SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг                Хувилбар Схөдөө

1-р хэсэг

    1. Нийгэм бол хэл,үнэлэмж,хэм хэмжээ зэргийн эхлэл болгодог тогтолцоо
     юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ?

А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.Bебер Е.Г.Спенсер

    2. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох,нийгмийн нэгдлийн
     нөхцлийг тодорхойлсон байдаг. Илүүц зүйл дурдсныг олно уу?

А.Нутаг давсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх ѐстой.С.Соѐлын хөгжил D.Хэл
яриа Е.Улс төрийн бие даасан байдал

    3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? _____ нь сэтгэл хөдлөлийн хэврэг
     харилцаа тогтсон,харилцан үйлчлэл нь тодорхой зорилгод хүрэхэд захирагдаж
     байгаа бүлэг хүмүүсээс бүрэлддэг.

А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч
бүлэг

    4. Аж үйлдвэржихээс өмнөх нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ?

А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд Е.АбаВзөв

    5. Доорхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан гол ойлголтыг нэрлэнэ үү?
     Коммунистууд ажилчин ангийг,нацистууд ари үндэстэнг бүхнээс дээгүүр
     тавьдаг.
     А.Нэг үзэл суртал В.Нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээ,хувийн амьдралыг
     хүртэл хяналтандаа байлгадаг. С.Ямарч улс төрийн байгууллага хөдөлгөөн
     оршин тогтнох үндэсгүй D.Нийгмийг дотор нь анги,яс үндэс,арьс өнгө зэрэг
     байдлаар зааглан ялгаж нэгийг нөгөөгөөс нь дээгүүр тавих
     Е.Эдийн засгийн хатуу хяналт
    6. Эрх мэдлийг гүйцэтгэж буй чиг үүргээр нь хэрхэн ангилдаг вэ?

А.Эдийн засгийн, мэдээллийн, албадлагын      В.Ардчилсан,ардчилсан бус
С.Бага,дунд, өргөн      D.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх ,шүүх
Е.Цэргийн,намын,төрийн

    7. Нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарь,нэмүү бүтээгдэхүүн,хувийн өмч бий болсноор
     нийгэм ашиг сонирхлын хувьд эвлэршгүй ангиудад хуваагдснаар буюу хэсэг
     бүлэг хүмүүсээс бусдыг албадан ноѐрхох,тухайлбал нэг анги бусдыг
     дарангуйлах замаар төр үүссэн гэж үздэг. Үүнийг тодорхойлж байгаа хамгийн
     зөв онолыг нэрлэнэ үү?
    А.Нийгэм эдийн засгийн онол В.Ангийн онол С.Хүчирхийллийн онол D.Сэтгэлзүйн
    онол Е.Гэрээний онол
8. Иргэд зөвхөн төр,хууль,шүүхийн өмнө л тэгш байна.Харин хувь хүнийхээ хувьд
  харилцан адилгүй,тэгш бус байдаг бөгөөд амьдралын явцад үүссэн тэрхүү тэгш
  бус байдалд орсон хэсгийг төр зөнд нь орхих ѐсгүй. Энэ өгөгдөл социаль төрийн
  үндсэн үзэл санаануудын алинд хамаарах вэ?
А.Амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах В.Нийгмийн тэгш ѐсыг
эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах С. Иргэдэд шаардлага тулгарсан үед туслалцаа
үзүүлэх D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу
9. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл дээр пүүсүүд яагаад үнэд нөлөөлж чаддаггүй вэ?
А.Бүтээгдэхүүнүүд нь яг адилхан учраас В.Засгийн газар үнэнд нь хяналт тавьж
байдаг учраас С.Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээрхи пүүсийн эзлэх байр суурь
бага байдаг учраас D.Хэрэглэгчдийн чөлөөт сонголт Е.Аль нь ч биш
10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич?
 ______ бол нийт орлого ба нийт зардлын хоорондын эерэг зөрүү юм.
А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж
11. Одоо дэлхийд Шведийн эдийн засгийг эрлийз эдийн засгийн тогтолцоо
  тогтолцоо гэж нэрлэж байгаа бөгөөд тэнд аж ахуйн үйл ажиллагааны 90 илүү
  хувь нь хувийн фирмд төвлөрсөн,төр нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
  хангах,орлогыг хуваарилахад маш эрчимтэй оролцож байна. Шведийн эдийн
  засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу?
АЗахиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт зах зээлийн тогтолцоо
С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо
Е.Аль нь ч биш
12. М3-т хамаарах өгөгдлийг олно уу?
А.Төрөл бүрийн үнэт цаас В.Банкны хугацаатай хадгаламж
С.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж
D.Бэлэн буй цаасан болон зоосон мөнгө
Е.ВбаС зөв
13. Нүгэл бол хүний ѐс суртахууны үйлдэл харилцааны сөрөг,өөдгүй,зохисгүй
  үнэлгээ,хорьсон цээрлэсэн зүйлийг үйлдэж,муу үйлдэл хийх явдал юм. Арван
  хар нүгэл нь аль үнэлэмжийн илрэл вэ?
А.Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж В.Шашны үнэлэмж С.Шударга ба шударга бус
хэмээх үнэлэмж D.Сайн ба муу хэмээх үнэлэмж Е.Бүгд буруу
14. Монгол улсын гадаад бодлогын зарчмыг тодорхойлно уу?
  А.Үндэсний эрх ашгийг дээдлэн бие даасан шинжтэй байх В.Олон тулгуурт
  С.Нээлттэй эвсэлд үл нэгдэх D.Олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн
  зарчмууд Е.Бүгд зөв
15. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагыг нэрлэхдээ алдаа гаргасныг
  олно уу?
А.Европын холбоо В.Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбоо С.Ази-Европын уулзалт
D.Америкийн улсуудын байгууллага Е.Бүгд зөв.
16. Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Ж.Буш Монгол улсад албан ѐсны
  айлчлал хийв. Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ?
А.Нийгэм хоорондын харилцаа       В.Институт хоорондын харилцаа
  С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа
  D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа          Е.Аль нь ч биш
    17. “Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхий ертөнц” хэмээх
      зохиол хэний бүтээл вэ?
    А.О.Шпенглер В.Ж.А.Тойнби С.Н.Я.Данилевский D.С.П.Хантингтон Е.И.Кант
    18. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?
   1.Залуу Марксын үзэл      а. Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм,аж үйлдвэржсэн
                        нийгэм,аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм
2.Морганы үзэл            в.Зэрлэг үе,Бүдүүлэг үе,Соѐлт үе
 3.Д.Белл,З.Бзеженский,А.Тоффлер с.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм,Хүн хүнээсээ
                  хараат байдаг нийгэм,хүн юунаас ч хараат бус байдаг
                                         нийгэм
А.1с2в3а В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2в3с Е.1а2с3в
    19. Иргэдийг төрийн хэрэгт оролцуулах нь олон давуу талтай. Аль нь илүүц вэ?
    А.Сонгогдсон удирдагчид эрх мэдлээ хэтрүүлэхгүй байна.
    В.Төр засаг олон түмний хүсэл зоригийн талаар илүү мэдээлэлтэй байна.
    С.Төрийг удирдах хэрэгт иргэдийг оролцуулна.
    D.Иргэд оролцсноор төр,засаг илүү мэдээлэлтэй байж,зөв,сайн шийдвэр гаргана.
    Е.Хүн амын нэг л тодорхой бүлгийн өвөрмөц эрх ашгийг хамгаалдаг.
    20. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ?
    А.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн.
    В.Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах.
    С.Хүн бүр тэгш бололцоотойгэсэн зарчмыг баримтлах
    D.Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн янз бүрийн нам, бүлгүүдийг тэгш
    оролцуулах замаар тэдгээрийн ашиг сонирхлыг зөв зохицуулан нийгмийн нэгдэл
    байдлыг хангах
    Е.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох
    21. Эрхзүйн болон бусад бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж,баталгаажсан
      байхаас гадна төр оршин буйн утга учир болдог. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн
      санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү?
    А.Зайлшгүй В.Түгээмэл С.Зөвхөн нийтлэг эрх ашгийг тусгаж илэрхийлдэг.
    D.Байнгын тогтвортой тасралтгүй. Е.Алинд нь ч хамаарахгүй
    22. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард
      түмний өмч болгон зарласан зүйлийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ.
      Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна.
    А.Иргэдэд өмчлүүлсэнээс бусад газар        В.Газрын хэвлий түүний баялаг
    С.Түүх соѐлын үнэт цогцолбор,хөшөө дурсгал    D.Археологи палеонтологийн
    олдвор                       Е.Дээрхи бүгд
    23. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
      1.Нийгмийн эмзэг бүлэг  а.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд
                                      олгох тэтгэмж
       2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх
              толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг-д олгох
3.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие
                  даан амьдрах чадваргүй,ганц бие ахмад настан
  А.1в2с3а В.1с2в3а С.1а2в3с D.1а2с3в Е.1в2а3с

  24. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? _____ гэдэг нь хөрөнгийн хувь
    заяаг тодорхойлон шийдвэрлэх мэдэлтэй байхыг хэлнэ.
  А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв
  25. Бээжингийн олимпид тамирчин Сэр-дамба мөнгөн медаль авсныг та юу гэж
    бодож байна?
  А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд буруу
  26. Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх,боломжтой бол устгахыг оролддог.Өөрийн хүчийг
    байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.Нөгөө эвслийн гишүүнийг өөртөө
    татах,өөрөөсөө гишүүнээ алдахгүй байх гэх мэт тактик ашиглана хэмээсэн нь
    олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ?
  А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш
  27. Бүх ард түмэнд хүн төрөх нас барахтай холбоотой ѐс заншил байдаг.Энэ юутай
    холбоотой вэ?
  А.Хаана ч адил хүн төрж үхдэг учраас В.Заавал ѐс заншилтай байх ѐстой учраас
  С.Ёс заншилгүй байвал ард түмэн нь устах аюултай учраас D. Ёс заншлаа дээдлэх
  ѐстой учраас Е.Бүгд буруу
  28. Тухайн статусаас үүдэн бий болж заавал биелүүлэх ѐстой зан үйлийн хэм
    хэмжээний цогц бол ... юм. Энэ нь тухайн статусыг эзэмшигч юуг хийх ѐстойг
    заана.
  А.Эрх В.Үүрэг С.Эрх үүрэг хоѐулаа D.Дүрэм журам Е.Эрх үүрэг хоѐулаа
  29. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ?
  А.Бүх намуудыг ангийн шинжээр ангилдаг. В.Бүх намууд гишүүний бүртгэлтэй
байдаг. С.Бүх намууд байгаль хамгааллыг дэмждэг. D.Зарим нам үйл ажиллагаагаа
зөвхөн сонгуулиар хязгаарладаг. Е.Бүх намууд засгийн эрхийн төлөө тэмцлийг
зорилгоо болгодог.
  30. Аль нь иргэдийн улс төрийн оролцоог илэрхийлж байна вэ?
  А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах,хандив өргөх В.Спортын уралдаан
  тэмцээнд оролцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан
  авах Е.Өндөр настныг халамжлах
  31. Лоббидох гэдэг нь ямар утга санааг илэрхийлэх вэ?
  А.Нууцаар удирдах В.Уулзаж ярилцах С.Хахуульдах D.Эсэргүүцэх Е.Нөлөөлөх
  32. Нэг сонгогч нэг л удаа саналаа гаргана,сонгогчид адил саналын эрхтэй
    байна,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байна. Сонгуулийн үндсэн
    зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ?
  А.бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Саналаа нууцаар өгөх Е.Чөлөөтэй.
  33. Сонирхлыг нэгтгэж,улс төрийн бодлогын боломжийн хувилбарыг боловсруулж
    байдаг байгууллага нь... байдаг.
  А.Сонирхлын бүлгүүд В.Олон нийтийн байгууллагууд С.Улс төрийн нам D.Төр
  Е.Төрийн бус байгууллага
  34. Эрэлт нэмэгдвэл:
А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна . В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ өснө,тоо
  хэмжээ өснө. D.Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш


  35. Нийлүүлэлтийн хууль юуг харуулах вэ?
  А.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг В.Үйлдвэрлэлийн тоо
  хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг С.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу
  хамаарлыг D.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг
  Е. Бүгд буруу
  36. Тогтмол зардлыг тодорхойлно уу?
  А.Түлш        В.Зээлийн хүү       С.Ажилчдын цалин
  D.Цахилгааны зардал             Е.Тээврийн үйлчилгээ
  37. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж нь:
  А.Орлогын албан татвар В.Нийгмийн даатгалын орлого С.Өмчийн татвар D.Онцгой
  албан татвар Е.Бусад татвар
  38. Төр орлогоос нь хамааруулан ялгавартай татвар тогтоох, ажилгүйчүүд,
    хөдөлмөрийн чадвар, тэжээгчээ алдагсадад тэтгэвэр,тэтгэмж үзүүлэх зэрэг
    олон талт нийгмийн арга хэмжээ,хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь төрийн үүргүүдийн
    алинд хамаарах вэ?
  А.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг В.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг
  бүрдүүлэх үүрэг С.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг
  Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх
  39. Орчуулагч,хэл шинжээч Ц.Энхбат “Англи – Орос “ толь зохиож хэвлүүлэн
    патент авчээ.Энэ нь монополийн тухай жишээ мөн үү?
  А.Хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүй ѐсны монополь В.Онцгой нөөцийг эзэмших С.Энэ нь
  нэг хүний тэгээд ч оюуны хөдөлмөрийн бүтээл тул монополийн жишээ биш
  D.Төрөлхийн монополь Е.Онцгой нөөцийг эзэмших
  40. 1930-аад оны үед 700 гаруй буддын сүмийг нураан сүйтгэсэн нь ямар
    шалтгаантай вэ?
  А.Буддын шашин нийгэмд сөрөг үр дагавар авчирч байгаа учир В.Буддын шашин
  нь хямралд орсон учир С.Буддын шашин нь Монголын соѐлтой нийцэхгүй байсан
  учир D.Төрөөс шашныг сөрөг соѐл гэж үзсэн учраас Е.Бүгд буруу
  41. Америкийн боловсролын систем,Европын уран барилга зэрэг нь бусад тив
    орнуудад тархах болсон нь... юм.
  А.Соѐлын холбоо В.Даяаршил С.Соѐлын диффузи D.Соѐлын олон талт байдал
  Е.Аль нь ч биш
  42. НҮБ-ын системийн байгууллагад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу?
А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд зөв
Е.Бүгд буруу
  43. Доорхи харгалзаануудын аль нь буруу вэ?
   А.Дээд анги-баячууд,үйлдвэрийн эзэд,худалдаачид түүнчлэн үйлдвэрлэлийн
      хэрэгслийг эзэмшдэг,эсвэл шууд хянадаг удирдлагын хэсгийнхэн
  В.Дунд анги-Фермерүүд,жижиг үйлдвэр худалдааны эзэд
  С.Цагаан захтан – Биеийн хөдөлмөр эрхэлдэг бүлэг хүмүүс
D.Цагаан захтан- Оюуны хөдөлмөр эрхлэгчид
  Е.Хөх захтан –Биеийн хөдөлмөр эрхлэгчид


  44. Дараах субьектүүдээс хэн нь нийгмийн даатгалд заавал хамрагдах ѐстой вэ?
  А.Төрийн албан хаагч В.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид С.Хувийн компанийн
  ажилтан D.Хүчний байгууллагын ажилтан Е.Чөлөөт уран бүтээлчид
  45. Оросын нийгэм судлаач эрдэмтэн С.И.Самыган нар хүний нийгэмшлийг үе
    шатуудад хуваан авч үзжээ. Доорхи өгөгдөл нь нийгэмшилтийн аль шатанд
    хамаарах вэ? Нийгмийн зан үйлийн хэм хэмжээнд шүүмжлэлтэй хандаж,
    бусдын дунд өөрийгөө илэрхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох .
    А.Бодьгальжих шат В.Интеграцийн шат С.Хөдөлмөрийн шат D.Анхдагч
    нийгэмшил буюу дасан зохицлын шат Е.Хөдөлмөрийн дараахи шат
  46. Иргэдийн сонгуульд оролцох эрхтэйг тодорхойлсон шаардлагууд бий. Түүнд үл
    хамаарахыг олно уу?
  А.Сэтгэцийн хувьд эрүүл эсэх В.Ял шийтгэл эдэлж байгаа эсэх С.Монгол улсын
  харьяат эсэх D.Төрийн албан тушаал хашиж байгаа эсэх Е.Аль нь ч биш
  47. Төв аймгийн Заамар сумын иргэд төрөлх нутаг орныхоо унаган төрх
    алдагдаж,байгаль орчинтой зүй бусаар харьцаж байгааг эсэргүүцэн жагсжээ.
    Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ?
  А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг
С.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг
Е.Алинд ч хамаарахгүй
  48. Макро эдийн засгийн судлах зүйл юу вэ?
  А.Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг В.Эдийн засгийн хөгжлийн бүсчилсэн хандлагыг
  С.Үндэсний эдийн засагт болж байдаг үйл явцыг бүхэлд нь D.Аж ахуйн үйл
  ажиллагааны үр дүн Е.Өрх гэр,пүүс,засгийн газар зэрэг эдийн засгийн нэгж хэсгүүд
  буюу зах зээлийн субьектүүд
  49. Эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн нөөц баялгийг, газар, хөдөлмөр,
    капитал,үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар гэж 4 ангилдаг. Доорхи өгөгдлүүдээс
    капиталийн жишээг ол?
  А.Ус нар,салхины эрчим хүч,газрын тос,нүүрс,алт,ой мод,өвс ургамал
  В.Нийгэмд үр дүн ашиг нь мэдрэгдэж,материаллаг болон оюуны үнэт зүйлсийг бий
  болгоход чиглэгдсэн зорилготой үйл ажиллагаа
  С.Тоног төхөөрөмж,барилга,компьютер,гэх мэтээр өөрөө үйлдвэрлэгдсэн,цаашдын
  үйлдвэрлэлд орц болон ашиглагдах бараа
  D.Газар капитал,хөдөлмөр гэсэн нөөцийг нэг үйлдвэрийн газар нэгтгэн удирдах
  чадвар
  Е.Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахуйц бараа үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай олон
  хүчин зүйлсийг нэгтгэх үйл явц
  50. Хулгана гэдэг үгийг англиар mouse оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи
    ойлголтуудын алинд хамаарах вэ?
  А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн
  хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд
тэр нь нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр
  байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. D.Үг тэмдэг
  болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. Е.Дээрхи бүгд
  51. Дэд соѐлыг юу юу гэж ангилдаг вэ?
  А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний ,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн
  D.Шашны ,мэргэжлийн, сөрөг Е.Зонхилогч,сөрөг,дагуул
  52. Хэдэн оноос хойш Монголын зэвсэгт хүчин энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд
    биечлэн оролцсон бэ?
  А.2001 В.2002 С.2003 D.2004 Е.2005
  53. Нэг анги тухайлбал ажилчин ангийн диктатур тогтоох үзэл аль нь вэ?
  А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Пролетарийн
  интернационализм
  54. Холбооны бүрэлдэхүүнд ордог улс бүр нутаг дэвсгэрийн хувьд биеэ даасан,өөр
    өөрийн үндсэн хуультай,өөрийн улс төрийн байгууллагатай,иргэд нь нэгэн зэрэг
    харьяалалтай байдаг улс нь:
  А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Конфедераци D.Улсуудын холбоо Е.Бүгд буруу
  55. Хүмүүст итгэхгүй байсан зүйлийг нь итгүүлж , түүнийг нь хийлгүүлэх чадамжийг:
  А.Хүч хэрэглэх эрх мэдэл В.Наймаалцах эрх мэдэл С.Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл
  D.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл Е.Дагуулах эрх мэдэл
  56. Доорхи тооцоонуудын алинд нь цалинг оруулж тооцох вэ?
  А. ҮНБ-ийг орлогоор тооцоход В.ҮНБ-ийг зардлаар тооцоход С.Цэвэр экспортыг
  дэмжихэдD.Улсын үйлдвэр аж ахуйн газруудадоруулж буй цэвэр хөрөнгө
  оруулалтыг тооцоход Е.Өмнөх бүх хариулт буруу
  57. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь:
  А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн
  бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Аль нь ч биш
  2-р хэсэг
2.1.  Зөв тохируул ?
  1  Газар              а  Нарны болон салхины эрчим хүч

  2  Капитал             в  Ажиллах хүчний нөөц

  3  Хөдөлмөр             с  Машин,компьютер

  4  Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар     d  Удирдлага зохион байгуулалт  А.1a2b3c4d В.1a2c3b4d С.1b2c3d4a     D.1b2d3c4a    Е.1c2d3a4b
2.2 Өгөгдлийг зөв харгалзуул ?
  1  Соѐл гэж юу вэ?         а  Соѐлуудын харилцан тархалт,дэлгэрэлт

  2  Соѐлын нэвчих үзэгдэл      в  Соѐл өөрийн өвөрмөц онцлогтой гэж үзэж өөрийнх нь үнэт
                      зүйлсийн хүрээнд л тайлбарлаж болно.

  3  Соѐлын олон талт байдал     с  Хүмүүс өөрийн соѐлын үүднээс бусад соѐлд хандах

  4  Соѐлын түгээмэл шинж       d  Хүний байнгын идэвхитэй,чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий
                      болж,уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг
тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн түвшин.

   5  Этноцентризм             e  Дэлхий нийтийн хамгийн олон янз соѐлд
                          ажиглагддаг,тэдгээрийг нэгтгэх,ерөнхий шинж тэмдэг,хэм
                          хэмжээ,дүрэм журам,үнэт зүйлс

   6  Релятивизм              F  Соѐл нь дотроо олон хувилбартай,нэгэн төрөл биш байдалтай
                          байх,үндэстний соѐл нь хүн төрөлхтний соѐлтой харьцуулахад
                          ялгаа гарч байгаа байдал.

   A.1b2c3a4f5d6e B.1c2b3a4f5e6d C.1f2e3c4d5a6b D.1d2a3f4e5c6b E.1d2a3c4e5f6b
  1.3 . Өгөгдлийг зөв харгалзуул?
    1 Олон улсын харилцаа       a Хамтын ажиллагаа,өрсөлдөөн ,хараат байдал,Дайн


   2  Олон улсын харилцааны хэлбэрүүд    b  Даяаршил,бүс нутгийн интеграцичилал,мэдээллийн технологийн
                          хүчин зүйл,дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан глобаль асуудлууд

   3  Орчин үеийн олон улсын харилцааны   c  Дэлхийн олон нийтийн гишүүн болсон эрхийн субьектүүдийн
     хандлагыг тодорхойлогч хүчин зүйл     хоорондын харилцаа

   4  Хоѐр туйлт системийн үндсэн дүрмээс  d  Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх боломжтой бол устгах,гишүүнийг нь
                          өөртөө татах,өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.

   5  Төрийн гадаад бодлогын хэрэгсэл    e  Улс төрийн,эдийн засгийн,мэдээллийн,цэргийн

А.1b2d3e4a5c В.1a2c3e4b5d С.1a2b3c4d5e D.1c2a3b4d5e
      Е.1c2d3b4a5e

More Related Content

What's hot

амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшинамьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшинOyuka Oyu
 
цахилгаан хими 8
цахилгаан хими 8цахилгаан хими 8
цахилгаан хими 8davaa627
 
урлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бурлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бchemistry teacher
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
 
аха физик асуулт
аха  физик асуултаха  физик асуулт
аха физик асуултbatbayarD
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physicsMaa Goo
 
монгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 ангиOyuhai1127
 
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнChimgee Chimgee
 
ажил чадал энерги
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энергиbulgaa gs
 
эсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүд
эсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүдэсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүд
эсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүдOidov Tungaa
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдGahain Tuulai
 
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онолХэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онолNational of University Mongolia
 
инфляци
инфляциинфляци
инфляциtulgaa14
 
оньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлагаоньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлагаMandahMonhzaya
 

What's hot (20)

хэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүр
 
үзүүлэн
үзүүлэнүзүүлэн
үзүүлэн
 
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшинамьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
 
цахилгаан хими 8
цахилгаан хими 8цахилгаан хими 8
цахилгаан хими 8
 
урлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бурлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7б
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
 
Эс
ЭсЭс
Эс
 
аха физик асуулт
аха  физик асуултаха  физик асуулт
аха физик асуулт
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
 
Cem3
Cem3Cem3
Cem3
 
монгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 анги
 
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
 
Amarsaihan
AmarsaihanAmarsaihan
Amarsaihan
 
ажил чадал энерги
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энерги
 
эсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүд
эсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүдэсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүд
эсийн дан мембрант эрхтэ нцэрүүд
 
найруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах ньнайруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах нь
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүд
 
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онолХэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
 
инфляци
инфляциинфляци
инфляци
 
оньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлагаоньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлага
 

Viewers also liked

Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelurangua85
 
Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
 
Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1tushigjargal
 
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг
10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг 10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг Sunjee Sunje
 
9 r angiin daalgavar
9 r angiin daalgavar9 r angiin daalgavar
9 r angiin daalgavartserkats53
 
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгжBuman Tsedew
 
нийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р ангинийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р ангиnochiro
 
соёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрjavzandulamts
 
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтYндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтAriunbayar Bazarvaani
 
Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1tushigjargal
 
ардчилал
ардчилалардчилал
ардчилалschool14
 
нийгмийн хичээл
нийгмийн хичээлнийгмийн хичээл
нийгмийн хичээлOyunungrakh Oyuka
 
2015 оны эеш
2015 оны эеш2015 оны эеш
2015 оны эешOdon Ch
 
монгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгаварDash Oogii
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
 

Viewers also liked (20)

Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelelNiigmiin uhaani hicheeliin medeelel
Niigmiin uhaani hicheeliin medeelel
 
Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6Niigmiin tuhai medleg-6
Niigmiin tuhai medleg-6
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
ediin zasag
ediin zasagediin zasag
ediin zasag
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
 
Niigem 11grade
Niigem 11gradeNiigem 11grade
Niigem 11grade
 
Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1Standart niigmiin uhaan1 1
Standart niigmiin uhaan1 1
 
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг
10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг 10 анги  нийгмийн тухай мэдлэг
10 анги нийгмийн тухай мэдлэг
 
Niigem 10(2)
Niigem 10(2)Niigem 10(2)
Niigem 10(2)
 
9 r angiin daalgavar
9 r angiin daalgavar9 r angiin daalgavar
9 r angiin daalgavar
 
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
 
нийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р ангинийгмийн ухаан 9 р анги
нийгмийн ухаан 9 р анги
 
соёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
 
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтYндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
 
Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1
 
ардчилал
ардчилалардчилал
ардчилал
 
нийгмийн хичээл
нийгмийн хичээлнийгмийн хичээл
нийгмийн хичээл
 
2015 оны эеш
2015 оны эеш2015 оны эеш
2015 оны эеш
 
монгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавар
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
 

Similar to Niigmiin tuhai medleg-1

Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 

Similar to Niigmiin tuhai medleg-1 (20)

жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Sociaty
SociatySociaty
Sociaty
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
 

More from tulgaa14

National history museum of mongolia
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongoliatulgaa14
 
Askingdirection
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirectiontulgaa14
 
Animalcwpuzzle
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzletulgaa14
 
Action%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingtulgaa14
 
Body%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchtulgaa14
 
Birthday crossword
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crosswordtulgaa14
 
Askingdirectionws
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionwstulgaa14
 
Activitiesws
ActivitieswsActivitiesws
Activitieswstulgaa14
 
68 classroom-games
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-gamestulgaa14
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1tulgaa14
 
3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuulttulgaa14
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1tulgaa14
 
Rooms houses
Rooms housesRooms houses
Rooms housestulgaa14
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourtulgaa14
 
Translation practise presentation
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentationtulgaa14
 
The united kingdom parliament
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliamenttulgaa14
 
хөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэмtulgaa14
 
хөлбөмбөг
хөлбөмбөгхөлбөмбөг
хөлбөмбөгtulgaa14
 

More from tulgaa14 (20)

National history museum of mongolia
National history museum of mongoliaNational history museum of mongolia
National history museum of mongolia
 
Askingdirection
AskingdirectionAskingdirection
Askingdirection
 
Animalcwpuzzle
AnimalcwpuzzleAnimalcwpuzzle
Animalcwpuzzle
 
Action%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matchingAction%20 verbs%20matching
Action%20 verbs%20matching
 
Body%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20searchBody%20 parts%20word%20search
Body%20 parts%20word%20search
 
Birthday crossword
Birthday crosswordBirthday crossword
Birthday crossword
 
Askingdirectionws
AskingdirectionwsAskingdirectionws
Askingdirectionws
 
Activitiesws
ActivitieswsActivitiesws
Activitiesws
 
68 classroom-games
68 classroom-games68 classroom-games
68 classroom-games
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
 
Test odko
Test odkoTest odko
Test odko
 
3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult3 r shvvlgiin asuult
3 r shvvlgiin asuult
 
Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1Tsahim sudalgaa 1
Tsahim sudalgaa 1
 
Shapes
ShapesShapes
Shapes
 
Rooms houses
Rooms housesRooms houses
Rooms houses
 
Ulaanbaatar tour
Ulaanbaatar tourUlaanbaatar tour
Ulaanbaatar tour
 
Translation practise presentation
Translation practise presentationTranslation practise presentation
Translation practise presentation
 
The united kingdom parliament
The united kingdom parliamentThe united kingdom parliament
The united kingdom parliament
 
хөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэмхөлбөмбөгийн дүрэм
хөлбөмбөгийн дүрэм
 
хөлбөмбөг
хөлбөмбөгхөлбөмбөг
хөлбөмбөг
 

Niigmiin tuhai medleg-1

 • 1. Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар Схөдөө 1-р хэсэг 1. Нийгэм бол хэл,үнэлэмж,хэм хэмжээ зэргийн эхлэл болгодог тогтолцоо юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ? А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.Bебер Е.Г.Спенсер 2. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох,нийгмийн нэгдлийн нөхцлийг тодорхойлсон байдаг. Илүүц зүйл дурдсныг олно уу? А.Нутаг давсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх ѐстой.С.Соѐлын хөгжил D.Хэл яриа Е.Улс төрийн бие даасан байдал 3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? _____ нь сэтгэл хөдлөлийн хэврэг харилцаа тогтсон,харилцан үйлчлэл нь тодорхой зорилгод хүрэхэд захирагдаж байгаа бүлэг хүмүүсээс бүрэлддэг. А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгч бүлэг 4. Аж үйлдвэржихээс өмнөх нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ? А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд Е.АбаВзөв 5. Доорхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан гол ойлголтыг нэрлэнэ үү? Коммунистууд ажилчин ангийг,нацистууд ари үндэстэнг бүхнээс дээгүүр тавьдаг. А.Нэг үзэл суртал В.Нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээ,хувийн амьдралыг хүртэл хяналтандаа байлгадаг. С.Ямарч улс төрийн байгууллага хөдөлгөөн оршин тогтнох үндэсгүй D.Нийгмийг дотор нь анги,яс үндэс,арьс өнгө зэрэг байдлаар зааглан ялгаж нэгийг нөгөөгөөс нь дээгүүр тавих Е.Эдийн засгийн хатуу хяналт 6. Эрх мэдлийг гүйцэтгэж буй чиг үүргээр нь хэрхэн ангилдаг вэ? А.Эдийн засгийн, мэдээллийн, албадлагын В.Ардчилсан,ардчилсан бус С.Бага,дунд, өргөн D.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх ,шүүх Е.Цэргийн,намын,төрийн 7. Нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарь,нэмүү бүтээгдэхүүн,хувийн өмч бий болсноор нийгэм ашиг сонирхлын хувьд эвлэршгүй ангиудад хуваагдснаар буюу хэсэг бүлэг хүмүүсээс бусдыг албадан ноѐрхох,тухайлбал нэг анги бусдыг дарангуйлах замаар төр үүссэн гэж үздэг. Үүнийг тодорхойлж байгаа хамгийн зөв онолыг нэрлэнэ үү? А.Нийгэм эдийн засгийн онол В.Ангийн онол С.Хүчирхийллийн онол D.Сэтгэлзүйн онол Е.Гэрээний онол
 • 2. 8. Иргэд зөвхөн төр,хууль,шүүхийн өмнө л тэгш байна.Харин хувь хүнийхээ хувьд харилцан адилгүй,тэгш бус байдаг бөгөөд амьдралын явцад үүссэн тэрхүү тэгш бус байдалд орсон хэсгийг төр зөнд нь орхих ѐсгүй. Энэ өгөгдөл социаль төрийн үндсэн үзэл санаануудын алинд хамаарах вэ? А.Амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах В.Нийгмийн тэгш ѐсыг эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах С. Иргэдэд шаардлага тулгарсан үед туслалцаа үзүүлэх D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу 9. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл дээр пүүсүүд яагаад үнэд нөлөөлж чаддаггүй вэ? А.Бүтээгдэхүүнүүд нь яг адилхан учраас В.Засгийн газар үнэнд нь хяналт тавьж байдаг учраас С.Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээрхи пүүсийн эзлэх байр суурь бага байдаг учраас D.Хэрэглэгчдийн чөлөөт сонголт Е.Аль нь ч биш 10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? ______ бол нийт орлого ба нийт зардлын хоорондын эерэг зөрүү юм. А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж 11. Одоо дэлхийд Шведийн эдийн засгийг эрлийз эдийн засгийн тогтолцоо тогтолцоо гэж нэрлэж байгаа бөгөөд тэнд аж ахуйн үйл ажиллагааны 90 илүү хувь нь хувийн фирмд төвлөрсөн,төр нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах,орлогыг хуваарилахад маш эрчимтэй оролцож байна. Шведийн эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу? АЗахиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт зах зээлийн тогтолцоо С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо Е.Аль нь ч биш 12. М3-т хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Төрөл бүрийн үнэт цаас В.Банкны хугацаатай хадгаламж С.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламж D.Бэлэн буй цаасан болон зоосон мөнгө Е.ВбаС зөв 13. Нүгэл бол хүний ѐс суртахууны үйлдэл харилцааны сөрөг,өөдгүй,зохисгүй үнэлгээ,хорьсон цээрлэсэн зүйлийг үйлдэж,муу үйлдэл хийх явдал юм. Арван хар нүгэл нь аль үнэлэмжийн илрэл вэ? А.Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж В.Шашны үнэлэмж С.Шударга ба шударга бус хэмээх үнэлэмж D.Сайн ба муу хэмээх үнэлэмж Е.Бүгд буруу 14. Монгол улсын гадаад бодлогын зарчмыг тодорхойлно уу? А.Үндэсний эрх ашгийг дээдлэн бие даасан шинжтэй байх В.Олон тулгуурт С.Нээлттэй эвсэлд үл нэгдэх D.Олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд Е.Бүгд зөв 15. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагыг нэрлэхдээ алдаа гаргасныг олно уу? А.Европын холбоо В.Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбоо С.Ази-Европын уулзалт D.Америкийн улсуудын байгууллага Е.Бүгд зөв. 16. Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Ж.Буш Монгол улсад албан ѐсны айлчлал хийв. Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ?
 • 3. А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа Е.Аль нь ч биш 17. “Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхий ертөнц” хэмээх зохиол хэний бүтээл вэ? А.О.Шпенглер В.Ж.А.Тойнби С.Н.Я.Данилевский D.С.П.Хантингтон Е.И.Кант 18. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Залуу Марксын үзэл а. Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм,аж үйлдвэржсэн нийгэм,аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм 2.Морганы үзэл в.Зэрлэг үе,Бүдүүлэг үе,Соѐлт үе 3.Д.Белл,З.Бзеженский,А.Тоффлер с.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм,Хүн хүнээсээ хараат байдаг нийгэм,хүн юунаас ч хараат бус байдаг нийгэм А.1с2в3а В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2в3с Е.1а2с3в 19. Иргэдийг төрийн хэрэгт оролцуулах нь олон давуу талтай. Аль нь илүүц вэ? А.Сонгогдсон удирдагчид эрх мэдлээ хэтрүүлэхгүй байна. В.Төр засаг олон түмний хүсэл зоригийн талаар илүү мэдээлэлтэй байна. С.Төрийг удирдах хэрэгт иргэдийг оролцуулна. D.Иргэд оролцсноор төр,засаг илүү мэдээлэлтэй байж,зөв,сайн шийдвэр гаргана. Е.Хүн амын нэг л тодорхой бүлгийн өвөрмөц эрх ашгийг хамгаалдаг. 20. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ? А.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн. В.Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах. С.Хүн бүр тэгш бололцоотойгэсэн зарчмыг баримтлах D.Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн янз бүрийн нам, бүлгүүдийг тэгш оролцуулах замаар тэдгээрийн ашиг сонирхлыг зөв зохицуулан нийгмийн нэгдэл байдлыг хангах Е.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох 21. Эрхзүйн болон бусад бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж,баталгаажсан байхаас гадна төр оршин буйн утга учир болдог. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү? А.Зайлшгүй В.Түгээмэл С.Зөвхөн нийтлэг эрх ашгийг тусгаж илэрхийлдэг. D.Байнгын тогтвортой тасралтгүй. Е.Алинд нь ч хамаарахгүй 22. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард түмний өмч болгон зарласан зүйлийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ. Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна. А.Иргэдэд өмчлүүлсэнээс бусад газар В.Газрын хэвлий түүний баялаг С.Түүх соѐлын үнэт цогцолбор,хөшөө дурсгал D.Археологи палеонтологийн олдвор Е.Дээрхи бүгд 23. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Нийгмийн эмзэг бүлэг а.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд олгох тэтгэмж 2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг-д олгох
 • 4. 3.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие даан амьдрах чадваргүй,ганц бие ахмад настан А.1в2с3а В.1с2в3а С.1а2в3с D.1а2с3в Е.1в2а3с 24. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? _____ гэдэг нь хөрөнгийн хувь заяаг тодорхойлон шийдвэрлэх мэдэлтэй байхыг хэлнэ. А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв 25. Бээжингийн олимпид тамирчин Сэр-дамба мөнгөн медаль авсныг та юу гэж бодож байна? А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд буруу 26. Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх,боломжтой бол устгахыг оролддог.Өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.Нөгөө эвслийн гишүүнийг өөртөө татах,өөрөөсөө гишүүнээ алдахгүй байх гэх мэт тактик ашиглана хэмээсэн нь олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ? А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш 27. Бүх ард түмэнд хүн төрөх нас барахтай холбоотой ѐс заншил байдаг.Энэ юутай холбоотой вэ? А.Хаана ч адил хүн төрж үхдэг учраас В.Заавал ѐс заншилтай байх ѐстой учраас С.Ёс заншилгүй байвал ард түмэн нь устах аюултай учраас D. Ёс заншлаа дээдлэх ѐстой учраас Е.Бүгд буруу 28. Тухайн статусаас үүдэн бий болж заавал биелүүлэх ѐстой зан үйлийн хэм хэмжээний цогц бол ... юм. Энэ нь тухайн статусыг эзэмшигч юуг хийх ѐстойг заана. А.Эрх В.Үүрэг С.Эрх үүрэг хоѐулаа D.Дүрэм журам Е.Эрх үүрэг хоѐулаа 29. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ? А.Бүх намуудыг ангийн шинжээр ангилдаг. В.Бүх намууд гишүүний бүртгэлтэй байдаг. С.Бүх намууд байгаль хамгааллыг дэмждэг. D.Зарим нам үйл ажиллагаагаа зөвхөн сонгуулиар хязгаарладаг. Е.Бүх намууд засгийн эрхийн төлөө тэмцлийг зорилгоо болгодог. 30. Аль нь иргэдийн улс төрийн оролцоог илэрхийлж байна вэ? А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах,хандив өргөх В.Спортын уралдаан тэмцээнд оролцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан авах Е.Өндөр настныг халамжлах 31. Лоббидох гэдэг нь ямар утга санааг илэрхийлэх вэ? А.Нууцаар удирдах В.Уулзаж ярилцах С.Хахуульдах D.Эсэргүүцэх Е.Нөлөөлөх 32. Нэг сонгогч нэг л удаа саналаа гаргана,сонгогчид адил саналын эрхтэй байна,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байна. Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А.бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Саналаа нууцаар өгөх Е.Чөлөөтэй. 33. Сонирхлыг нэгтгэж,улс төрийн бодлогын боломжийн хувилбарыг боловсруулж байдаг байгууллага нь... байдаг. А.Сонирхлын бүлгүүд В.Олон нийтийн байгууллагууд С.Улс төрийн нам D.Төр Е.Төрийн бус байгууллага 34. Эрэлт нэмэгдвэл:
 • 5. А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна . В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. D.Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш 35. Нийлүүлэлтийн хууль юуг харуулах вэ? А.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг В.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг С.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг D.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг Е. Бүгд буруу 36. Тогтмол зардлыг тодорхойлно уу? А.Түлш В.Зээлийн хүү С.Ажилчдын цалин D.Цахилгааны зардал Е.Тээврийн үйлчилгээ 37. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж нь: А.Орлогын албан татвар В.Нийгмийн даатгалын орлого С.Өмчийн татвар D.Онцгой албан татвар Е.Бусад татвар 38. Төр орлогоос нь хамааруулан ялгавартай татвар тогтоох, ажилгүйчүүд, хөдөлмөрийн чадвар, тэжээгчээ алдагсадад тэтгэвэр,тэтгэмж үзүүлэх зэрэг олон талт нийгмийн арга хэмжээ,хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь төрийн үүргүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг В.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг С.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх 39. Орчуулагч,хэл шинжээч Ц.Энхбат “Англи – Орос “ толь зохиож хэвлүүлэн патент авчээ.Энэ нь монополийн тухай жишээ мөн үү? А.Хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүй ѐсны монополь В.Онцгой нөөцийг эзэмших С.Энэ нь нэг хүний тэгээд ч оюуны хөдөлмөрийн бүтээл тул монополийн жишээ биш D.Төрөлхийн монополь Е.Онцгой нөөцийг эзэмших 40. 1930-аад оны үед 700 гаруй буддын сүмийг нураан сүйтгэсэн нь ямар шалтгаантай вэ? А.Буддын шашин нийгэмд сөрөг үр дагавар авчирч байгаа учир В.Буддын шашин нь хямралд орсон учир С.Буддын шашин нь Монголын соѐлтой нийцэхгүй байсан учир D.Төрөөс шашныг сөрөг соѐл гэж үзсэн учраас Е.Бүгд буруу 41. Америкийн боловсролын систем,Европын уран барилга зэрэг нь бусад тив орнуудад тархах болсон нь... юм. А.Соѐлын холбоо В.Даяаршил С.Соѐлын диффузи D.Соѐлын олон талт байдал Е.Аль нь ч биш 42. НҮБ-ын системийн байгууллагад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд зөв Е.Бүгд буруу 43. Доорхи харгалзаануудын аль нь буруу вэ? А.Дээд анги-баячууд,үйлдвэрийн эзэд,худалдаачид түүнчлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг эзэмшдэг,эсвэл шууд хянадаг удирдлагын хэсгийнхэн В.Дунд анги-Фермерүүд,жижиг үйлдвэр худалдааны эзэд С.Цагаан захтан – Биеийн хөдөлмөр эрхэлдэг бүлэг хүмүүс
 • 6. D.Цагаан захтан- Оюуны хөдөлмөр эрхлэгчид Е.Хөх захтан –Биеийн хөдөлмөр эрхлэгчид 44. Дараах субьектүүдээс хэн нь нийгмийн даатгалд заавал хамрагдах ѐстой вэ? А.Төрийн албан хаагч В.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид С.Хувийн компанийн ажилтан D.Хүчний байгууллагын ажилтан Е.Чөлөөт уран бүтээлчид 45. Оросын нийгэм судлаач эрдэмтэн С.И.Самыган нар хүний нийгэмшлийг үе шатуудад хуваан авч үзжээ. Доорхи өгөгдөл нь нийгэмшилтийн аль шатанд хамаарах вэ? Нийгмийн зан үйлийн хэм хэмжээнд шүүмжлэлтэй хандаж, бусдын дунд өөрийгөө илэрхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох . А.Бодьгальжих шат В.Интеграцийн шат С.Хөдөлмөрийн шат D.Анхдагч нийгэмшил буюу дасан зохицлын шат Е.Хөдөлмөрийн дараахи шат 46. Иргэдийн сонгуульд оролцох эрхтэйг тодорхойлсон шаардлагууд бий. Түүнд үл хамаарахыг олно уу? А.Сэтгэцийн хувьд эрүүл эсэх В.Ял шийтгэл эдэлж байгаа эсэх С.Монгол улсын харьяат эсэх D.Төрийн албан тушаал хашиж байгаа эсэх Е.Аль нь ч биш 47. Төв аймгийн Заамар сумын иргэд төрөлх нутаг орныхоо унаган төрх алдагдаж,байгаль орчинтой зүй бусаар харьцаж байгааг эсэргүүцэн жагсжээ. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ? А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг С.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Алинд ч хамаарахгүй 48. Макро эдийн засгийн судлах зүйл юу вэ? А.Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг В.Эдийн засгийн хөгжлийн бүсчилсэн хандлагыг С.Үндэсний эдийн засагт болж байдаг үйл явцыг бүхэлд нь D.Аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүн Е.Өрх гэр,пүүс,засгийн газар зэрэг эдийн засгийн нэгж хэсгүүд буюу зах зээлийн субьектүүд 49. Эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн нөөц баялгийг, газар, хөдөлмөр, капитал,үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар гэж 4 ангилдаг. Доорхи өгөгдлүүдээс капиталийн жишээг ол? А.Ус нар,салхины эрчим хүч,газрын тос,нүүрс,алт,ой мод,өвс ургамал В.Нийгэмд үр дүн ашиг нь мэдрэгдэж,материаллаг болон оюуны үнэт зүйлсийг бий болгоход чиглэгдсэн зорилготой үйл ажиллагаа С.Тоног төхөөрөмж,барилга,компьютер,гэх мэтээр өөрөө үйлдвэрлэгдсэн,цаашдын үйлдвэрлэлд орц болон ашиглагдах бараа D.Газар капитал,хөдөлмөр гэсэн нөөцийг нэг үйлдвэрийн газар нэгтгэн удирдах чадвар Е.Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахуйц бараа үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай олон хүчин зүйлсийг нэгтгэх үйл явц 50. Хулгана гэдэг үгийг англиар mouse оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ? А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд
 • 7. тэр нь нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. D.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. Е.Дээрхи бүгд 51. Дэд соѐлыг юу юу гэж ангилдаг вэ? А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний ,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн D.Шашны ,мэргэжлийн, сөрөг Е.Зонхилогч,сөрөг,дагуул 52. Хэдэн оноос хойш Монголын зэвсэгт хүчин энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд биечлэн оролцсон бэ? А.2001 В.2002 С.2003 D.2004 Е.2005 53. Нэг анги тухайлбал ажилчин ангийн диктатур тогтоох үзэл аль нь вэ? А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Пролетарийн интернационализм 54. Холбооны бүрэлдэхүүнд ордог улс бүр нутаг дэвсгэрийн хувьд биеэ даасан,өөр өөрийн үндсэн хуультай,өөрийн улс төрийн байгууллагатай,иргэд нь нэгэн зэрэг харьяалалтай байдаг улс нь: А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Конфедераци D.Улсуудын холбоо Е.Бүгд буруу 55. Хүмүүст итгэхгүй байсан зүйлийг нь итгүүлж , түүнийг нь хийлгүүлэх чадамжийг: А.Хүч хэрэглэх эрх мэдэл В.Наймаалцах эрх мэдэл С.Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл D.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл Е.Дагуулах эрх мэдэл 56. Доорхи тооцоонуудын алинд нь цалинг оруулж тооцох вэ? А. ҮНБ-ийг орлогоор тооцоход В.ҮНБ-ийг зардлаар тооцоход С.Цэвэр экспортыг дэмжихэдD.Улсын үйлдвэр аж ахуйн газруудадоруулж буй цэвэр хөрөнгө оруулалтыг тооцоход Е.Өмнөх бүх хариулт буруу 57. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь: А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Аль нь ч биш 2-р хэсэг 2.1. Зөв тохируул ? 1 Газар а Нарны болон салхины эрчим хүч 2 Капитал в Ажиллах хүчний нөөц 3 Хөдөлмөр с Машин,компьютер 4 Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар d Удирдлага зохион байгуулалт А.1a2b3c4d В.1a2c3b4d С.1b2c3d4a D.1b2d3c4a Е.1c2d3a4b 2.2 Өгөгдлийг зөв харгалзуул ? 1 Соѐл гэж юу вэ? а Соѐлуудын харилцан тархалт,дэлгэрэлт 2 Соѐлын нэвчих үзэгдэл в Соѐл өөрийн өвөрмөц онцлогтой гэж үзэж өөрийнх нь үнэт зүйлсийн хүрээнд л тайлбарлаж болно. 3 Соѐлын олон талт байдал с Хүмүүс өөрийн соѐлын үүднээс бусад соѐлд хандах 4 Соѐлын түгээмэл шинж d Хүний байнгын идэвхитэй,чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж,уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг
 • 8. тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн түвшин. 5 Этноцентризм e Дэлхий нийтийн хамгийн олон янз соѐлд ажиглагддаг,тэдгээрийг нэгтгэх,ерөнхий шинж тэмдэг,хэм хэмжээ,дүрэм журам,үнэт зүйлс 6 Релятивизм F Соѐл нь дотроо олон хувилбартай,нэгэн төрөл биш байдалтай байх,үндэстний соѐл нь хүн төрөлхтний соѐлтой харьцуулахад ялгаа гарч байгаа байдал. A.1b2c3a4f5d6e B.1c2b3a4f5e6d C.1f2e3c4d5a6b D.1d2a3f4e5c6b E.1d2a3c4e5f6b 1.3 . Өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1 Олон улсын харилцаа a Хамтын ажиллагаа,өрсөлдөөн ,хараат байдал,Дайн 2 Олон улсын харилцааны хэлбэрүүд b Даяаршил,бүс нутгийн интеграцичилал,мэдээллийн технологийн хүчин зүйл,дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан глобаль асуудлууд 3 Орчин үеийн олон улсын харилцааны c Дэлхийн олон нийтийн гишүүн болсон эрхийн субьектүүдийн хандлагыг тодорхойлогч хүчин зүйл хоорондын харилцаа 4 Хоѐр туйлт системийн үндсэн дүрмээс d Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх боломжтой бол устгах,гишүүнийг нь өөртөө татах,өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог. 5 Төрийн гадаад бодлогын хэрэгсэл e Улс төрийн,эдийн засгийн,мэдээллийн,цэргийн А.1b2d3e4a5c В.1a2c3e4b5d С.1a2b3c4d5e D.1c2a3b4d5e Е.1c2d3b4a5e