүртэлх хүүхдээ асарч байгаа эх В.Ахмад настныг асарч байгаа иргэн С.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн D.Зөв хариулт алга Е.АбаВ зөв.46. Улс төрийн намууд нь улс төрийн үйл ажиллагааны дараахи төрлүүдийн алиныг нь голлон гүйцэтгэдэг вэ? А.Сонирхол илэрхийлэх В.Сонирхол нэгтгэх,бодлого боловсруулах С.Сонирхлыг хэрэгжүүлэх D.Нийтлэг ашиг сонирхол чухал Е.Аль нь ч биш47. Монголын Залуучуудын холбоо,Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбоо нь ... юм. А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй буюу шахалтын бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Аномик бүлэг48. Микро эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлагдахууныг тодорхойлно уу? А.Мөнгө В.Ажил эрхлэлт С.Инфляци D.Өрсөлдөөн Е.Эдийн засгийн өсөлт49. Чөлөөт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ? А.Салбарт шинээр ороход хүнд В.Үнийг үйлдвэрлэгчид тодорхойлно. С.Бие биеэ орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг цөөн тооны үйлдвэрлэгчтэй D.Мэдээлэл төгс байдаг Е.Өрсөлдөөн байхгүй.50. Нохой гэдэг үгийг англиар dog оросоор собака гэдэг. Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд нь хамаарах вэ? “А.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг , утга нь адилхан байна. В.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага, бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. С.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. D.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэг утга, дуудлага,тэмдэг болдог.Е. Бүгд зөв51. Үнэт зүйлс,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,хэм хэмжээ ,зан заншил гэх мэт тогтолцоо нь ямар соѐлд хамаарах вэ? А.Эдийн соѐл В. Сөрөг соѐл С.Дэд соѐл D.Оюуны соѐл Е.Нийтийн соѐл52. Төрийн гадаад бодлогын хэрэгслийг дурдахдаа илүүц зүйл дурдсан бол аль нь вэ? А.Цэргийн В.Улс төрийн С.Суртал нэвтрүүлгийн D.Хүмүүнлэгийн Е.Эдийн засгийн53. Өөрийн үндэстэнг дэлхийд ноѐрхуулах буюу их гүрний дээрэнгүй үзэл аль нь вэ? А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Геноцид54. Улсын Их хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдрийг яаж тогтоох вэ? А.Улсын их хурал В.Ерөнхийлөгчийн айлтгалаар С.Сонгуулийн жилийн 6 сарын сүүлийн хагасын ням гариг D.УИХ-ын гишүүдийн олонхийн саналаар Е.Бүгд буруу
  7. 7. 55. Улс төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй хүмүүс нь эрх мэдлээ буруугаар ашиглахадямагт бэлэн байдаг. Тэгвэл эрх мэдлээ буруугаар ашиглаж буй үйлдэл нь юу байж болох вэ? А.Засгийн эрх баригчид эрх мэдлээ өөрсдийн эрх ашгийн төлөө ашиглах В.Өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалсан хууль батлах С.Нийгмийн баялгийг эзэмших санаархал нь өндөр байх явдал. D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу56. Удахгүй ажил олдоно гэж итгэж буй хүмүүсийг: А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна. В.Ажилгүй хүмүүст оруулна.С.Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй. D.Бүрэн бус ажилтай хүмүүст оруулна.Е.Аль нь ч биш.57. Хэрэв үнийн өсөлттэй хамт Х барааны эрэлтийн хэмжээ өсч байвал Х бараа: А.Хэвийн бараа В.Дорд бараа С.Гиффен бараа D.Үнэ багатай бараа Е. ВбаС зөв 2-р хэсэг 2.1. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1.Вексель а.Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт 2.Банкнот в.Компьютерийн тусламжтайгаар хийдэг банкны тооцооны тогтолцоо 3.Депозит мөнгө с.Данснаас тодорхой хэмжээний мөнгө авах тухай өмчлөгчийн зөвшөөрөл 4.Чек d.Өр төлөх баталгаа 5.Компьютерийн мөнгө е.Банкны хадгаламж дээр үндэслэж нэг тооцооны данснаас нөгөөд мөнгө шилжүүлэх банк хоорондын тусгай тооцооны тогтолцоо А.1a2b3c4d5c В.1b2c3d4e5a С.1c2d3e4a5b D.1d2a3e4c5b Е.1e2a3b4c5d 2.2 Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1.Албан боловсролын тогтолцоо a.Мэдээллийн хэрэгслээр боловсрол олох 2.Албан бус боловсролын тогтолцоо b.Ажиллагсадын мэргэжил дээшлүүлэх 3.Амьдрах орчноос олж авах боловсролын тогтолцоо c.Хүүхдийн цэцэрлэгээс бага,дунд мэргэжлийн ба дээд боловсрол А.1a2b3c В.1b2c3a С.1c2a3b D.1a2c3b Е.1c2b3a 2.3 . Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуул ? 1.Ерөнхий Ассамблей a.Гишүүн орон бүр том бага баян ядууг үл харгалзан нэг саналын эрхтэй оролцдог. 2.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл b.15 гишүүн орон байдгаас 5 нь байнгын гишүүн орон байдаг. 3.Аюлгүйн зөвлөл c.Хувь хүн биш улс нэхэмжлэл гаргана. 4.Олон улсын шүүх d.Тэргүүн нь Ерөнхий нарийн бичгийн дарга юм. 5.Нарийн бичгийн дарга нарийн газар e. ECOSOS гэж нэрлэгддэг энэ зөвлөл манай олон яамдын нэг адил үйл ажиллагаа явуулдаг. А.1a2b3c4d5e В.1a2e3b4c5d С.1c2d3e4a5b D.1d2e3a4b5c Е.1e2a3c4d5b

×