Niigmiin tuhai medleg-1

5,497 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Niigmiin tuhai medleg-1

  1. 1. Хичээлийн нэр: Нийгмийн тухай мэдлэг Хувилбар Схөдөө1-р хэсэг 1. Нийгэм бол хэл,үнэлэмж,хэм хэмжээ зэргийн эхлэл болгодог тогтолцоо юм.Хэний боловсруулсан тодорхойлолт вэ?А.А.Гидденс В.Т.Парсонс С.К.Маркс D.Bебер Е.Г.Спенсер 2. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох,нийгмийн нэгдлийн нөхцлийг тодорхойлсон байдаг. Илүүц зүйл дурдсныг олно уу?А.Нутаг давсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх ѐстой.С.Соѐлын хөгжил D.Хэляриа Е.Улс төрийн бие даасан байдал 3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? _____ нь сэтгэл хөдлөлийн хэврэг харилцаа тогтсон,харилцан үйлчлэл нь тодорхой зорилгод хүрэхэд захирагдаж байгаа бүлэг хүмүүсээс бүрэлддэг.А.Анхдагч бүлэг В.Хоѐрдогч бүлэг С.Нийгмийн бүлэг D.Гүйцэтгэгч бүлэг Е.Илэрхийлэгчбүлэг 4. Аж үйлдвэржихээс өмнөх нийгэмд хэн голлох үүрэгтэй вэ?А.Шашны мяндаг тушаалтнууд В.Феодалууд С.Бизнесменүүд D.Эрдэмтэд Е.АбаВзөв 5. Доорхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан гол ойлголтыг нэрлэнэ үү? Коммунистууд ажилчин ангийг,нацистууд ари үндэстэнг бүхнээс дээгүүр тавьдаг. А.Нэг үзэл суртал В.Нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээ,хувийн амьдралыг хүртэл хяналтандаа байлгадаг. С.Ямарч улс төрийн байгууллага хөдөлгөөн оршин тогтнох үндэсгүй D.Нийгмийг дотор нь анги,яс үндэс,арьс өнгө зэрэг байдлаар зааглан ялгаж нэгийг нөгөөгөөс нь дээгүүр тавих Е.Эдийн засгийн хатуу хяналт 6. Эрх мэдлийг гүйцэтгэж буй чиг үүргээр нь хэрхэн ангилдаг вэ?А.Эдийн засгийн, мэдээллийн, албадлагын В.Ардчилсан,ардчилсан бусС.Бага,дунд, өргөн D.Хууль тогтоох,гүйцэтгэх ,шүүхЕ.Цэргийн,намын,төрийн 7. Нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарь,нэмүү бүтээгдэхүүн,хувийн өмч бий болсноор нийгэм ашиг сонирхлын хувьд эвлэршгүй ангиудад хуваагдснаар буюу хэсэг бүлэг хүмүүсээс бусдыг албадан ноѐрхох,тухайлбал нэг анги бусдыг дарангуйлах замаар төр үүссэн гэж үздэг. Үүнийг тодорхойлж байгаа хамгийн зөв онолыг нэрлэнэ үү? А.Нийгэм эдийн засгийн онол В.Ангийн онол С.Хүчирхийллийн онол D.Сэтгэлзүйн онол Е.Гэрээний онол
  2. 2. 8. Иргэд зөвхөн төр,хууль,шүүхийн өмнө л тэгш байна.Харин хувь хүнийхээ хувьд харилцан адилгүй,тэгш бус байдаг бөгөөд амьдралын явцад үүссэн тэрхүү тэгш бус байдалд орсон хэсгийг төр зөнд нь орхих ѐсгүй. Энэ өгөгдөл социаль төрийн үндсэн үзэл санаануудын алинд хамаарах вэ?А.Амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах В.Нийгмийн тэгш ѐсыгэмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах С. Иргэдэд шаардлага тулгарсан үед туслалцааүзүүлэх D.Бүгд зөв Е. Бүгд буруу9. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл дээр пүүсүүд яагаад үнэд нөлөөлж чаддаггүй вэ?А.Бүтээгдэхүүнүүд нь яг адилхан учраас В.Засгийн газар үнэнд нь хяналт тавьжбайдаг учраас С.Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээл дээрхи пүүсийн эзлэх байр суурьбага байдаг учраас D.Хэрэглэгчдийн чөлөөт сонголт Е.Аль нь ч биш10. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич? ______ бол нийт орлого ба нийт зардлын хоорондын эерэг зөрүү юм.А.Үр ашиг В.Ашиг С.Хэвийн ашиг D.Хэт ашиг Е.Бүтээмж11. Одоо дэлхийд Шведийн эдийн засгийг эрлийз эдийн засгийн тогтолцоо тогтолцоо гэж нэрлэж байгаа бөгөөд тэнд аж ахуйн үйл ажиллагааны 90 илүү хувь нь хувийн фирмд төвлөрсөн,төр нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах,орлогыг хуваарилахад маш эрчимтэй оролцож байна. Шведийн эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу?АЗахиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт зах зээлийн тогтолцооС.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцооЕ.Аль нь ч биш12. М3-т хамаарах өгөгдлийг олно уу?А.Төрөл бүрийн үнэт цаас В.Банкны хугацаатай хадгаламжС.Бэлэн мөнгө болон банкинд хадгалуулсан хугацаагүй хадгаламжD.Бэлэн буй цаасан болон зоосон мөнгөЕ.ВбаС зөв13. Нүгэл бол хүний ѐс суртахууны үйлдэл харилцааны сөрөг,өөдгүй,зохисгүй үнэлгээ,хорьсон цээрлэсэн зүйлийг үйлдэж,муу үйлдэл хийх явдал юм. Арван хар нүгэл нь аль үнэлэмжийн илрэл вэ?А.Сайхан ба муухай хэмээх үнэлэмж В.Шашны үнэлэмж С.Шударга ба шударга бусхэмээх үнэлэмж D.Сайн ба муу хэмээх үнэлэмж Е.Бүгд буруу14. Монгол улсын гадаад бодлогын зарчмыг тодорхойлно уу? А.Үндэсний эрх ашгийг дээдлэн бие даасан шинжтэй байх В.Олон тулгуурт С.Нээлттэй эвсэлд үл нэгдэх D.Олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд Е.Бүгд зөв15. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагыг нэрлэхдээ алдаа гаргасныг олно уу?А.Европын холбоо В.Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбоо С.Ази-Европын уулзалтD.Америкийн улсуудын байгууллага Е.Бүгд зөв.16. Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Ж.Буш Монгол улсад албан ѐсны айлчлал хийв. Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ?
  3. 3. А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Байгууллага,бүлэг,нийтлэгийн хоорондын харилцаа D.Бие хүмүүсийн хоорондын харилцаа Е.Аль нь ч биш 17. “Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхий ертөнц” хэмээх зохиол хэний бүтээл вэ? А.О.Шпенглер В.Ж.А.Тойнби С.Н.Я.Данилевский D.С.П.Хантингтон Е.И.Кант 18. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Залуу Марксын үзэл а. Аж үйлдвэржсэнээс өмнөх нийгэм,аж үйлдвэржсэн нийгэм,аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм2.Морганы үзэл в.Зэрлэг үе,Бүдүүлэг үе,Соѐлт үе 3.Д.Белл,З.Бзеженский,А.Тоффлер с.Хүн байгалиас хараат байдаг нийгэм,Хүн хүнээсээ хараат байдаг нийгэм,хүн юунаас ч хараат бус байдаг нийгэмА.1с2в3а В.1в2с3а С.1с2а3в D.1а2в3с Е.1а2с3в 19. Иргэдийг төрийн хэрэгт оролцуулах нь олон давуу талтай. Аль нь илүүц вэ? А.Сонгогдсон удирдагчид эрх мэдлээ хэтрүүлэхгүй байна. В.Төр засаг олон түмний хүсэл зоригийн талаар илүү мэдээлэлтэй байна. С.Төрийг удирдах хэрэгт иргэдийг оролцуулна. D.Иргэд оролцсноор төр,засаг илүү мэдээлэлтэй байж,зөв,сайн шийдвэр гаргана. Е.Хүн амын нэг л тодорхой бүлгийн өвөрмөц эрх ашгийг хамгаалдаг. 20. Ардчиллын тухай сонгодог үзэл санаанд тохирохгүй шинж аль нь вэ? А.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐсны зүйл мөн. В.Төр нь хүний нэр төр,эрх чөлөө,өмч хөрөнгийг хамгаалах. С.Хүн бүр тэгш бололцоотойгэсэн зарчмыг баримтлах D.Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн янз бүрийн нам, бүлгүүдийг тэгш оролцуулах замаар тэдгээрийн ашиг сонирхлыг зөв зохицуулан нийгмийн нэгдэл байдлыг хангах Е.Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болгох 21. Эрхзүйн болон бусад бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж,баталгаажсан байхаас гадна төр оршин буйн утга учир болдог. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү? А.Зайлшгүй В.Түгээмэл С.Зөвхөн нийтлэг эрх ашгийг тусгаж илэрхийлдэг. D.Байнгын тогтвортой тасралтгүй. Е.Алинд нь ч хамаарахгүй 22. Үндсэн хууль болон бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар ашиглахаар бүх ард түмний өмч болгон зарласан зүйлийг төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэнэ. Төрийн нийтийн зориулалттай өмчид ... хамаарна. А.Иргэдэд өмчлүүлсэнээс бусад газар В.Газрын хэвлий түүний баялаг С.Түүх соѐлын үнэт цогцолбор,хөшөө дурсгал D.Археологи палеонтологийн олдвор Е.Дээрхи бүгд 23. Доорхи өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Нийгмийн эмзэг бүлэг а.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд олгох тэтгэмж 2.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн төрөл в.4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг-д олгох
  4. 4. 3.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн төрөл с.Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй бөгөөд бие даан амьдрах чадваргүй,ганц бие ахмад настан А.1в2с3а В.1с2в3а С.1а2в3с D.1а2с3в Е.1в2а3с 24. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? _____ гэдэг нь хөрөнгийн хувь заяаг тодорхойлон шийдвэрлэх мэдэлтэй байхыг хэлнэ. А.Эзэмших В.Ашиглах С.Захиран зарцуулах D.Өмчлөх Е.Бүгд зөв 25. Бээжингийн олимпид тамирчин Сэр-дамба мөнгөн медаль авсныг та юу гэж бодож байна? А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд буруу 26. Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх,боломжтой бол устгахыг оролддог.Өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог.Нөгөө эвслийн гишүүнийг өөртөө татах,өөрөөсөө гишүүнээ алдахгүй байх гэх мэт тактик ашиглана хэмээсэн нь олон улсын харилцааны хэдэн туйлт систем бэ? А.Нэг туйлт В.Хоѐр туйлт С.Гурван туйлт D.Олон туйлт Е.Аль нь ч биш 27. Бүх ард түмэнд хүн төрөх нас барахтай холбоотой ѐс заншил байдаг.Энэ юутай холбоотой вэ? А.Хаана ч адил хүн төрж үхдэг учраас В.Заавал ѐс заншилтай байх ѐстой учраас С.Ёс заншилгүй байвал ард түмэн нь устах аюултай учраас D. Ёс заншлаа дээдлэх ѐстой учраас Е.Бүгд буруу 28. Тухайн статусаас үүдэн бий болж заавал биелүүлэх ѐстой зан үйлийн хэм хэмжээний цогц бол ... юм. Энэ нь тухайн статусыг эзэмшигч юуг хийх ѐстойг заана. А.Эрх В.Үүрэг С.Эрх үүрэг хоѐулаа D.Дүрэм журам Е.Эрх үүрэг хоѐулаа 29. Дараах бодомжуудаас аль нь зөв бэ? А.Бүх намуудыг ангийн шинжээр ангилдаг. В.Бүх намууд гишүүний бүртгэлтэйбайдаг. С.Бүх намууд байгаль хамгааллыг дэмждэг. D.Зарим нам үйл ажиллагаагаазөвхөн сонгуулиар хязгаарладаг. Е.Бүх намууд засгийн эрхийн төлөө тэмцлийгзорилгоо болгодог. 30. Аль нь иргэдийн улс төрийн оролцоог илэрхийлж байна вэ? А.Ядууст зориулж халамжийн сан байгуулах,хандив өргөх В.Спортын уралдаан тэмцээнд оролцох С.Сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх D.Улс төрийн сонин худалдан авах Е.Өндөр настныг халамжлах 31. Лоббидох гэдэг нь ямар утга санааг илэрхийлэх вэ? А.Нууцаар удирдах В.Уулзаж ярилцах С.Хахуульдах D.Эсэргүүцэх Е.Нөлөөлөх 32. Нэг сонгогч нэг л удаа саналаа гаргана,сонгогчид адил саналын эрхтэй байна,сонгогч бүрийн саналын хувийн жин ижил байна. Сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А.бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Шууд D.Саналаа нууцаар өгөх Е.Чөлөөтэй. 33. Сонирхлыг нэгтгэж,улс төрийн бодлогын боломжийн хувилбарыг боловсруулж байдаг байгууллага нь... байдаг. А.Сонирхлын бүлгүүд В.Олон нийтийн байгууллагууд С.Улс төрийн нам D.Төр Е.Төрийн бус байгууллага 34. Эрэлт нэмэгдвэл:
  5. 5. А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна . В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. D.Үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш 35. Нийлүүлэлтийн хууль юуг харуулах вэ? А.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг В.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг С.Пүүсийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын урвуу хамаарлыг D.Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ,үнэ хоѐрын шууд хамаарлыг Е. Бүгд буруу 36. Тогтмол зардлыг тодорхойлно уу? А.Түлш В.Зээлийн хүү С.Ажилчдын цалин D.Цахилгааны зардал Е.Тээврийн үйлчилгээ 37. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж нь: А.Орлогын албан татвар В.Нийгмийн даатгалын орлого С.Өмчийн татвар D.Онцгой албан татвар Е.Бусад татвар 38. Төр орлогоос нь хамааруулан ялгавартай татвар тогтоох, ажилгүйчүүд, хөдөлмөрийн чадвар, тэжээгчээ алдагсадад тэтгэвэр,тэтгэмж үзүүлэх зэрэг олон талт нийгмийн арга хэмжээ,хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь төрийн үүргүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Эдийн засгийг тогтворжуулах үүрэг В.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэг С.Орлогыг дахин хуваарилах үүрэг D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх 39. Орчуулагч,хэл шинжээч Ц.Энхбат “Англи – Орос “ толь зохиож хэвлүүлэн патент авчээ.Энэ нь монополийн тухай жишээ мөн үү? А.Хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүй ѐсны монополь В.Онцгой нөөцийг эзэмших С.Энэ нь нэг хүний тэгээд ч оюуны хөдөлмөрийн бүтээл тул монополийн жишээ биш D.Төрөлхийн монополь Е.Онцгой нөөцийг эзэмших 40. 1930-аад оны үед 700 гаруй буддын сүмийг нураан сүйтгэсэн нь ямар шалтгаантай вэ? А.Буддын шашин нийгэмд сөрөг үр дагавар авчирч байгаа учир В.Буддын шашин нь хямралд орсон учир С.Буддын шашин нь Монголын соѐлтой нийцэхгүй байсан учир D.Төрөөс шашныг сөрөг соѐл гэж үзсэн учраас Е.Бүгд буруу 41. Америкийн боловсролын систем,Европын уран барилга зэрэг нь бусад тив орнуудад тархах болсон нь... юм. А.Соѐлын холбоо В.Даяаршил С.Соѐлын диффузи D.Соѐлын олон талт байдал Е.Аль нь ч биш 42. НҮБ-ын системийн байгууллагад хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу?А.Худалдаа хөгжлийн байгууллага В.Хүүхдийн сан С.Хөгжлийн хөтөлбөр D.Бүгд зөвЕ.Бүгд буруу 43. Доорхи харгалзаануудын аль нь буруу вэ? А.Дээд анги-баячууд,үйлдвэрийн эзэд,худалдаачид түүнчлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг эзэмшдэг,эсвэл шууд хянадаг удирдлагын хэсгийнхэн В.Дунд анги-Фермерүүд,жижиг үйлдвэр худалдааны эзэд С.Цагаан захтан – Биеийн хөдөлмөр эрхэлдэг бүлэг хүмүүс
  6. 6. D.Цагаан захтан- Оюуны хөдөлмөр эрхлэгчид Е.Хөх захтан –Биеийн хөдөлмөр эрхлэгчид 44. Дараах субьектүүдээс хэн нь нийгмийн даатгалд заавал хамрагдах ѐстой вэ? А.Төрийн албан хаагч В.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид С.Хувийн компанийн ажилтан D.Хүчний байгууллагын ажилтан Е.Чөлөөт уран бүтээлчид 45. Оросын нийгэм судлаач эрдэмтэн С.И.Самыган нар хүний нийгэмшлийг үе шатуудад хуваан авч үзжээ. Доорхи өгөгдөл нь нийгэмшилтийн аль шатанд хамаарах вэ? Нийгмийн зан үйлийн хэм хэмжээнд шүүмжлэлтэй хандаж, бусдын дунд өөрийгөө илэрхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болох . А.Бодьгальжих шат В.Интеграцийн шат С.Хөдөлмөрийн шат D.Анхдагч нийгэмшил буюу дасан зохицлын шат Е.Хөдөлмөрийн дараахи шат 46. Иргэдийн сонгуульд оролцох эрхтэйг тодорхойлсон шаардлагууд бий. Түүнд үл хамаарахыг олно уу? А.Сэтгэцийн хувьд эрүүл эсэх В.Ял шийтгэл эдэлж байгаа эсэх С.Монгол улсын харьяат эсэх D.Төрийн албан тушаал хашиж байгаа эсэх Е.Аль нь ч биш 47. Төв аймгийн Заамар сумын иргэд төрөлх нутаг орныхоо унаган төрх алдагдаж,байгаль орчинтой зүй бусаар харьцаж байгааг эсэргүүцэн жагсжээ. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ? А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэгС.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэгЕ.Алинд ч хамаарахгүй 48. Макро эдийн засгийн судлах зүйл юу вэ? А.Эдийн засаг дахь төрийн үүрэг В.Эдийн засгийн хөгжлийн бүсчилсэн хандлагыг С.Үндэсний эдийн засагт болж байдаг үйл явцыг бүхэлд нь D.Аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүн Е.Өрх гэр,пүүс,засгийн газар зэрэг эдийн засгийн нэгж хэсгүүд буюу зах зээлийн субьектүүд 49. Эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн нөөц баялгийг, газар, хөдөлмөр, капитал,үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар гэж 4 ангилдаг. Доорхи өгөгдлүүдээс капиталийн жишээг ол? А.Ус нар,салхины эрчим хүч,газрын тос,нүүрс,алт,ой мод,өвс ургамал В.Нийгэмд үр дүн ашиг нь мэдрэгдэж,материаллаг болон оюуны үнэт зүйлсийг бий болгоход чиглэгдсэн зорилготой үйл ажиллагаа С.Тоног төхөөрөмж,барилга,компьютер,гэх мэтээр өөрөө үйлдвэрлэгдсэн,цаашдын үйлдвэрлэлд орц болон ашиглагдах бараа D.Газар капитал,хөдөлмөр гэсэн нөөцийг нэг үйлдвэрийн газар нэгтгэн удирдах чадвар Е.Хүмүүсийн хэрэгцээг хангахуйц бараа үйлчилгээг хийхэд шаардлагатай олон хүчин зүйлсийг нэгтгэх үйл явц 50. Хулгана гэдэг үгийг англиар mouse оросоор кошка гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ? А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийг сурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд
  7. 7. тэр нь нэгэн зэрэг утга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох ч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. D.Үг тэмдэг болохынхоо хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. Е.Дээрхи бүгд 51. Дэд соѐлыг юу юу гэж ангилдаг вэ? А.Зонхилогч,сөрөг В.Үндэсний ,шашны,нийтийн С.Үндэсний,шашны,мэргэжлийн D.Шашны ,мэргэжлийн, сөрөг Е.Зонхилогч,сөрөг,дагуул 52. Хэдэн оноос хойш Монголын зэвсэгт хүчин энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд биечлэн оролцсон бэ? А.2001 В.2002 С.2003 D.2004 Е.2005 53. Нэг анги тухайлбал ажилчин ангийн диктатур тогтоох үзэл аль нь вэ? А.Национализм В.Колонизм С.Фашизм D.Апертейд Е.Пролетарийн интернационализм 54. Холбооны бүрэлдэхүүнд ордог улс бүр нутаг дэвсгэрийн хувьд биеэ даасан,өөр өөрийн үндсэн хуультай,өөрийн улс төрийн байгууллагатай,иргэд нь нэгэн зэрэг харьяалалтай байдаг улс нь: А.Холбооны улс В.Нэгдмэл улс С.Конфедераци D.Улсуудын холбоо Е.Бүгд буруу 55. Хүмүүст итгэхгүй байсан зүйлийг нь итгүүлж , түүнийг нь хийлгүүлэх чадамжийг: А.Хүч хэрэглэх эрх мэдэл В.Наймаалцах эрх мэдэл С.Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл D.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл Е.Дагуулах эрх мэдэл 56. Доорхи тооцоонуудын алинд нь цалинг оруулж тооцох вэ? А. ҮНБ-ийг орлогоор тооцоход В.ҮНБ-ийг зардлаар тооцоход С.Цэвэр экспортыг дэмжихэдD.Улсын үйлдвэр аж ахуйн газруудадоруулж буй цэвэр хөрөнгө оруулалтыг тооцоход Е.Өмнөх бүх хариулт буруу 57. Барааны үнийн бууралтын шалтгаан нь: А.Татварын өсөлт В.Хэрэглэгчийн орлогын өсөлт С.Үйлдвэрлэлийн нөөцийн үнийн бууралт D.Дагалдах барааны үнийн бууралт Е.Аль нь ч биш 2-р хэсэг2.1. Зөв тохируул ? 1 Газар а Нарны болон салхины эрчим хүч 2 Капитал в Ажиллах хүчний нөөц 3 Хөдөлмөр с Машин,компьютер 4 Үйлдвэрлэл эрхлэх чадвар d Удирдлага зохион байгуулалт А.1a2b3c4d В.1a2c3b4d С.1b2c3d4a D.1b2d3c4a Е.1c2d3a4b2.2 Өгөгдлийг зөв харгалзуул ? 1 Соѐл гэж юу вэ? а Соѐлуудын харилцан тархалт,дэлгэрэлт 2 Соѐлын нэвчих үзэгдэл в Соѐл өөрийн өвөрмөц онцлогтой гэж үзэж өөрийнх нь үнэт зүйлсийн хүрээнд л тайлбарлаж болно. 3 Соѐлын олон талт байдал с Хүмүүс өөрийн соѐлын үүднээс бусад соѐлд хандах 4 Соѐлын түгээмэл шинж d Хүний байнгын идэвхитэй,чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж,уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг
  8. 8. тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн түвшин. 5 Этноцентризм e Дэлхий нийтийн хамгийн олон янз соѐлд ажиглагддаг,тэдгээрийг нэгтгэх,ерөнхий шинж тэмдэг,хэм хэмжээ,дүрэм журам,үнэт зүйлс 6 Релятивизм F Соѐл нь дотроо олон хувилбартай,нэгэн төрөл биш байдалтай байх,үндэстний соѐл нь хүн төрөлхтний соѐлтой харьцуулахад ялгаа гарч байгаа байдал. A.1b2c3a4f5d6e B.1c2b3a4f5e6d C.1f2e3c4d5a6b D.1d2a3f4e5c6b E.1d2a3c4e5f6b 1.3 . Өгөгдлийг зөв харгалзуул? 1 Олон улсын харилцаа a Хамтын ажиллагаа,өрсөлдөөн ,хараат байдал,Дайн 2 Олон улсын харилцааны хэлбэрүүд b Даяаршил,бүс нутгийн интеграцичилал,мэдээллийн технологийн хүчин зүйл,дэлхий дахиныг нийтэд нь хамарсан глобаль асуудлууд 3 Орчин үеийн олон улсын харилцааны c Дэлхийн олон нийтийн гишүүн болсон эрхийн субьектүүдийн хандлагыг тодорхойлогч хүчин зүйл хоорондын харилцаа 4 Хоѐр туйлт системийн үндсэн дүрмээс d Нөгөө эвсэлтэй тэмцэлдэх боломжтой бол устгах,гишүүнийг нь өөртөө татах,өөрийн хүчийг байнга нэмэгдүүлэхийг оролддог. 5 Төрийн гадаад бодлогын хэрэгсэл e Улс төрийн,эдийн засгийн,мэдээллийн,цэргийнА.1b2d3e4a5c В.1a2c3e4b5d С.1a2b3c4d5e D.1c2a3b4d5e Е.1c2d3b4a5e

×